Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 618842-N-2019 z dnia 2019-11-05 r.

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020r. (przetarg powtórzony)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 14634902800000, ul. ul. Konwiktorska  3/5 , 00-217  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226280712, , e-mail g.ogrodowczyk@um.warszawa.pl, klatecka@um.warszawa.pl, faks 226269132.
Adres strony internetowej (URL): www.cps.srodmiescie.warszawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cps.srodmiescie.warszawa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pocztą
Adres:
00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020r. (przetarg powtórzony)

Numer referencyjny:
ZPiZP.26.37.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Śródmieście, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Śródmieście lub na terenie sąsiadującym, w odległości nie większej niż dwa przystanki autobusowe lub tramwajowe. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków, z możliwością ich spożywania na miejscu, odbywa się przez 7 (siedem) dni w tygodniu w lokalu Wykonawcy, włącznie z dniami uznanymi przez ustawę za wolne od pracy /niedziela/. Wykonawca zobowiązany jest wydawać posiłki w dni powszednie co najmniej przez 4 godziny w ciągu dnia w godzinach: 12:00-16:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach: 12:00-15:00.


II.5) Główny kod CPV:
55000000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
55300000-3
55320000-9
55321000-6
55322000-3
55510000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2020-01-01   lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-01-01


II.9) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., jeżeli wcześniej nie nastąpi wyczerpanie kwoty brutto umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli posiada zezwolenie odpowiedniego inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności objętej zamówieniem.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną : - część 1 - Rejon nr 4 – nie mniejszą niż 80.000,- zł - część 2 - Rejon nr 5 – nie mniejszą niż 300.000,- zł Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części łącznie (tj. np. dla Rejonu nr 4 oraz Rejonu nr 5) warunek musi być spełniany dla każdej części.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający określa niżej wymienione warunki: a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym, okresie, wykonał i/-lub wykonuje (odrębnie dla każdej z części/rejonu) minimum jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonywanie usługi gastronomicznej polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, w ilości (jeżeli usługi są w trakcie wykonywania, muszą być zrealizowane na dzień składania ofert w ilości nie mniejszej niż): - część 1 - Rejon nr 4 – min. 3.000 posiłków, o wartości nie mniejszej niż 30.000,- zł brutto, trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, - część 2 – Rejon nr 5 – min. 10.000 posiłków, o wartości nie mniejszej niż 100.000,- zł brutto, trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przygotowującymi i wydającymi gorące posiłki dla każdej części wymagane jest dysponowanie min. 2 osobami tj. jedna osoba do gotowania gorących posiłków – na stanowisku kucharz oraz jedna osoba na stanowisku – pomoc kuchenna c) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lokalem ze stolikami i miejscami konsumpcyjnymi, z zapleczem kuchennym, miejscem do wieszania okryć wierzchnich, wpisanym do rejestru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541, z późn. zm.) oraz z aktualnymi przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie – zgodnie za wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA ! Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu odrębnie dla każdej z części zamówienia/rejonu. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, nie może wykazać spełniania warunków legitymując się tą samą usługą dla więcej niż jednej z części zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, niżej wymienione dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów): 1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda: 1) zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda: 1) dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 2.2 SIWZ; 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu usług należy sporządzonego wg Załącznika nr 6 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. do SIWZ. 2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego wg Załącznika nr 7 do SIWZ, 3) oświadczenia, że Wykonawca dysponuje lokalem ze stolikami miejscami konsumpcyjnymi, z zapleczem kuchennym, miejscem do wieszania okryć wierzchnich, wpisanym do rejestru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541, z późn. zm.) oraz z aktualnymi przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie - sporządzonego wg Załącznik nr 10 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający ustala wadium w wysokości: - część 4 - Rejon nr 4 – 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) - część 5 - Rejon nr 5 – 7.000,- zł (słownie: siedem tysięcy złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, również w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia i zmiany zakresu zadań realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy: 1) nastąpiła konieczność: a) zwiększenia lub zmniejszenia liczby podopiecznych, b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia; 2) wartość zmiany nie przekracza 10 % całkowitej wartości przedmiotu zamówienia (łącznego maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy); 3) zmiany zakresu OPZ i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji, niezmieniającej istoty usługi, jeżeli zmiany są wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego, ani w jego trakcie; 4) zaistniała siła wyższa, tj. zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 5) zaistniała zmiana prawa mającego wpływ na wykonanie Przedmiotu zamówienia; 6) zaistniały okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które mają istotny wpływ na prawidłową realizację Przedmiotu zamówienia; 7) nastąpiła konieczność wstrzymania realizacji Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy; 8) nastąpiła konieczności zmiany zakresu Przedmiotu zamówienia wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków u Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy, zgodnie z pierwotnymi warunkami; 9) zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 10) nastąpiła konieczność zmiany podwykonawców, zleceniobiorców lub pracowników uczestniczących w realizacji Przedmiotu zamówienia lub wyłączenia podwykonawców z udziału w realizacji zamówienia; 11) w przypadku samodzielnej realizacji Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę - nastąpiła konieczność przystąpienia do wykonywania Przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie do podania zakresu prac podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji przedmiotu zamówienia oraz przedstawienia do wglądu Zamawiającego umowy z podwykonawcą.; 12) zaistnieje konieczność zmiany nazw Stron, siedzib i adresów do korespondencji. 2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do Umowy, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron. 3. Strona, która będzie zainteresowana zmianą Umowy wystąpi w tej sprawie na piśmie do drugiej Strony, przedstawiając konieczność zmiany i jej zakres. 4. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 9 konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.).

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: "tajemnica przedsiębiorstwa" i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić odsyłacze.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Śródmieście, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Śródmieście lub na terenie sąsiadującym, w odległości nie większej niż dwa przystanki autobusowe lub tramwajowe. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków, z możliwością ich spożywania na miejscu, odbywa się przez 7 (siedem) dni w tygodniu w lokalu Wykonawcy, włącznie z dniami uznanymi przez ustawę za wolne od pracy /niedziela/. Wykonawca zobowiązany jest wydawać posiłki w dni powszednie co najmniej przez 4 godziny w ciągu dnia w godzinach: 12:00-16:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach: 12:00-15:00. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi - część nr 1 - Rejon 4 – 5.110 posiłków tj. średnio 14 posiłków dziennie. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć, na realizację przedmiotowego zamówienia w tej części, maksymalnie kwotę 79.535,00 zł brutto.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
55000000-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Śródmieście, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Śródmieście lub na terenie sąsiadującym, w odległości nie większej niż dwa przystanki autobusowe lub tramwajowe. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków, z możliwością ich spożywania na miejscu, odbywa się przez 7 (siedem) dni w tygodniu w lokalu Wykonawcy, włącznie z dniami uznanymi przez ustawę za wolne od pracy /niedziela/. Wykonawca zobowiązany jest wydawać posiłki w dni powszednie co najmniej przez 4 godziny w ciągu dnia w godzinach: 12:00-16:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach: 12:00-15:00. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi - część nr 2 - Rejon 5 – 18.250 posiłków tj. średnio 50 posiłków dziennie. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć, na realizację przedmiotowego zamówienia w tej części, maksymalnie kwotę 283.605,00 zł brutto.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
55000000-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510261197-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (przetarg powtórzony)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618842-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 14634902800000, ul. ul. Konwiktorska  3/5, 00-217  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226280712, e-mail g.ogrodowczyk@um.warszawa.pl, klatecka@um.warszawa.pl, faks 226269132.
Adres strony internetowej (url): www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (przetarg powtórzony)

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZPiZP.26.37.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Śródmieście, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Śródmieście lub na terenie sąsiadującym, w odległości nie większej niż dwa przystanki autobusowe lub tramwajowe. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków, z możliwością ich spożywania na miejscu, odbywa się przez 7 (siedem) dni w tygodniu w lokalu Wykonawcy, włącznie z dniami uznanymi przez ustawę za wolne od pracy /niedziela/. Wykonawca zobowiązany jest wydawać posiłki w dni powszednie co najmniej przez 4 godziny w ciągu dnia w godzinach: 12:00-16:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach: 12:00-15:00.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
55000000-0


Dodatkowe kody CPV:
55300000-3, 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3, 55510000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02/12/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
73643.52

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agencja Służby Społecznej Kościelak sp. jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kwiatowa 9
Kod pocztowy: 02-579
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
79460.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79460.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79460.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wymaganym terminie do Zamawiającego – na część 2, nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: g.ogrodowczyk@um.warszawa.pl, klatecka@um.warszawa.pl
tel: 226280712,
fax: 226269132
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-11-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 618842-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZPiZP.26.37.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-11-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl
Informacja dostępna pod: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Agencja Służby Społecznej Kościelak sp. jawna
ul. Kwiatowa 9, 02-579 Warszawa, woj.
2019-12-02 79 460,00