Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 618907-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.

Gmina Krzeszów: “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” – II przetarg.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka Wodno-sciekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krzeszów, krajowy numer identyfikacyjny 83040943600000, ul. Rynek  2 , 37418   Krzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 798 351, e-mail ajskowski@onet.pl, faks 158 798 254.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.krzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.krzeszow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.krzeszow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
“Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” – II przetarg.

Numer referencyjny:


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów.


II.5) Główny kod CPV:
45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45231300-8
45100000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-12-01


II.9) Informacje dodatkowe:
- pożądany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań ustala się na 1 grudnia 2020 roku. - zadania będą realizowane na podstawie uzgodnionych harmonogramów robót przy podpisaniu umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących potencjału technicznego wykonawcy do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wykonawca powinien dysponować: - koparkami o pojemności łyżki 0,6 – 1,2 m3 – szt 2 - zagęszczarką do gruntu – szt 2 - odwodnieniem liniowym – szt 1 - wiertnicą do przewiertów sterowanych o długości do 300 mb – szt 1 - samochodem samowyładowawczym do 15 ton – szt 1
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz sprzętu który jest w dyspozycji Wykonawcy wg wykazu do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 8 w wysokości: 1) dla zadania nr 1 w wysokości: 22 000,00 zł, słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł. 2) dla zadania nr 2 w wysokości: 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł. 3) dla zadania nr 3 w wysokości: 27 000,00 zł, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł. 4) dla zadania nr 4 w wysokości: 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy zł. 5) dla zadania nr 5 w wysokości: 42 000,00 zł, słownie: czterdzieści dwa tysiące zł. 6) dla zadania nr 6 w wysokości: 90 000,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł. 7) dla zadania nr 7 w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy zł. 8) dla zadania nr 8 w wysokości: 63 000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli F/Krzeszów nr rachunku: 60 9430 1045 5012 4142 0000 0001 z adnotacją: "wadium -Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej" 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zawarto w projekcie umowy który stanowi załącznik do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli F/Krzeszów - nr rachunku 60 9430 1045 5012 4142 0000 0001 z adnotacją "zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej " 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń czy też gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, powinno posiadać klauzulę „wypłacane Zamawiającemu na każde żądanie, nieodwołalnie bez dodatkowych warunków”. 4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: - - oryginał dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądzu winien być przekazany za potwierdzeniem Zamawiającemu i zdeponowany w sejfie 5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) zakresu przedmiotu zamówienia wynikającą z ewentualnych różnic pomiędzy dokumentacją a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar ma znaczenie pomocnicze. 2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, f) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) zmiany terminów w umowie o dofinansowania Projektu w ramach RPO WP 2014 - 2020 c) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, d) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, f) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, g) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, i) konieczność zmiany harmonogramu robót i finansowania, j) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, k) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), l) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu, m) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych i terenowych, n) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, o) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, p) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót, zmiana zakresu robót i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom. 6) Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, 7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiającego – inspektor nadzoru. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2) pkt 2) – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 3) pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 4) pkt. 4): a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, b) lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, c) lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, e) lit. e – l) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, f) lit. m) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, g) lit. n – o) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 5) pkt 6 – w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy – zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy może być dokonana pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy. 4. Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 6 ust. 2 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem robót, do których mają zastosowanie zmienione przepisy. 5. Pozostałe możliwości zmiany umowy zostały zawarte w art. 144 ustawy p.z.p. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kamionka Dolna.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 200 mm o długości 2280 mb - Przyłącza do budynków z rur kielichowych PVC typu S o Ø 160 mm o długości 605 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE Ø 90 mm o długości 676 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy Ø 425 mm szt. 103 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm szt. 4 - Tłocznie ścieków DN 1500 szt. 2

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45200000-9, 45231300-8, 45100000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-01

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
- pożądany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań ustala się na 1 grudnia 2020 roku. - zadania będą realizowane na podstawie uzgodnionych harmonogramów robót przy podpisaniu umowy


Część nr:
2Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kamionka Średnia, Górna, Podolszynka Ordynacka.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 200 mm o długości ok. 5680 mb - Przyłącza do budynków z rur kielichowych PVC typu S 160 mm o długości ok. 900 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE Ø 90 mm o długości ok. 710 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy Ø 425 mm szt. 248 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm szt. 3 - Tłocznie ścieków - szt. 3 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 3

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45200000-9, 45231300-8, 45100000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-01

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
- pożądany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań ustala się na 1 grudnia 2020 roku. - zadania będą realizowane na podstawie uzgodnionych harmonogramów robót przy podpisaniu umowy


Część nr:
3Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Podolszynka Plebańska.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 200 mm o długości 2440 mb - Przyłącza do budynków z rur kielichowych PVC typu S o Ø 160 mm o długości 520 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE Ø 90 mm o długości 2030 mb, Ø 63 i Ø 50 – 320 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy Ø 425 mm szt. 126 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm szt. 3 - Przydomowe pompownie ścieków DN 1500 szt. 1 - Tłocznie ścieków - szt. 3 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 3

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45200000-9, 45231300-8, 45100000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-01

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
- pożądany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań ustala się na 1 grudnia 2020 roku. - zadania będą realizowane na podstawie uzgodnionych harmonogramów robót przy podpisaniu umowy


Część nr:
4Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Krzeszów Dolny.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 200 mm o długości ok. 2580 mb - Przyłącza do budynków z rur kielichowych PVC typu S o Ø 160 mm o długości ok. 266 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE Ø 110 mm o długości ok. 1072 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy Ø 425 mm szt. 117 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm szt. 3 - Tłocznie ścieków - szt. 2 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 2

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45200000-9, 45231300-8, 45100000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-01

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
- pożądany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań ustala się na 1 grudnia 2020 roku. - zadania będą realizowane na podstawie uzgodnionych harmonogramów robót przy podpisaniu umowy


Część nr:
5Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kustrawa.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 200 mm o długości ok. 3465 mb - Sieć grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 160 mm o długości ok. 1090 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE Ø 75 mm o długości ok. 1085 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy Ø 425 mm szt.167 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm szt. 2 - Tłocznie ścieków - szt. 2 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 2

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45200000-9, 45231300-8, 45100000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-01

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
- pożądany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań ustala się na 1 grudnia 2020 roku. - zadania będą realizowane na podstawie uzgodnionych harmonogramów robót przy podpisaniu umowy


Część nr:
6Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Bystre.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 200 mm o długości ok. 6285 mb - Sieć grawitacyjna z rur kielichowych PVC typ S o Ø 160 mm o długości ok. 3380 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE Ø 90 mm o długości ok. 1810 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy Ø 425 mm szt. 363 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm szt. 4 - Tłocznie ścieków - szt. 4 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt 4

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45200000-9, 45231300-8, 45100000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-01

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
- pożądany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań ustala się na 1 grudnia 2020 roku. - zadania będą realizowane na podstawie uzgodnionych harmonogramów robót przy podpisaniu umowy


Część nr:
7Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Sigiełki.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 200 mm o długości ok. 1485 mb - Sieć grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 160 mm o długości ok. 144 mb - przejścia pod drogami rurą dwuwarstwową PE 200 - 117 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE Ø 90 mm o długości ok. 214 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy Ø 425 mm szt.51 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm szt. 4 - Tłocznie ścieków - szt. 1 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45200000-9, 45231300-8, 45100000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-01

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
- pożądany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań ustala się na 1 grudnia 2020 roku. - zadania będą realizowane na podstawie uzgodnionych harmonogramów robót przy podpisaniu umowy


Część nr:
8Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Łazów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 200 mm o długości ok. 6010 mb + Ø 200 dwuwarstwowe 646 mb - Przewierty pod drogami w pasie jezdni - ok 686 mb - Sieć kanalizacyjna z rur PE100 SDR17 dn200 - ok 349 mb - Sieć grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o Ø 160 mm o długości ok. 64 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE Ø 90 mm o długości ok.1360 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy Ø 425 mm szt. 218 - Studzienki kanalizacyjne Ø 600 mm typu Tegra z włazem żeliwnym D400 na rurze teleskopowej Ø 425 mm - 16 kpl - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm szt. 17 - Tłocznie ścieków - szt. 5 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 5

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45200000-9, 45231300-8, 45100000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-01

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
- pożądany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań ustala się na 1 grudnia 2020 roku. - zadania będą realizowane na podstawie uzgodnionych harmonogramów robót przy podpisaniu umowy


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500309155-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.
Gmina Krzeszów: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - II przetarg

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka Wodno - Ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka Ściekowa

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618907-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krzeszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040943600000, ul. Rynek  2, 37418   Krzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 798 351, e-mail ajskowski@onet.pl, faks 158 798 254.
Adres strony internetowej (url): www.bip.krzeszow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - II przetarg

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45200000-9


Dodatkowe kody CPV:
45231300-8, 45100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kamionka Dolna.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1084100

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: "Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum ,Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger – Partner Konsorcjum
Email wykonawcy: pbbudomont@interia.pl, grzesiekfalger@o2.pl
Adres pocztowy: 35-205 Rzeszów ul. Przy Torze 1 37-122 Albigowa 344
Kod pocztowy: 35-205
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1333443
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1333443
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2552980
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kamionka Średnia, Górna, Podolszynka Ordynacka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2049000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" Sp. z o.o. Lider Konsorcjum, Zakład Budowlano Instalacyjny Grzegorz Falger - Partner Konsorcjum
Email wykonawcy: pbbudomont@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Przy Torze 1 Albigowa 344
Kod pocztowy: 35-205
Miejscowość: Rzeszów, Albigowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2520270
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2520270
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2589150
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Podolszynka Plebańska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1930000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2373900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2373900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2373900
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Krzeszów Dolny - II etap

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1294000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sanitex Sp. z o.o.
Email wykonawcy: prod@satnitex-tryncza.pl
Adres pocztowy: Tryńcza 120
Kod pocztowy: 37-204
Miejscowość: Tryńcza
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1591620
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1591620
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1591620
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kustrawa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1495800

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger - Partner Konsorcjum
Email wykonawcy: pbbudomont@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Przy Torze 1 Albigowa 344
Kod pocztowy: 35-205
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1839834
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1839834
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2552980
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Bystre

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3983000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sanitex Sp. z o.o.
Email wykonawcy: prod@sanitex-tryncza.pl
Adres pocztowy: Tryńcza 120
Kod pocztowy: 37-204
Miejscowość: Tryńcza
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4899090
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4899090
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5910173
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Sigiełki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
740000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sanitex Sp. zo.o.
Email wykonawcy: prod@sanitex-tryncza.pl
Adres pocztowy: Tryńcza 120
Kod pocztowy: 37-204
Miejscowość: Tryńcza
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
910000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 836000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1291796
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Łazów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3170000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3899100
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3899100
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4982934
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Rynek 2, 37-418 Krzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: ajskowski@onet.pl
tel: 158 798 351
fax: 158 798 254
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-10-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 618907-N-2018
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-09-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 789 dni
Wadium: 339000 ZŁ
Szacowana wartość* 11 300 000 PLN  -  16 950 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.krzeszow.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.krzeszow.pl
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kamionka Dolna. Konsorcjum firm: "Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum ,Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger – Partner Konsorcjum
35-205 Rzeszów ul. Przy Torze 1 37-122 Albigowa 344, 35-205 Rzeszów, woj.
2018-12-28 1 333 443,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kamionka Średnia, Górna, Podolszynka Ordynacka Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" Sp. z o.o. Lider Konsorcjum, Zakład Budowlano Instalacyjny Grzegorz Falger - Partner Konsorcjum
ul. Przy Torze 1 Albigowa 344, 35-205 Rzeszów, Albigowa, woj.
2018-12-28 2 520 270,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Krzeszów Dolny - II etap Sanitex Sp. z o.o.
Tryńcza 120, 37-204 Tryńcza, woj.
2018-12-28 1 591 620,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kustrawa Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger - Partner Konsorcjum
ul. Przy Torze 1 Albigowa 344, 35-205 Rzeszów, woj.
2018-12-28 1 839 834,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Bystre Sanitex Sp. z o.o.
Tryńcza 120, 37-204 Tryńcza, woj.
2018-12-28 4 899 090,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Sigiełki Sanitex Sp. zo.o.
Tryńcza 120, 37-204 Tryńcza, woj.
2018-12-28 910 000,00