Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 607748-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 55066846200000, ul. Róż  2 , 07-200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 420 750, e-mail starostwo@powiat-wyszkowski.pl, faks (029) 742 25 10.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-wyszkowski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
osobiście, listownie lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Starostwo Powiatowe ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk

Numer referencyjny:
ZP.272.24.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk na odcinku o długości 689,87 m (od km 0+205,00 do km 0+894,87). Przebudowa w/w odcinka drogi polegać będzie na przywróceniu nośności jezdni na całym opracowanym odcinku drogi, na budowie zjazdów publicznych i indywidualnych oraz odtworzeniu systemu rowów odwadniających główny korpus drogi. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych, 2) wykonanie podbudowy jezdni; a) na poszerzeniach pod jezdnię:  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm b) na istniejącej jezdni:  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm, 3) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm, 4) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm, 5) wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu, 6) wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm, 7) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa o gr. 15 cm, 8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 9) oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowów, 10) wyplantowanie i uporządkowanie terenu, 11) obsługa geodezyjna prowadzonych robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Zgłoszenie wykonanie robót nr rej. 8607 z dnia 21.04.2017 r. na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk etap I”. Uwagi: a) Zamawiający nie będzie dodatkowo pokrywał Wykonawcy kosztów składowania i utylizacji materiałów oraz odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych. b) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności i utrzymania nawierzchni zjazdów i dojazdów do posesji przy drodze. Szczegółowy zakres robót określają przedmiar robót, dokumentacja projektowa, STWiOR. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy projektu, oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów budowlanych. 4) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny koszt. 5) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót. 6) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie. 7) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia: - projektu czasowej organizacji ruchu, - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), - harmonogramu realizacji inwestycji, - innych dokumentów i prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w treści wzoru umowy. 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga: Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia: a) projekt czasowej organizacji ruchu musi uwzględniać przejezdność drogi w trakcie prowadzenia robót, b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia drogi z ruchu na całej długości, z wyjątkiem okresu wykonywania robót polegających na układaniu mas bitumicznych, c) w trakcie robót zapewnione mają być stale i nieprzerwanie dojścia do poszczególnych posesji, d) odcięcia dojazdów do poszczególnych posesji nie mogą być jednorazowo dłuższe niż 24 godziny. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (na formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia – zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiającego. Klauzule społeczne: 1. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy listę osób/y wykonujących wskazane czynności. 3. W celu udokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę wskazanych osób, Wykonawca lub Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu zanonimizowaną umowę o pracę wskazanych pracowników.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45230000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności dysponują środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej o długości co najmniej 700 m i wartości co najmniej 500 000,00 zł. brutto każda. Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, jeden Wykonawca lub podmiot musi wykazać się doświadczeniem opisanym w pkt 3a). Ocena tego warunku na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. b) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Ocena tego warunku na podstawie wykazu osób, a także wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te były wykonywane z załączeniem dowodów określających czy te roboty były wykonywane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone wg załącznika Nr 5 do SIWZ; Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika Nr 3 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej-zał. nr 6 do SIWZ. 2. Kosztorys sporządzony metodą uproszczoną. 3. Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie ul. Kościuszki 5, nr rachunku bankowego 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020 z dopiskiem na blankiecie: „ Wadium przetargowe – Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk”. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Zamawiającego. Oryginał będzie do odbioru po podpisaniu Umowy z wybranym wykonawcą. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, b) zawarciu z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy w następujących okolicznościach: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takie jak: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów; c) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 3) zmiany będące następstwem wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zmiany będące następstwem wystąpienia kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a-c, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. a-b oraz ust. 2 pkt 3 i 4, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości ceny brutto w przypadku: 1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia; w trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 2) ustalenia końcowej wartości robót na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy; 3) uzasadnionej potrzeby wykonania robót zamiennych i dodatkowych. 6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczących: 1) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy; 3) zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót.; 4) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 5) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku: a) wystąpienia uzasadnionej okoliczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego bez zmian terminu realizacji umowy, b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawione przez Wykonawcę muszą uprzednio uzyskać akceptację Zamawiającego. 7. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 ust. 3, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 8. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500240781-N-2018 z dnia 08-10-2018 r.
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607748-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 55066846200000, ul. Róż  2, 07-200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 420 750, e-mail starostwo@powiat-wyszkowski.pl, faks (029) 742 25 10.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.272.24.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk na odcinku o długości 689,87 m (od km 0+205,00 do km 0+894,87). Przebudowa w/w odcinka drogi polegać będzie na przywróceniu nośności jezdni na całym opracowanym odcinku drogi, na budowie zjazdów publicznych i indywidualnych oraz odtworzeniu systemu rowów odwadniających główny korpus drogi. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych, 2) wykonanie podbudowy jezdni; a) na poszerzeniach pod jezdnię:  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm b) na istniejącej jezdni:  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm, 3) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm, 4) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm, 5) wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu, 6) wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm, 7) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa o gr. 15 cm, 8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 9) oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowów, 10) wyplantowanie i uporządkowanie terenu, 11) obsługa geodezyjna prowadzonych robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Zgłoszenie wykonanie robót nr rej. 8607 z dnia 21.04.2017 r. na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk etap I”. Uwagi: a) Zamawiający nie będzie dodatkowo pokrywał Wykonawcy kosztów składowania i utylizacji materiałów oraz odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych. b) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności i utrzymania nawierzchni zjazdów i dojazdów do posesji przy drodze. Szczegółowy zakres robót określają przedmiar robót, dokumentacja projektowa, STWiOR. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy projektu, oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów budowlanych. 4) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny koszt. 5) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót. 6) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie. 7) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia: - projektu czasowej organizacji ruchu, - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), - harmonogramu realizacji inwestycji, - innych dokumentów i prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w treści wzoru umowy. 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga: Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia: a) projekt czasowej organizacji ruchu musi uwzględniać przejezdność drogi w trakcie prowadzenia robót, b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia drogi z ruchu na całej długości, z wyjątkiem okresu wykonywania robót polegających na układaniu mas bitumicznych, c) w trakcie robót zapewnione mają być stale i nieprzerwanie dojścia do poszczególnych posesji, d) odcięcia dojazdów do poszczególnych posesji nie mogą być jednorazowo dłuższe niż 24 godziny. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (na formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia – zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiającego. Klauzule społeczne: 1. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy listę osób/y wykonujących wskazane czynności. 3. W celu udokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę wskazanych osób, Wykonawca lub Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu zanonimizowaną umowę o pracę wskazanych pracowników.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
550979.32

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Drogi i Mosty-Jan Kaczmarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kacice 76
Kod pocztowy: 06-100
Miejscowość: Pułtusk
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
74477260
Oferta z najniższą ceną/kosztem 74477260
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74477260
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Róż 2, 07-200 Wyszków
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
tel: 297 420 750
fax: (029) 742 25 10
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-09-11
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 607748-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP.272.24.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-08-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 50 dni
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.powiat-wyszkowski.pl
Informacja dostępna pod: www.powiat-wyszkowski.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk Drogi i Mosty-Jan Kaczmarczyk
Kacice 76, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
2018-10-08 74 477 260,00