Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 60628-2011
PD Data publikacji 23/02/2011
OJ Dz.U. S 37
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 18/02/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 01/04/2011
DT Termin 01/04/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl

23/02/2011    S37    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2011/S 37-060628

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Do wiadomości: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks +48 222449013

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „ Budowa obwodnicy – ulicy Okrężnej w Żurominie” – nr postępowania 027/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12
Główne miejsce świadczenia usług województwo mazowieckie, Żuromin.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „ Budowa obwodnicy – ulicy Okrężnej w Żurominie".
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT 243 436,05 EUR
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 12 000,00 PLN.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria ogólna
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Dyspozycję w zakresie zwrotu wszystkim Wykonawcom wniesionego w pieniądzu wadium Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
7. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
9. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało kwartalnie w stosunku do zaawansowania robót budowlanych, na podstawie protokołu odbioru usług po spełnieniu przez Inspektora Nadzoru wymagań określonych w pkt. 6 części III SIWZ
2. Należności będą regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Inspektora Nadzoru.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
— oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki udziału mogą zostać spełnione wspólnie, zaś żaden w wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
W celu potwierdzenia warunków udziału wpostepowaniu należy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12 ppkt. 3, ppkt. 4, ppkt. 5, oraz ppkt. 7., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 12 ppkt. 6., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
1. wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
2. wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
3. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 12 ppkt 3, 4, 5, 6, 7składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 12 ppkt 8, 9, 10, 11 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiajacy zna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1. jeżeli Wykonawcy wykażą,są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1. jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 18 000 000,00 PLN brutto każda, polegającymi na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.
Inspektor Koordynator.
Kwalifikacje:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora/Inżyniera Rezydenta co najmniej 2 zamówień obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto każde, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi.
Inspektor nadzoru robót drogowych.
Kwalifikacje:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych co najmniej 2 zamówień obejmujących swym zakresem wykonanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto każde, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi.
Inspektor nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych.
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń*.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych co najmniej 2 zamówień mających w swym zakresie wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, gdzie wartość robót w branży wodno–kanalizacyjnej wyniosła nie mniej niż 900 000 PLN brutto każda.
Inspektor nadzoru robót sieci energetycznych.
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń*.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót sieci energetycznych co najmniej 2 zamówień obejmujących swym zakresem wykonanie robót w branży energetycznej, polegających na przebudowie, budowie sieci elektroenergetycznej, gdzie wartość robót w branży energetycznej wyniosła nie mniej niż 180 000,00 PLN brutto każde.
Inspektor nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych.
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń*.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych co najmniej dwóch zamówień obejmujących swym zakresem roboty w branży telekomunikacyjnej, polegające na przebudowie, budowie sieci telekomunikacyjnej, gdzie wartość robót w branży telekomunikacyjnej wynosiła nie mniej niż 100 000 PLN brutto każda.
Geodeta.
Kwalifikacje:
— Uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
Inspektor ds. materiałowych - technolog.
Kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne, budownictwo lądowe.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie na stanowisku Inspektor ds. materiałowych – technolog, w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa w co najmniej 2 zamówieniach obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto każda,
Inspektor ds. rozliczeń.
Kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowaniu / rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót, w co najmniej dwóch zamówieniach obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto każda.
*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
8. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie;
9. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
10. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
12. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
027/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 1.4.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 36,90 PLN
Warunki i sposób płatności: Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego 88 1050 1025 1000 0023 2544 7569 lub za zaliczeniem pocztowym.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.4.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.4.2011 - 11:00

Miejsce

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, pok. nr 208.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: Od daty podpisania umowy do momentu zakończenia i rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru oraz w okresie rękojmi wynoszącym 3 lata, licząc od daty odbioru końcowego zamówienia. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 30.4.2013 roku.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Wypełniony formularz cenowy (cz. V SIWZ).
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Faks +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587700

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
18.2.2011
TI Tytuł PL-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 102885-2011
PD Data publikacji 01/04/2011
OJ Dz.U. S 64
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 29/03/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 08/04/2011
DT Termin 08/04/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL12

01/04/2011    S64    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2011/S 64-102885

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, attn: Anna Goebel, POLSKA-00-048Warszawa. Tel. +48 222449000. E-mail: przetargi@mzdw.pl. Fax +48 222449013.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.2.2011, 2011/S 37-060628)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71247000

Nadzór nad robotami budowlanymi.

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.4.2011 - 10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1.4.2011 - 10:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 1.4.2011 - 11:00.

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.4.2011 - 10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8.4.2011 - 10:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 8.4.2011 - 11:00.


TI Tytuł PL-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 213872-2011
PD Data publikacji 08/07/2011
OJ Dz.U. S 129
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 06/07/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl

08/07/2011    S129    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2011/S 129-213872

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Do wiadomości: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks +48 222449013

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mzdw.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „ Budowa obwodnicy – ulicy Okrężnej w Żurominie” – nr postępowania 027/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12
Główne miejsce świadczenia usług województwo mazowieckie, Żuromin.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy – ulicy Okrężnej w Żurominie”.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 280 487,80 PLN
Bez VAT

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
027/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 037-060628 z dnia 23.2.2011

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
6.6.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ośrodek Techniczno - Projektowy Bipron Inwestycje Jarosław Koźluk
ul. Odkryta 41E
03-140 Warszawa
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 900 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 280 487,80 PLN
Bez VAT
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do momentu zakończenia i rozliczenia kontraktu będącego przedmiotem nadzoru oraz w okresie rękojmi wynoszącym 3 lata, licząc od daty odbioru końcowego zamówienia. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 30.4.2013 roku.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Wypełniony formularz cenowy (cz. V SIWZ).
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
6.7.2011

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6062820111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 12000 ZŁ
Szacowana wartość* 400 000 PLN  -  600 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 01/04/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi