Ogłoszenie nr 622958-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie: Dostawa oprogramowania do placówek szkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach projektów pod nazwą:1)Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków”, 2)„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków”, 3)„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków”, 4)„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”, 5)„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków''

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 55362100000, ul. ul. Ułanów  9 , 31450   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 617 88 88, e-mail zampubl@zeo.krakow.pl, faks 12 410 43 90.
Adres strony internetowej (URL): www.zeo.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zeo.krakow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zeo.krakow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej
Adres:
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków - dziennik podawczy/sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania do placówek szkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Numer referencyjny:
ZEO/ZP/CKZ/20/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowań, w tym w szczególności zapewnienie dostępu do oprogramowań w ramach licencji udzielonej przez producenta oprogramowań, do placówek szkolnych w ramach realizacji projektów: 1) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków”, 2) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków”, 3) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków”, 4) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”, 5) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków'', w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 2. Szczegółowy wykaz oprogramowań wchodzących w skład dostawy określa Załącznik nr 4 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy. 3. Dostawa odbywać się będzie: a) część 1- nie częściej niż dwa razy w roku, na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SIWZ, na podstawie zamówienia Zamawiającego, b) część 2 - w ramach dostawy jednorazowej; c) część 3 - w ramach licencji subskrypcyjnej na oprogramowania; na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności wszelkich kosztów związanych z ochroną praw autorskich. Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji danego oprogramowania przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej, jeżeli zostało to wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. W zakresie pozycji nr 21 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji oprogramowania przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej oraz przeszkolenia maksymalnie 5 użytkowników z Placówki szkolnej z zakresu obsługi Oprogramowania, w minimalnym wymiarze 6 godzin szkolenia. 4. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia - oprogramowania były nieużywane, w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, w szczególności związanych z ochroną praw autorskich.


II.5) Główny kod CPV:
48000000-8

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-10-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:
Uzupełnienie pkt. II.8): 1. Okres obowiązywania umowy o zamówienie publiczne dla części 1: okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r. Termin wykonania dostawy po złożeniu zamówienia: maksymalnie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy. Uwaga: Termin wykonania dostawy częściowej stanowi przedmiot kryterium oceny ofert. 2. Okres obowiązywania umowy o zamówienie publiczne dla części 2: maksymalnie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Uwaga: Termin wykonania dostawy przedmiotu zamówienia stanowi przedmiot kryterium oceny ofert. 3. Okres obowiązywania umowy o zamówienie publiczne dla części 3: maksymalnie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Uwaga: Termin wykonania dostawy przedmiotu zamówienia stanowi przedmiot kryterium oceny ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (Formularz oświadczenia do pobrania przez Wykonawców zostanie umieszczony na stronie internetowej www.zeo.krakow.pl razem z informacjami, o których mowa w rozdz. XI. pkt 7 SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej razem z ofertą

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i oświadczenia wymagane na etapie składania ofert: Razem z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. III.3), zawartym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca składa: 1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie; Uwaga: Pełnomocnictwo przedkłada się wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4) Zestawienie asortymentowo - cenowe wypełnione i podpisane przez Wykonawcę (stanowiące załącznik od nr: 4.1, 4.2 do SIWZ) – dla każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, 5) Informację dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT w trybie art. 91 ust. 3a ustawy PZP
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Określono w załączniku nr 3.1, 3.2 i 3.3 do SIWZ (Wzór umowy)

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-11, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Dostawa oprogramowań dla placówek szkolnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oprogramowań na rzecz placówek szkolnych w Krakowie wskazanych w Załączniku nr 4.1 do SIWZ część 1. Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji danego oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej/szkolenia z obsługi, jeżeli zostało to wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
48000000-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Dostawa oprogramowania symulatorów fleksograficznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania symulatorów fleksograficznych na rzecz Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji danego oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
48000000-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Subskrypcja na oprogramowanie biurowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania w ramach licencji subskrypcyjnej na rzecz Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
48000000-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500072552-N-2017 z dnia 08-12-2017 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
622958-N-2017

Data:
01/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 55362100000, ul. ul. Ułanów  9, 31450   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 617 88 88, e-mail zampubl@zeo.krakow.pl, faks 12 410 43 90.
Adres strony internetowej (url): www.zeo.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4)

W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowań, w tym w szczególności zapewnienie dostępu do oprogramowań w ramach licencji udzielonej przez producenta oprogramowań, do placówek szkolnych w ramach realizacji projektów: 1) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków”, 2) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków”, 3) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków”, 4) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”, 5) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków'', w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 2. Szczegółowy wykaz oprogramowań wchodzących w skład dostawy określa Załącznik nr 4 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy. 3. Dostawa odbywać się będzie: a) część 1- nie częściej niż dwa razy w roku, na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SIWZ, na podstawie zamówienia Zamawiającego, b) część 2 - w ramach dostawy jednorazowej; c) część 3 - w ramach licencji subskrypcyjnej na oprogramowania; na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności wszelkich kosztów związanych z ochroną praw autorskich. Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji danego oprogramowania przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej, jeżeli zostało to wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. W zakresie pozycji nr 21 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji oprogramowania przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej oraz przeszkolenia maksymalnie 5 użytkowników z Placówki szkolnej z zakresu obsługi Oprogramowania, w minimalnym wymiarze 6 godzin szkolenia. 4. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia - oprogramowania były nieużywane, w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, w szczególności związanych z ochroną praw autorskich.

W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowań, w tym w szczególności zapewnienie dostępu do oprogramowań w ramach licencji udzielonej przez producenta oprogramowań, do placówek szkolnych w ramach realizacji projektów: 1) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków”, 2) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków”, 3) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków”, 4) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”, 5) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków'', w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 2. Szczegółowy wykaz oprogramowań wchodzących w skład dostawy określa Załącznik nr 4 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy. 3. Dostawa odbywać się będzie: a) część 1- nie częściej niż dwa razy w roku, na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SIWZ, na podstawie zamówienia Zamawiającego, b) część 2 - w ramach dostawy jednorazowej; c) część 3 - w ramach licencji subskrypcyjnej na oprogramowania; na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności wszelkich kosztów związanych z ochroną praw autorskich. Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, a w zakresie części 2 zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego (zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 3.2. do SIWZ), instalacji danego oprogramowania przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej, jeżeli zostało to wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. W zakresie pozycji nr 21 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji oprogramowania przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej oraz przeszkolenia maksymalnie 5 użytkowników z Placówki szkolnej z zakresu obsługi Oprogramowania, w minimalnym wymiarze 6 godzin szkolenia. 4. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia - oprogramowania były nieużywane, w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, w szczególności związanych z ochroną praw autorskich.

 

Ogłoszenie nr 500010423-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie: Dostawa oprogramowania do placówek szkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach projektów pod nazwą:1)Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków”, 2)„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków”, 3)„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków”, 4)„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”, 5)„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków''

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622958-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500072552-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 55362100000, ul. Ułanów  9, 31-450   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 617 88 88, e-mail zampubl@zeo.krakow.pl, faks 12 410 43 90.
Adres strony internetowej (url): www.zeo.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oprogramowania do placówek szkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZEO/ZP/CKZ/20/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowań, w tym w szczególności zapewnienie dostępu do oprogramowań w ramach licencji udzielonej przez producenta oprogramowań, do placówek szkolnych w ramach realizacji projektów: 1) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków”, 2) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków”, 3) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków”, 4) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”, 5) „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków'', w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020. 2. Szczegółowy wykaz oprogramowań wchodzących w skład dostawy określa Załącznik nr 4 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy. 3. Dostawa odbywać się będzie: a) część 1- nie częściej niż dwa razy w roku, na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SIWZ, na podstawie zamówienia Zamawiającego, b) część 2 - w ramach dostawy jednorazowej; c) część 3 - w ramach licencji subskrypcyjnej na oprogramowania; na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności wszelkich kosztów związanych z ochroną praw autorskich. Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji danego oprogramowania przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej, jeżeli zostało to wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. W zakresie pozycji nr 21 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji oprogramowania przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej oraz przeszkolenia maksymalnie 5 użytkowników z Placówki szkolnej z zakresu obsługi Oprogramowania, w minimalnym wymiarze 6 godzin szkolenia. 4. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia - oprogramowania były nieużywane, w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, w szczególności związanych z ochroną praw autorskich.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Dostawa oprogramowań dla placówek szkolnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
144957.48

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROGRESS-Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Adama Mickiewicza 27
Kod pocztowy: 31-120
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
142701.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142701.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142701.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dostawa oprogramowania symulatorów fleksograficznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
101750.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagadki 21
Kod pocztowy: 02-227
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
124230.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124230.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124230.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Subskrypcja na oprogramowanie biurowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie na część 3 zamówienia na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: W części 3 przedmiotowego postępowania złożono 2 oferty. Oferta nr 1* PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków Oferta nr 3* „RYNEK 13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki sp. j., Pl. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław Cena całkowita ww. ofert jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 12.12.2017 r. wzywał Wykonawców do złożenia, tym złożenia dowodów, wyjaśnień dotyczących prawidłowości wyliczenia ceny. W wyznaczonym terminie składania ofert Wykonawcy nie złożyli przedmiotowych wyjaśnień. Tym samym, na podstawie art. 90 ust.3 ustawy Pzp, domniemuje się, ze oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Ułanów, 31-450 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zampubl@zeo.krakow.pl,
tel: 12 617 88 88,
fax: 12 410 43 90
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 622958-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: ZEO/ZP/CKZ/20/17
Data publikacji zamówienia: 2017-12-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 689 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zeo.krakow.pl
Informacja dostępna pod: www.zeo.krakow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa oprogramowań dla placówek szkolnych PROGRESS-Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
al. Adama Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, woj. Polska
2018-01-12 142 701,00
Dostawa oprogramowania symulatorów fleksograficznych Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
ul. Zagadki 21, 02-227 Warszawa, woj. Polska
2018-01-12 124 230,00