Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 617934-N-2019 z dnia 2019-11-05 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 15151458400000, ul. ul. Okrzei  140 , 42-300  Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 034 3133710 w. 15, e-mail sekretariat@zwik-myszkow.pl, faks 343 132 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zwik-myszkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zwik-myszkow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

Adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.

Numer referencyjny:
ZP.9.11.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie. Postępowanie przetargowe ma na celu wybór Wykonawcy (Odbiorcy) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Wykonawca zobowiązany będzie do gospodarowania przedmiotowymi osadami, przez co rozumie się wywóz mas osadowych poza teren oczyszczalni a następnie ich wykorzystanie z zachowaniem wymogów określonych przepisami: Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019, poz. 701); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 luty 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U 2015,poz. 257 ); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U 2015, poz. 132); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 ,poz. 819); Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawa Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 799 z późn. zm). Osady mogą być zagospodarowane w procesie: 1)Odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę pozwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 Zamawiający wymaga decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 2)W przypadku stosowania osadów do celów określonych w art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach Wykonawca przed stosowaniem osadów poza instalację w procesie R 10 powinien: po przywiezieniu osadów ściekowych w miejsce ich stosowania równomiernie rozprowadzić je na powierzchni terenu przy pomocy sprzętu umożliwiającego jego stosowanie, przekazać Wytwórcy osadów ściekowych wyniki badań potwierdzających jakość gleby, na której osady mają być stosowane, wykonane przez laboratorium, o którym mowa osad będący przedmiotem zagospodarowania w ilości ok. 4.200Mg pochodzi z procesów oczyszczania ścieków komunalnych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie. Został poddany: a)Część osadu - tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu i odwodnieniu oraz suszeniu w słonecznej suszarni osadów – około 600Mg. Zawartość suchej masy od 30% do 80% b)Część osadu - tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu oraz odwodnieniu – około 3.600Mg. Zawartość suchej masy ok. 15% - 18% Ilość osadu do zagospodarowania może ulec zmianie na „+” lub „-” Kod odpadu: 19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe w art. 147a ust 1 pkt 1 lub 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska. Osady wytworzone w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie są badane 3 razy w roku,w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zamawiający nie wyklucza złej jakości osadu ściekowego.


II.5) Główny kod CPV:
90513700-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90513800-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: a)aktualną decyzję na transport komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 ważną, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia b)aktualną decyzję na odzysk komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wydaną na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ważną, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na wywozie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości co najmniej 2000 ton. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług oraz dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi referencje, że transport odpadów odbywał się wyłącznie przy wykorzystaniu pojazdów wyposażonych w urządzenia GPS.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) aktualna decyzja na transport komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 ważną, o co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia b)aktualna decyzję na odzysk komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wydaną na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ważną, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem: - ich wartości - przedmiotu - dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz oferty –stanowiący zał. nr 1. b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 c) stosowne pełnomocnictwo w przypadku stosowania oferty wspólnej d) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin płatnosci faktur40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność: 1.zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, regon, NIP, rachunek bankowy), 2.zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy; 3.wystąpienie okoliczności , o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 4.wyraźnej zmiany charakteru osadu, 5.konieczności zatrzymania w procesie technologicznym suszenia osadów ściekowych, 6.konieczności wstrzymania odwadniania osadu. 2.W każdym zakresie wymagają one jednak formy pisemnej (aneksu) i muszą być zatwierdzone przez obie strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-20, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510261607-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617934-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 15151458400000, ul. ul. Okrzei  140, 42-300  Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 034 3133710 w. 15, e-mail sekretariat@zwik-myszkow.pl, faks 343 132 011.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zwik-myszkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.9.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie. Postępowanie przetargowe ma na celu wybór Wykonawcy (Odbiorcy) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Wykonawca zobowiązany będzie do gospodarowania przedmiotowymi osadami, przez co rozumie się wywóz mas osadowych poza teren oczyszczalni a następnie ich wykorzystanie z zachowaniem wymogów określonych przepisami: Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019, poz. 701); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 luty 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U 2015,poz. 257 ); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U 2015, poz. 132); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 ,poz. 819); Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawa Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 799 z późn. zm). Osady mogą być zagospodarowane w procesie: 1)Odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę pozwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 Zamawiający wymaga decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 2)W przypadku stosowania osadów do celów określonych w art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach Wykonawca przed stosowaniem osadów poza instalację w procesie R 10 powinien: po przywiezieniu osadów ściekowych w miejsce ich stosowania równomiernie rozprowadzić je na powierzchni terenu przy pomocy sprzętu umożliwiającego jego stosowanie, przekazać Wytwórcy osadów ściekowych wyniki badań potwierdzających jakość gleby, na której osady mają być stosowane, wykonane przez laboratorium, o którym mowa osad będący przedmiotem zagospodarowania w ilości ok. 4.200Mg pochodzi z procesów oczyszczania ścieków komunalnych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie. Został poddany: a)Część osadu - tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu i odwodnieniu oraz suszeniu w słonecznej suszarni osadów – około 600Mg. Zawartość suchej masy od 30% do 80% b)Część osadu - tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu oraz odwodnieniu – około 3.600Mg. Zawartość suchej masy ok. 15% - 18% Ilość osadu do zagospodarowania może ulec zmianie na „+” lub „-” Kod odpadu: 19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe w art. 147a ust 1 pkt 1 lub 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska. Osady wytworzone w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie są badane 3 razy w roku,w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zamawiający nie wyklucza złej jakości osadu ściekowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90513700-3


Dodatkowe kody CPV:
90513800-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02/12/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
932400.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Synergia Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Email wykonawcy: e.ziebura@synergiapoludnie.pl
Adres pocztowy: Kolejowa 57
Kod pocztowy: 40-602
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: CTL Maczki-Bór Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: info@ctlmaczki.pl
Adres pocztowy: ul. Długa 90
Kod pocztowy: 41-208
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1006992.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1006992.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1006992.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 100%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@zwik-myszkow.pl
tel: 034 3133710 w. 15
fax: 343 132 011
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-11-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 617934-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP.9.11.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-11-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bip.zwik-myszkow.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.zwik-myszkow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90513700-3 Usługi transportu osadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie. Synergia Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Kolejowa 57, 40-602 Katowice, woj.
2019-12-02 1 006 992,00