Ogłoszenie nr 622596-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Urząd Gminy Łomazy: Świadczenie usług prowadzenia zajęć projektowych dla seniorów w ramach projektu "Aktywny Senior!"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Europejskiegi Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Łomazy, krajowy numer identyfikacyjny 54556850000, ul. Plac Jagielloński  27 , 21532   Łomazy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 417 003, e-mail grzegorz_ug@o2.pl, faks 833 417 021.
Adres strony internetowej (URL): www.lomazy.pl, www.uglomazy.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lomazy.pl; www.uglomazy.bip.lubelskie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lomazy.pl; www.uglomazy.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnei z zasadami określonymi w SIWZ
Adres:
Urząd Gminy Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, pokój nr 14


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług prowadzenia zajęć projektowych dla seniorów w ramach projektu "Aktywny Senior!"

Numer referencyjny:
AS.042.5.AG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

17II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywny Senior!”. 1.2 Miejsce świadczenia usług: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Hala Sportowa Zespołu Szkół - lokale mieszczą się przy ulicy Szkolnej 18A w Łomazach, Remiza OSP przy ulicy Małobrzeskiej 13 w Łomazach, Świetlica w Studziance, Świetlica w Huszczy, budynek poszkolny w Dubowie oraz Szkoła w Huszczy. 1.3 Miejsce/pomieszczenie do zajęć zapewnia Zamawiający. 1.4 Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć, który zostanie opracowany po zakończeniu procesu rekrutacji uczestników oraz personelu. Odbywać się będą od poniedziałku do piątku oraz w weekendy w godzinach popołudniowych i wieczornych w zależności od potrzeb i możliwości uczestników projektu. Biorąc pod uwagę, iż harmonogram realizacji zajęć uzależniony będzie od specyfiki poszczególnych grup, osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć w projekcie, powinny wykazać się przede wszystkim dyspozycyjnością czasową. Wykonawca zobowiązany jest do: • przeprowadzenia zajęć z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, w wymiarze czasowym wskazanym w specyfikacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczestników projektu; • przygotowania materiałów, tj. programu zajęć oraz materiałów pomocniczych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia przygotowanych materiałów znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Lubelskiego. Papier zawierający stosowne logotypy zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej; • informowania uczestników Projektu i opinię publiczną o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; • przekazania Zamawiającemu jednego kompletu przygotowanych materiałów do prowadzenia zajęć; • prowadzenia dokumentacji prowadzonych zajęć, na którą składają się z listy obecności, dziennika zajęć, karty czasu pracy zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego; • przechowywania dokumentacji prowadzonych zajęć w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz systematycznego przekazywania dokumentacji tj. minimum raz w miesiącu; • współpracy z Koordynatorem Projektu; • zgłaszania stwierdzonych nieprawidłowości; • współpracy przy prowadzeniu monitoringu stopnia osiągnięcia wskaźników; • umożliwienia wglądu do dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych przez Zamawiającego uprawnionym podmiotom w zakresie prawidłowości realizacji Projektu; • udostępniania dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli projektu, w ramach którego prowadzone są zajęcia.


II.5) Główny kod CPV:
92000000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
37800000-6
92312000-1
92300000-4
85121270-6
85121200-5
80000000-4
85142100-7
66000000-0
79100000-5
98322110-0
92000000-1
85300000-2
60100000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2021-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W zakresie Część 1 – prowadzenie zajęć ruchowych i tanecznych – joga, pilates, aerobic, zumba wymagana jest specjalizacja wychowanie fizyczne, fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa, bądź kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć ruchowych. W zakresie Część 2 – prowadzenie zajęć ruchowych – nordic walking wymagana jest specjalizacja wychowanie fizyczne, bądź kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć nordic walking. W zakresie Część 3 – prowadzenie zajęć z rękodzieła wymagane są zdolności z zakresu rękodzieła lub twórczości ludowej, potwierdzone np. referencjami, rekomendacjami. W zakresie Część 4 – prowadzenie zajęć artystycznych wymagane są zdolności artystyczne bądź literackie oraz mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnej specyfice. W zakresie Część 5 – prowadzenie warsztatów wokalnych wymagane jest wykształcenie muzyczne bądź doświadczenie w prowadzeniu zajęć wokalnych. W zakresie Część 6 – prowadzenie warsztatów instrumentalnych wymagane jest wykształcenie muzyczne bądź doświadczenie w prowadzeniu zajęć instrumentalnych. W zakresie Część 7 – prowadzenie wsparcia psychologicznego wymagane jest wykształcenie psychologiczne. W zakresie Część 8 – prowadzenie wsparcia terapeutycznego wymagane jest doświadczenie w realizacji tego typu zajęć. W zakresie Część 9 – prowadzenie zajęć informatycznych wymagane jest wykształcenie informatyczne bądź doświadczenie na stanowisku pracy nauczyciela informatyki. W zakresie Część 10 – prowadzenie poradnictwa zdrowotnego wymagane jest wykształcenie fizjoterapeutyczne, bądź posiadanie kursów uprawniających do prowadzenia tego typu zajęć. W zakresie Część 11 – prowadzenie poradnictwa bankowego i ubezpieczeniowego wymagane jest doświadczenie w branży bankowej i/lub ubezpieczeniowej. W zakresie Część 12 – prowadzenie poradnictwa prawnego wymagane jest wykształcenie prawnicze. W zakresie Część 13 – prowadzenie zajęć z kreowania wizerunku wymagane są kwalifikacje, doświadczenie z zawodzie kosmetyczka lub stylista, bądź kurs/szkolenie do wykonywania powyższych zadań. W zakresie Część 14 – prowadzenie zajęć z aquaaerobicu wymagane jest posiadanie kursu/szkolenia do prowadzenia tego typu zajęć. W zakresie Część 15 – opiekun grupy na zajęcia wymagana jest umiejętność komunikowania się z osobami starszymi, cierpliwość, wysoka kultura osobista, wyrozumiałość oraz odporność psychiczna. W zakresie Część 16 – opiekun grupy na spotkania okazjonalne wymagana jest umiejętność komunikowania się z osobami starszymi, cierpliwość, wysoka kultura osobista, wyrozumiałość oraz odporność psychiczna. W zakresie Część 17 - Dowożenie uczestników projektu na zajęcia - zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W zakresie Część 1 – prowadzenie zajęć ruchowych i tanecznych – joga, pilates, aerobic, zumba wymagana jest specjalizacja wychowanie fizyczne, fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa, bądź kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć ruchowych. W zakresie Część 2 – prowadzenie zajęć ruchowych – nordic walking wymagana jest specjalizacja wychowanie fizyczne, bądź kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć nordic walking. W zakresie Część 3 – prowadzenie zajęć z rękodzieła wymagane są zdolności z zakresu rękodzieła lub twórczości ludowej, potwierdzone np. referencjami, rekomendacjami. W zakresie Część 4 – prowadzenie zajęć artystycznych wymagane są zdolności artystyczne bądź literackie oraz mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnej specyfice. W zakresie Część 5 – prowadzenie warsztatów wokalnych wymagane jest wykształcenie muzyczne bądź doświadczenie w prowadzeniu zajęć wokalnych. W zakresie Część 6 – prowadzenie warsztatów instrumentalnych wymagane jest wykształcenie muzyczne bądź doświadczenie w prowadzeniu zajęć instrumentalnych. W zakresie Część 7 – prowadzenie wsparcia psychologicznego wymagane jest wykształcenie psychologiczne. W zakresie Część 8 – prowadzenie wsparcia terapeutycznego wymagane jest doświadczenie w realizacji tego typu zajęć. W zakresie Część 9 – prowadzenie zajęć informatycznych wymagane jest wykształcenie informatyczne bądź doświadczenie na stanowisku pracy nauczyciela informatyki. W zakresie Część 10 – prowadzenie poradnictwa zdrowotnego wymagane jest wykształcenie fizjoterapeutyczne, bądź posiadanie kursów uprawniających do prowadzenia tego typu zajęć. W zakresie Część 11 – prowadzenie poradnictwa bankowego i ubezpieczeniowego wymagane jest doświadczenie w branży bankowej i/lub ubezpieczeniowej. W zakresie Część 12 – prowadzenie poradnictwa prawnego wymagane jest wykształcenie prawnicze. W zakresie Część 13 – prowadzenie zajęć z kreowania wizerunku wymagane są kwalifikacje, doświadczenie z zawodzie kosmetyczka lub stylista, bądź kurs/szkolenie do wykonywania powyższych zadań. W zakresie Część 14 – prowadzenie zajęć z aquaaerobicu wymagane jest posiadanie kursu/szkolenia do prowadzenia tego typu zajęć. W zakresie Część 15 – opiekun grupy na zajęcia wymagana jest umiejętność komunikowania się z osobami starszymi, cierpliwość, wysoka kultura osobista, wyrozumiałość oraz odporność psychiczna. W zakresie Część 16 – opiekun grupy na spotkania okazjonalne wymagana jest umiejętność komunikowania się z osobami starszymi, cierpliwość, wysoka kultura osobista, wyrozumiałość oraz odporność psychiczna. W zakresie Część 17 - Dowożenie uczestników projektu na zajęcia - zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Tak

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
prowadzenie zajęć ruchowych i tanecznych – joga, pilates, aerobic, zumba– 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
• Zadanie obejmuje realizację wyżej wymienionych zajęć naprzemiennie w celu utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej i psychicznej uczestników. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów. Ich główny cel to rozładowanie napięcia mięśniowego i psychofizycznego oraz poprawa funkcji motorycznych i równowagi. Ćwiczenia nie mogą obciążać stawów i kręgosłupa oraz nie mogą nadmiernie pobudzać akcji serca. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 272 godzin w systemie:1 grupa - 10 osób x 1 spotkanie w tygodniu x 2 godziny. • Wymagana jest specjalizacja wychowanie fizyczne, fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa, bądź kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć ruchowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
92000000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
prowadzenie zajęć ruchowych – nordic walking – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie zajęć ruchowych – nordic walking – 1 osoba • Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć nordic walking. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 272 godzin w systemie:1 grupa - 10 osób x 2 spotkania w tygodniu x 1 godzina. • Wymagana jest specjalizacja wychowanie fizyczne, bądź kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć nordic walking.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
92000000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-27

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
prowadzenie zajęć z rękodzieła

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie zajęć z rękodzieła -1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć: wizaż, tkactwo, decoupage, garncarstwo oraz rękodzieło okolicznościowe. Celem wsparcia jest aktywizacja społeczna i ruchowo-manualna, poprawa zdolności koncentracji i koordynacji, rozwój zainteresowań oraz wyrażanie uczuć poprzez działania twórcze, takie jak: lepienie, wycinanie, tworzenie ozdób np. choinkowych czy tworzenie biżuterii. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 544 godzin w systemie: 2 grupy (po 10 osób każda z grup) x 2 spotkania w tygodniu x 2 godziny. • Wymagane są zdolności z zakresu rękodzieła lub twórczości ludowej, potwierdzone np. referencjami, rekomendacjami.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37800000-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
prowadzenie zajęć artystycznych – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie zajęć artystycznych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów teatralnych, literacko-poetyckich oraz malarskich. W ramach zajęć przygotowywane będą scenariusze przedstawień i inscenizacji, scenografie oraz choreografie. Główne cele warsztatów to wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie koncentracji, wyobraźni, myślenia, pamięci, praca nad pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak tolerancja, życzliwość, otwartość czy szczerość, szacunek do pracy innych, współdziałanie w grupie, zwalczanie wstydu występowania przed publicznością. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 204 godzin w systemie: grupa - 10 osób x 1 spotkanie w tygodniu x 1,5 godziny. • Wymagane są zdolności artystyczne bądź literackie oraz mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnej specyfice.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
92312000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
prowadzenie warsztatów wokalnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie warsztatów wokalnych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów wokalnych, składających się z zajęć z emisji głosu i śpiewu. Główne cele warsztatów to wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie koncentracji, pamięci, współdziałanie w grupie, zwalczanie wstydu występowania przed publicznością. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 68 godzin w systemie: 1 grupa - 20 osób x 2 spotkania w tygodniu x 1 godzina. • Wymagane jest wykształcenie muzyczne bądź doświadczenie w prowadzeniu zajęć wokalnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
92312000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-27

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
prowadzenie warsztatów instrumentalnych – 1 osob

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie warsztatów instrumentalnych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów instrumentalnych, obejmujących naukę gry na wybranym instrumencie: tuba, puzon, tehrohron, saksofon, trąbka, klarnet. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 156 godzin w systemie: 1 grupa - 8 osób x 1 spotkanie w tygodniu x 3 godziny. • Wymagane jest wykształcenie muzyczne bądź doświadczenie w prowadzeniu zajęć instrumentalnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
92300000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
prowadzenie wsparcia psychologicznego – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie wsparcia psychologicznego – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu. W ramach zajęć seniorzy zdiagnozują swoje problemy i zapoznają się z ich profilaktyką. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 136 godzin w systemie:1 grupa - 15 osób x 1 spotkanie w tygodniu x 1 godzina. • Wymagane jest wykształcenie psychologiczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
85121270-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
prowadzenie wsparcia terapeutycznego – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie wsparcia terapeutycznego – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów terapeutycznych, m.in.: biblioterapię, filmoterapię, muzykoterapię oraz treningi pamięci. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 272 godzin w systemie:1 grupa - 15 osób x 2 spotkania w tygodniu x 1 godzina. • Wymagane jest doświadczenie w realizacji tego typu zajęć.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
85121200-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
prowadzenie zajęć informatycznych – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie zajęć informatycznych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć mających na celu nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera, sprzętu ICT, nowoczesnych technologii oraz internetu. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 576 godzin w systemie: 12 grup po 4 osoby w grupie x 2 spotkania w tygodniu x 2 godziny. • Wymagane jest wykształcenie informatyczne bądź doświadczenie na stanowisku pracy nauczyciela informatyki.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
80000000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
prowadzenie poradnictwa zdrowotnego – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie poradnictwa zdrowotnego – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć z zakresu dietetyki, fizjoterapii oraz masażu. Spotkanie te mają na celu edukację zdrowotną nakierowującą uczestników na działania profilaktyczne. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 68 godzin w systemie:1 grupa - 20 osób x 2 spotkania w miesiącu x 1 godzina. • Wymagane jest wykształcenie fizjoterapeutyczne, bądź posiadanie kursów uprawniających do prowadzenia tego typu zajęć.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
85142100-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
11Nazwa:
prowadzenie poradnictwa bankowego i ubezpieczeniowego – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie poradnictwa bankowego i ubezpieczeniowego – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację porad z zakresu ubezpieczeń i bankowości, m.in. bankowość internetowa. Zajęcia dostosowane do potrzeb odbiorców. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 34 godzin w systemie:1 grupa - 30 osób x 1 spotkanie w miesiącu x 1 godzina. • Wymagane jest doświadczenie w branży bankowej i/lub ubezpieczeniowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
66000000-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-27

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
12Nazwa:
prowadzenie poradnictwa prawnego – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie poradnictwa prawnego – 1 osoba • Zadanie obejmuje zapoznanie uczestników z tematyką prawa rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego oraz zasad i skutków zawierania umów. Porady prawne udzielane będą stosownie do indywidualnych potrzeb odbiorców. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 136 godzin (68 godzin grupowo i 68 godzin indywidualnie) w systemie: 1 grupa - 30 osób x 1 spotkanie w miesiącu x 2 godziny oraz poradnictwo indywidualne: 1 spotkanie w miesiącu x 2 godziny. • Wymagane jest wykształcenie prawnicze.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
79100000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-27

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
13Nazwa:
prowadzenie zajęć z kreowania wizerunku – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie zajęć z kreowania wizerunku – 1 osoba • Zadanie obejmuje zagadnienia z dziedziny estetyki, higieny oraz kosmetologii. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 214 godzin (34 godziny grupowo i 180 godzin indywidualnie) w systemie: 1 grupa - 10 osób x 1 spotkanie w miesiącu x 1 godziny oraz poradnictwo indywidualne: 30 osób x 2 godziny rocznie x 3 lata. • Wymagane są kwalifikacje, doświadczenie z zawodzie kosmetyczka lub stylista, bądź kurs/szkolenie do wykonywania powyższych zadań.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
98322110-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
14Nazwa:
prowadzenie zajęć z aquaaerobicu – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
prowadzenie zajęć z aquaaerobicu – 1 osoba • Zadanie obejmuje poprowadzenie zajęć z aguaaerobicu dla seniorów. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości uczestników. Ich główny cel to rozładowanie napięcia mięśniowego i psychofizycznego oraz poprawa funkcji motorycznych i równowagi. Ćwiczenia nie mogą obciążać stawów i kręgosłupa oraz nie mogą nadmiernie pobudzać akcji serca. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 18 godzin w systemie: 1 grupa - 25 osób x 6 spotkań w roku x 1 godzina. • Wymagane jest posiadanie kursu/szkolenia do prowadzenia tego typu zajęć.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
92000000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
15Nazwa:
opiekun grupy na zajęcia – 2 osoby

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
opiekun grupy na zajęcia – 2 osoby • Zadanie obejmuje pomoc osobom niesamodzielnym podczas trwania zajęć. Opiekun ma za zadanie pomóc w sprawnej organizacji zajęć oraz wspierać uczestników dając im poczucie bezpieczeństwa, udzielając pomocy, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. • Umowa zlecenie obejmuje pracę w ramach projektu w 2720 godzinach zajęć. • Wymagana jest umiejętność komunikowania się z osobami starszymi, cierpliwość, wysoka kultura osobista, wyrozumiałość oraz odporność psychiczna.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
85300000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
16Nazwa:
opiekun grupy na spotkania okazjonalne – 1 osoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
opiekun grupy na spotkania okazjonalne – 1 osoba • Zadanie obejmuje pomoc osobom niesamodzielnym podczas trwania spotkań, takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie opłatkowe i Wielkanocne, wieczorki taneczne, spotkania integracyjne, itp. Opiekun ma za zadanie pomóc w sprawnej organizacji spotkań oraz wspierać uczestników dając im poczucie bezpieczeństwa, udzielając pomocy, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. • Umowa zlecenie obejmuje pracę w ramach projektu w 174 godzinach spotkań. • Wymagana jest umiejętność komunikowania się z osobami starszymi, cierpliwość, wysoka kultura osobista, wyrozumiałość oraz odporność psychiczna.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
85300000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
17Nazwa:
Dowożenie uczestników projektu na zajęcia – 1 przewoźnik

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dowożenie uczestników projektu na zajęcia – 1 przewoźnik • Zadanie obejmuje dowóz uczestników ze wszystkich miejscowości położonych na terenie Gminy Łomazy. • Umowa zlecenie obejmuje świadczenie usługi transportu 2 razy dziennie (przywiezienie i odwiezienie) x 2 dni w tygodniu przez 136 tygodni. Umowa obejmuje wykonanie 544 kursów. Jeden kurs może wynieść łącznie 100km. Przedmioty zainteresowane złożeniem oferty powinny się charakteryzować dużą dyspozycją czasową ze względu na różne godziny odbywania zajęć ( godziny popołudniowe i weekendy).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60100000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500232577-N-2018 z dnia 27-09-2018 r.
Łomazy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
622596-N-2018

Data:
27/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Łomazy, Krajowy numer identyfikacyjny 54556850000, ul. Plac Jagielloński  27, 21532   Łomazy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 417 003, e-mail grzegorz_ug@o2.pl, faks 833 417 021.
Adres strony internetowej (url): www.lomazy.pl, www.uglomazy.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
Załącznik nr I

Punkt:
część nr 2

W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 2018-09-27

W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia:2021-08-31


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
Załącznik nr I

Punkt:
część nr 5

W ogłoszeniu jest:
data zakończenia:2018-09-27

W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia:2021-08-31


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
Załącznik nr I

Punkt:
część 11

W ogłoszeniu jest:
data zakończenia:2018-09-27

W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia:2021-08-31


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
Załącznik nr I

Punkt:
część 12

W ogłoszeniu jest:
data zakończenia:2018-09-27

W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia:2021-08-31

 

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500268129-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Urząd Gminy Łomazy: świadczenie usług prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywny Senior!”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
RPO WL na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622596-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500232577-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Łomazy, Krajowy numer identyfikacyjny 54556850000, ul. Plac Jagielloński  27, 21532   Łomazy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 417 003, e-mail grzegorz_ug@o2.pl, faks 833 417 021.
Adres strony internetowej (url): www.lomazy.pl, www.uglomazy.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

świadczenie usług prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywny Senior!”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
AS.042.5.AG.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywny Senior!”. 1.2 Miejsce świadczenia usług: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Hala Sportowa Zespołu Szkół - lokale mieszczą się przy ulicy Szkolnej 18A w Łomazach, Remiza OSP przy ulicy Małobrzeskiej 13 w Łomazach, Świetlica w Studziance, Świetlica w Huszczy, budynek poszkolny w Dubowie oraz Szkoła w Huszczy. 1.3 Miejsce/pomieszczenie do zajęć zapewnia Zamawiający. 1.4 Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć, który zostanie opracowany po zakończeniu procesu rekrutacji uczestników oraz personelu. Odbywać się będą od poniedziałku do piątku oraz w weekendy w godzinach popołudniowych i wieczornych w zależności od potrzeb i możliwości uczestników projektu. Biorąc pod uwagę, iż harmonogram realizacji zajęć uzależniony będzie od specyfiki poszczególnych grup, osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć w projekcie, powinny wykazać się przede wszystkim dyspozycyjnością czasową. Wykonawca zobowiązany jest do: • przeprowadzenia zajęć z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, w wymiarze czasowym wskazanym w specyfikacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczestników projektu; • przygotowania materiałów, tj. programu zajęć oraz materiałów pomocniczych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia przygotowanych materiałów znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Lubelskiego. Papier zawierający stosowne logotypy zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej; • informowania uczestników Projektu i opinię publiczną o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; • przekazania Zamawiającemu jednego kompletu przygotowanych materiałów do prowadzenia zajęć; • prowadzenia dokumentacji prowadzonych zajęć, na którą składają się z listy obecności, dziennika zajęć, karty czasu pracy zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego; • przechowywania dokumentacji prowadzonych zajęć w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz systematycznego przekazywania dokumentacji tj. minimum raz w miesiącu; • współpracy z Koordynatorem Projektu; • zgłaszania stwierdzonych nieprawidłowości; • współpracy przy prowadzeniu monitoringu stopnia osiągnięcia wskaźników; • umożliwienia wglądu do dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych przez Zamawiającego uprawnionym podmiotom w zakresie prawidłowości realizacji Projektu; • udostępniania dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli projektu, w ramach którego prowadzone są zajęcia. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 17 części. 1. Część 1 – prowadzenie zajęć ruchowych i tanecznych – joga, pilates, aerobic, zumba– 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację wyżej wymienionych zajęć naprzemiennie w celu utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej i psychicznej uczestników. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów. Ich główny cel to rozładowanie napięcia mięśniowego i psychofizycznego oraz poprawa funkcji motorycznych i równowagi. Ćwiczenia nie mogą obciążać stawów i kręgosłupa oraz nie mogą nadmiernie pobudzać akcji serca. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 272 godzin w systemie:1 grupa - 10 osób x 1 spotkanie w tygodniu x 2 godziny. • Wymagana jest specjalizacja wychowanie fizyczne, fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa, bądź kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć ruchowych. • Kod CPV - 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. 2. Część 2 – prowadzenie zajęć ruchowych – nordic walking – 1 osoba • Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć nordic walking. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 272 godzin w systemie:1 grupa - 10 osób x 2 spotkania w tygodniu x 1 godzina. • Wymagana jest specjalizacja wychowanie fizyczne, bądź kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć nordic walking. • Kod CPV - 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. 3. Część 3 – prowadzenie zajęć z rękodzieła -1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć: wizaż, tkactwo, decoupage, garncarstwo oraz rękodzieło okolicznościowe. Celem wsparcia jest aktywizacja społeczna i ruchowo-manualna, poprawa zdolności koncentracji i koordynacji, rozwój zainteresowań oraz wyrażanie uczuć poprzez działania twórcze, takie jak: lepienie, wycinanie, tworzenie ozdób np. choinkowych czy tworzenie biżuterii. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 544 godzin w systemie: 2 grupy (po 10 osób każda z grup) x 2 spotkania w tygodniu x 2 godziny. • Wymagane są zdolności z zakresu rękodzieła lub twórczości ludowej, potwierdzone np. referencjami, rekomendacjami. • Kod CPV – 37800000-6 – Wyroby rękodzielnicze. 4. Część 4 – prowadzenie zajęć artystycznych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów teatralnych, literacko-poetyckich oraz malarskich. W ramach zajęć przygotowywane będą scenariusze przedstawień i inscenizacji, scenografie oraz choreografie. Główne cele warsztatów to wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie koncentracji, wyobraźni, myślenia, pamięci, praca nad pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak tolerancja, życzliwość, otwartość czy szczerość, szacunek do pracy innych, współdziałanie w grupie, zwalczanie wstydu występowania przed publicznością. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 204 godzin w systemie: grupa - 10 osób x 1 spotkanie w tygodniu x 1,5 godziny. • Wymagane są zdolności artystyczne bądź literackie oraz mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnej specyfice. • Kod CPV - 92312000-1 – Usługi artystyczne. 5. Część 5 – prowadzenie warsztatów wokalnych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów wokalnych, składających się z zajęć z emisji głosu i śpiewu. Główne cele warsztatów to wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie koncentracji, pamięci, współdziałanie w grupie, zwalczanie wstydu występowania przed publicznością. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 68 godzin w systemie: 1 grupa - 20 osób x 2 spotkania w tygodniu x 1 godzina. • Wymagane jest wykształcenie muzyczne bądź doświadczenie w prowadzeniu zajęć wokalnych. • Kod CPV - 92312000-1 – Usługi artystyczne. 6. Część 6 – prowadzenie warsztatów instrumentalnych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów instrumentalnych, obejmujących naukę gry na wybranym instrumencie: tuba, puzon, tehrohron, saksofon, trąbka, klarnet. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 156 godzin w systemie: 1 grupa - 8 osób x 1 spotkanie w tygodniu x 3 godziny. • Wymagane jest wykształcenie muzyczne bądź doświadczenie w prowadzeniu zajęć instrumentalnych. • Kod CPV - 92300000-4 – Usługi rozrywkowe. 7. Część 7 – prowadzenie wsparcia psychologicznego – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu. W ramach zajęć seniorzy zdiagnozują swoje problemy i zapoznają się z ich profilaktyką. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 136 godzin w systemie:1 grupa - 15 osób x 1 spotkanie w tygodniu x 1 godzina. • Wymagane jest wykształcenie psychologiczne. • Kod CPV – 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne. 8. Część 8 – prowadzenie wsparcia terapeutycznego – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów terapeutycznych, m.in.: biblioterapię, filmoterapię, muzykoterapię oraz treningi pamięci. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 272 godzin w systemie:1 grupa - 15 osób x 2 spotkania w tygodniu x 1 godzina. • Wymagane jest doświadczenie w realizacji tego typu zajęć. • Kod CPV – 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne. 9. Część 9 – prowadzenie zajęć informatycznych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć mających na celu nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera, sprzętu ICT, nowoczesnych technologii oraz internetu. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 576 godzin w systemie: 12 grup po 4 osoby w grupie x 2 spotkania w tygodniu x 2 godziny. • Wymagane jest wykształcenie informatyczne bądź doświadczenie na stanowisku pracy nauczyciela informatyki. • Kod CPV - 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe. 10. Część 10 – prowadzenie poradnictwa zdrowotnego – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć z zakresu dietetyki, fizjoterapii oraz masażu. Spotkanie te mają na celu edukację zdrowotną nakierowującą uczestników na działania profilaktyczne. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 68 godzin w systemie:1 grupa - 20 osób x 2 spotkania w miesiącu x 1 godzina. • Wymagane jest wykształcenie fizjoterapeutyczne, bądź posiadanie kursów uprawniających do prowadzenia tego typu zajęć. • Kod CPV - 85142100-7 - usługi fizjoterapii. 11. Część 11 – prowadzenie poradnictwa bankowego i ubezpieczeniowego – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację porad z zakresu ubezpieczeń i bankowości, m.in. bankowość internetowa. Zajęcia dostosowane do potrzeb odbiorców. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 34 godzin w systemie:1 grupa - 30 osób x 1 spotkanie w miesiącu x 1 godzina. • Wymagane jest doświadczenie w branży bankowej i/lub ubezpieczeniowej. • Kod CPV – 66000000-0 - usługi finansowe i ubezpieczeniowe. 12. Część 12 – prowadzenie poradnictwa prawnego – 1 osoba • Zadanie obejmuje zapoznanie uczestników z tematyką prawa rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego oraz zasad i skutków zawierania umów. Porady prawne udzielane będą stosownie do indywidualnych potrzeb odbiorców. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 136 godzin (68 godzin grupowo i 68 godzin indywidualnie) w systemie: 1 grupa - 30 osób x 1 spotkanie w miesiącu x 2 godziny oraz poradnictwo indywidualne: 1 spotkanie w miesiącu x 2 godziny. • Wymagane jest wykształcenie prawnicze. • Kod CPV – 79100000-5 - usługi prawnicze. 13. Część 13 – prowadzenie zajęć z kreowania wizerunku – 1 osoba • Zadanie obejmuje zagadnienia z dziedziny estetyki, higieny oraz kosmetologii. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 214 godzin (34 godziny grupowo i 180 godzin indywidualnie) w systemie: 1 grupa - 10 osób x 1 spotkanie w miesiącu x 1 godziny oraz poradnictwo indywidualne: 30 osób x 2 godziny rocznie x 3 lata. • Wymagane są kwalifikacje, doświadczenie z zawodzie kosmetyczka lub stylista, bądź kurs/szkolenie do wykonywania powyższych zadań. • Kod CPV – 98322110-0 - usługi kosmetyczne. 14. Część 14 – prowadzenie zajęć z aquaaerobicu – 1 osoba • Zadanie obejmuje poprowadzenie zajęć z aguaaerobicu dla seniorów. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości uczestników. Ich główny cel to rozładowanie napięcia mięśniowego i psychofizycznego oraz poprawa funkcji motorycznych i równowagi. Ćwiczenia nie mogą obciążać stawów i kręgosłupa oraz nie mogą nadmiernie pobudzać akcji serca. • Umowa zlecenie obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 18 godzin w systemie: 1 grupa - 25 osób x 6 spotkań w roku x 1 godzina. • Wymagane jest posiadanie kursu/szkolenia do prowadzenia tego typu zajęć. • Kod CPV - 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. 15. Część 15 – opiekun grupy na zajęcia – 2 osoby • Zadanie obejmuje pomoc osobom niesamodzielnym podczas trwania zajęć. Opiekun ma za zadanie pomóc w sprawnej organizacji zajęć oraz wspierać uczestników dając im poczucie bezpieczeństwa, udzielając pomocy, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. • Umowa zlecenie obejmuje pracę w ramach projektu w 2720 godzinach zajęć. • Wymagana jest umiejętność komunikowania się z osobami starszymi, cierpliwość, wysoka kultura osobista, wyrozumiałość oraz odporność psychiczna. • Kod CPV - 85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej. 16. Część 16 – opiekun grupy na spotkania okazjonalne – 1 osoba • Zadanie obejmuje pomoc osobom niesamodzielnym podczas trwania spotkań, takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie opłatkowe i Wielkanocne, wieczorki taneczne, spotkania integracyjne, itp. Opiekun ma za zadanie pomóc w sprawnej organizacji spotkań oraz wspierać uczestników dając im poczucie bezpieczeństwa, udzielając pomocy, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. • Umowa zlecenie obejmuje pracę w ramach projektu w 174 godzinach spotkań. • Wymagana jest umiejętność komunikowania się z osobami starszymi, cierpliwość, wysoka kultura osobista, wyrozumiałość oraz odporność psychiczna. • Kod CPV - 85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej. 17. Część 17 – Dowożenie uczestników projektu na zajęcia – 1 przewoźnik • Zadanie obejmuje dowóz uczestników ze wszystkich miejscowości położonych na terenie Gminy Łomazy. • Umowa zlecenie obejmuje świadczenie usługi transportu 2 razy dziennie (przywiezienie i odwiezienie) x 2 dni w tygodniu przez 136 tygodni. Umowa obejmuje wykonanie 544 kursów. Jeden kurs może wynieść łącznie 100km. Przedmioty zainteresowane złożeniem oferty powinny się charakteryzować dużą dyspozycją czasową ze względu na różne godziny odbywania zajęć ( godziny popołudniowe i weekendy). • Kod CPV - 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
92000000-1


Dodatkowe kody CPV:
37800000-6, 92312000-1, 92300000-4, 85121270-6, 85121200-5, 80000000-4, 85142100-7, 66000000-0, 79100000-5, 98322110-0, 85300000-2, 60100000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
prowadzenie zajęć ruchowych i tanecznych – joga, pilates, aerobic, zumba

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
16320.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
16320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17408.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
prowadzenie zajęć ruchowych – nordic walking
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Prowadzenia zajęć z rękodzieła
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Prowadzenie zajęć artystycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
12240.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
12240.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12240.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14076.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Prowadzenie warsztatów wokalnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
7480.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
7480.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7480.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7480.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Prowadzenie warsztatów instrumentalnych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Prowadzenie wsparcia psychologicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9112.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. Jowita Władyczuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Starego 12/48
Kod pocztowy: 21-500
Miejscowość: Biała Podlaska
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
9112.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9112.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20400.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Prowadzenie wsparcia terapeutycznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
18224.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
18224.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18224.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18224.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Prowadzenie zajęć informatycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
34560.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
34560.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34560.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38592.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
Prowadzenie poradnictwa zdrowotnego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


CZĘŚĆ NR:
11   

NAZWA:
Prowadzenie poradnictwa bankowego i ubezpieczeniowego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


CZĘŚĆ NR:
12   

NAZWA:
Prowadzenie poradnictwa prawnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
13328.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
13328.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13328.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13328.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
13   

NAZWA:
Prowadzenie zajęć z kreowania wizerunku
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


CZĘŚĆ NR:
14   

NAZWA:
Prowadzenie zajęć z aquaaerobicu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


CZĘŚĆ NR:
15   

NAZWA:
Opiekun grupy na zajęcia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
136000.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Monika Ziętecka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Topolowa 20
Kod pocztowy: 21-500
Miejscowość: Biała Podlaska
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Anita Kukawska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Studzianka 19
Kod pocztowy: 21-532
Miejscowość: Łomazy
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
136000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174080.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
16   

NAZWA:
Opiekun grupy na spotkania okazjonalne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


CZĘŚĆ NR:
17   

NAZWA:
Dowożenie uczestników projektu na zajęcia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
136000.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
136000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 136000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Plac Jagielloński 27, 21532 Łomazy
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: grzegorz_ug@o2.pl
tel: 833 417 003
fax: 833 417 021
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-10-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 622596-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: AS.042.5.AG
Data publikacji zamówienia: 2018-09-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1061 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 17
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.lomazy.pl, www.uglomazy.bip.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: www.lomazy.pl; www.uglomazy.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
79100000-5 Usługi prawnicze
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85142100-7 Usługi fizjoterapii
85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
92300000-4 Usługi rozrywkowe
92312000-1 Usługi artystyczne
98322110-0 Usługi kosmetyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Prowadzenie wsparcia psychologicznego F.H.U. Jowita Władyczuk
ul. Zygmunta Starego 12/48, 21-500 Biała Podlaska, woj.
2018-10-31 9 112,00
Opiekun grupy na zajęcia Monika Ziętecka
ul. Topolowa 20, 21-500 Biała Podlaska, woj.
2018-10-31 136 000,00