Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 616542-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Oddziału Urologii i bloków operacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, krajowy numer identyfikacyjny 33000629200000, ul. ul. T. Chałubińskiego  7 , 75581   Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 34 88 147, e-mail piotr@swk.med.pl, faks 94 34 88 103.
Adres strony internetowej (URL): www.swk.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.swk.med.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.swk.med.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581Koszalin, Dział Zamówień Publicznych


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Oddziału Urologii i bloków operacyjnych

Numer referencyjny:
TP.382.111.2017 JK

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

15II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Część nr 1 – Cewniki pęcherzowe - 15 800 szt.; 2. Część nr 2 – Specjalistyczne cewniki urologiczne - 400 szt.; 3. Część nr 3 – Cewniki moczowodowe - 500 szt.; 4. Część nr 4 – Zestawy do szynowania moczowodów - 500 szt.; 5. Część nr 5 – Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów - 25 szt.; 6. Część nr 6 – Zestaw stentu moczowodowego - 20 szt.; 7. Część nr 7 – Prowadnice drutowe - 750 szt.; 8. Część nr 8 – Igły do biopsji - 400 szt.; 9. Część nr 9 – Worki do dobowej zbiórki moczu - 7500 szt.; 10. Część nr 10 – Przyrządy do cystoskopu - 2 200 szt.; 11. Część nr 11 – Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk - 20 000 szt.; 12. Część nr 12 – Koszyki do usuwania złogów z moczowodu - 35 szt.; 13. Część nr 13 – Zestaw do odsysania pola - 1000 szt.; 14. Część nr 14 – Folia chirurgiczna - 1420 szt.; 15. Część nr 15 – Folia chirurgiczna bakteriobójcza - 1670 szt.


II.5) Główny kod CPV:
33141240-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
33125000-2
33141000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 292460,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  18   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
18


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe -

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe -

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: -

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

-

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

-

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

-

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty: 1) próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: Część nr 1: poz. 1 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 2 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 3 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 4 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 5 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 6 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 7 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; Część nr 2: poz. 1 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 2 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 3 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 4 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; Część nr 3: poz. 1 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 2 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; poz. 3 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; Część nr 7: poz. 1 - 1 sztuka; poz. 2 - 1 sztuka; Część nr 8: - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; Część nr 9 - 1 sztuka; Część nr 10 - 1 sztuka Część nr 11 - 1 sztuka Część nr 13: - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; Część nr 14: - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; Część nr 15 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru; Wykonawcy zobowiązani są opisać próbki numerem zadania i rodzajem asortymentu oraz opisać strony z katalogów z zaznaczeniem oferowanych zadań i pozycji. Ilości próbek odnoszą się do formularza ofertowego. 2) deklaracja zgodności z załącznikami; 3) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylne; 4) dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (katalog, strony katalogu, foldery, ulotki informacyjne, prospekty, itp.)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu dokonania wstępnej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) oświadczenie dotyczące danych wykonawcy – Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ; 4) oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III); 5) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 5 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 3) wystąpi incydent medyczny związany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 4) producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 5) producent zmieni sposób konfekcjonowania przedmiotu umowy. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę. 4. Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Cewniki pęcherzowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 ) Cewnik Nelaton jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV rozmiar od CH6 do CH20 - 1000 szt. 2 ) Cewnik Tieman jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV rozmiar od CH8 do CH24 - 1000 szt. 3 ) Cewnik Couvelaire jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV, rozmiar od CH6 do CH24 - 1000 szt. 4 ) Cewnik Foley jednorazowego użytku, sterylny, 100% silikonowy z prowadnicą, rozmiar: CH6, CH8 - 200 szt. 5 ) Cewnik Foley jednorazowego użytku, sterylny silikonowany, zakończenie typu Nelaton, dwudrożny; w rozmiarach: CH8 do CH24 z tym, że CH20, CH22 – balon min. 30ml, CH 24 – balon 30 do 50ml - 12000 szt. 6 ) Cewnik Foley jednorazowego użytku, sterylny, z miękkiego lateksu, silikonowany, zakończenie typu Tieman, dwudrożny, rozmiar od CH14 do CH22 - 300 szt. 7 ) Cewnik Petzer jednorazowego użytku, sterylny, rozmiar od CH16 do CH34 - 300 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 29270,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Specjalistyczne cewniki urologiczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 ) Cewnik Foley trójbieżny z zakończeniem Nelaton wykonany z miękkiego lateksu silikonowanego, z 2 dużymi oczkami za balonem, rozmiar: CH20, CH22, CH24 balon min 30 ml - 200 szt. 2 ) Cewnik Foley trójbieżny pooperacyjny jednorazowego użytku, z zakończeniem typu Cuvelaire, rozmiar: CH20, CH22, CH24, balon min 60 ml - 100 szt. 3 ) Cewnik jednorazowego użytku, sterylny, 100% silikon z zakończeniem Nelaton, rozmiar: CH20, CH22, CH24 - 50 szt. 4 ) Cewnik jednorazowego użytku wykonany ze 100% silikonu z zakończeniem prosto ściętym, rozmiar: CH20, CH22, CH24, balon min. 5 ml - 50 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 8300,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Cewniki moczowodowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 ) Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton, skalowany co 5 cm, kontrastujący w promieniach Rtg, długość 70 cm, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9 - 100 szt. 2 ) Cewnik z otwartą końcówką i z możliwością wprowadzenia prowadnika 0,035”, długość 70 cm, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8 - 350 szt. 3 ) Cewnik z otwartą końcówką Covelaira, rozmiar:CH8, CH9, CH10, długość 70 cm, - 50 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 16300,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Zestawy do szynowania moczowodów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 ) Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów w składzie: cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, perforowany na całej długości, koniec otwarty/otwarty, popychacz. Rozmiar: CH6/24 cm, CH6/26 cm, CH7/24 cm, CH7/26 cm, CH8/24 cm, CH8/26 cm - 350 szt. 2 ) Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, do długotrwałego drenażu (do 12 miesięcy) w składzie: cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, koniec otwarty/otwarty, perforowany na całej długości, skalowany co 5 cm, kontrastujący w promieniach Rtg, popychacz. Rozmiar: CH 6/24 cm, CH 6/26 cm, CH 7/24 cm, CH 7/26 cm, CH 8/24 cm - 50 szt. 3 ) Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów do URS w składzie: cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, koniec otwarty/otwarty, perforowany na całej długości, skalowany co 5cm, kontrastujący w promieniach Rtg, popychacz. Rozmiar: CH 4,8/24 cm, CH 4,8/26 cm - 100 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33125000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 27500,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów, do krótkotrwałego drenażu w składzie: cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, koniec zamknięty - zamknięty, perforowany na całej długości, skalowany co 1 cm, kontrastujący w promieniach Rtg, prowadnica drutowa. Rozmiar: CH 6, CH 7 CH 8 - 25 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33125000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1375,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Zestaw stentu moczowodowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zestaw stentu moczowodowego Bander do stosowania śródoperacyjnego, drenaż do 6 miesięcy, zestaw zawiera dwa stenty, dwa elementy ustalające położenie cewnika oraz prowadnik. Rozmiar: CH 6/75 cm, CH 7/75 cm, CH 8,2/75 cm - 20 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33125000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1400,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Prowadnice drutowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Prowadnica drutowa pokryta PTFE w miękkiej koszulce, giętki koniec na długości 5-10 cm, stały rdzeń prowadnicy. Rozmiar: dł. 150 cm, śr. 0,032''; dł. 150 cm, śr. 0,035''- 500 szt.; 2) Prowadnica drutowa z nitinolu, miękka, pokryta substancją hydrofilną, stały rdzeń prowadnicy, prosta, kontrastująca w promieniach Rtg, giętki koniec na długości 5cm – 10 cm. Rozmiar: dł. 150 cm, śr. 0,032''; dł. 150 cm, śr. 0,035'' - 250 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33125000-2, 33141000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 31000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
Igły do biopsji

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Igła do biopsji do pistoletu PRO-MAG ULTRA. Rozmiar: 16G/20 cm, 18G/20 cm - 400 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33125000-2, 33141000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 10000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
Worki do dobowej zbiórki moczu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Worki do dobowej zbiórki moczu, 2 L - 7500 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33125000-2, 33141000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 5625,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
Przyrządy do cystoskopu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przyrządy do cystoskopu - 2200 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33141000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 22000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
11Nazwa:
Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk - 20000 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33141000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 16000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
12Nazwa:
Koszyki do usuwania złogów z moczowodu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 ) Nitinolowy ekstraktor złogów o konstrukcji umożliwiającej chwytanie, zmianę położenia oraz zwolnienie lub usuwanie złogów. Rozmiar: 1,7 Fr/115 cm; 2,2 Fr/115 cm; koszyczek 8 mm - 10 szt. 2 ) Nitinolowy, prosty, bezkońcówkowy ekstraktor złogów z modyfikowanym koszykiem. Rozmiar: 2,2 Fr/115 cm; koszyczek 2 cm - 10 szt. 3 ) Nitinolowy, prosty, bezkońcówkowy ekstraktor złogów. Rozmiar: 3,0 Fr/115 cm; koszyczek 1 cm - 10 szt. 4 ) Nitinolowy, prosty, bezkońcówkowy ekstraktor złogów. Rozmiar: 4,5 Fr/65 cm; koszyczek 2 cm - 5 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33125000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 14000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
13Nazwa:
Zestaw do odsysania pola

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zestaw do odsysania pola - 1000 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33141000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 30000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
14Nazwa:
Folia chirurgiczna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 ) Folia chirurgiczna 15 cm x 27 cm - 300 szt. 2 ) Folia chirurgiczna 30 cm x 27 cm - 800 szt. 3 ) Folia chirurgiczna 45 cm x 27 cm - 320 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4, 33141000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 7600,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
15Nazwa:
Folia chirurgiczna bakteriobójcza

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 ) Folia chirurgiczna bakteriobójcza 15 cm x 20 cm - 470 szt. 2 ) Folia chirurgiczna bakteriobójcza 44 cm x 35 cm - 600 szt. 3 ) Folia chirurgiczna bakteriobójcza 60 cm x 60 cm - 600 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141240-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 72090,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500063769-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.
Koszalin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
616542-N

Data:
20/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Krajowy numer identyfikacyjny 33000629200000, ul. ul. T. Chałubińskiego  7, 75581   Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 34 88 147, e-mail piotr@swk.med.pl, faks 94 34 88 103.
Adres strony internetowej (url): www.swk.med.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-28, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-30, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

 

Ogłoszenie nr 500004756-N-2018 z dnia 08-01-2018 r.
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Oddziału Urologii i bloków operacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616542-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Krajowy numer identyfikacyjny 33000629200000, ul. ul. T. Chałubińskiego  7, 75581   Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 34 88 147, e-mail piotr@swk.med.pl, faks 94 34 88 103.
Adres strony internetowej (url): www.swk.med.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Oddziału Urologii i bloków operacyjnych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
TP.382.111.2017 JK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Część nr 1 – Cewniki pęcherzowe - 15 800 szt.; 2. Część nr 2 – Specjalistyczne cewniki urologiczne - 400 szt.; 3. Część nr 3 – Cewniki moczowodowe - 500 szt.; 4. Część nr 4 – Zestawy do szynowania moczowodów - 500 szt.; 5. Część nr 5 – Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów - 25 szt.; 6. Część nr 6 – Zestaw stentu moczowodowego - 20 szt.; 7. Część nr 7 – Prowadnice drutowe - 750 szt.; 8. Część nr 8 – Igły do biopsji - 400 szt.; 9. Część nr 9 – Worki do dobowej zbiórki moczu - 7500 szt.; 10. Część nr 10 – Przyrządy do cystoskopu - 2 200 szt.; 11.Część nr 11 – Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk - 20 000 szt.; 12. Część nr 12 – Koszyki do usuwania złogów z moczowodu - 35 szt.; 13. Część nr 13 – Zestaw do odsysania pola - 1000 szt.; 14. Część nr 14 – Folia chirurgiczna - 1420 szt.; 15. Część nr 15 – Folia chirurgiczna bakteriobójcza - 1670 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
33141240-4


Dodatkowe kody CPV:
33125000-2, 33141000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Cewniki pęcherzowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
21503.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Leczniczego CEZETEL-POZNAŃ Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: os. Rusa 34 m.6
Kod pocztowy: 61-245
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
23223.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23223.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24084.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Specjalistyczne cewniki urologiczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
8800.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IVRA Tomasz Kaczmarek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górnośląska 24/14
Kod pocztowy: 00-484
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
9504.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9504.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10994.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Cewniki moczowodowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
15550.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Skamex Sp. z o.o. S.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52,
Kod pocztowy: 93-121
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
16794.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16794.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16794.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Zestawy do szynowania moczowodów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
29300.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IVRA Tomasz Kaczmarek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górnośląska 24/14
Kod pocztowy: 00-484
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
31644.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31644.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42157.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4375.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Skamex Sp. z o.o. S.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52
Kod pocztowy: 93-121
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4725.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4725.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4725.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Zestaw stentu moczowodowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Cook Medical Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Piłsudskiego 1
Kod pocztowy: 00-078
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2160.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Prowadnice drutowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
34250.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IVRA Tomasz Kaczmarek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górnośląska 24/14
Kod pocztowy: 00-484
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
36990.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36990.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55350.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Igły do biopsji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
7996.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Billmed Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krypska 24/1
Kod pocztowy: 04-082
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
8635.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8635.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14688.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Worki do dobowej zbiórki moczu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5250.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Aero-Medika Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36/40
Kod pocztowy: 00-924
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
5670.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5670.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7695.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
Przyrządy do cystoskopu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie części nr 10 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 10 został określony nieprecyzyjnie. W opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględniono kompatybilności końcówki drenu z PCV z łącznikiem stożkowym.


CZĘŚĆ NR:
11   

NAZWA:
Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
14400.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Informer Med. Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Winogrady 118
Kod pocztowy: 61-626
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
15600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20088.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
12   

NAZWA:
Koszyki do usuwania złogów z moczowodu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
14000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Cook Medical Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Piłsudskiego 1
Kod pocztowy: 00-078
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
15120.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15120.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15120.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
13   

NAZWA:
Zestaw do odsysania pola

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
28000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Skamex Sp. z o.o. S.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52
Kod pocztowy: 93-121
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
30240.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30240.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30240.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
14   

NAZWA:
Folia chirurgiczna
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie części nr 14 – Folia chirurgiczna - zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


CZĘŚĆ NR:
15   

NAZWA:
Folia chirurgiczna bakteriobójcza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
71255.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 3M Poland Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Katowicka 117
Kod pocztowy: 05-830
Miejscowość: Nadarzyn
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
76955.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76955.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76955.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: piotr@swk.med.pl
tel: 94 34 88 147
fax: 94 34 88 103
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 616542-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: TP.382.111.2017 JK
Data publikacji zamówienia: 2017-11-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 18 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 15
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.swk.med.pl
Informacja dostępna pod: www.swk.med.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33125000-2 Urządzenia do badań urologicznych
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141240-4 Akcesoria cewnikowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Cewniki pęcherzowe Centrum Zaopatrzenia Leczniczego CEZETEL-POZNAŃ Sp. z o.o.
os. Rusa 34 m.6, 61-245 Poznań, woj. wielkopolskie
2018-01-08 23 223,00
Specjalistyczne cewniki urologiczne IVRA Tomasz Kaczmarek
ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-01-08 9 504,00
Cewniki moczowodowe Skamex Sp. z o.o. S.K.
ul. Częstochowska 38/52,, 93-121 Łódź, woj. łódzkie
2018-01-08 16 794,00
Zestawy do szynowania moczowodów IVRA Tomasz Kaczmarek
ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-01-08 31 644,00
Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów Skamex Sp. z o.o. S.K.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. łódzkie
2018-01-08 4 725,00
Zestaw stentu moczowodowego Cook Medical Sp. z o.o.
Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-01-08 2 160,00
Prowadnice drutowe IVRA Tomasz Kaczmarek
ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-01-08 36 990,00
Igły do biopsji Billmed Sp. z o.o.
ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-01-08 8 635,00
Worki do dobowej zbiórki moczu Aero-Medika Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-01-08 5 670,00
Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk Informer Med. Sp. z o.o.
ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, woj. wielkopolskie
2018-01-08 15 600,00
Koszyki do usuwania złogów z moczowodu Cook Medical Sp. z o.o.
Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-01-08 15 120,00
Zestaw do odsysania pola Skamex Sp. z o.o. S.K.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. łódzkie
2018-01-08 30 240,00
Folia chirurgiczna bakteriobójcza 3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie
2018-01-08 76 955,00