Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107163 L w miejscowości Jabłonna Druga-Jabłonna Pierwsza od km0+010 do km 0+445,00 Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. Lubelskie


Numer ogłoszenia: 61857 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107163 L w miejscowości Jabłonna Druga-Jabłonna Pierwsza od km0+010 do km 0+445,00 Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. Lubelskie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1076163L w miejscowości Jabłonna Druga-Jabłonna Pierwsza od km 0+010 do km 0+445,00 Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. Lubelskie. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: Istniejąca droga gminna na przedmiotowym odcinku jest drogą o podbudowie z tłucznia kamiennego. W zagospodarowaniu terenu przebudowy drogi gminnej przewiduje się realizację zadania w następującym zakresie rzeczowym: -wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni Parametry techniczne remontowanej drogi 1.Kategoria ruchu - KR 1-2 2.Szerokość jezdni 4,00 m 3.Szerokość poboczy - po 0,75 m ( obustronnie gruntowe) 4.Podłoże - G3 5.Prędkość projektowana - 40 km/h Konstrukcja nawierzchni: grubość warstwy; -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 - 4 cm; -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 - 4 cm; -górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 - 8 cm; -dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0- 63 - 12 cm; -istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego - 12 cm; Na poszerzeniu: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 - 4 cm; -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 - 4 cm; -górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 - 8 cm; -dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 - 22 cm; -warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego - 20cm..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, dwie roboty budowlane związane z budową, przebudową lub modernizacją drogi, o łącznej wartości brutto co najmniej 200000,00 zł . Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie min. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące co najmniej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w specjalności drogowej, która jako kierownik budowy posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie, liczone od daty uzyskania uprawnień oraz która prowadziła co najmniej 2 budowy o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwot nie mniejszą niż 100000,00 zł (słownie : sto tysięcy złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, sekretariat pokój nr 5.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, sekretariat, pok nr 5.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jabłonna: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107163 L w miejscowości Jabłonna Druga-Jabłonna Pierwsza od km0+010 do km 0+445,00 Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. Lubelskie.


Numer ogłoszenia: 526422 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 61857 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107163 L w miejscowości Jabłonna Druga-Jabłonna Pierwsza od km0+010 do km 0+445,00 Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. Lubelskie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1076163L w miejscowości Jabłonna Druga-Jabłonna Pierwsza od km 0+010 do km 0+445,00 Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. Lubelskie. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: Istniejąca droga gminna na przedmiotowym odcinku jest drogą o podbudowie z tłucznia kamiennego. W zagospodarowaniu terenu przebudowy drogi gminnej przewiduje się realizację zadania w następującym zakresie rzeczowym: -wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni Parametry techniczne remontowanej drogi 1.Kategoria ruchu - KR 1-2 2.Szerokość jezdni 4,00 m 3.Szerokość poboczy - po 0,75 m ( obustronnie gruntowe) 4.Podłoże - G3 5.Prędkość projektowana - 40 km/h Konstrukcja nawierzchni: grubość warstwy; -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 - 4 cm; -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 - 4 cm; -górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 - 8 cm; -dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0- 63 - 12 cm; -istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego - 12 cm; Na poszerzeniu: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 - 4 cm; -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 - 4 cm; -górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 - 8 cm; -dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 - 22 cm; -warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego - 20cm..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo IGORD, ul. Tatiany 4, 20-711 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 177906,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  151447,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  151447,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  163156,59


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-05-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6185720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 83 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, sekretariat pokój nr 5
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107163 L w miejscowości Jabłonna Druga-Jabłonna Pierwsza od km0+010 do km 0+445,00 Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. Lubelskie. Przedsiębiorstwo IGORD
ul. Tatiany 4, 20-711 Lublin, woj. lubelskie
2013-12-18 151 447,00