Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 621663-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.

Wójt Gminy Dobra: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY DOBRA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Dobra, krajowy numer identyfikacyjny 49189218500000, ul. Dobra  233 , 34-642  Dobra, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 330 020, e-mail sekretariat@gminadobra.pl, faks 18 3330020 wew. 200.
Adres strony internetowej (URL): www.gminadobra.pl, http://bip.malopolska.pl/ugdobra
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/ugdobra,m,314954,2019.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/ugdobra,m,314954,2019.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej na adres: Gmina Dobra
Adres:
34-642 Dobra 233


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY DOBRA

Numer referencyjny:
UG.ZZ.271.63.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Nie dotyczyII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanego zjawiskami atmosferycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w priorytecie I, II stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. Rejon Jurków został podzielony wg kategorii priorytetu od I do II: a) I priorytet – drogi gminne o wyższym priorytecie utrzymania przejezdności drogi. b) II priorytet – drogi gminne o niższym priorytecie utrzymania przejezdności drogi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, chodników, placów na terenie Gminie Dobra, 2) zwalczanie ślizgości (posypywanie materiałem uszorstniającym) dróg, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2019/2020, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy. 3) pełnienie dyżuru (utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi). 4) pozimowe sprzątanie dróg z chodnikami z priorytetu I Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu ślizgości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnie z przypisanym priorytetem: I, II. W przypadku nagromadzenia śniegu powodującego zawężanie szerokości drogi również jego wywozu. Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie nawierzchni na całej szerokości i posypywanie nawierzchni drogi na wzniesieniach, zjazdach, zakrętach.


II.5) Główny kod CPV:
90620000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych na podstawie przepisu art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres zamówienia będzie obejmował zakres zamówienia podstawowego. Wartość zamówień nie przekroczy 40 % szacowanej wartości zamówienia podstawowego, a ich udzielenie nastąpi wtedy, gdy umowa na zamówienie podstawowe zostanie wykonana w całości, a z powodu warunków atmosferycznych będzie konieczne prowadzenie zimowego utrzymania w zakresie większym niż założono dla zamówienia podstawowego, na warunkach takich jak zamówienie podstawowe pod warunkiem posiadania środków przez Zamawiającego na ten cel.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-03-31


II.9) Informacje dodatkowe:
O dniu rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego decyduje Wójt Gminy Dobra. Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie a następnie zostanie wystosowane pismo potwierdzające o dacie rozpoczęcia lub wcześniejszego zakończenia sezonu zimowego W przypadku braku występowania warunków zimowych (opadów śniegu, mrozów) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu zakończenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń Świadczenie usług zimowego odśnieżania dróg we wszystkie dni tygodnia łącznie z sobotami, niedzielą i świętami.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiadają odpowiednią zdolność techniczną niezbędną do wykonania zamówienia, co oznacza że Wykonawca dysponuje odpowiednią ilością jednostek sprzętowych na każdy Rejon: • minimum 1 pługopiaskarkę lub pług zamocowany na pojeździe samobieżnym o ramie umożliwiającej zamocowanie do niej płyty czołowej na każdy rejon, • minimum jeden nośnik umożliwiający posypywanie w celu likwidacji ślizgości w przypadku gdy Wykonawca nie posiada pługopiaskarki lecz tylko nośnik z samymi pługami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (potencjał techniczny) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ wraz z niżej wymienionymi dokumentami: Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ): o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym: wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (potencjał techniczny) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. Tabela elementów rozliczeniowych (właściwa dla wybranej części) zgodna z ofertą Wykonawcy. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie figuruje w rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej, Pełnomocnictwo dla lidera w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ – przykładowy wzór).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania20,00
Sposób odśnieżania chodników20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w stosunku do oferty w przypadkach: 1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia lub zwiększenia kilometrażu dróg), 2) zmniejszenia lub zwiększenia wartości umowy, 3) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 4) skrócenie lub wydłużenia terminu realizacji zamówienia, 5) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia podwykonawcy w przypadku gdy podniesie to jakość świadczonej usługi.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510261884-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.
Wójt Gminy Dobra: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY DOBRA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621663-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Dobra, Krajowy numer identyfikacyjny 49189218500000, ul. Dobra  233, 34-642  Dobra, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 330 020, e-mail sekretariat@gminadobra.pl, faks 18 3330020 wew. 200.
Adres strony internetowej (url): www.gminadobra.pl, http://bip.malopolska.pl/ugdobra

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY DOBRA

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
UG.ZZ.271.63.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanego zjawiskami atmosferycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w priorytecie I, II stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. Rejon Jurków został podzielony wg kategorii priorytetu od I do II: a) I priorytet – drogi gminne o wyższym priorytecie utrzymania przejezdności drogi. b) II priorytet – drogi gminne o niższym priorytecie utrzymania przejezdności drogi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, chodników, placów na terenie Gminie Dobra, 2) zwalczanie ślizgości (posypywanie materiałem uszorstniającym) dróg, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2019/2020, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy. 3) pełnienie dyżuru (utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi). 4) pozimowe sprzątanie dróg z chodnikami z priorytetu I Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu ślizgości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnie z przypisanym priorytetem: I, II. W przypadku nagromadzenia śniegu powodującego zawężanie szerokości drogi również jego wywozu. Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie nawierzchni na całej szerokości i posypywanie nawierzchni drogi na wzniesieniach, zjazdach, zakrętach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90620000-9


Dodatkowe kody CPV:
90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02/12/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
268396.53

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa „STRADOM” Stanisław Mrózek
Email wykonawcy: mrozek.mak@wp.pl
Adres pocztowy: Łostówka 275
Kod pocztowy: 34-730
Miejscowość: Mszana Dolna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
240388.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 240388.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 240388.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Dobra 233, 34-642 Dobra
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@gminadobra.pl
tel: 183 330 020
fax: 18 3330020 wew. 200
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-11-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 621663-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: UG.ZZ.271.63.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-11-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.gminadobra.pl, http://bip.malopolska.pl/ugdobra
Informacja dostępna pod: https://bip.malopolska.pl/ugdobra,m,314954,2019.html
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY DOBRA Firma Handlowo Usługowa „STRADOM” Stanisław Mrózek
Łostówka 275, 34-730 Mszana Dolna, woj.
2019-12-02 240 388,00