Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 603912-N-2019 z dnia 2019-10-01 r.

Gmina Kolbuszowa: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.500.000 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kolbuszowa, krajowy numer identyfikacyjny 69058166600000, ul. ul. Obrońców Pokoju  21 , 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48172271333, e-mail monika.fryzel@kolbuszowa.pl, faks +48172272939.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kolbuszowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kolbuszowa.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kolbuszowa.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kolbuszowa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa, pokój nr 13 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.500.000 zł

Numer referencyjny:
ZP.271.1.40.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.500.000zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł) zgodnie z Uchwałą XIII/153/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rodzaj zamówienia: usługi. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu: Waluta kredytu: PLN Planowany okres kredytowania od uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2029r. Spłata odsetek w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przez Bank. Odsetki od kredytu naliczane będą za pełny kwartał od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału lub do 7 dnia następnego kwartału począwszy od pierwszego kwartału uruchomienia kredytu. Spłata ostatnich odsetek płatna w dniu całkowitej spłaty kredytu. Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego kwartału. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki WIBOR 3M na dzień 01.10.2019r. (tj. 1,72%). - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia kwartału poprzedzającego kwartał obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni. Raty kapitałowe kredytu – płatne kwartalnie. Spłata kwartalnych rat kredytu płatna w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, począwszy od I kwartału 2020r., wg poniższego harmonogramu: rok 2020 – 30.000 zł m-c III – 7.500 zł m-c VI – 7.500 zł m-c IX – 7.500 zł m-c XII – 7.500 zł rok 2021 – 30.000 zł m-c III – 7.500 zł m-c VI – 7.500 zł m-c IX – 7.500 zł m-c XII – 7.500 zł rok 2022 – 30.000 zł m-c III – 7.500 zł m-c VI – 7.500 zł m-c IX – 7.500 zł m-c XII – 7.500 zł rok 2023 – 150.000 zł m-c III – 37.500 zł m-c VI – 37.500 zł m-c IX – 37.500 zł m-c XII – 37.500 zł rok 2024 – 150.000 zł m-c III – 37.500 zł m-c VI – 37.500 zł m-c IX – 37.500 zł m-c XII – 37.500 zł rok 2025 – 400.000 zł m-c III – 100.000 zł m-c VI – 100.000 zł m-c IX – 100.000 zł m-c XII – 100.000 zł rok 2026 – 500.000 zł m-c III – 125.000 zł m-c VI – 125.000 zł m-c IX – 125.000 zł m-c XII – 125.000 zł rok 2027 – 500.000 zł m-c III – 125.000 zł m-c VI – 125.000 zł m-c IX – 125.000 zł m-c XII – 125.000 zł rok 2028 – 500.000 zł m-c III – 125.000 zł m-c VI – 125.000 zł m-c IX – 125.000 zł m-c XII – 125.000 zł rok 2029 – 210.000 zł m-c III – 52.500 zł m-c VI – 52.500 zł m-c IX – 52.500 zł m-c XII – 52.500 zł


II.5) Główny kod CPV:
66113000-5

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2018.2187 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik do oferty. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdziała II Załącznik do oferty SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2018.2187 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Doświadczenie wykonawcy: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. udzielenie kredytu. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braki podstaw do wykluczenia W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Rozdział II SIWZ Załącznik nr 2 do oferty, zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 Prawo Bankowe (j.t. Dz.U.2018.2187 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.193 ustawy Prawo Bankowe, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2018.2187 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdział II Załącznik nr 1 do oferty.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty które należy dołączyć do oferty: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 2 SIWZ aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 3 SIWZ Zobowiązanie do udostępnienia (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego). Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
koszt kredytu100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający wymaga od wykonawcy którego oferta zostanie wybrana, aby w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania przedłożymy projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany postanowień umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia wysokości spłaty kredytu w poszczególnych latach w przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych uzależnionego od planowanego budżetu na kolejne lata budżetowe. Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być zmienione w drodze aneksu do umowy, bez dodatkowych opłat i prowizji, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zgody przez Bank po złożeniu wniosku o zmianę harmonogramu spłat. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-10-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510240748-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.
Gmina Kolbuszowa: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 500 000,00 zł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603912-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kolbuszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 69058166600000, ul. ul. Obrońców Pokoju  21, 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48172271333, e-mail zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl, faks +48172272939.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kolbuszowa.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.kolbuszowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 500 000,00 zł

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.40.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.500.000zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł) zgodnie z Uchwałą XIII/153/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rodzaj zamówienia: usługi. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu: Waluta kredytu: PLN Planowany okres kredytowania od uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2029r. Spłata odsetek w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przez Bank. Odsetki od kredytu naliczane będą za pełny kwartał od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału lub do 7 dnia następnego kwartału począwszy od pierwszego kwartału uruchomienia kredytu. Spłata ostatnich odsetek płatna w dniu całkowitej spłaty kredytu. Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego kwartału. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki WIBOR 3M na dzień 01.10.2019r. (tj. 1,72%). - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia kwartału poprzedzającego kwartał obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni. Raty kapitałowe kredytu – płatne kwartalnie. Spłata kwartalnych rat kredytu płatna w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, począwszy od I kwartału 2020r., wg poniższego harmonogramu: rok 2020 – 30.000 zł m-c III – 7.500 zł m-c VI – 7.500 zł m-c IX – 7.500 zł m-c XII – 7.500 zł rok 2021 – 30.000 zł m-c III – 7.500 zł m-c VI – 7.500 zł m-c IX – 7.500 zł m-c XII – 7.500 zł rok 2022 – 30.000 zł m-c III – 7.500 zł m-c VI – 7.500 zł m-c IX – 7.500 zł m-c XII – 7.500 zł rok 2023 – 150.000 zł m-c III – 37.500 zł m-c VI – 37.500 zł m-c IX – 37.500 zł m-c XII – 37.500 zł rok 2024 – 150.000 zł m-c III – 37.500 zł m-c VI – 37.500 zł m-c IX – 37.500 zł m-c XII – 37.500 zł rok 2025 – 400.000 zł m-c III – 100.000 zł m-c VI – 100.000 zł m-c IX – 100.000 zł m-c XII – 100.000 zł rok 2026 – 500.000 zł m-c III – 125.000 zł m-c VI – 125.000 zł m-c IX – 125.000 zł m-c XII – 125.000 zł rok 2027 – 500.000 zł m-c III – 125.000 zł m-c VI – 125.000 zł m-c IX – 125.000 zł m-c XII – 125.000 zł rok 2028 – 500.000 zł m-c III – 125.000 zł m-c VI – 125.000 zł m-c IX – 125.000 zł m-c XII – 125.000 zł rok 2029 – 210.000 zł m-c III – 52.500 zł m-c VI – 52.500 zł m-c IX – 52.500 zł m-c XII – 52.500 zł

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/11/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
421421.09

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółkdzielczy w Kolbuszowej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 22
Kod pocztowy: 36-100
Miejscowość: Kolbuszowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
421421.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 421421.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 421421.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
tel: +48172271333
fax: +48172272939
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-10-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 603912-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.1.40.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-10-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.bip.kolbuszowa.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.kolbuszowa.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66113000-5 (3) Usługi udzielania kredytu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.500.000 zł Bank Spółkdzielczy w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 22, 36-100 Kolbuszowa, woj.
2019-11-08 421 421,00