Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 607947-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga: „Remont dróg leśnych- nr 27 w leśnictwie Tarnawka, nr 36 w leśnictwie Szklary”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga, krajowy numer identyfikacyjny 650016822, ul. ul. Węgierska  32 , 37-220  Kańczuga, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 6402560, e-mail kanczuga@krosno.lasy.gov.pl, faks 16 6402581.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga/zamowienia_publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6 (sekretariat)
Adres:
Nadleśnictwo Kańczuga ul. Węgierska 32 37-220 Kańczuga


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont dróg leśnych- nr 27 w leśnictwie Tarnawka, nr 36 w leśnictwie Szklary”

Numer referencyjny:
S.270.2.14.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: „Remont dróg leśnych- nr 27 w leśnictwie Tarnawka, nr 36 w leśnictwie Szklary” Zadanie składa się z dwóch części. Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 3.1.1. Lokalizacja dróg: Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 Działka ewidencyjna miejscowość gmina powiat 3643 Tarnawka Markowa Łańcut Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 Działka ewidencyjna miejscowość gmina powiat 5097 Harta Dynów Rzeszów 5100 Harta Dynów Rzeszów 5098 Harta Dynów Rzeszów 3.1.2. Przedmiot i zakres remontu: Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 Droga leśna nr 27 w leśnictwie Tarnawka (na odcinku 163m). W obecnym stanie droga posiada nawierzchnię z mieszanki min.-asf. Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary na odcinku 1018m. W obecnym stanie droga posiada nawierzchnię z mieszanki min.-asf. 3.1.3. Opis stanu istniejącego Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w powiecie łańcuckim w miejscowości Tarnawka i na całej długości przebiega przez zadrzewione tereny leśne. Remontowany odcinek posiada łagodne spadki podłużne niwelety ~5%. Nawierzchnia jezdni wymaga natychmiastowego remontu ze względu występujące w znacznej mierze wyboje, spękania siatkowe oraz ubytki w nawierzchni powstałe w wyniku niedostatecznej nośności podłoża lub złej . W poboczu liczne zakrzaczenia i porosty uniemożliwiające odwodnienie drogi jak również zawężają pas jezdni. Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa się poprzez obustronne rowy odwadniające. Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w powiecie rzeszowskim w miejscowości Szklary i na całej długości przebiega przez zadrzewione tereny leśne. Jest to teren górzysty, a istniejące spadki podłużne osiągają wartość zbliżoną do 12%, co powoduje zwiększenie degradacji jezdni. Nawierzchnia jezdni wymaga natychmiastowego remontu ze względu występujące w znacznej mierze wyboje, spękania siatkowe oraz podłużne powstałe w wyniku niedostatecznej nośności podłoża. W poboczu liczne zakrzaczenia i porosty uniemożliwiające odwodnienie drogi jak również zawężające pas jezdni. Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa się poprzez obustronne rowy odwadniające. 3.1.4. Podstawowe parametry techniczne zaprojektowanej drogi Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 długość odcinka 163m, – spadek poprzeczny jezdni 2,0 %, – spadek poprzeczny poboczy 8,0 %, – szerokość jezdni 3,0 m, – szerokość poboczy 2 x 0,5m – nawierzchnia jezdni mieszanka min.-asf. Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 długość odcinka 1018m, – spadek poprzeczny jezdni 2,0 %, – spadek poprzeczny poboczy 8,0 %, – szerokość jezdni 3,0 m, – szerokość poboczy 2 x 0,5m – nawierzchnia jezdni mieszanka min.- asf. 3.1.5. Odwodnienie. Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 Powierzchniowe odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadku poprzecznego jezdni o pochyleniu jednostronnym 2%, oraz spadku poprzecznego poboczy 8%. Zachowano istniejący kierunek odpływu wód opadowych. Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 Powierzchniowe odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadku poprzecznego jezdni o pochyleniu jednostronnym 2%, oraz spadku poprzecznego poboczy 8%. Zachowano istniejący kierunek odpływu wód opadowych. 3.1.7. Zakres wykonywanych robót i konstrukcja nawierzchni Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 – Oczyszczenie nawierzchni – Frezowanie nawierzchni – Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W – Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S Konstrukcja jezdni w km 3+285-3+358: – Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm Konstrukcja jezdni w km 3+358-3+448: – Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm – Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm – Frezowanie istn. nawierzchni z mieszanki min.-asf. Konstrukcja pobocza – Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 9cm Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 - Frezowanie nawierzchni – Korytowanie podłoża – Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W – Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S – Uzupełnienie zjazdów mieszanką niezwiązaną CNR Konstrukcja jezdni w km 1+642 – 1+807: – Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm – Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm – Frezowanie istn. nawierzchni z mieszanki min.-asf. Konstrukcja jezdni w km 1+807 – 2+507: – Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm – Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm – Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr. 15cm – Frezowanie istn. nawierzchni z mieszanki min.-asf. – Korytowanie podłoża Konstrukcja pobocza w km 1+642 – 1+807, 2+507-2+660 – Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 9cm Konstrukcja pobocza w km 1+807-2+507 – Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 15cm


II.5) Główny kod CPV:
45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy PZP polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy PZP w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-11-23
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-11-23


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: 7.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie zdolności technicznej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował sprzętem, co najmniej: Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 1) walec gładki min. 10 ton -1szt 2) zagęszczarka płytowa, mechaniczna -1szt 3) rozściełacz masy bitumicznej -1szt 4) koparka obrotowa -1szt Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 1) walec gładki min. 10 ton -1szt 2) zagęszczarka płytowa, mechaniczna -1szt 3) rozściełacz kruszyw -1szt 4) rozściełacz masy bitumicznej -1szt 5) koparka obrotowa -2szt W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim sprzętem, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć „wykaz sprzętu, dostępnego wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami …”, sporządzony według propozycji Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ - w zakresie zdolności zawodowej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 1 osoby do wykonania przedmiotu zamówienia , w tym co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych oraz jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane - w specjalności drogowej – (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) Uwaga: Dopuszcza się wykazanie spełnienia warunków (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) poprzez przedstawienie osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach inaczej nazwanych lecz wyłącznie takich, które uprawniają do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w specjalnościach wymienionych w odpowiednich warunkach. Przez uprawnienia budowlane do sprawowania funkcji kierownika budowy, rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) W przypadku, gdy wskazane przez wykonawcę osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą one spełniać wymogi określone w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.). W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednimi osobami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć „wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia…”, sporządzony według propozycji Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz oświadczenie sporządzone według propozycji Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 7.3 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.4 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.5 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 7.6 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 7.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie- o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 7.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum ,spółka cywilna), ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) każdy z warunków określonych w pkt. 7.1.3 powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie, b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP c) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, musi przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH PODMIOTÓW 7.9 Zgodnie z art. 22a ustawy PZP Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 7.1.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.10 Zamawiający informuje iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ppkt 7.9 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP oraz w art. 24 ust.5 pkt 1,pkt 4 i pkt 8 ustawy PZP c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.11 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ppkt 7.9 SIWZ., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 7.9 SIWZ. 7.13 Oświadczenie o udostępnieniu Wykonawcy zasobów niezbędnych do spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinno być załączone w oryginale. 7.14 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. WYKLUCZENIA WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 24 UST 5 USTAWY PZP 7.15 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 7.15.1. - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) (art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP) 7.15.2. - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy PZP) 7.15.3. - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy PZP). 7.16 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.17 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 7.18 W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia z dnia przypadającego na termin składania ofert uzyskanego w formie wydruku ze strony internetowej: http://nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- w zakresie zdolności technicznej a) Wykaz sprzętu, dostępnego wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami …”, sporządzony według propozycji Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ - w zakresie zdolności zawodowej a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony według propozycji Zamawiającego, załącznik nr 7 do SIWZ b) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według propozycji Zamawiającego, załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, o ile ofertę składa pełnomocnik 4) oświadczenia o udostępnieniu zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia przez inne podmioty, o ile wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sprzęcie dostępnym wykonawcy w celu realizacji zamówienia innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
12.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka 500,00 (słownie zł: pięćset złotych). Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary 5 000,00 (słownie zł: pięć tysięcy złotych). 12.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz.U. z 2014r. poz.1804 oraz z 2015r poz. 978 i 1240) 12.3 Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego do wyznaczonego terminu składania ofert. Za moment wniesienia wadium uznaje się fakt zaksięgowania na rachunku Zamawiającego. 12.4 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Jarosław nr 04 9096 0004 2004 0019 2545 0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. 12.5 Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. 12.6 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert, do co najmniej ostatniego dnia związania ofertą włącznie 12.7 W przypadku, gdy Wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (poręczenia bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, lub poręczenie udzielone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), Wykonawca powinien kserokopię dokumentu wadialnego dołączyć do oferty , natomiast oryginał dokumentu złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium” i dołączyć do oferty (wewnątrz opakowania oferty) lub należy dostarczyć w formie oryginału do sekretariatu Nadleśnictwa, najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 12.8 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji(poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (poręczenia) (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji (poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), c) kwotę gwarancji (poręczenia), d) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 12.9 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 5 ustawy PZP. 12.10 Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 12.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: a) wszystkim wykonawcom – po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP, b) wykonawcy –którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza– po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 12.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 12.15 Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji24,00
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy16,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
20.1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości minimum 6% wynagrodzenia umownego brutto , najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie: a) pieniądzu na konto BS Jarosław nr rachunku 04 9096 0004 2004 0019 2545 0001 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 20.2 Ostateczną wysokość zabezpieczenia stanowi suma minimalnego zabezpieczenia wymaganego przez Zamawiającego w wysokości 6% + wysokość zabezpieczenia oferowanego przez Wykonawcę jako kryterium oceny ofert. 20.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 20.4 Wymagania dotyczące zabezpieczenia wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji: a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnej wypłaty z tytułu gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, zawierające kwotę roszczenia, pod warunkiem dostarczenia gwarantowi następujących dokumentów: 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 1.1 Dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego reprezentowania 1.2 Oświadczenie, że żądana kwota jest należna z tytułu gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiązanego 1.3 wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót objętych przedmiotem umowy 2. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy: 2.1 dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego reprezentowania 2.2 kopia obustronnie podpisanego końcowego protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy 2.3 wykaz nieusuniętych lub nienależycie usuniętych wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy 2.4 oświadczenie Beneficjenta, że pomimo pisemnego wezwania Zobowiązany nie usunął w terminie wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy i w związku z tym żądana z tytułu gwarancji kwota jest mu należna” b) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakończeniu lub gwarantować możliwość dochodzenia roszczeń w terminie 30 dni od upływu planowanego terminu wykonania umowy c) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu lub gwarantować możliwość dochodzenia roszczeń w terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi. d) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganego poręczenia lub gwarancji bezwarunkowej przed podpisaniem umowy. Oryginał poręczenia lub gwarancji należy złożyć w kasie, w siedzibie Zamawiającego. e) W przypadku przedłożenia gwarancji (poręczenia) niezawierającej elementów wymienionych w ppkt a,b,c bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20.5 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w niniejszym paragrafie. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 20.6 Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 20.7 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 20.8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w trakcie realizacji umowy lub naruszenia zobowiązań z niej wynikających, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 20.9 Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 20.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20.11 Zamawiający zwraca zabezpieczenie: a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót. b) 30% wniesionego zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 20.12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 20.13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca w wysokości, w której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 20.14 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 20.15 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 20.16 Wypłata, o której mowa w pkt 20.15 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
17.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (koszt) 60 % 2 Okres gwarancji 24 % 3 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 16 % 17.2 Punkty przyznawane za podane w pkt. 17.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium: Wzór: 1 Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x 60% gdzie: Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ważnych Cof - cena podana w ofercie badanej 100 - wskaźnik stały 60% - procentowe znaczenie kryterium ceny 2 Okres gwarancji Liczba punktów = ( Og/Og max) x 100 x 24% gdzie: Og – okres dodatkowej gwarancji podany w ofercie Og max – maksymalny okres dodatkowej gwarancji (24m-ce) 100 - wskaźnik stały 24% - procentowe znaczenie kryterium gwarancja 3 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Liczba punktów = ( Zu/Zu max) x 100 x 16% gdzie: Zu – Wysokość dodatkowego zabezpieczenia podana w ofercie -Zu max – maksymalna wysokość dodatkowego zabezpieczenia (4% ) 100 - wskaźnik stały 16% - procentowe znaczenie kryterium zabezpieczenia 17.3 W kryterium – Okres gwarancji – Zamawiający wymaga minimalnego okresu udzielenia gwarancji 12 miesięcy. Za udzielenie gwarancji na 12 miesięcy Wykonawca otrzymuje 0 pkt., za udzielenie dodatkowej gwarancji na okres 12 miesięcy i więcej, Wykonawca w tym kryterium uzyska 24 punkty. Minimalny okres dodatkowej, punktowanej gwarancji wynosi 1 miesiąc. (Zamawiający nie dopuszcza podawania okresu gwarancji w dniach. Oferty z podanym okresem gwarancji w dniach będą odrzucane) 17.4 W kryterium – Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy– Zamawiający wymaga minimalnej wysokości zabezpieczenia w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto. Za wniesienie zabezpieczenia w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawca otrzymuje 0 pkt. Za wniesienie dodatkowego zabezpieczenia w wysokości 4% wynagrodzenia umownego brutto, Wykonawca otrzymuje 16 pkt. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia dodatkowego zabezpieczenia w wysokości większej niż 4%. 17.5 Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert stanowić będzie końcową oceną danej oferty. 17.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust 4 ustawy PZP) 17.7 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 17.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 17.13 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści 17.9 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy PZP oraz w art. 26 ust. 3a ustawy PZP. 17.10 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 17.11 W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust.1 ustawy PZP, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust.1 ustawy PZP. 17.12 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 17.13 Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 17.14 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących oświadczeń, dokumentów i treści złożonych ofert. 17.15 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 17.16 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
21.4 Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: 21.4.1. Zmiana terminów zakończenia ustalonych robót: a) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi b) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, np. niekorzystne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, sytuacja ekonomiczna c) w razie konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji wywołanych zmianami w przepisach prawa lub rozporządzeniach będących podstawą wykonania dokumentacji 21.4.2. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia Zmiana terminów zakończenia robót (skrócenia i wydłużenia) wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i propozycją nowego terminu. 21.4.3. Jeżeli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 21.4.4. Jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 21.4.5. Jeżeli Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy PZP, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 21.4.6. Jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP mówiącym, że zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 1.5 niniejszego rozdziału 21.4.7. Jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 21.4.8. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych lub/i dodatkowych - w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego - tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami - wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. 21.4.9. Zmiana stawki podatku VAT – jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do wartości netto wystawianej faktury. 21.4.10. Przewiduje się możliwość ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy. Zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac. 21.4.11. Wszelkie zmiany umowy (za wyjątkiem zmiany kierownika budowy, kierownika robót i inspektora nadzoru) wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 21.4.12. Dopuszcza się zmianę osoby kierownika budowy i kierownika robót a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ i dostarczeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia. Zmiana osoby kierownika budowy i kierownika robót wymaga powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 21.4.13. Dopuszcza się zmianę Inspektora Nadzoru.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

14.14 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. 14.15 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art.11 ust.4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503) 14.16 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 14.17 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 14.18 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie o którym mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

23.2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nadleśnictwo Kańczuga Węgierska 32 37-220 Kańczuga Tel.: 016 6402560 Faks: 016 6402581 e-mail: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl. c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; g) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; h) nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; i) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 długość odcinka 163m, – spadek poprzeczny jezdni 2,0 %, – spadek poprzeczny poboczy 8,0 %, – szerokość jezdni 3,0 m, – szerokość poboczy 2 x 0,5m – nawierzchnia jezdni mieszanka min.-asf.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233142-6, 45233220-7


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji24,00
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy16,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
długość odcinka 1018m, – spadek poprzeczny jezdni 2,0 %, – spadek poprzeczny poboczy 8,0 %, – szerokość jezdni 3,0 m, – szerokość poboczy 2 x 0,5m – nawierzchnia jezdni mieszanka min.-asf.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233142-6, 45233220-7


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji24,00
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy16,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510038189-N-2019 z dnia 27-02-2019 r.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga: Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: „Remont dróg leśnych- nr 27 w leśnictwie Tarnawka, nr 36 w leśnictwie Szklary”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607947-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga, Krajowy numer identyfikacyjny 65001682200000, ul. ul. Węgierska  32, 37-220  Kańczuga, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 6402560, e-mail kanczuga@krosno.lasy.gov.pl, faks 16 6402581.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: „Remont dróg leśnych- nr 27 w leśnictwie Tarnawka, nr 36 w leśnictwie Szklary”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
S.270.2.14.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: „Remont dróg leśnych- nr 27 w leśnictwie Tarnawka, nr 36 w leśnictwie Szklary” Zadanie składa się z dwóch części. Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 Część 1 - Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448 długość odcinka 163m, – spadek poprzeczny jezdni 2,0 %, – spadek poprzeczny poboczy 8,0 %, – szerokość jezdni 3,0 m, – szerokość poboczy 2 x 0,5m – nawierzchnia jezdni mieszanka min.-asf. Część 2 - Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 długość odcinka 1018m, – spadek poprzeczny jezdni 2,0 %, – spadek poprzeczny poboczy 8,0 %, – szerokość jezdni 3,0 m, – szerokość poboczy 2 x 0,5m – nawierzchnia jezdni mieszanka min.-asf.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45233142-6


Dodatkowe kody CPV:
45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Remont drogi leśnej nr 27 w leśnictwie Tarnawka km 3+285-3+448
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93ust 1 pkt 4 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
375682.52

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Piotr Jedynak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wierzbna 241
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
39396472.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 396472.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 435586.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl
tel: 16 6402560
fax: 16 6402581
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-09-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 607947-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: S.270.2.14.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-08-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 77 dni
Wadium: 5500 ZŁ
Szacowana wartość* 183 333 PLN  -  275 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga/zamowienia_publiczne
Informacja dostępna pod: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga/zamowienia_publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Szklary km 1+642-2+660 Usługi Transportowe Piotr Jedynak
Wierzbna 241, 37-500 Jarosław, woj.
2018-10-15 39 396 472,00