Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 605680-N-2018 z dnia 2018-08-17 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny: Budowa drogi równoległej i przebudowa wiaduktu drogowego w km 80,025 w związku z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 82,163 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. linii kolejowej nr 4 (CMK) w ramach projektu ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, krajowy numer identyfikacyjny 1731902700000, ul. ul.Minerska  16 , 04506   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 47 32 153, e-mail ewa.wrobel@plk-sa.pl, faks 22 47 32 154.
Adres strony internetowej (URL): https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny z siedzibą w Warszawie przy ul. Minerskiej 16
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi równoległej i przebudowa wiaduktu drogowego w km 80,025 w związku z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 82,163 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. linii kolejowej nr 4 (CMK) w ramach projektu ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Numer referencyjny:
IREZA1f-216-48/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w związku z likwidacją przejazdu kolejowego - drogowego w poziomie szyn w km 82,163 linii kolejowej nr 4, z wykorzystaniem trasy istniejącej drogi wewnętrznej biegnącej z miejscowości Kruszewiec w kierunku wiaduktu drogowego w miejscowości Stara Wieś, następnie przez wiadukt drogowy w km 80+025 CMK do ponownego włączenia drogi równoległej w miejscowości Kruszewiec, do drogi gminnej nr 107152E. Nowo projektowana infrastruktura drogowa będzie przechodziła przez trzy gminy: Opoczno, Poświętne oraz Drzewicę. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla każdego z zarządców nowo wybudowanej infrastruktury drogowej. Prace budowlane będą polegały na: • Wprowadzeniu i utrzymaniu na czas prowadzonych robót COR z uwagi na planowaną likwidację przejazdu (z miejscowości Kruszewiec do DW 726 a następnie do miejscowości Libiszów Kolonia, Libiszów do Kruszewca, do DG 107152E); • Likwidacji przejazdu kolejowego w km 82,163; • Usunięciu kolizji sieci energetycznych, sanitarnych i teletechnicznych, • Budowy drogi gminnej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i niezbędną infrastrukturą (w tym oświetleniem i odwodnieniem oraz budową zjazdów na działki przyległe); • Wykonanie robót budowlanych na wiadukcie drogowym w km 80+025 CMK, Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1.1. Realizacji robót w zakresach: • nawierzchnia i podtorze, • urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), • urządzenia i systemy telekomunikacyjne, • drogi lokalne klasy L (KR3) wraz ze zjazdami na działki przyległe, • budowa ciagu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, • budowa odwodnienia drogi lokalnej i wiaduktu drogowego, • usuniecie kolizji, • przebudowa infrastruktury teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej, • robót budowlanych na wiadukcie drogowym, • urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, • obiekty inżynieryjne, 1.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej, zgodnej z warunkami i zasadami odbiorów (zał. do uchwały nr 938/2017 zarządu PKP PLK SA z dnia 21.09.2017 r.) zawierającej miedzy innymi: • oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta • dziennik budowy, • pozwolenie na budowę/ZRID, • projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inwestorski), • zestawienie materiałów użytych do wykonania zadania (wraz z aprobatami i certyfikatami), • protokoły: - wprowadzenie na plac budowy, - odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, - odbiorów eksploatacyjnych, - odbiorów końcowych, • opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: - mapy zasadniczej, - pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej, - protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru, - numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, • opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej, 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SIWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SIWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom V SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45111200-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233120-6
45234000-6
45111000-8
45330000-9
45230000-8
45310000-3
45234115-5
45000000-7
45221100-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13623662,14
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować następujące zakresy: - wykonanie robót w zakresie branży drogowej, mostowej, torowej, sieci elektroenergetycznych, instalacyjnej, energetycznej, sterowania ruchem kolejowym.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  15   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: nie dłużej niż. 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin uzależniony od deklaracji Wykonawcy w złożonej ofercie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie: - art. 24 ust. 1 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) - art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 - 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt 2 IDW. 2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – w tym zakresie Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań, których spełnienie ma wykazać Wykonawca, 2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. 3.2. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 - 6 Ustawy. 3.3. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 8 SIWZ i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9 lit a) SIWZ. 3.4. W celu oceny, czy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określą w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu Zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu Zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 3.2 nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: • zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, • zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową. 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi którakolwiek przesłanka określona w art. 24 ust.1 Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 - 6 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy 7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu Postępowania nie zakłócił konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 9. Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacje dodatkowe 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA a) W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do IDW. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia części A i C oświadczenia. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (Konsorcjum), Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do IDW składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza w szczególności spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia w zakresie dysponowania zasobami innych podmiotów oraz zamiaru przekazania części zamówienia do realizacji przez Podwykonawców jedynie przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1.1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zamieszcza informację o tych podmiotach w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 7 do IDW. Ponadto Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa pisemne zobowiązanie każdego z tych podmiotów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW oraz Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do IDW, w części B i C. 1.2. W przypadku zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania części prac, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do IDW. 1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Oświadczeniu sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW. 1.4. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Oświadczeniu sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW dla każdego z tych podmiotów w zakresie dokumentów określonych w pkt 2.1 – 2.7 lub odpowiednio 3 – 6. 2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych, 2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 2.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do IDW), 2.6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do IDW), 2.7. oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do IDW) a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 2.8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do IDW). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2.1 – 2.4. składa dokumenty wg. § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), tj.: 3.1. informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy) – zamiast dokumentów określonych w pkt 2.1. – 2.3.; - zastosowanie mają postanowienia § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126); 2.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.4. - zastosowanie mają postanowienia § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126). 3.3. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 4. stosuje się odpowiednio. 6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1– 2.3, składa dokument, o którym mowa w pkt 3.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega Wykonawca oraz przez podwykonawców, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. 9. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.: a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 10 800 000 PLN. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 2 700 000 PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Informacje dodatkowe Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. część sprawozdania finansowego (RZiS), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające minimalny roczny obrót – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 2. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 1 i 2.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. W zakresie warunku posiadania doświadczenia Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali: a) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się budowa lub przebudowa co najmniej 2 km drogi kategorii gminnej (lub wyższej) klasy co najmniej L (o KR 3), (Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji lecz nie więcej niż 2 projektów / inwestycji.) b) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się budowa lub przebudowa lub modernizacja: • co najmniej 1 obiektu typu wiadukt drogowy - o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 18 m, • co najmniej 2 obiekty typu przepust, każdy posiadający powierzchnię czynną min 1 m2. (Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji.) Każde wykazane zadanie/realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków. 2. W zakresie warunku dysponowania osobami i sprzętem wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę: a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 1. Kierownik Budowy – 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury drogowej, oraz w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył co najmniej 60 miesięczne doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w realizacji dwóch [2] inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej o wartości przekraczającej 8 mln PLN brutto dla każdej inwestycji. 2. Kierownik robót mostowych - 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej. Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych przebudową drogowych obiektów inżynieryjnych takich jak: most lub wiadukt lub przepust, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, - posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót w zakresie budowy lub przebudowy przynajmniej jednego mostu lub wiaduktu o rozpiętości najdłuższego przęsła min 18 m i długości całkowitej min. 40 m. 3. Kierownik robót telekomunikacyjnych – 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną z infrastrukturą towarzyszącą Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i z infrastrukturą towarzyszącą 4. Kierownik robót sanitarnych - 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 5. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych, budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2014 r.,poz. 1946 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Użyte w tabelach sformułowanie „infrastruktura kolejowa” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie o transporcie kolejowym. Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. b) dostępności do poniższych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia: a. co najmniej 1 szt. – układarki do mas bitumicznych, b. co najmniej 3 szt. – samochodów samowyładowczy, c. co najmniej 1 szt. – koparki gąsiennicowej, d. co najmniej 1 szt. – równiarki, e. co najmniej 2 szt. – koparki kołowej, f. co najmniej 1 szt. – koparko-ładowarki, g. co najmniej 1 szt. – walec drogowy h. co najmniej 1 szt. – walec okołkowany i. co najmniej 2 szt. – zagęszczarka płytowa 500 kg j. co najmniej 1 szt. – zagęszczarka płytowa 200 kg k. co najmniej 2 szt. – kompresor o wydajności 6m3/min l. co najmniej 2 szt. – piaskarki Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW), 1.2. dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 1.3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1.2, 1.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW), 1.5. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW),

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zostały określone w pkt III.1) niniejszego ogłoszenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w pkt III.1) niniejszego ogłoszenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zostały określone w pkt III.1) niniejszego ogłoszenia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zostały określone w pkt III.1) niniejszego ogłoszenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy i 00/100 złotych) 1.2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. 1.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 1.4. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie: 1) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz ofertą. 1.5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do której zastosowanie będzie miało prawo polskie. 1.6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): 1) nazwę i adres Beneficjenta - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 2) oznaczenie postępowania - IREZA1f-216-35/18, 3) termin ważności wadium - odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt 17.1 IDW. 1.7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: NAZWA BANKU: BRE Bank SA nr rachunku: 34 1140 1010 0000 3508 8900 1241 SWIFT: BREXPLPW W tytule przelewu należy podać: „Wadium w Postępowaniu: IREZA1f-216-35/18” Zamawiający informuje, że oprocentowanie w/w rachunku wynosi 0,00%. 1.8. Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny Zamówienia. 1.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt 1.10 IDW oraz treści art. 46 ust. 4 a i 5 Ustawy. 1.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1.9 IDW, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 1.12. Okoliczności przepadku wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. 1.13. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. 1.14. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy Członków Konsorcjum bądź wspólników spółki i jego wniesienie w częściach o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium określonej w pkt. 1.1. 1.15. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: 1.15.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 1.15.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
zamowienia.plk-sa.pl

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
cena

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Szczegółowe informacje zostały określone w pkt 29 IDW - INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały określone w pkt 29 IDW - INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Szczegółowe informacje zostały określone w pkt 29 IDW - INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Szczegółowe informacje zostały określone w pkt 29 IDW - INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały określone w pkt 29 IDW - INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Szczegółowe informacje zostały określone w pkt 29 IDW - INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Całkowita cena brutto60,00
Termin realizacji20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi TOM II SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy przed podpisaniem umowy. 3. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do której zastosowanie będzie miało prawo polskie. W treści gwarancji nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniające roszczenie. Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z załączonym do SIWZ wzorem. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści. Wzór gwarancji stanowi Załącznik Nr 5 do IDW. 4. Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń nienadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego „KNF” albo przez oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej spoza z listy KNF wymaga uzyskania regwarancji przez podmiot nadzorowany przez KNF lub przez oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej z listy KNF(http://www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp). Gwarancja nie może być wystawiona przez banki i zakłady ubezpieczeń objęte postępowaniem upadłościowym albo restrukturyzacyjnym. 5. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): 1) nazwę i adres Zamawiającego, 2) oznaczenie (numer i nazwa) umowy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: BRE Bank SA Nr konta: 41 1140 1010 0000 3508 8900 1406 Nr SWIFT: BREXPLPW Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku Zamawiającego. Na przelewie należy podać następującą treść: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy … (wpisać właściwy numer umowy)”. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym (na dzień ogłaszania postępowania). Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma jego wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w punkcie 1. 9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej dopuszczalnej przez Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio do Zamawiającego (osobie wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego Zamówienia) lub za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek wystawcy zabezpieczenia, oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego, wraz z potwierdzeniem banku prowadzącego rachunek wystawcy zabezpieczenia lub notariusza, jeśli wystawcą zabezpieczenia nie jest bank, że podpisy złożone na dokumencie zabezpieczenia należą do osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 70% w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego. 11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu Zamówienia wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady potwierdzonego protokołem odbioru pogwarancyjnego. 12. Wzór Gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 5 do IDW. 13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie przez Wykonawcę, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia przed podpisaniem umowy (w formie przewidzianej w pkt 2 ), zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 Ustawy. Pozostała część kwoty zabezpieczenia (tj. nie więcej niż 70% kwoty zabezpieczenia określonego w pkt 1 ), będzie potrącana w ratach w wysokości 25% wartości netto prawidłowo wystawionej faktury, do czasu uzyskania pełnej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącej 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 14. Jeżeli do dnia określonego jako połowa okresu realizacji Zamówienia (pkt 3 IDW), łączna kwota wartości zabezpieczenia potrącanego w ratach i wniesionego przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy, nie osiągnie całości kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca dokona w terminie wskazanym przez Zamawiającego dopłaty brakującej kwoty zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany Umowy zostały określone w Warunkach Umowy stanowiących Tom II SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500202223-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605680-N-2018

Data:
17/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, Krajowy numer identyfikacyjny 1731902700000, ul. ul.Minerska  16, 04506   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 47 32 153, e-mail ewa.wrobel@plk-sa.pl, faks 22 47 32 154.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
2.2

W ogłoszeniu jest:
Całkowita cena brutto 60,00 Termin realizacji 20,00

W ogłoszeniu powinno być:
Całkowita cena brutto 60,00 Termin realizacji 20,00 Okres rękojmi i gwarancji 20,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

W ogłoszeniu jest:
14. Jeżeli do dnia określonego jako połowa okresu realizacji Zamówienia (pkt 3 IDW), łączna kwota wartości zabezpieczenia potrącanego w ratach i wniesionego przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy, nie osiągnie całości kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca dokona w terminie wskazanym przez Zamawiającego dopłaty brakującej kwoty zabezpieczenia.

W ogłoszeniu powinno być:
14. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu na który została zawarta umowa. Jeżeli do dnia określonego jako połowa okresu realizacji Zamówienia (pkt 3 IDW), łączna kwota wartości zabezpieczenia potrącanego w ratach i wniesionego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, nie osiągnie całości kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca dokona dopłaty brakującej kwoty zabezpieczenia przed upływem tego terminu.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-08-31, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-09-03, godzina: 10:00,


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, sala nr 010, przyziemie, w dniu 03.09.2018 r. o godz. 10:30

 

Ogłoszenie nr 500209632-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605680-N-2018

Data:
17/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, Krajowy numer identyfikacyjny 1731902700000, ul. ul.Minerska  16, 04506   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 47 32 153, e-mail ewa.wrobel@plk-sa.pl, faks 22 47 32 154.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-09-03, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-09-10, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6

W ogłoszeniu jest:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, sala nr 010, przyziemie, w dniu 03.09.2018 r. o godz. 10:30

W ogłoszeniu powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, sala nr 010, przyziemie, w dniu 10.09.2018 r. o godz. 10:30

 

Ogłoszenie nr 500212006-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605680-N-2018

Data:
17/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, Krajowy numer identyfikacyjny 1731902700000, ul. ul.Minerska  16, 04506   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 47 32 153, e-mail ewa.wrobel@plk-sa.pl, faks 22 47 32 154.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
1.3

W ogłoszeniu jest:
1.b) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się budowa lub przebudowa lub modernizacja: • co najmniej 1 obiektu typu wiadukt drogowy - o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 18 m, • co najmniej 2 obiekty typu przepust, każdy posiadający powierzchnię czynną min 1 m2. (Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji.)

W ogłoszeniu powinno być:
1.b) Robotę lub roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej umów na zakres których składają się przebudowa lub modernizacja: • co najmniej 1 obiektu typu wiadukt drogowy - o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 18 m, • co najmniej 2 obiekty typu przepust, każdy posiadający powierzchnię czynną min 1 m2. (Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się spełnieniem wymagań na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji.)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
1.3

W ogłoszeniu jest:
2.a)1. Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury drogowej, oraz w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył co najmniej 60 miesięczne doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w realizacji dwóch [2] inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej o wartości przekraczającej 8 mln PLN brutto dla każdej inwestycji.

W ogłoszeniu powinno być:
2.a)1. Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury drogowej, oraz w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył co najmniej 60 miesięczne doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w tym w realizacji co najmniej 2 (dwóch) inwestycji, każda w zakresie infrastruktury drogowej o wartości przekraczającej 8 mln PLN brutto.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
1.3

W ogłoszeniu jest:
2.a)2. Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych przebudową drogowych obiektów inżynieryjnych takich jak: most lub wiadukt lub przepust, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, - posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót w zakresie budowy lub przebudowy przynajmniej jednego mostu lub wiaduktu o rozpiętości najdłuższego przęsła min 18 m i długości całkowitej min. 40 m.

W ogłoszeniu powinno być:
2.a)2. Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych budową lub przebudową drogowych obiektów inżynieryjnych takich jak: most lub wiadukt lub przepust, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie, - posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót w zakresie przebudowy przynajmniej jednego mostu lub wiaduktu o rozpiętości najdłuższego przęsła min. 18 m i długości całkowitej min. 40 m.

 

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500275687-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny: Budowa drogi równoległej i przebudowa wiaduktu drogowego w km 80,025 w związku z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 82,163 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. linii kolejowej nr 4 (CMK) w ramach projektu ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605680-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500202223-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, Krajowy numer identyfikacyjny 1731902700000, ul. ul.Minerska  16, 04506   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 47 32 153, e-mail ewa.wrobel@plk-sa.pl, faks 22 47 32 154.
Adres strony internetowej (url): https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi równoległej i przebudowa wiaduktu drogowego w km 80,025 w związku z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 82,163 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. linii kolejowej nr 4 (CMK) w ramach projektu ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IREZA1f-216-48/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w związku z likwidacją przejazdu kolejowego - drogowego w poziomie szyn w km 82,163 linii kolejowej nr 4, z wykorzystaniem trasy istniejącej drogi wewnętrznej biegnącej z miejscowości Kruszewiec w kierunku wiaduktu drogowego w miejscowości Stara Wieś, następnie przez wiadukt drogowy w km 80+025 CMK do ponownego włączenia drogi równoległej w miejscowości Kruszewiec, do drogi gminnej nr 107152E. Nowo projektowana infrastruktura drogowa będzie przechodziła przez trzy gminy: Opoczno, Poświętne oraz Drzewicę. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla każdego z zarządców nowo wybudowanej infrastruktury drogowej. Prace budowlane będą polegały na: • Wprowadzeniu i utrzymaniu na czas prowadzonych robót COR z uwagi na planowaną likwidację przejazdu (z miejscowości Kruszewiec do DW 726 a następnie do miejscowości Libiszów Kolonia, Libiszów do Kruszewca, do DG 107152E); • Likwidacji przejazdu kolejowego w km 82,163; • Usunięciu kolizji sieci energetycznych, sanitarnych i teletechnicznych, • Budowy drogi gminnej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i niezbędną infrastrukturą (w tym oświetleniem i odwodnieniem oraz budową zjazdów na działki przyległe); • Wykonanie robót budowlanych na wiadukcie drogowym w km 80+025 CMK, Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1.1. Realizacji robót w zakresach: • nawierzchnia i podtorze, • urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), • urządzenia i systemy telekomunikacyjne, • drogi lokalne klasy L (KR3) wraz ze zjazdami na działki przyległe, • budowa ciagu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, • budowa odwodnienia drogi lokalnej i wiaduktu drogowego, • usuniecie kolizji, • przebudowa infrastruktury teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej, • robót budowlanych na wiadukcie drogowym, • urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, • obiekty inżynieryjne, 1.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej, zgodnej z warunkami i zasadami odbiorów (zał. do uchwały nr 938/2017 zarządu PKP PLK SA z dnia 21.09.2017 r.) zawierającej miedzy innymi: • oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta • dziennik budowy, • pozwolenie na budowę/ZRID, • projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inwestorski), • zestawienie materiałów użytych do wykonania zadania (wraz z aprobatami i certyfikatami), • protokoły: - wprowadzenie na plac budowy, - odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, - odbiorów eksploatacyjnych, - odbiorów końcowych, • opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: - mapy zasadniczej, - pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej, - protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru, - numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, • opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej, 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SIWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SIWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom V SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45111200-0, 45234000-6, 45111000-8, 45330000-9, 45230000-8, 45310000-3, 45234115-5, 45221100-3, 45233120-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Budowa drogi równoległej i przebudowa wiaduktu drogowego w km 80,025 w związku z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 82,163 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. linii kolejowej nr 4 (CMK) w ramach projektu ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
19811524.33

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm w skladzie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.; DROMED Rospędek, Więckowski S.J; PRB MOSTY Tomasz Gorzała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Południowa 17/19
Kod pocztowy: 97-300
Miejscowość: Piotrków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
24368174.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24368174.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36743976.35
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. (Lider) ul. Południowa 17/19 97-300 Piotrków Trybunalski DROMED Rospędek, Więckowski S.J. ul. Leśna 11 26-300 Opoczno PRB MOSTY Tomasz Gorzała ul. Poznańska 107/57 08-110 Siedlce Cena oferty: Netto: 19 811 524,33 Brutto: 24 368 174,93 Termin realizacji(m-ce): 12 Okres gwarancji(m-ce): 120


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Tryb przetargu nieograniczonego jest jednym z podstawowych trybów udzielenia zamówienia, a do jego zastosowywania nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul.Minerska 16, 04506 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: ewa.wrobel@plk-sa.pl
tel: 22 47 32 153
fax: 22 47 32 154
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-08-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 605680-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: IREZA1f-216-48/18
Data publikacji zamówienia: 2018-08-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 15 miesięcy
Wadium: 100 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 PLN  -  5 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet
Informacja dostępna pod: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa drogi równoległej i przebudowa wiaduktu drogowego w km 80,025 w związku z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 82,163 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. linii kolejowej nr 4 (CMK) w ramach projektu ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centr Konsorcjum firm w skladzie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.; DROMED Rospędek, Więckowski S.J; PRB MOSTY Tomasz Gorzała
ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków, woj.
2018-11-09 24 368 174,00