Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi usuwania chwastów
ND Nr dokumentu 62530-2013
PD Data publikacji 23/02/2013
OJ Dz.U. S 39
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 19/02/2013
DT Termin 03/04/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 77312000 - Usługi usuwania chwastów
77312100 - Usługi odchwaszczania
OC Pierwotny kod CPV 77312000 - Usługi usuwania chwastów
77312100 - Usługi odchwaszczania
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

23/02/2013    S39    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi usuwania chwastów

2013/S 039-062530

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykaszanie traw, chwastów, samosiejek, drobnych krzaków i odrostów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 25 części - nr postępowania 011/13.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Rejony Drogowe MZDW, województwo mazowieckie

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykaszanie traw, chwastów, samosiejek, drobnych krzaków i odrostów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 25 części. KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU)
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 744 602,82 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Gostyninie
1)Krótki opis
Zadanie nr 1 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie na drogach wojewódzkich nr: 265, 564, 573, 574, 577, 581.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie na drogach wojewódzkich nr: 265, 564, 573, 574, 577, 581.
Szacunkowa wartość bez VAT: 278 962,50 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Sannikach
1)Krótki opis
Zadanie nr 2 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach na drogach wojewódzkich nr: 575, 577, 583, 584.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach na drogach wojewódzkich nr: 575, 577, 583, 584.
Szacunkowa wartość bez VAT: 278 266,56 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Bielsku
1)Krótki opis
Zadanie nr 3 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku na drogach wojewódzkich nr: 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku na drogach wojewódzkich nr: 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568.
Szacunkowa wartość bez VAT: 438 765,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Ciechanów Obwód Drogowy w Grudusku
1)Krótki opis
Zadanie nr 4 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku na drogach wojewódzkich nr: 544, 563, 616.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku na drogach wojewódzkich nr: 544, 563, 616.
Szacunkowa wartość bez VAT: 242 401,17 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Ciechanów Obwód Drogowy w Żurominie
1)Krótki opis
Zadanie nr 5 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie na drogach wojewódzkich nr: 541, 561, 563.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie na drogach wojewódzkich nr: 541, 561, 563.
Szacunkowa wartość bez VAT: 283 139,82 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Ciechanów Obwód Drogowy w Ciechanowie
1)Krótki opis
Zadanie nr 6 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie na drogach wojewódzkich nr: 615, 616, 617.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie na drogach wojewódzkich nr: 615, 616, 617.
Szacunkowa wartość bez VAT: 197 985,69 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim
1)Krótki opis
Zadanie nr 7 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 579, 700, 701, 719, 720, 876.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 579, 700, 701, 719, 720, 876.
Szacunkowa wartość bez VAT: 129 405 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki Obwód Drogowy w Łazach
1)Krótki opis
Zadanie nr 8 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach na drogach wojewódzkich nr: 565, 575, 580, 639, 705, 888, 898.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach na drogach wojewódzkich nr: 565, 575, 580, 639, 705, 888, 898.
Szacunkowa wartość bez VAT: 120 705 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Ostrołęka Obwód Drogowy w Krasnosielcu
1)Krótki opis
Zadanie nr 9 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu na drogach wojewódzkich nr: 544, 626
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu na drogach wojewódzkich nr: 544, 626
Szacunkowa wartość bez VAT: 209 023,02 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Ostrołęka Obwód Drogowy w Czerwinie
1)Krótki opis
Zadanie nr 10 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie na drogach wojewódzkich nr: 627, 677.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie na drogach wojewódzkich nr: 627, 677.
Szacunkowa wartość bez VAT: 245 454 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim
1)Krótki opis
Zadanie nr 11 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 571, 630.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 571, 630.
Szacunkowa wartość bez VAT: 108 631,92 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Nasielsku
1)Krótki opis
Zadanie nr 12 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku na drogach wojewódzkich nr: 565, 570, 571, 620, 632
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku na drogach wojewódzkich nr: 565, 570, 571, 620, 632
Szacunkowa wartość bez VAT: 311 954,76 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie Nr 3
1)Krótki opis
Zadanie nr 13 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 3 na drogach wojewódzkich nr: 637.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 3 na drogach wojewódzkich nr: 637.
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 920 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie Nr 4
1)Krótki opis
Zadanie nr 14 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 4 na drogach wojewódzkich nr: 618, 629, 631, 632.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 4 na drogach wojewódzkich nr: 618, 629, 631, 632.
Szacunkowa wartość bez VAT: 976 640,64 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce Obwód Drogowy w Siedlcach
1)Krótki opis
Zadanie nr 15 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach na drogach wojewódzkich nr: 698, 811
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach na drogach wojewódzkich nr: 698, 811
Szacunkowa wartość bez VAT: 260 470,14 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce Obwód Drogowy w Węgrowie
1)Krótki opis
Zadanie nr 16 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie na drogach wojewódzkich nr: 637, 696, 697.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Zadanie nr 16 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie na drogach wojewódzkich nr: 637, 696, 697.
Szacunkowa wartość bez VAT: 131 829 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce Obwód Drogowy w Kosowie Lackim
1)Krótki opis
Zadanie nr 17 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim na drogach wojewódzkich nr: 627, 694.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim na drogach wojewódzkich nr: 627, 694.
Szacunkowa wartość bez VAT: 181 815 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Potworowie
1)Krótki opis
Zadanie nr 18 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie na drogach wojewódzkich nr: 727, 732, 740.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie na drogach wojewódzkich nr: 727, 732, 740.
Szacunkowa wartość bez VAT: 143 430 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą
1)Krótki opis
Zadanie nr 19 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą na drogach wojewódzkich nr: 728.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą na drogach wojewódzkich nr: 728.
Szacunkowa wartość bez VAT: 304 568,82 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Siczkach
1)Krótki opis
Zadanie nr 20 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach na drogach wojewódzkich nr: 691, 699, 737, 738, 787.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach na drogach wojewódzkich nr: 691, 699, 737, 738, 787.
Szacunkowa wartość bez VAT: 379 378,86 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Radomiu
1)Krótki opis
Zadanie nr 21 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu na drogach wojewódzkich nr: 727, 733, 744, 754.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu na drogach wojewódzkich nr: 727, 733, 744, 754.
Szacunkowa wartość bez VAT: 178 465,80 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku
1)Krótki opis
Zadanie nr 22 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku na drogach wojewódzkich nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku na drogach wojewódzkich nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879.
Szacunkowa wartość bez VAT: 433 938,42 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Maciejowicach
1)Krótki opis
Zadanie nr 23 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach na drogach wojewódzkich nr: 736, 801, 807.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach na drogach wojewódzkich nr: 736, 801, 807.
Szacunkowa wartość bez VAT: 332 640 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie
1)Krótki opis
Zadanie nr 24 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie na drogach wojewódzkich nr: 683, 721, 722, 724, 873, 876.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie na drogach wojewódzkich nr: 683, 721, 722, 724, 873, 876.
Szacunkowa wartość bez VAT: 256 998,90 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Warce
1)Krótki opis
Zadanie nr 25 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce na drogach wojewódzkich nr: 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce na drogach wojewódzkich nr: 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769.
Szacunkowa wartość bez VAT: 293 812,80 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
dla części 1: 3 700 zł słownie: trzy tysiące siedemset złotych
dla części 2: 3 700 zł słownie: trzy tysiące siedemset złotych
dla części 3: 5 850 zł słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych
dla części 4: 3 200 zł słownie: trzy tysiące dwieście złotych
dla części 5: 3 700 zł słownie: trzy tysiące siedemset złotych
dla części 6: 2 600 zł słownie: dwa tysiące sześćset złotych
dla części 7: 1 700 zł słownie: jeden tysiąc siedemset złotych
dla części 8: 1 600 zł słownie: jeden tysiąc sześćset złotych
dla części 9: 2 700 zł słownie: dwa tysiące siedemset złotych
dla części 10: 3 200 zł słownie: trzy tysiące dwieście złotych
dla części 11: 1 400 zł słownie: jeden tysiąc czterysta złotych
dla części 12: 4 100 zł słownie: cztery tysiące sto złotych
dla części 13: 300 zł słownie: trzysta złotych
dla części 14: 13 000 zł słownie: trzynaście tysięcy złotych
dla części 15: 3 400 zł słownie: trzy tysiące czterysta złotych
dla części 16: 1 700 zł słownie: jeden tysiąc siedemset złotych
dla części 17: 2 400 zł słownie: dwa tysiące czterysta złotych
dla części 18: 1 900 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych
dla części 19: 4 000 zł słownie: cztery tysiące złotych
dla części 20: 5 000 zł słownie: pięć tysięcy złotych
dla części 21: 2 300 zł słownie: dwa tysiące trzysta złotych
dla części 22: 5 700 zł słownie: pięć tysięcy siedemset złotych
dla części 23: 4 400 zł słownie: cztery tysiące czterysta złotych
dla części 24: 3 400 zł słownie: trzy tysiące czterysta złotych
dla części 25: 3 900 zł słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych
7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy, numer postępowania i numer części).
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia
o wycofaniu się.
7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto.
8.2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569. W tytule przelewu należy podać numer postępowania i części zamówienia, którego dotyczy.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego zamówienia.
8.4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
8.5. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pieniądzu, zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
8.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 8.4. i 8.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
8.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych.
8.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, tj. po zakończeniu całości usługi.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenie odbędzie się fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołu częściowego zatwierdzonego przez Dyrektora Rejonu Drogowego
2. Rozliczenie końcowe odbędzie się fakturą końcową wystawioną po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu końcowego odbioru końcowego zatwierdzonego przez Dyrektora Rejonu Drogowego
3. Płatność za wykonanie Zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru częściowego lub końcowego Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
W przypadku wykonawców występujących wspólnie w/w warunki wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żadenz wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu należy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4, ppkt. 5, ppkt. 6, oraz ppkt. 8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11 ppkt. 7., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu terenów zielonych (np. koszenie traw, chwastów, samosiejek, drobnych krzaków i odrostów itp.) o wartości brutto każde nie mniejszej niż:
- CZĘŚĆ I 50 000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ II 50 000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ III 75 000 zł słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ IV 42 000 zł słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ V 50 000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ VI 35 000 zł słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ VII 22 000 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ VIII 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ IX 37 000 zł słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ X 42 000 zł słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XI 17 000 zł słownie: siedemnaście tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XII 55 000 zł słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XIII 4 500 zł słownie: cztery tysiące pięćset złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XIV 100 000 zł słownie: sto tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XV 45 000 zł słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XVI 22 000 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XVII 32 000 zł słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XVIII 25 000 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XIX 50 000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XX 65 000 zł słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XXI 30 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XXII 75 000 zł słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XXIII 55 000 zł słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XXIV 45 000 zł słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy
- CZĘŚĆ XXV 50 000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu należy załączyć do oferty:
3. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
011/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.4.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 3.4.2013 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, sala konferencyjna nr 208,

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wymagany termin realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 31-10-2013 r.
Wykonawca złoży w ofercie kosztorys ofertowy (załącznik nr 10)
Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
— jeżeli zostały przesłane w innysposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniuzamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzadu
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.2.2013
TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi usuwania chwastów
ND Nr dokumentu 205883-2013
PD Data publikacji 22/06/2013
OJ Dz.U. S 120
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 20/06/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 77312000 - Usługi usuwania chwastów
77312100 - Usługi odchwaszczania
OC Pierwotny kod CPV 77312000 - Usługi usuwania chwastów
77312100 - Usługi odchwaszczania
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

22/06/2013    S120    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi usuwania chwastów

2013/S 120-205883

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykaszanie traw, chwastów, samosiejek, drobnych krzaków i odrostów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 25 części - nr postępowania 011/13.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Rejony Drogowe MZDW, województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykaszanie traw, chwastów, samosiejek, drobnych krzaków i odrostów z pasa drogowego dróg wojewódzkichadministrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 25 części. Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 744 124,11 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
011/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 39-062530 z dnia 23.2.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: KOSZENIE PASA DROGOWEGO (2-KROTNE KOSZENIE W CIĄGU ROKU) Rejon Drogowy Gostynin – PłockObwód Drogowy w Gostyninie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TRANS-GAJ s.c.
ul. Zagórowska 16
62-500 Konin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 278 962,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 167 034,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Sannikach
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma DAB, Tomasz Kalisiak
Brzozów Stary 104
96-521 Brzozów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 278 266,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 124 716,02 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Bielsku
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Drwalex Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7
07-402 Lelis
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 438 765 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 274 382,21 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Ciechanów Obwód Drogowy w Grudusku
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 12
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

F.H.U. „ER-Trans” Ewelina Balcerzak
Karwacz 13
06-300 Przasnysz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 242 401,17 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 148 842,14 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Ciechanów Obwód Drogowy w Żurominie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowo-Mechaniczne Handel-Utrzymanie Dróg i Mostów Pielęgnacja Zadrzewienia Henryk Łamejko
Zalesie 2
13-124 Kozłowo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 283 139,82 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 312 381,49 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 7 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk
ul. Wiejska 13
05-805 Otrębusy
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 129 405 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 91 130,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 8 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki Obwód Drogowy w Łazach
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Alter Ego Krzysztof Wróblewski
ul. Sienkiewicza 1
05-870 Błonie
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 120 705 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 84 564 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 11 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma „Tip Top” Władysław Szulc
ul. Mickiewicza 29A
09-200 Sierpc
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 108 631,92 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 79 964,06 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 13 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie nr 3
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni, Wacław Chyliński
ul. Łąkowa 26A
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 25 920 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 736 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 14 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Wołomin – NowyDwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie nr 4
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni, Wacław Chyliński
ul. Łąkowa 26A
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 976 640,64 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 721 891,87 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Część nr: 15 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce Obwód Drogowy w Siedlcach
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Drwalex Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7
07-402 Lelis
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 260 470,14 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 163 690,33 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 16 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce Obwód Drogowy w Węgrowie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Trans-Gaj” s.c.
Zagórowska 16
62-500 Konin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 131 829 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 69 390 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 13 Część nr: 17 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce Obwód Drogowy w Kosowie Lackim
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Drwalex Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7
07-402 Lelis
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 181 815 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 103 321,44 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 14 Część nr: 18 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Potworowie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych Matysek Józef
Smardzew 12
26-807 Radzanów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 143 430 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 65 950,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 15 Część nr: 19 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych Matysek Józef
Smardzew 12
26-807 Radzanów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 304 568,82 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 176 057,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Część nr: 20 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Siczkach
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych Matysek Józef
Smardzew 12
26-807 Radzanów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 379 378,86 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 125 777,53 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Część nr: 21 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Radomiu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych Matysek Józef
Smardzew 12
26-807 Radzanow
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 178 465,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 92 445,34 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Część nr: 22 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni, Wacław Chyliński
ul. Łąkowa 26A
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 433 938,42 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 320 671,31 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 19 Część nr: 23 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Maciejowicach
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe Asenizacyjne Roboty Ziemne Henryk Zadrożny
Kąty, ul. Królewska 54
05-340 Kołbiel
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 332 640 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 206 911,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 20 Część nr: 24 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk
ul. Wiejska 13
05-805 Otrębusy
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 256 998,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 168 406,34 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 21 Część nr: 25 - Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Warce
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Wielobranżowa DE-SO, Stanisław Sowiński
Dębnowola 51
05-660 Warka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 293 812,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 225 859,54 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie:
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniuzamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.6.2013

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6253020131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 88850 ZŁ
Szacowana wartość* 2 961 666 PLN  -  4 442 500 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 25
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77312000-0 Usługi usuwania chwastów
77312100-1 Usługi odchwaszczania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadania nr 2, 3 i 4 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TRANS-GAJ s.c.
ul. Zagórowska 16, 62-500 Konin, woj. WIELKOPOLSKIE
2013-05-27 167 034,00
Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Sannikach Firma DAB, Tomasz Kalisiak
Brzozów Stary 104, 96-521 Brzozów, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 124 716,00
Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Bielsku Drwalex Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7, 07-402 Lelis, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 274 382,00
Nazwa: Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Ciechanów Obwód Drogowy w Grudusku F.H.U. „ER-Trans” Ewelina Balcerzak
Karwacz 13, 06-300 Przasnysz, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-29 148 842,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Ciechanów Obwód Drogowy w Żurominie Usługi Transportowo-Mechaniczne Handel-Utrzymanie Dróg i Mostów Pielęgnacja Zadrzewienia Henryk Łamejko
Zalesie 2, 13-124 Kozłowo, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2013-05-27 312 381,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk
ul. Wiejska 13, 05-805 Otrębusy, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 91 130,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki Obwód Drogowy w Łazach Alter Ego Krzysztof Wróblewski
ul. Sienkiewicza 1, 05-870 Błonie, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 84 564,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim Firma „Tip Top” Władysław Szulc
ul. Mickiewicza 29A, 09-200 Sierpc, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 79 964,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie nr 3 Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni, Wacław Chyliński
ul. Łąkowa 26A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 20 736,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Wołomin – NowyDwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie nr 4 Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni, Wacław Chyliński
ul. Łąkowa 26A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 721 891,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce Obwód Drogowy w Siedlcach Drwalex Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7, 07-402 Lelis, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 163 690,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce Obwód Drogowy w Węgrowie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Trans-Gaj” s.c.
Zagórowska 16, 62-500 Konin, woj. WIELKOPOLSKIE
2013-05-27 69 390,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce Obwód Drogowy w Kosowie Lackim Drwalex Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7, 07-402 Lelis, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 103 321,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Potworowie Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych Matysek Józef
Smardzew 12, 26-807 Radzanów, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 65 950,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych Matysek Józef
Smardzew 12, 26-807 Radzanów, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 176 057,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Siczkach Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych Matysek Józef
Smardzew 12, 26-807 Radzanów, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 125 777,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Radomiu Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych Matysek Józef
Smardzew 12, 26-807 Radzanow, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 92 445,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni, Wacław Chyliński
ul. Łąkowa 26A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 320 671,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Maciejowicach Usługi Transportowe Asenizacyjne Roboty Ziemne Henryk Zadrożny
Kąty, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 206 911,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk
ul. Wiejska 13, 05-805 Otrębusy, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 168 406,00
Koszenie pasa drogowego (2-krotne koszenie w ciągu roku) Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Warce Firma Wielobranżowa DE-SO, Stanisław Sowiński
Dębnowola 51, 05-660 Warka, woj. MAZOWIECKIE
2013-05-27 225 859,00