Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 608856-N-2018 z dnia 2018-08-27 r.

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Sp. z o.o.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego czteroklatkowego przy ul. Michałowska/Sempołowskiej w Radomiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 670704475, ul. Waryńskiego  16 A , 26-600   Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 384 65 08, e-mail sekretariat@rtbs.eu, faks 48 362 73 02.
Adres strony internetowej (URL): www.rtbs.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.rtbs.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.rtbs.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Sp. z o.o. , Waryńskiego 16 A , 26-600 Radom


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego czteroklatkowego przy ul. Michałowska/Sempołowskiej w Radomiu

Numer referencyjny:
PI-P.271.4.P.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego czteroklatkowego ośmiokondygnacyjnego całkowicie podpiwniczonego (budynek nr 3) - przy ul. Michałowska/Sempołowskiej w Radomiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdami, parkingami, ogrodzeniem zewnętrznym, śmietnikami, instalacjami i sieciami w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 2. Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 2.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny (budynek nr 3) w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi i częściowo monolitycznymi, stropami monolitycznymi z elementami prefabrykowanymi – nadproża. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają żelbetowe ściany piwnic, oraz częściowo kondygnacji nadziemnych, szybów windowych i klatek schodowych, słupy żelbetowe nośne i ściany murowane nośne. Budynek w całości podpiwniczony. W poziomie -1 zlokalizowano garaż podziemny, schowki garażowe, pomieszczenia gospodarcze (jeden schowek garażowy lub pomieszczenie gospodarcze dla jednego lokalu mieszkalnego), wózkownie, pomieszczenia na wodomierz, węzeł cieplny oraz pom. administracyjne. Pomieszczenia gospodarcze usytuowane będą także na kondygnacjach nadziemnych. Na parterze budynku przewidziano jedno mieszkanie przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Każda klatka schodowa budynku wyposażona będzie w dźwig osobowy. Budynek posiada formę rozrzeźbioną, dach płaski o nachyleniu ≈ 3% kryty papą termozgrzewalną. Stolarka okienna w budynku – PVC, o szkleniu dwukomorowym szkłem zespolonym (dolne szklenie szkło bezpieczne laminowane 4.4.2) z profili pięciokomorowych. Ściany parteru i pięter ocieplone metodą lekko-mokrą – styropianem EPS – 80 gr. 14 cm wykończony tynkiem silikonowym. Zagospodarowanie terenu obejmuje: wykonanie chodników, dróg, parkingów, wiat śmietnikowych, placów gospodarczych, ogrodzenia zewnętrznego, ukształtowania terenu. 2.2. Przyłącze wody do budynku. 2.3. Osiedlową kanalizację sanitarną z przyłączami do budynku. 2.4. Osiedlową kanalizację deszczową z przyłączami do budynku. 2.5. Instalacje wewnętrzne c.o. (wraz z indywidualnymi wymiennikami ciepła), c.w.u., kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 2.6. Drenaży opaskowych. 2.7. Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 2.8. Instalacji teletechnicznych telewizji DVBT i satelitarnych, domofonowych, telefonicznych. 2.9. Instalacji elektrycznych i odgromowych. 2.10. Budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów, oświetlenia terenu, ukształtowanie terenu, małej architektury, monitoringu, wiat śmietnikowych. 2.11. Wykonanie ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 2.12. Instalacje gazowe nie występują 2.13. Zakres robót budowlano-montażowych i instalacyjnych (ujętych w dokumentacji projektowej lub w przedmiarach robót) nie obejmuje wykonania w lokalach mieszkalnych: a. drzwi wewnętrznych w lokalach (należy uwzględnić jedynie drzwi zewnętrzne do danego lokalu) b. podłóg użytkowych w lokalach mieszkalnych, c. białego montażu urządzeń sanitarnych. 2.14. Zakresu prac określonych w pkt. 2.13. nie należy uwzględniać w cenie oferty! 3. Ważniejsze parametry budynku: 3.1. Kubatura – 26 224,00 m3, 3.2. Ilość mieszkań – 103 3.3. Pow. zabudowy – 1 227,00 m2, 3.4. Pow. użytkowa mieszkań – 5 730,73 m2, 3.5. Pow. całkowita kondygnacji netto – 7 128,78 m2, 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które są dołączone do niniejszej SIWZ i stanowią jej integralną część. 5. Ww. zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową (z uwzględnieniem dokumentacji zamiennej – obowiązującej), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. UWAGA: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający – zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp – wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp., jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp i na warunkach określonych w Umowie stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, np. okoliczności: 7.1. Powodujące obniżenie kosztów ponoszonych na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia. 7.2. Powodujące poprawienie parametrów technicznych. 7.3. Wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów i urządzeń. 8. Użyte materiały, konstrukcje, urządzenia i instalacje winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną. 9. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nieobjęte dokumentacją projektową konieczne do uwzględnienia: 9.1. Pełna obsługa geodezyjna na każdym etapie realizacji inwestycji wraz z 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania. 9.2. Projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami. 9.3. Uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt Wykonawcy: a. za zajmowanie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, b. związanych z realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji, c. innych – niezbędnych przy realizacji zadania. 9.4. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 9.5. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy, 9.6. Uporządkowanie terenu budowy, w tym: a. usunięcie i wywiezienie karp pozostałych po wycince drzew, b. usunięcie i wywiezienie gruzu oraz resztek materiałów budowlanych. 9.7. Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku i dla każdego lokalu, zgodnie z obowiązującymi normami na dzień zakończenia realizacji inwestycji. 9.8. Wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, wiedzę techniczną i obowiązujące przepisy. 9.9. Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne testy i próby wszelkich instalacji (w tym m.in. inspekcja telewizyjna przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i dostarczy wszelkie odnośne zatwierdzenia i certyfikaty dla urządzeń i materiałów oraz protokoły z rozruchu uzyskane w obecności dostawców mediów. 10. Wymagania dotyczące gwarancji: 10.1. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 10.2. 10.2. Wykonawca obejmie gwarancją wykonanie monitoringu i klimatyzacji na okres 3 lat licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 10.3. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 11. Ustalenia organizacyjne związane z wykonywaniem zamówienia: 11.1. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca będzie organizować roboty w sposób umożliwiający dokonanie ich odbioru. 11.2. Wykonawca winien wygrodzić, oznaczyć i zabezpieczyć teren budowy oraz zapewnić na terenie wykonywanych robót, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należyty ład, porządek, zorganizować zaplecze budowy w tym wc dla pracowników, ochronę znajdujących się na terenie robót obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymać ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania. 11.3. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji robót i po ich zakończeniu wywóz odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług oraz nie dopuści do przekroczenia dopuszczalnych norm w ściekach, pochodzących z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług, odprowadzonych do kanalizacji miejskiej. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: 12.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg oraz terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia. 12.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 12.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 12.4. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań i obowiązków określonych w Umowie oraz wynikających z przepisów prawa. 12.5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez przedstawiciela Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 12.6. Inne wymagania określone we wzorze Umowy oraz wynikające z przepisów prawa. 13. Wymagania dotyczące zamówienia: 13.1. Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 13.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji, a w szczególności zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 13.3. Użyte materiały, konstrukcje, urządzenia i instalacje winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną. 14. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowiązkowa). 15. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, jak również w jego realizacji, nie zatrudniał pracowników Zamawiającego i nie współpracował z nimi w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia nie stanowi załącznika do oferty. Podlega wypełnieniu jedynie przez Wykonawcę, z którym Zamawiający podpisze umowę. 17. Wykonawca może wystawiać faktury nie częściej niż 1 raz w miesiącu z zastrzeżeniem, że pierwszą fakturę Wykonawca złoży po wykonaniu i odebraniu robót o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.


II.5) Główny kod CPV:
45211000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45211340-4
45300000-0
45330000-9
45342000-6
45222110-3
45231100-6
45332400-7
45232130-2
45231300-8
45317000-2
45314000-1
45316100-6
45232150-8
45111200-0
45232140-5
45100000-8
45233220-7
45233290-8
45310000-3
45331210-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, na podstawie, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy o wartości nieprzekraczającej kwotę 1 560 000,00 zł netto, oznaczonych kodem CPV: 45211000-9, 45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45342000-6, 45222110-3, 45231100-6, 45332400-7, 45232130-2, 45231300-8, 45317000-2, 45314000-1, 45316100-6, 45232150-8, 45111200-0, 45232140-5, 45100000-8, 45233220-7, 45233290-8, 45310000-3, 45331210-1

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku, dotyczącego zdolności ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy), lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy), lub że łącznie z obydwu ww. źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą minimum 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku, dotyczącego zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na: a. kompleksowej realizacji minimum jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o minimum pięciu kondygnacjach nadziemnych, o kubaturze minimum 12 000,00 m3 i o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 złotych brutto, albo b. kompleksowej realizacji budynku lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hotelowych, oświatowych i administracji publicznej, o kubaturze minimum 12 000,00 m3 i o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 złotych brutto; UWAGA: Jako „kompleksową realizację budynku lub budynków” należy rozumieć budowę budynku lub budynków począwszy od stanu zerowego, poprzez wykonanie wszelkich robót wynikających z dokumentacji projektowej, aż do stanu uprawniającego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP. 2) dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami w poszczególnych branżach, tj.: a. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; b. kierownikiem (bądź kierownikami) robót posiadającym (posiadającymi) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych bez ograniczeń, (Zamawiający uzna za potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zarówno wykazanie dysponowania jedną osobą posiadającą wszystkie ww. wymagane uprawnienia, jak i wykazanie dysponowania większą liczbą osób, które łącznie posiadają wszystkie przedmiotowe uprawnienia); c. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; d. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; UWAGA I: Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów UWAGA II: Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, należy złożyć: a. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert UWAGA: w przypadku potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu za pomocą dokumentu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy, ww. dokument musi jednoznacznie potwierdzać fakt posiadania zdolności kredytowej określonej (wymaganej) wysokości, a nie fakt posiadania przez Wykonawcę np. uprzednio przyznanego kredytu 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Wykonawcy, należy złożyć: a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania ww. dokumentów do oferty (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów dotyczących potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Potwierdzenie wpłaty wadium w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu (w formie oryginału bądź kserokopii przelewu) lub w przypadku wadium wnoszonego w formie bezgotówkowej – dokument wystawiony na rzecz Zamawiającego (w formie oryginału) 2. Wypełniony druk oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. XVII ust. 4 w niniejszej SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Pełnomocnictwo dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. (jeżeli dotyczy) 5. Zestawienie kosztów wg załącznika nr 4 do oferty. 6. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów) wg załącznika nr 4 do SIWZ. 7. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.). Wzór oświadczenia określony jest w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. 8. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: Zamawiający informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) zamieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert. Obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia w wymaganym terminie w pełni obciąża Wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości30,00
Kryterium doświadczenie kierownika budowy10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian zawarte zostały we wzorze umowy w § 13. 1. Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Umowy. 2. Zmiany do Umowy mogą dotyczyć: 2.1. Wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu Umowy: a. jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych, zaniechanie części robót lub dodatkowych. Podstawę dla robót zamiennych, zaniechania robót lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych, zaniechania robót albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej lub dodatkowe zalecenia instytucji, organów, urzędów bądź zmiany rynkowe, wnioski przyszłych właścicieli lokali, zmiany zasad finansowania itp. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym Kierownika budowy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w takim przypadku w oparciu o kosztorys szczegółowy uwzględniający zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych. Wartość robót ustalona zostanie na zasadzie analogii w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia. b. w przypadku, gdy w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. 2.2. Ponadto wynagrodzenie może również ulec zmianie w przypadku: a. w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dot. będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robót realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku), b. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, a także przepisy znane (opublikowane) w terminie poprzedzającym termin składania ofert (w tym w szczególności przepisy regulujące wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w spawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej), Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego bądź minimalnej stawki, dot. osób z wynagrodzeniem minimalnym, które to osoby uczestniczą w realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie określonego aktu prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki, o ile treść ww. aktu nie była znana w chwili upływu ostatecznego terminu składania ofert. Ciężar dowodowy dot. udokumentowania wyżej wymienionych okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, a ewentualna kwota, o którą zwiększy się jego wynagrodzenie, nie może przekraczać kwot dot. waloryzacji. c. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie a także przepisy znane (opublikowane) w terminie poprzedzającym termin składania ofert. Ciężar dowodowy dot. udokumentowania okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, a ewentualna kwota o którą zwiększy się jego wynagrodzenie, nie może przekraczać kwot dot. waloryzacji.), 2.2.1. Niedopuszczalne są wszelkie próby dot. dokonania bezpodstawnego wzbogacenia się Wykonawcy w kontekście waloryzacji (o których mowa w lit. b i c) i zwiększenia wynagrodzenia umownego z tytułu wykonania niniejszego zamówienia publicznego, np. zgłaszanie osób niezaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotowego zamówienia, lub osób, których przedmiot obowiązków wynikający z umów o pracę których dot. waloryzacja, nie wskazuje jednoznacznie, iż zaangażowanie w realizację przedmiotowego zamówienia, było ich podstawowym zadaniem pracowniczym, 2.2.2. Jeżeli zmiany określone w lit. a, b i c będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona wnioskująca zobowiązana jest racjonalnie wykazać w jakim stopniu zaistniałe ww. zmiany mają wpływ na koszt wykonania zamówienia. 2.3. Terminu wykonania zamówienia: a. jeżeli warunki atmosferyczne (np. długotrwałe niskie dobowe temperatury, długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany Umowy, b. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, c. na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” lub wymogów środowiskowych, lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych, d. nieprzewidzianych okoliczności, w wyniku których Zamawiający zmuszony będzie do zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo-finansowego bądź zmiany finansowania lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, e. konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., f. jeżeli wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z Umowy (wydłużenie terminu nie może być dłuższe niż okres konieczny do realizacji ww. prac i robót), g. zmiany przepisów, h. konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp., i. konieczności wstrzymania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, j. w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji bądź innych przeszkód (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne itp.), k. w przypadku niezawinionego przez żadną ze Stron Umowy przedłużenia się procedur prawnych, administracyjnych, działań gestorów sieci itp., l. konieczności wykonania robót wynikających z wniosków przyszłych właścicieli lokali. Uwaga: Wydłużenie terminu może nastąpić maksymalnie o okres odpowiadający odpowiednio okresowi trwania niesprzyjających warunków bądź okres konieczny do usunięcia przeszkód faktycznych, prawnych, administracyjnych itp. będących przesłanką do wydłużenia terminu. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy także w przypadku okoliczności powodujących opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub innych przyczyn, na które Wykonawca nie miał wpływu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Przedmiotowa kwestia uregulowana została w rozdz. XVII ust. 23 SIWZ

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Przedmiotowa kwestia uregulowana została w rozdz. XVII ust. 23 SIWZ

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RTBS „Administrator” Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom; • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w RTBS „Administrator” Sp. z o.o. adres e-mail: iod@rtbs.eu; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PI-P.271.2.P.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500289012-N-2018 z dnia 03-12-2018 r.
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Sp. z o.o.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego czteroklatkowego przy ul. Michałowska/Sempołowskiej w Radomiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608856-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 670704475, ul. Waryńskiego  16 A, 26-600   Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 384 65 08, e-mail sekretariat@rtbs.eu, faks 48 362 73 02.
Adres strony internetowej (url): www.rtbs.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego czteroklatkowego przy ul. Michałowska/Sempołowskiej w Radomiu

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
PI-P.271.4.P.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego czteroklatkowego ośmiokondygnacyjnego całkowicie podpiwniczonego (budynek nr 3) - przy ul. Michałowska/Sempołowskiej w Radomiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdami, parkingami, ogrodzeniem zewnętrznym, śmietnikami, instalacjami i sieciami w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 2. Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 2.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny (budynek nr 3) w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi i częściowo monolitycznymi, stropami monolitycznymi z elementami prefabrykowanymi – nadproża. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają żelbetowe ściany piwnic, oraz częściowo kondygnacji nadziemnych, szybów windowych i klatek schodowych, słupy żelbetowe nośne i ściany murowane nośne. Budynek w całości podpiwniczony. W poziomie -1 zlokalizowano garaż podziemny, schowki garażowe, pomieszczenia gospodarcze (jeden schowek garażowy lub pomieszczenie gospodarcze dla jednego lokalu mieszkalnego), wózkownie, pomieszczenia na wodomierz, węzeł cieplny oraz pom. administracyjne. Pomieszczenia gospodarcze usytuowane będą także na kondygnacjach nadziemnych. Na parterze budynku przewidziano jedno mieszkanie przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Każda klatka schodowa budynku wyposażona będzie w dźwig osobowy. Budynek posiada formę rozrzeźbioną, dach płaski o nachyleniu ≈ 3% kryty papą termozgrzewalną. Stolarka okienna w budynku – PVC, o szkleniu dwukomorowym szkłem zespolonym (dolne szklenie szkło bezpieczne laminowane 4.4.2) z profili pięciokomorowych. Ściany parteru i pięter ocieplone metodą lekko-mokrą – styropianem EPS – 80 gr. 14 cm wykończony tynkiem silikonowym. Zagospodarowanie terenu obejmuje: wykonanie chodników, dróg, parkingów, wiat śmietnikowych, placów gospodarczych, ogrodzenia zewnętrznego, ukształtowania terenu. 2.2. Przyłącze wody do budynku. 2.3. Osiedlową kanalizację sanitarną z przyłączami do budynku. 2.4. Osiedlową kanalizację deszczową z przyłączami do budynku. 2.5. Instalacje wewnętrzne c.o. (wraz z indywidualnymi wymiennikami ciepła), c.w.u., kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 2.6. Drenaży opaskowych. 2.7. Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 2.8. Instalacji teletechnicznych telewizji DVBT i satelitarnych, domofonowych, telefonicznych. 2.9. Instalacji elektrycznych i odgromowych. 2.10. Budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów, oświetlenia terenu, ukształtowanie terenu, małej architektury, monitoringu, wiat śmietnikowych. 2.11. Wykonanie ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 2.12. Instalacje gazowe nie występują 2.13. Zakres robót budowlano-montażowych i instalacyjnych (ujętych w dokumentacji projektowej lub w przedmiarach robót) nie obejmuje wykonania w lokalach mieszkalnych: a. drzwi wewnętrznych w lokalach (należy uwzględnić jedynie drzwi zewnętrzne do danego lokalu) b. podłóg użytkowych w lokalach mieszkalnych, c. białego montażu urządzeń sanitarnych. 2.14. Zakresu prac określonych w pkt. 2.13. nie należy uwzględniać w cenie oferty! 3. Ważniejsze parametry budynku: 3.1. Kubatura – 26 224,00 m3, 3.2. Ilość mieszkań – 103 3.3. Pow. zabudowy – 1 227,00 m2, 3.4. Pow. użytkowa mieszkań – 5 730,73 m2, 3.5. Pow. całkowita kondygnacji netto – 7 128,78 m2, 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które są dołączone do niniejszej SIWZ i stanowią jej integralną część. 5. Ww. zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową (z uwzględnieniem dokumentacji zamiennej – obowiązującej), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. UWAGA: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający – zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp – wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp., jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp i na warunkach określonych w Umowie stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, np. okoliczności: 7.1. Powodujące obniżenie kosztów ponoszonych na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia. 7.2. Powodujące poprawienie parametrów technicznych. 7.3. Wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów i urządzeń. 8. Użyte materiały, konstrukcje, urządzenia i instalacje winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną. 9. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nieobjęte dokumentacją projektową konieczne do uwzględnienia: 9.1. Pełna obsługa geodezyjna na każdym etapie realizacji inwestycji wraz z 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania. 9.2. Projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami. 9.3. Uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt Wykonawcy: a. za zajmowanie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, b. związanych z realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji, c. innych – niezbędnych przy realizacji zadania. 9.4. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 9.5. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy, 9.6. Uporządkowanie terenu budowy, w tym: a. usunięcie i wywiezienie karp pozostałych po wycince drzew, b. usunięcie i wywiezienie gruzu oraz resztek materiałów budowlanych. 9.7. Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku i dla każdego lokalu, zgodnie z obowiązującymi normami na dzień zakończenia realizacji inwestycji. 9.8. Wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, wiedzę techniczną i obowiązujące przepisy. 9.9. Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne testy i próby wszelkich instalacji (w tym m.in. inspekcja telewizyjna przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i dostarczy wszelkie odnośne zatwierdzenia i certyfikaty dla urządzeń i materiałów oraz protokoły z rozruchu uzyskane w obecności dostawców mediów. 10. Wymagania dotyczące gwarancji: 10.1. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 10.2. 10.2. Wykonawca obejmie gwarancją wykonanie monitoringu i klimatyzacji na okres 3 lat licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 10.3. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 11. Ustalenia organizacyjne związane z wykonywaniem zamówienia: 11.1. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca będzie organizować roboty w sposób umożliwiający dokonanie ich odbioru. 11.2. Wykonawca winien wygrodzić, oznaczyć i zabezpieczyć teren budowy oraz zapewnić na terenie wykonywanych robót, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należyty ład, porządek, zorganizować zaplecze budowy w tym wc dla pracowników, ochronę znajdujących się na terenie robót obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymać ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania. 11.3. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji robót i po ich zakończeniu wywóz odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług oraz nie dopuści do przekroczenia dopuszczalnych norm w ściekach, pochodzących z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług, odprowadzonych do kanalizacji miejskiej. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: 12.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg oraz terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia. 12.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 12.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 12.4. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań i obowiązków określonych w Umowie oraz wynikających z przepisów prawa. 12.5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez przedstawiciela Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 12.6. Inne wymagania określone we wzorze Umowy oraz wynikające z przepisów prawa. 13. Wymagania dotyczące zamówienia: 13.1. Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 13.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji, a w szczególności zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 13.3. Użyte materiały, konstrukcje, urządzenia i instalacje winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną. 14. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowiązkowa). 15. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, jak również w jego realizacji, nie zatrudniał pracowników Zamawiającego i nie współpracował z nimi w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia nie stanowi załącznika do oferty. Podlega wypełnieniu jedynie przez Wykonawcę, z którym Zamawiający podpisze umowę. 17. Wykonawca może wystawiać faktury nie częściej niż 1 raz w miesiącu z zastrzeżeniem, że pierwszą fakturę Wykonawca złoży po wykonaniu i odebraniu robót o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45211000-9


Dodatkowe kody CPV:
45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45342000-6, 45222110-3, 45231100-6, 45332400-7, 45232130-2, 45231300-8, 45317000-2, 45314000-1, 45316100-6, 45232150-8, 45111200-0, 45232140-5, 45100000-8, 45233220-7, 45233290-8, 45310000-3, 45331210-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
21168277.66

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Email wykonawcy: arbud.radom@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Staroopatowska 24 lok. 52
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
21084932.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21084932.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23036456.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Waryńskiego 16 A, 26-600 Radom
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@rtbs.eu
tel: 48 384 65 08
fax: 48 362 73 02
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-09-14
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 608856-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: PI-P.271.4.P.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-08-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 808 dni
Wadium: 200000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 666 666 PLN  -  10 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.rtbs.eu
Informacja dostępna pod: http://www.rtbs.eu
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego czteroklatkowego przy ul. Michałowska/Sempołowskiej w Radomiu ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-600 Radom, woj.
2018-11-28 21 084 932,00