Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 605169-N-2017 z dnia 2017-10-20 r.

Urząd Miasta Bydgoszczy: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej w celu przystosowania obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jezuicka  1 , 85102   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (URL): www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.um.bydgoszcz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wydział Zamówień Publicznych ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej w celu przystosowania obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych

Numer referencyjny:
WZP.271.74.2017.B

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz z rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej w celu przystosowania obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania części technologicznej węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego, przyłącza energetycznego zasilania podstawowego do granicy stron /ogrodzenie terenu/, oraz dostawy ruchomego wyposażenia /poza okablowaniem stałym/ oświetlenia technologicznego (poz. 1-30 oraz 32-34 przedmiaru technologii scenicznej), nagłośnienia scenicznego (poz. 65-112, 115-123, 125-126 przedmiaru technologii scenicznej), wyposażenia meblowego (poz. 331-334, 336-350, 359-364, 381-384, 386-423, 441-449, 469-484, 503-518, 537-545, 663 przedmiaru robót budowlanych).


II.5) Główny kod CPV:
45212300-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45237000-7
45332000-3
45331100-7
45331200-8
45331210-1
45311200-2
45317000-2
45312100-8
45231300-8
45233140-2
45232452-5
45243600-8
39111200-5II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 uPzp. Ewentualne zamówienia podobne będą obejmowały zwiększony zakres robót określonych w dokumentacji projektowej lub w przedmiarze robót.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-12-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-30


II.9) Informacje dodatkowe:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1. Termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2019 roku. 1) zakończenie robót budowlanych oraz przygotowanie obiektu do rozruchu /instalacje, technologia sceny – sprawdzenia, pomiary, próby szczelności, próby obciążeniowe/ do 28.11.2019r., przy czym: a) kompletne przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego do 19.07.2019r., b) rzygotowanie instalacji co dla celów osuszania obiektu oraz zasilania energetycznego węzła do 02.09.2019r. 2) rozruch/szkolenia/uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 30.12.2019r. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadkach określonych w § 2 wzoru umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania łącznie: a) min. jednego zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków o wartości min. 1 000 000,00 zł oraz b) min. jednego zamówienia dotyczącego budowy/modernizacji/remontu budynku użyteczności publicznej, w tym sali o charakterze widowiskowym/koncertowym o powierzchni min. 200 m2 z widownią na co najmniej 150 miejsc wraz z wykonaniem instalacji i wyposażenia scenicznego /oświetlenie,nagłośnienie/. Przedmiotowe zamówienia winny zostać zakończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek, o którym mowa w § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 roku , poz. 1422.). 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków opisanych w pkt. powyżej w ramach jednego zamówienia, które zostało ukończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem, że zakres przedmiotowego zamówienia wyczerpuje zakres warunków opisanych w pkt. powyżej. 3) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno- budowlanej (przy czym osoba ta winna być uprawniona do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru /ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (Dz.U.2014.1446 t.j. z późn. zm.)/ rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2017.1265)) – pełniącej funkcję kierownika budowy, b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – pełniącej funkcję kierownika robót, c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – pełniącej funkcję kierownika robót, d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – pełniącej funkcję kierownika robót, 4) dysponowanie osobą sprawującą nadzór geotechniczny posiadającą uprawnienia odpowiednie do właściwości robót zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016.1131 t.j. późn.zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy, 2) Podział ceny na składniki (załącznik do oferty), przy czym suma wartości ogółem wynikająca z załączonego do oferty Podziału cen na składniki powinna odpowiadać cenie przedstawionej w formularzu oferty. 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 5) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy). Przedmiotowe zobowiązanie musi wskazywać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia, 9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ogłoszenia - składa dokument/y wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 11) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 12). Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę. 1.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z siwz w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. – Kodeks pracy (dalej KP, tekst jedn. Dz. U. z 2014r, poz. 1502 ze zm.). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem robót: a) ziemne, b) demontażowe i rozbiórkowe, c) fundamentowanie specjalistyczne (mikropale oraz pale typu jet-grouting), d) wciskanie stalowych ścianek szczelnych, e) ciesielskie, f) betoniarskie, g) zbrojarskie, h) murarskie, i) tynkarskie, j) posadzkarskie, k) monterskie konstrukcji prefabrykowanych oraz stalowych (w tym spawanie), l) dekarskie, ł) malarskie, m) ślusarskie, n) stolarskie, o) monterskie suchej zabudowy, p) izolacyjne/ociepleniowe, q) okładzinowe, r) kamieniarskie, s) brukarskie, t) monterskie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, u) monterskie instalacji teletechnicznej i niskoprądowych, v) monterskie instalacji i przyłączy wod-kan, w) monterskie instalacji centralnego ogrzewania, x) monterskie instalacji wentylacji i klimatyzacji, y) monterskie urządzeń technologicznych sceny, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 §1 KP. 2.dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt. 1) czynności polegać będzie na: a) na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym, b) na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w pkt. III.9 ppkt. 1) siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w pkt. III.9 ppkt. 1) siwz) ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: i) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt. III.9 ppkt. 1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby, ii) druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko pracownika wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), iii) zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika wymiar czasu pracy)., 3. uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 uPzp oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 240). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, nr rachunku: 41 1240 6452 1111 0010 4788 1232. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium- Nr sprawy: WZP.271.74.2017.B dot. Rozbudowa i przebudowa zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16”. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w formie zabezpieczającej skuteczne dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 1, 3 – 6 uPzp, w tym w przypadku: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT), 3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, 4) zmiany osób skierowanych do wykonywania umowy, pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały uprawnienia określone w pkt. III.1.3 ppkt. 3 ,a zmiana będzie wynikała z powodu zdarzeń losowych (śmierć, choroba lub inne zdarzenia losowe) lub stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 5) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy. a także: 6) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 7) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 15.11.2017r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji: w dniu 27 październik 2017 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Grodzka 14-16 (wejście główne do teatru). 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500056165-N-2017 z dnia 09-11-2017 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605169-N-2017

Data:
20/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jezuicka  1, 85102   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-15, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-30, godzina: 11:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6

W ogłoszeniu jest:
1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 15.11.2017r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji: w dniu 27 październik 2017 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Grodzka 14-16 (wejście główne do teatru). 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

W ogłoszeniu powinno być:
1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 30.11.2017r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji: w dniu 27 październik 2017 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Grodzka 14-16 (wejście główne do teatru). 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

 

Ogłoszenie nr 500064996-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605169-N-2017

Data:
2017-10-20
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jezuicka  1, 85102   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-15, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-13, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6

W ogłoszeniu jest:
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 15.11.2017r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji: w dniu 27 październik 2017 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Grodzka 14-16 (wejście główne do teatru). 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 13.12.2017r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji: w dniu 27 październik 2017 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Grodzka 14-16 (wejście główne do teatru). 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

 

Ogłoszenie nr 500070970-N-2017 z dnia 06-12-2017 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605169-N-2017

Data:
2017-10-20
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jezuicka  1, 85102   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-15, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-28, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6

W ogłoszeniu jest:
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 15.11.2017r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji: w dniu 27 październik 2017 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Grodzka 14-16 (wejście główne do teatru). 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU.

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 28.12.2017r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji: w dniu 27 październik 2017 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Grodzka 14-16 (wejście główne do teatru). 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU.

 

Ogłoszenie nr 500078747-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605169-N-2017

Data:
2017-10-20
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jezuicka  1, 85102   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-15, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-16, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6

W ogłoszeniu jest:
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 15.11.2017r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji: w dniu 27 październik 2017 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Grodzka 14-16 (wejście główne do teatru). 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU.

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 16.01.2018r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2018r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji: w dniu 27 październik 2017 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Grodzka 14-16 (wejście główne do teatru). 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU.

 Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500039990-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605169-N-2017

Data:
20/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jezuicka  1, 85102   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-15, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-16, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6)

W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 15.11.2017r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209.

W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 16.03.2018r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2018r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500053422-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605169-N-2017

Data:
20/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jezuicka  1, 85102   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-15, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-23, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6)

W ogłoszeniu jest:
1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 15.11.2017r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209.

W ogłoszeniu powinno być:
1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208 do dnia 23.03.2018r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2018r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pokój 209.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 500101289-N-2018 z dnia 09-05-2018 r.
Urząd Miasta Bydgoszczy: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej w celu przystosowania obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605169-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500056165, 500064996, 500070970, 500078747, 500007647, 500022257, 500039990, 500053422,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jezuicka  1, 85102   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej w celu przystosowania obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WZP.271.74.2017.B

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz z rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej w celu przystosowania obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania części technologicznej węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego, przyłącza energetycznego zasilania podstawowego do granicy stron /ogrodzenie terenu/, oraz dostawy ruchomego wyposażenia /poza okablowaniem stałym/ oświetlenia technologicznego (poz. 1-30 oraz 32-34 przedmiaru technologii scenicznej), nagłośnienia scenicznego (poz. 65-112, 115-123, 125-126 przedmiaru technologii scenicznej), wyposażenia meblowego (poz. 331-334, 336-350, 359-364, 381-384, 386-423, 441-449, 469-484, 503-518, 537-545, 663 przedmiaru robót budowlanych).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45212300-9


Dodatkowe kody CPV:
45237000-7, 45332000-3, 45331100-7, 45331200-8, 45331210-1, 45311200-2, 45317000-2, 45312100-8, 45231300-8, 45233140-2, 45232452-5, 45243600-8, 39111200-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
20025623.31

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" - Przemysłówka Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Biskupińska 11
Kod pocztowy: 85-375
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
26444998.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26444998.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26444998.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Jezuicka 1, 85102 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@um.bydgoszcz.pl
tel: 0-52 32 88 157, 5858453
fax: (052) 58 58 273, 5858833
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 605169-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: WZP.271.74.2017.B
Data publikacji zamówienia: 2017-10-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 775 dni
Wadium: 150000 ZŁ
Szacowana wartość* 5 000 000 PLN  -  7 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.um.bydgoszcz.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39111200-5 Siedziska teatralne
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452-5 Roboty odwadniające
45233140-2 Roboty drogowe
45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen
45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej w celu przystosowania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" - Przemysłówka Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz, woj. kujawsko - pomorskie
2018-05-09 26 444 998,00