Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 607328-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Wójt Gminy Haczów: Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów  573 , 36-213  Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.haczow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http:/bip.haczow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http:/bip.haczow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Tak, w formie papierowej, pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów nr 573


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów.

Numer referencyjny:
IIG.271.2.8.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów ”. Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia społeczności lokalnej w miejscowościach Haczów i Wzdów poprzez budowę oświetlenia ulicznego. 2.Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1. Budowa oświetlenia kładki pieszo jezdnej na działkach o nr ew. 1982, 2122/1, 2145/7, 2145/8 w miejscowości Haczów - Wygon. 1) Kopanie rowów dla kabli, ręcznie , grunt kategorii III - 3,8 m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 13 m 3) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 21 m, 3) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami : 8 m 4) Urządzenia rozdzielcze (zestawy ) na fundamentach – 1 szt. 5) Zasypanie rowów dla kabli, ,ręcznie grunt kategorii III : 3,8 m3, 6) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup do 300 kg stalowy: 1 szt. 7) Montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupie: 1 szt. 8) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 1 szt. 9) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy- 1 kpl. 10) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 1 szt. 11) Układanie uziomów w rowach kablowych: 12 m 12) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce: 12 szt. 13) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 3 żyłowy – 2 odcinki 14) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 2 szt. 15) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy: 1 szt. 16) Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza 1 kpl. 2. Budowa dwóch stanowisk oświetleniowych hybrydowych doświetlających kładki na rzece Wisłok w miejscowości Haczów. 1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup do 300 kg stalowy (analogia - lampa hybrydowa) : 2 szt. 2) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 2 szt. 3)Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie : 2 szt. 4) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających: 30 m 5) Mechaniczne ścinanie drzewa z karczowaniem pni : 2 szt. 6) Wywożenie pni i korzeni: 2 szt. 7) Rozebranie i układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych : 4 m2 8) Kalkulacja indywidualna , uruchomienie i pomiary lampy : 2 kpl 9) Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza : 2 kpl.. 3) Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ew. 1141/2,1141/30, 1141/31, 1148/22, 1148/23, 2100, 2184/1, 2227/4 w miejscowości Wzdów-etap I 1) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III – IV – 7,7m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 24 m 3) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 24 m, 4) Urządzenia rozdzielcze (zestawy ) na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt. 5) Zasypanie rowów dla kabli, ,mechanicznie grunt kategorii III –IV : 7,7 m3, 6) Montaż i stawianie słupów bliźniaczych żelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w terenie płaskim : 2 szt. 7) Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim : 1 szt. 8) Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belka ustojową w terenie płaskim : 1 szt. 9) Montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupie: 5 szt. 10) Układanie kabli na słupach betonowych , bezpośrednio na słupie : 4 m 11) Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych : 3 m 12) Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych : 0,194 km 13) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku: 5 szt. 14) Montaż skrzynki bezpiecznikowej : 5 szt. 15) Montaż ogranicznika przepięć : 1 szt. 16) Mocowanie tabliczek opisowych , przyklejanie: 1 szt. 17) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających: 24 m 18) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce przewód kabelkowy do 16 mm2: 2 szt. 19) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce przewód pojedynczy do 50 mm2: 4 szt. 20) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 4 żyłowy – 3 odcinki 21) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 2 żyłowy ( analogia – przewód napowietrzny – 1 odcinek 22) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 2 szt. 23) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy: 5 szt. 24) Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza 1 kpl. 3. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia oraz w projektach budowlanych .


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
34000000-7
45315100-9
45232210-7
45315300-1
45316100-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-12-23
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-23


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 48.000,00 zł. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt.1) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) w przypadkach określonych w pkt. 1.podpunkt 2.a warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunki lub będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową lub łączną wartość ubezpieczenia na kwoty określone w specyfikacji.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie oświetleń ulicznych o wartości całości robót równej co najmniej 48.000,00 zł. wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzeniem , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt.1) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: b) w przypadkach określonych w pkt.1podpunkt 2b warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub każdy wykonawca będzie dysponował każdą osobą oddzielnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu stwierdzającego ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu .potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania20,00
gwarancja na wykonane roboty20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą zamawiającego. Zmiana ta ma być dokonana w drodze aneksu pisemnego pod rygorem nieważności. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany o których mowa mogą dotyczyć: a) osób odpowiedzialnych z ramienia Wykonawcy i Zamawiającego do koordynowania, kontroli , nadzorowania prowadzonych robót, b) danych adresowych wykonawcy, c)wystąpienia siły wyższej, przy czym za „siłę wyższą” uważa się wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: działania wojenne, rozruchy, klęska żywiołowa, Możliwa jest również zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany: stawki podatku VAT, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem ze w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-10-23, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510240926-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.
Wójt Gminy Haczów: Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607328-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów  573, 36-213  Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IIG.271.2.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów ”. Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia społeczności lokalnej w miejscowościach Haczów i Wzdów poprzez budowę oświetlenia ulicznego. 2.Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1. Budowa oświetlenia kładki pieszo jezdnej na działkach o nr ew. 1982, 2122/1, 2145/7, 2145/8 w miejscowości Haczów - Wygon. 1) Kopanie rowów dla kabli, ręcznie , grunt kategorii III - 3,8 m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 13 m 3) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 21 m, 3) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami : 8 m 4) Urządzenia rozdzielcze (zestawy ) na fundamentach – 1 szt. 5) Zasypanie rowów dla kabli, ,ręcznie grunt kategorii III : 3,8 m3, 6) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup do 300 kg stalowy: 1 szt. 7) Montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupie: 1 szt. 8) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 1 szt. 9) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy- 1 kpl. 10) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 1 szt. 11) Układanie uziomów w rowach kablowych: 12 m 12) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce: 12 szt. 13) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 3 żyłowy – 2 odcinki 14) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 2 szt. 15) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy: 1 szt. 16) Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza 1 kpl. 2. Budowa dwóch stanowisk oświetleniowych hybrydowych doświetlających kładki na rzece Wisłok w miejscowości Haczów. 1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup do 300 kg stalowy (analogia - lampa hybrydowa) : 2 szt. 2) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 2 szt. 3)Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie : 2 szt. 4) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających: 30 m 5) Mechaniczne ścinanie drzewa z karczowaniem pni : 2 szt. 6) Wywożenie pni i korzeni: 2 szt. 7) Rozebranie i układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych : 4 m2 8) Kalkulacja indywidualna , uruchomienie i pomiary lampy : 2 kpl 9) Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza : 2 kpl.. 3) Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ew. 1141/2,1141/30, 1141/31, 1148/22, 1148/23, 2100, 2184/1, 2227/4 w miejscowości Wzdów-etap I 1) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III – IV – 7,7m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 24 m 3) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 24 m, 4) Urządzenia rozdzielcze (zestawy ) na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt. 5) Zasypanie rowów dla kabli, ,mechanicznie grunt kategorii III –IV : 7,7 m3, 6) Montaż i stawianie słupów bliźniaczych żelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w terenie płaskim : 2 szt. 7) Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim : 1 szt. 8) Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belka ustojową w terenie płaskim : 1 szt. 9) Montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupie: 5 szt. 10) Układanie kabli na słupach betonowych , bezpośrednio na słupie : 4 m 11) Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych : 3 m 12) Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych : 0,194 km 13) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku: 5 szt. 14) Montaż skrzynki bezpiecznikowej : 5 szt. 15) Montaż ogranicznika przepięć : 1 szt. 16) Mocowanie tabliczek opisowych , przyklejanie: 1 szt. 17) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających: 24 m 18) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce przewód kabelkowy do 16 mm2: 2 szt. 19) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce przewód pojedynczy do 50 mm2: 4 szt. 20) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 4 żyłowy – 3 odcinki 21) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 2 żyłowy ( analogia – przewód napowietrzny – 1 odcinek 22) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 2 szt. 23) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy: 5 szt. 24) Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza 1 kpl. 3. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia oraz w projektach budowlanych .

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
34000000-7, 45315100-9, 45232210-7, 45315300-1, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/11/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
47721.05

Waluta
złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU ALMAX Aneta Liwosz ,
Email wykonawcy: almax.krosno@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Szczepana 11
Kod pocztowy: 38-457
Miejscowość: Świwerzowa Polska
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
63980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63980.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Haczów 573, 36-213 Haczów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: ughaczow@ks.onet.pl
tel: 134 391 002
fax: 134 391 696
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-10-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 607328-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: IIG.271.2.8.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-10-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bip.haczow.pl
Informacja dostępna pod: http:/bip.haczow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów. FHU ALMAX Aneta Liwosz ,
ul. Szczepana 11, 38-457 Świwerzowa Polska , woj.
2019-11-08 63 980,00