Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Świadczenie usług w zakresie promocji Łodzi Akademickiej podczas XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (15-22.04.2013 r.)


Numer ogłoszenia: 60578 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie promocji Łodzi Akademickiej podczas XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (15-22.04.2013 r.).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są następujące działania promujące Miasto podczas XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki: 1)umieszczenie w widocznym miejscu logo Miasta Łodzi na odpowiednio zaprojektowanych, złożonych i wydrukowanych przez Wykonawcę w ilości 3560 sztuk zaproszeniach XIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, 2)umieszczenie w widocznym miejscu logo Miasta Łodzi na odpowiednio zaprojektowanym, złożonym i wydrukowanym przez Wykonawcę w ilości 3300 egzemplarzy programie XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, 3)umieszczenie w widocznym miejscu herbu Miasta Łodzi na odpowiednio zaprojektowanych, złożonych i wydrukowanych przez Wykonawcę w ilości 1000 sztuk kalendarzach XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, 4)umieszczenie w widocznym miejscu logo Miasta Łodzi na odpowiednio zaprojektowanych, złożonych i wydrukowanych przez Wykonawcę w ilości 60 000 sztuk ulotkach promujących Piknik Naukowy w Manufakturze, 5)umieszczenie w widocznym miejscu logo Miasta Łodzi w wydawnictwie festiwalowym: Informator Nauki Łódzkiej wydrukowanym przez Wykonawcę w ilości 100 egzemplarzy, 6)umieszczenie w widocznym miejscu logo Miasta Łodzi na wszystkich drukach związanych z Festiwalem, 7)przygotowanie i przeprowadzenie konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli Miasta w miejscu i w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, 8)umieszczenie roll-upa z logo Miasta (odebranego wcześniej z Urzędu Miasta Łodzi) podczas najważniejszych wydarzeń w trakcie trwania Festiwalu w wyeksponowanym miejscu, uzgodnionym z przedstawicielem Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, 9)umieszczenie logo Miasta Łodzi (podszytego linkiem do strony głównej UMŁ www.lodz.pl lub innych wskazanych przez pracownika Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ) na przygotowanej przez Wykonawcę stronie internetowej poświęconej XIII Festiwalowi Nauki, Techniki i Sztuki, 10)wykorzystanie jako narzędzi promocji Miasta mediów interaktywnych, prasowych oraz telewizyjnych, w tym przeprowadzenie jednej telewizyjnej audycji informacyjnej, 11)wykonanie statuetek Łódzkie Eureka(7 szt.), 12)zapewnienie udziału przedstawicieli Miasta podczas wręczania nagród(statuetki Łódzkie Eureka), 13)wykonanie innych czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej promocji Miasta w ramach realizacji XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Czas trwania zamówienia 15 - 22.04.2013 roku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art. 66 i art. 67. ust. 1 pkt. 1, lit. a, b Ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Łódzkie Towarzystwo Naukowe jest pomysłodawcą imprezy Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, która jest jego projektem autorskim. Ponadto Łódzkie Towarzystwo Naukowe - organizator Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki jako jedyny ma prawo do promowania własnej imprezy w formie i treści według własnego uznania i tym samym do promowania Miasta w ramach realizacji tejże imprezy. Jest jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia działań promocyjnych w ramach wydarzenia. Promocja Łodzi podczas Festiwalu przyczynia się do wzmocnienia wizerunku Miasta innowacyjnego opartego na wiedzy. W Łodzi znajduję się 6 uczelni publicznych i kilkadziesiąt szkół wyższych niepublicznych, co stawia Miasto w czołówce największych ośrodków naukowo-akademickich w Polsce. Dzięki promocji i popularyzacji osiągnięć łódzkiej nauki oraz dzięki promocji samego Miasta podczas wydarzeń związanych z nauką, techniką i sztuką, Łódź zyskuje szansę na rozgłos na szczeblu ogólnopolskim, europejskim, a nawet światowym. Dwanaście poprzednich edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dowodzi słuszności połączenia różnych wydarzeń naukowo-artystycznych, które pozwalają promować nie tylko osoby biorące w nich udział (łódzkie środowisko naukowe), ale także samo Miasto, jako miejsce ważnych wydarzeń naukowo-badawczych. Łódź z nowoczesnymi kampusami akademickimi, niezwykłą atmosferą, wybitnymi profesorami jest doskonałym miejscem na tego rodzaju imprezy. Współorganizatorami Festiwalu są wszystkie łódzkie uczelnie, Oddział Łódzki PAN i wiele łódzkich instytucji kulturalnych. Celem Festiwalu jest prezentacja twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Miasta, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzacja i prezentacja osiągnięć naukowych oraz artystycznych, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, integrowanie środowiska akademickiego. Imprezy (w ubiegłym roku zgłoszono ok. 300) odbywają się na terenie uczelni, muzeów, teatrów, w siedzibie ŁTN, PAN-u, na rynku Manufaktury. ŁTN jest też pomysłodawcą i realizatorem wyróżnienia Łódzkie Eureka przyznawanego łódzkim naukowcom przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne i artystyczne, które zostały dostrzeżone i nagrodzone w kraju i za granicą. Statuetki Łódzkie Eureka są wręczane przez Prezydenta Miasta Łodzi w pierwszym dniu Festiwalu. Przez ponad dziesięć lat Festiwal wpisał się w mapę wiosennych imprez kulturalnych Miasta Łodzi, ma swoich stałych uczestników zarówno wśród młodzieży jak i pokolenia trzeciego wieku. Działania na rzecz promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego wpisują się także w realizację celów strategicznych Miasta, zawartych w Uchwale Rady Miejskiej w Łodzi nr XLIII/824/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020.Wydarzenia festiwalowe wpisują się także w cele komplementarnej inicjatywy Miasta na rzecz rozwoju i wykorzystania nauki - Łodzi Akademickiej. Na podstawie dotychczasowej wyłącznej działalności ŁTN w zakresie organizacji i promocji Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki należy uznać, że przedmiot zamówienia jest na tyle indywidualny, że zamówienie może zostać zrealizowane tylko przez konkretny podmiot jakim jest ŁTN. Należy podkreślić, że wszystkie imprezy festiwalowe są nieodpłatne i otwarte, a osoby zajmujące się ich organizacją na terenie uczelni nie pobierają żadnych honorariów. Zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonania wydatków. Wyłączność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na promocję wydarzenia oraz prawa autorskie do Festiwalu, dają możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki (Prawo zamówień publicznych, art. 67 ust. 1 pkt.1 lit a i b).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ul. M. Skłodowskiej - Curie 11, 90-505 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Świadczenie usług w zakresie promocji Łodzi Akademickiej podczas XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (15-22.04.2013 r.)


Numer ogłoszenia: 105774 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 60578 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie promocji Łodzi Akademickiej podczas XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (15-22.04.2013 r.).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są następujące działania promujące Miasto podczas XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki: 1)umieszczenia w widocznym miejscu logo Miasta Łodzi na odpowiednio zaprojektowanych, złożonych i wydrukowanych przez Wykonawcę w ilości 3560 sztuk zaproszeniach XIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, 2)umieszczenia w widocznym miejscu logo Miasta Łodzi na odpowiednio zaprojektowanym, złożonym i wydrukowanym przez Wykonawcę w ilości 3300 egzemplarzy programie XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki,3)umieszczenia w widocznym miejscu herbu Miasta Łodzi na odpowiednio zaprojektowanych, złożonych i wydrukowanych przez Wykonawcę w ilości 1000 sztuk kalendarzach XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki,4)umieszczenia w widocznym miejscu logo Miasta Łodzi na odpowiednio zaprojektowanych, złożonych i wydrukowanych przez Wykonawcę w ilości 60 000 sztuk ulotkach promujących Piknik Naukowy w Manufakturze,5)umieszczenia w widocznym miejscu logo Miasta Łodzi na wszystkich drukach związanych z Festiwalem, 6)przygotowania i przeprowadzenia konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli Miasta w miejscu i w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, 7)umieszczenia roll-upa z logo Miasta (odebranego wcześniej z Urzędu Miasta Łodzi) podczas najważniejszych wydarzeń w trakcie trwania Festiwalu w wyeksponowanym miejscu, uzgodnionym z przedstawicielem Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, 8)umieszczenia logo Miasta Łodzi (podszytego linkiem do strony głównej UMŁ www.lodz.pl lub innych wskazanych przez pracownika Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ) na przygotowanej przez Wykonawcę stronie internetowej poświęconej XIII Festiwalowi Nauki, Techniki i Sztuki,9)wykorzystania jako narzędzi promocji Miasta mediów interaktywnych, prasowych oraz telewizyjnych, w tym przeprowadzenie jednej telewizyjnej audycji informacyjnej, 10)wykonania statuetek Łódzkie Eureka (7 szt.),11) zapewnienia udziału przedstawicieli Miasta podczas wręczania nagród (statuetki Łódzkie Eureka), 12)wykonania innych czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej promocji Miasta w ramach realizacji XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki,13) podkreślenie udziału Miasta w rozwoju nauki, odpowiednio: kilkakrotnie w trakcie trwania wydarzenia, każdorazowo w wywiadach, reklamach i informacjach medialnych, np.: w formie podziękowania, 14)świadczenie usług RP przez Wykonawcę w ramach organizacji festiwalu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe, M.Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 93400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  114882,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  114882,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  114882,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 66 i art. 67. ust. 1 pkt. 1, lit. a, b Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Łódzkie Towarzystwo Naukowe jest pomysłodawcą imprezy Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, która jest jego projektem autorskim. Ponadto, Łódzkie Towarzystwo Naukowe - organizator Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki jako jedyny ma prawo do promowania własnej imprezy w formie i treści według własnego uznania i tym samym do promowania Miasta w ramach realizacji tejże imprezy. Jest jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia działań promocyjnych w ramach wydarzenia. Promocja Łodzi podczas Festiwalu przyczynia się do wzmocnienia wizerunku Miasta innowacyjnego opartego na wiedzy. W Łodzi znajduję się 6 uczelni publicznych i kilkadziesiąt szkół wyższych niepublicznych, co stawia Miasto w czołówce największych ośrodków naukowo-akademickich w Polsce. Dzięki promocji i popularyzacji osiągnięć łódzkiej nauki oraz dzięki promocji samego Miasta podczas wydarzeń związanych z nauką, techniką i sztuką, Łódź zyskuje szansę na rozgłos na szczeblu ogólnopolskim, europejskim, a nawet światowym. Dwanaście poprzednich edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki dowodzą słuszności połączenia różnych wydarzeń naukowo-artystycznych, które pozwalają promować nie tylko osoby biorące w nich udział (łódzkie środowisko naukowe), ale także samo Miasto, jako miejsce ważnych wydarzeń naukowo-badawczych. Łódź z nowoczesnymi kampusami akademickimi, niezwykłą atmosferą, wybitnymi profesorami jest doskonałym miejscem na tego rodzaju imprezy. Współorganizatorami Festiwalu są wszystkie łódzkie uczelnie, Oddział Łódzki PAN i wiele łódzkich instytucji kulturalnych. Celem Festiwalu jest prezentacja twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Miasta, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzacja i prezentacja osiągnięć naukowych oraz artystycznych, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, integrowanie środowiska akademickiego. Imprezy (w ubiegłym roku zgłoszono ok. 300) odbywają się na terenie uczelni, muzeów, teatrów, w siedzibie ŁTN, PAN-u, na rynku Manufaktury. ŁTN jest też pomysłodawcą i realizatorem wyróżnienia Łódzkie Eureka przyznawanego łódzkim naukowcom przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne i artystyczne, które zostały dostrzeżone i nagrodzone w kraju i za granicą. Statuetki Łódzkie Eureka są wręczane przez Prezydenta Miasta Łodzi w pierwszym dniu Festiwalu.Przez ponad dziesięć lat Festiwal wpisał się w mapę wiosennych imprez kulturalnych Miasta Łodzi, ma swoich stałych uczestników zarówno wśród młodzieży jak i pokolenia trzeciego wieku. Działania na rzecz promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego wpisują się także w realizację celów strategicznych Miasta, zawartych w Uchwale Rady Miejskiej w Łodzi nr XLIII/824/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020.Wydarzenia festiwalowe wpisują się także w cele komplementarnej inicjatywy Miasta na rzecz rozwoju i wykorzystania nauki - Łodzi Akademickiej. Na podstawie dotychczasowej wyłącznej działalności ŁTN w zakresie organizacji i promocji Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki należy uznać, że przedmiot zamówienia jest na tyle indywidualny, że zamówienie może zostać zrealizowane tylko przez konkretny podmiot jakim jest ŁTN. Należy podkreślić, że wszystkie imprezy festiwalowe są nieodpłatne i otwarte, a osoby zajmujące się ich organizacją na terenie uczelni nie pobierają żadnych honorariów. Zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonania wydatków. Wyłączność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na promocję wydarzenia oraz prawa autorskie do Festiwalu, dają możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki (Prawo zamówień publicznych, art. 67 ust. 1 pkt.1 lit a i b).

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6057820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług w zakresie promocji Łodzi Akademickiej podczas XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (15-22.04.2013 r.) Łódzkie Towarzystwo Naukowe
M.Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, woj. łódzkie
2013-03-15 114 882,00