Ogłoszenie nr 606415-N-2018 z dnia 2018-08-21 r.

Nadleśnictwo Ruszów: „Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, współfinasowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-0007/16-00

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Ruszów, krajowy numer identyfikacyjny 93102406600000, ul. Leśna  2 , 59-950   Ruszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 714 339, e-mail paulina.milanowska@wroclaw.lasy.gov.pl, faks 757 714 468.
Adres strony internetowej (URL): www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ruszow/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa sie za pośrednictwem opoeratora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej”

Numer referencyjny:
K.270.1.167.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

2

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w ramach realizacji zadań: 1. Zadanie 1. „Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Toporów na dz. nr ew. 310/1392, obręb Węgliniec, oddział 310c” – stanowiące Część I Zamówienia 2. Zadanie 2. „Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Poświętne dz. nr ew. 322/1400, obręb Węgliniec oddział 322a” – stanowiące Część II Zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, do każdego zadania odrębnie, jak również składanie ofert do obu zadań (wszystkich). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, współfinasowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-0007/16-00 3.2. Przedmiot zamówienia dla obu części został opisany szczegółowo w oparciu o dokumentację projektową, w tym między innymi o: • przedmiar robót zadania 1– stanowiący załącznik nr 10a do SIWZ • przedmiar robót zadania 2– stanowiący załącznik nr 10b do SIWZ • projekt budowlany zadania 1– stanowiący załącznik nr 11a do SIW • projekt budowlany zadania 2– stanowiący załącznik nr 11b do SIWZ • projekt wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zadania 1– stanowiące załącznik nr 12a do SIWZ • projekt wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zadania 2– stanowiące załącznik nr 12b do SIWZ


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45112700-2
45220000-5
45232330-4
45310000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-04-30


II.9) Informacje dodatkowe:
Przedmiot obu części zamówienia obejmuje ponadto: 1. Zorganizowanie na swój koszt placu budowy wraz z istniejącą infrastrukturą oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2. Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.) 6. Naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 7. Pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 8. Pokrycie kosztów ewentualnych prac archeologicznych, 9. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 10. Zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla właścicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami (zarządcami) posesji, gruntów, w przedmiocie wejścia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych, spoczywa każdorazowo na Wykonawcy. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1. Ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 2. Zagospodarowania ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, 1000); 3. Zabezpieczenia pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców, 4. Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. Ustalania i utrzymywania porządku, 6. Odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. Dostarczenia ocen, certyfikatów, atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w opracowanej dokumentacji obejmującej m.in.: 1. Projekt budowlany, 2. Projekt wykonawczy, 3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 4. Przedmiar robót. Zamawiający załącza przedmiary robót, wyłącznie jako materiał poglądowy w zakresie niezbędnym do oszacowania zakresu istniejących do wykonania robót budowlanych. Przedmiary nie mogą stanowić dla wykonawcy podstawy do wyceny kosztorysowej robót. Cenę kosztorysową należy określić na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany w przedmiarach w zakresie, w jakim pozostają one w zgodzie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia, w szczególności z przyjętymi w niej rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować rozwiązanie alternatywne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności proponowanego rozwiązania, zarówno pod względem technicznym, jak również funkcjonalnym oraz finansowym, w odniesieniu do rozwiązania przyjętego przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej zadania. Wszelkie wyjaśnienia oraz dowody w powyższym zakresie, winne zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nieudowodnienia przez Wykonawcę Zamawiającemu powyższych kwestii, co skutkować będzie wątpliwościami Zamawiającego, co do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, Zamawiający odrzuci złożoną w takiej formie ofertę, jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem prac określonym w projekcie budowlanym oraz wykonawczym, do wyceny oraz realizacji oferty, należy przyjąć zakres prac określony w najszerszym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią integralne załączniki do SIWZ. Wykonawca, przyjmując zamówienie do realizacji, zobowiązuje się udzielić rękojmi na roboty budowlane, obejmujące pełny zakres dokumentacji projektowej, opisującej przedmiot udzielonego zamówienia, na okres 5 lat (60 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC). Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych dokumentacją projektową udzielonego zamówienia na okres minimum 1 roku (12 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez wad. Udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż wymagany okres minimalny, jednak nie dłuższy niż 5 lat będzie punktowane dodatkowo w ramach kryteriów oceny ofert. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, 1000); b. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; c. uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiązki wymienione w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w tym wody i energii elektrycznej dla celów prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy z dostawcami mediów dla celów budowlanych oraz zapewnić instalację liczników zużycia mediów. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie objętym wykonawstwem prac (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy). Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zweryfikował poprawność dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga od wykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności zastrzeżone przez Zamawiającego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 PZP, do osobistego wykonania przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Powyższe należy rozumieć, jako określenie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy PZP, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w SIWZ lub jej załącznikach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca powinien okazać się na każde żądanie Zamawiającego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujące. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy, na który zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru robót, którego dotyczy wystawiona faktura. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: - dla Części I zamówienia: 150 000 zł. - dla Części II zamówienia: 150 000 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że: - dla Części I zamówienia: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o łącznej wartości min. 150 000 zł brutto, z których co najmniej 1 robota wykonana była za kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. brutto, polegające na wykonaniu prac o podobnym zakresie (np. budowa, przebudowa metalowej wieży lub masztu o wysokości nie mniejszej niż 30 m). - dla Części II zamówienia: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o łącznej wartości min. 150 000 zł brutto, z których co najmniej 1 robota wykonana była za kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. brutto, polegające na wykonaniu prac o podobnym zakresie (np. budowa, przebudowa metalowej wieży lub masztu o wysokości nie mniejszej niż 30 m). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, w którym wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: - dla Części I zamówienia: - kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy. Wyżej wymieniona osoba powinny być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). - kierownika robót – posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy. Wyżej wymieniona osoba powinny być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). - dla Części II zamówienia: - kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy. Wyżej wymieniona osoba powinny być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). - kierownika robót – posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy. Wyżej wymieniona osoba powinny być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). • Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania. • W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. • Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit b), c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 6.3.2. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ b) wykazu osób, o których mowa w pkt. 6.3.3. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o której mowa w 6.3.4. SIWZ; d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - Dla Części I Zamówienia - 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) - Dla Części II Zamówienia - 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A. Bolesławiec Nr 51 1020 2137 0000 9202 0101 5841 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu „Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej” – część ………….. zamówienia” - znak sprawy K.270.1.167.2018 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwotą wadium zostanie uznany rachunek bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadia wnoszone w formach niepieniężnych jako beneficjenta gwarancji powinny wskazywać Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Kasa nadleśnictwa). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 9.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin płatności 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach: 1) Zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii lub zakresu wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane prace są niezbędne do wykonania dla prawidłowej realizacji całości zadania. b. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę rozwiązania równorzędnego albo lepszego funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót. c. W przypadku, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i STWiORB powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie ww. zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 2) Zmiany terminu zakończenia zamówienia podstawowego: a. Spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową; b. Spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy. c. Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy, gdy uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków gruntowo – wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia, d. Spowodowane warunkami archeologicznymi, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na kontynuowanie robót, e. Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów 3) Zmianach osobowych - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w przypadku kierownika budowy wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie oraz zamawiający wymaga zatrudnienia jej przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót. 7) Pozostałych przypadkach, kiedy: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP b) zmiany umowy spowodowane są okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie c) zmiany dotyczą wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 PZP. d) zmiany dotyczą przypadku, kiedy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, powstały w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, e) zmiany dotyczą przypadku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców f) zmiany są nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e g) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie Wszelkie dopuszczalne prawem zmiany umowy nastąpić mogą z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy bądź wynagrodzenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Ruszów z siedzibą ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, tel. 75 7714338, fax 75 7714339, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl 2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak spr.: K.270.1.167.2018 – „Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art.10 ust.1 oraz art.39 do 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018); 4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. Wykonawca posiada: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 8. Nie przysługuje Wykonawcy: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
„Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Toporów na dz. nr ew. 310/1392, obręb Węgliniec, oddział 310c”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: • Dla Części I Zamówienia: a) wymianę kabiny obserwatora na nową, b) wymianę odciągów linowych na nowe, c) prace konserwacyjno-remontowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 45112700-2, 45220000-5, 45232330-4, 45310000-3


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin płatności10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
„Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Poświętne dz. nr ew. 322/1400, obręb Węgliniec oddział 322a”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: • Dla Części II Zamówienia: a) wymianę kabiny obserwatora na nową, b) wymianę odciągów linowych na nowe, c) prace konserwacyjno-remontowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 45112700-2, 45220000-5, 45232330-4, 45310000-3


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin płatności 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500244089-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.
Nadleśnictwo Ruszów: „Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej ”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, współfinasowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00- 0007/16-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606415-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Ruszów, Krajowy numer identyfikacyjny 93102406600000, ul. Leśna  2, 59-950   Ruszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 714 339, e-mail paulina.milanowska@wroclaw.lasy.gov.pl, faks 757 714 468.
Adres strony internetowej (url): www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej ”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
K.270.1.167.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w ramach realizacji zadań: 1. Zadanie 1. „Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Toporów na dz. nr ew. 310/1392, obręb Węgliniec, oddział 310c” - stanowiące Część I Zamówienia 2. Zadanie 2. „Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Poświętne dz. nr ew. 322/1400, obręb Węgliniec oddział 322a” - stanowiące Część II Zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, do każdego zadania odrębnie, jak również składanie ofert do obu zadań (wszystkich). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, współfinasowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-0007/16-00 3.2. Przedmiot zamówienia dla obu części został opisany szczegółowo w oparciu o dokumentację projektową, w tym między innymi o: • przedmiar robót zadania 1- stanowiący załącznik nr 10a do SIWZ • przedmiar robót zadania 2- stanowiący załącznik nr 10b do SIWZ • projekt budowlany zadania 1- stanowiący załącznik nr 11a do SIW • projekt budowlany zadania 2- stanowiący załącznik nr 11b do SIWZ • projekt wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zadania 1- stanowiące załącznik nr 12a do SIWZ • projekt wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zadania 2- stanowiące załącznik nr 12b do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45112700-2, 45220000-5, 45232330-4, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
„Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Toporów na dz. nr ew. 310/1392, obręb Węgliniec, oddział 310c”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
201208.30

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Specjalistyczna Firma Usługowa Tomasz Cholc
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 30 Stycznia 32
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
258128.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258128.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 390744.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
„Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Poświętne dz. nr ew. 322/1400, obręb Węgliniec oddział 322a”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
201208.30

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Specjalistyczna Firma Usługowa Tomasz Cholc
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 30 Stycznia 32
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
258119.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258119.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 390744.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Leśna 2, 59-950 Ruszów
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: paulina.milanowska@wroclaw.lasy.gov.pl
tel: 757 714 339
fax: 757 714 468
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-09-11
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 606415-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: K.270.1.167.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-08-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 231 dni
Wadium: 10001 ZŁ
Szacowana wartość* 333 366 PLN  -  500 050 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ruszow/zamowienia_publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45232330-4 Wznoszenie masztów antenowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Toporów na dz. nr ew. 310/1392, obręb Węgliniec, oddział 310c” Specjalistyczna Firma Usługowa Tomasz Cholc
ul. 30 Stycznia 32, 83-110 Tczew, woj. pomorskie
2018-10-10 258 128,00
„Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Poświętne dz. nr ew. 322/1400, obręb Węgliniec oddział 322a” Specjalistyczna Firma Usługowa Tomasz Cholc
ul. 30 Stycznia 32, 83-110 Tczew, woj. pomorskie
2018-10-10 258 119,00