Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ



Ogłoszenie nr 620867-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Urząd Gminy w Jabłonnie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22 , 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (URL): http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Gminy Jabłonna 23-114 Jabłonna - Majątek, Jabłonna - Majątek 22


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie

Numer referencyjny:
IRO.271.11.2017.DS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:



Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie oraz remoncie instalacji centralnego ogrzewania. Zamówienie podzielone jest na części. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia. I część: Pierwsza część zamówienia obejmuje prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu dachu, wymianie instalacji odgromowej i odtworzeniu schodów wejściowych do budynku (działki nr ewid. 104, 105, obr. 7, Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna). II część: Druga część zamówienia obejmuje prace polegające na remoncie instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem nowych grzejników i termostatycznych zaworów grzejnikowych, wymianie istniejących kotłów na kondensacyjne w budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie (działki nr ewid. 104, 105, obr. 7, Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna). UWAGA: Zakres realizacji zamówienia dla pierwszej i drugiej części obejmuje realizację prac w zakresie wskazanym w załączonych do SIWZ przedmiarach robót oraz te prace, które nie zostały wskazane w przedmiarach robót, ale są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający załącza do SIWZ dokumentację techniczną obejmującą szerszy zakres robót, w tym elementy, które nie są przewidziane do realizacji w obecnym zamówieniu, ale są elementem szerszego projektu. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Załączniku do SIWZ, w skład którego wchodzi dokumentacja techniczna i przedmiary robót. Zakres zamówienia obejmuje: · Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem; · Ociepleniu ścian zagłębionych w gruncie styrodurem; · Ocieplenie dachu styropianem laminowanym papą wraz z wymianą pokrycia; · Ocieplenie dachu granulowaną wełną mineralną nad częścią nową wraz z wymianą pokrycia; · Odbudowa instalacji odgromowej; · Remont zadaszeń nad wejściami do budynku; · Odbudowa schodów wejściowych do budynku. Dane budynku: Podpiwniczenie - częściowe Długość budynku część dydaktyczna - 59,72 m Szerokość budynku część dydaktyczna - 10,19 m Wysokość budynku część dydaktyczna - 8,27 m Długość budynku część łącznika i sali gimnastycznej - 27,76 m Szerokość budynku część łącznika i sali gimnastycznej - 10,84 m Wysokość budynku część łącznika i sali gimnastycznej - 3,53 ; 6,67 m Powierzchnia użytkowa - 5.428,9 m2 Kubatura budynku - 33.951,0 m3


II.5) Główny kod CPV:
45321000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45300000-0
45321000-3
45331100-7
45331110-0
45443000-4
45453000-7
45261200-6



II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2018-03-20   lub
zakończenia:
2018-08-10
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-03-20 2018-08-10


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Dla części pierwszej zamówienia: a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) Dla części drugiej zamówienia: a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Informacje dodatkowe Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Dla części pierwszej zamówienia: a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych, o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) - jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany. b) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: co najmniej jedną osobę skierowaną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne i posiadającą minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu budową liczone od daty uzyskania uprawnień oraz doświadczenie przy kierowaniu co najmniej jedną inwestycją polegającą na ocieplaniu ścian zewnętrznych Dla części drugiej zamówienia: a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu lub remoncie instalacji centralnego ogrzewania, o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany. b) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: co najmniej jedną osobę skierowaną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne i posiadającą minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu budową liczone od daty uzyskania uprawnień oraz doświadczenie przy kierowaniu co najmniej jedną inwestycją polegająca na wykonaniu lub remoncie instalacji centralnego ogrzewania w zakresie posiadanych uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert - jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć powyższego dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty d) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych): Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawo zamówień publicznych) – wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.15, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Dla części I: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) Dla części II: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Uwaga: Wykonawcy składający oferty na dwie części zamówienia wnoszą wadium łącznie w wysokości 9.000,00 zł. 9.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.) 9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 z dopiskiem: „Wadium: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 9.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 9.5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 9.6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji 30,00
Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu zamówienia10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w przypadkach wymienionych w ustawie Pzp art. 144.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Pierwsza część zamówienia obejmuje prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu dachu, wymianie instalacji odgromowej i odtworzeniu schodów wejściowych do budynku (działki nr ewid. 104, 105, obr. 7, Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45321000-3, 45443000-4, 45453000-7, 45261200-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-03-20
data zakończenia: 2018-08-10

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji 30,00
Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu zamówienia 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
UWAGA: Zakres realizacji zamówienia dla pierwszej i drugiej części obejmuje realizację prac w zakresie wskazanym w załączonych do SIWZ przedmiarach robót oraz te prace, które nie zostały wskazane w przedmiarach robót, ale są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający załącza do SIWZ dokumentację techniczną obejmującą szerszy zakres robót, w tym elementy, które nie są przewidziane do realizacji w obecnym zamówieniu, ale są elementem szerszego projektu.


Część nr:
2Nazwa:
Remont instalacji centralnego ogrzewania

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Druga część zamówienia obejmuje prace polegające na remoncie instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem nowych grzejników i termostatycznych zaworów grzejnikowych, wymianie istniejących kotłów na kondensacyjne w budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie (działki nr ewid. 104, 105, obr. 7, Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45300000-0, 45331100-7, 45331110-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-03-20
data zakończenia: 2018-08-10

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji30,00
Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu zamówienia10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
UWAGA: Zakres realizacji zamówienia dla pierwszej i drugiej części obejmuje realizację prac w zakresie wskazanym w załączonych do SIWZ przedmiarach robót oraz te prace, które nie zostały wskazane w przedmiarach robót, ale są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający załącza do SIWZ dokumentację techniczną obejmującą szerszy zakres robót, w tym elementy, które nie są przewidziane do realizacji w obecnym zamówieniu, ale są elementem szerszego projektu.






Ogłoszenie nr 500063879-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.
Jabłonna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
620867-N-2017

Data:
23/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
8

W ogłoszeniu jest:
data rozpoczęcia: 2018-03-20 lub zakończenia: 2018-08-10

W ogłoszeniu powinno być:
data rozpoczęcia: 2018-03-20 lub zakończenia: 2018-09-07


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
Załącznik I część nr 1

Punkt:
4

W ogłoszeniu jest:
data rozpoczęcia: 2018-03-20 lub zakończenia: 2018-08-10

W ogłoszeniu powinno być:
data rozpoczęcia: 2018-03-20 lub zakończenia: 2018-09-07


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
Załącznik I część nr 2

Punkt:
4

W ogłoszeniu jest:
data rozpoczęcia: 2018-03-20 lub zakończenia: 2018-08-10

W ogłoszeniu powinno być:
data rozpoczęcia: 2018-03-20 lub zakończenia: 2018-09-07

 

Ogłoszenie nr 500008545-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.
Urząd Gminy w Jabłonnie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620867-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500063879-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IRO.271.11.2017.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie oraz remoncie instalacji centralnego ogrzewania. Zamówienie podzielone jest na części. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia. I część: Pierwsza część zamówienia obejmuje prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu dachu, wymianie instalacji odgromowej i odtworzeniu schodów wejściowych do budynku (działki nr ewid. 104, 105, obr. 7, Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna). II część: Druga część zamówienia obejmuje prace polegające na remoncie instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem nowych grzejników i termostatycznych zaworów grzejnikowych, wymianie istniejących kotłów na kondensacyjne w budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie (działki nr ewid. 104, 105, obr. 7, Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna). UWAGA: Zakres realizacji zamówienia dla pierwszej i drugiej części obejmuje realizację prac w zakresie wskazanym w załączonych do SIWZ przedmiarach robót oraz te prace, które nie zostały wskazane w przedmiarach robót, ale są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający załącza do SIWZ dokumentację techniczną obejmującą szerszy zakres robót, w tym elementy, które nie są przewidziane do realizacji w obecnym zamówieniu, ale są elementem szerszego projektu. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Załączniku do SIWZ, w skład którego wchodzi dokumentacja techniczna i przedmiary robót. Zakres zamówienia obejmuje: · Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem; · Ociepleniu ścian zagłębionych w gruncie styrodurem; · Ocieplenie dachu styropianem laminowanym papą wraz z wymianą pokrycia; · Ocieplenie dachu granulowaną wełną mineralną nad częścią nową wraz z wymianą pokrycia; · Odbudowa instalacji odgromowej; · Remont zadaszeń nad wejściami do budynku; · Odbudowa schodów wejściowych do budynku. Dane budynku: Podpiwniczenie - częściowe Długość budynku część dydaktyczna - 59,72 m Szerokość budynku część dydaktyczna - 10,19 m Wysokość budynku część dydaktyczna - 8,27 m Długość budynku część łącznika i sali gimnastycznej - 27,76 m Szerokość budynku część łącznika i sali gimnastycznej - 10,84 m Wysokość budynku część łącznika i sali gimnastycznej - 3,53 ; 6,67 m Powierzchnia użytkowa - 5.428,9 m2 Kubatura budynku - 33.951,0 m3

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45321000-3


Dodatkowe kody CPV:
45300000-0, 45321000-3, 45331100-7, 45331110-0, 45443000-4, 45453000-7, 45261200-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Pierwsza część zamówienia obejmuje prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu dachu, wymianie instalacji odgromowej i odtworzeniu schodów wejściowych do budynku (działki nr ewid. 104, 105, obr. 7, Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
572426.85

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VIRTUS s.c. Paweł Buliński, Paweł Ciężki
Email wykonawcy: virtus@firma.pl
Adres pocztowy: ul. Jantarowa 5/118
Kod pocztowy: 20-582
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
734411.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 734411.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1034724.78
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Druga część zamówienia obejmuje prace polegające na remoncie instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem nowych grzejników i termostatycznych zaworów grzejnikowych, wymianie istniejących kotłów na kondensacyjne w budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie (działki nr ewid. 104, 105, obr. 7, Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna).
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla części drugiej zamówienia. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena złożonych ofert znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części drugiej kwotę 140.356,10 zł. Najkorzystniejsza oferta spośród złożonych ofert opiewa na kwotę 183.804,60 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 620867-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: IRO.271.11.2017.DS
Data publikacji zamówienia: 2017-11-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 245 dni
Wadium: 18000 ZŁ
Szacowana wartość* 600 000 PLN  -  900 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pierwsza część zamówienia obejmuje prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu dachu, wymianie instalacji odgromowej i odtworzeniu schodów wejściowych do budynku (działki nr ewid. 104, 105, obr. 7, Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna). VIRTUS s.c. Paweł Buliński, Paweł Ciężki
ul. Jantarowa 5/118, 20-582 Lublin, woj. lubelskie
2018-01-11 734 411,00