Ogłoszenie nr 629144-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, krajowy numer identyfikacyjny 52657000000, ul. ul. Dworcowa  26 , 64500   Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 927 501, e-mail umig@szamotuly.pl, faks 612 920 072.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.szamotuly.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.szamotuly.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.szamotuly.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul.Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły pok. 10, 11 Kancelaria


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.

Numer referencyjny:
WI.271.19.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Szczegółowy opis dotyczący świadczenia usługi obejmującej odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Szamotuły. 1. Odpady objęte odbiorem: 1) odpady komunalne odbierane „u źródła” zbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane); 2) odpady komunalne odbierane „u źródła” zbierane w sposób selektywny z podziałem na frakcje: a) papier i tektura; b) szkło bezbarwne, kolorowe; c) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; d) odpady ulegające biodegradacji; e) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2. Rodzaje urządzeń do zbierania odpadów: 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: a) worki o pojemności 60 l (tam, gdzie nie ma technicznej możliwości zlokalizowania pojemnika, np.: zwarta zabudowa rynku), b) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l (dopuszcza się zastosowanie pojemników o pojemności 110 l zamiast 120l ), 240 l, 1100 l, c) metalowe kontenery o pojemności 2,2m³, 5m³, 7m³ i 10m³, 2) Segregowane odpady komunalne: a) worki półprzezroczyste z tworzywa HDPE lub LDPE o grubości minimum 0,06 mm, o pojemności 120 l o wymiarze szerokości nie mniejszej niż 78cm z podziałem na:, • papier i tektura, worek oznaczony napisem „Papier”, • szkło bezbarwne, kolorowe, worek oznaczony napisem „Szkło”, • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, worek oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, • odpady ulegające biodegradacji, worek oznaczony napisem „Bio”, worki dodatkowo oznaczone nazwą zamawiającego (Miasto i Gmina Szamotuły), tel. Biura Obsługi Klienta Wykonawcy i tel. do zgłaszania reklamacji: 61 29 27 535; b) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności 2,5 m3 (dzwony): • papier i tektura, pojemnik oznaczony napisem „Papier”, • szkło bezbarwne, pojemnik oznaczony napisem „Szkło bezbarwne”, • szkło kolorowe, pojemnik oznaczony napisem „Szkło kolorowe”, • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, pojemnik oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, c) samochód Wykonawcy do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nazwą zamawiającego (Miasto i Gmina Szamotuły), tel. Biura Obsługi Klienta Wykonawcy i tel. do zgłaszania reklamacji: 61 29 27 535. 3. Własność urządzeń do zbierania odpadów, dostarczanie: 1) Niesegregowane/zmieszane odpady komunalne – nieruchomość w pojemniki i kontenery wyposaża właściciel nieruchomości, stanowią własność właściciela nieruchomości; 2) Segregowane odpady komunalne: a) worki półprzezroczyste Wykonawcy: • skuteczność dostarczenia worków należy do Wykonawcy, • koszt worków należy uwzględnić w cenie zamówienia, • pierwszy komplet worków na 2018r. dostarczony zostanie przez Operatora wykonującego usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne w 2017r. Komplet worków zawierać będzie ilość sztuk worków w zamian za ilość odebranych worków wg. zasady „jeden za jeden” lub min. 4 sztuki worków po jednym na każdą frakcję z osobna. • w okresie realizacji przedmiotu zamówienia komplet worków Wykonawca winien pozostawiać w zamian za odebrane, według zasady „jeden za jeden”, • komplet worków na miesiąc październik 2018r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości nieodpłatnie do dnia ostatniego odbioru odpadów w miesiącu wrześniu 2018r. Komplet worków zawierał będzie ilość sztuk worków w zamian za ilość odebranych worków podczas ostatniego odbioru wg. zasady „jeden za jeden” lub min. 4 sztuki worków po jednym na każdą frakcję z osobna, • w przypadku, gdy komplet worków dostarczanych przez Wykonawcę będzie niewystarczający w danym miesiącu – właściciel nieruchomości może nieodpłatnie nabyć dodatkowe worki we wskazanym przez Wykonawcę punkcie w Biurze Obsługi Klienta na terenie Miasta Szamotuły, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, • Zamawiający może pośredniczyć w dystrybucji worków lub b) pojemniki o pojemności 2,5 m3 (dzwony) Wykonawcy: • utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym w tym ich dezynfekcja należy do Wykonawcy, • skuteczność dostarczenia dzwonów należy do Wykonawcy, • koszt zlokalizowania dzwonów oraz ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, a także dezynfekcji należy uwzględnić w cenie zamówienia, • pierwszy zestaw dzwonów Wykonawca w ilości i rodzaju wskazanym przez zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości nieodpłatnie, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, kolejne zestawy w trakcie trwania umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. • naprawa lub wymiana uszkodzonych dzwonów na koszt Wykonawcy w terminie do 14 dni od zgłoszenia w formie pisemnej zapotrzebowania przez Zamawiającego, c) samochód Wykonawcy do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczony nazwą zamawiającego (Miasto i Gmina Szamotuły), tel. Biura Obsługi Klienta Wykonawcy i tel. do zgłaszania reklamacji: 61 29 27 535. 4. Oznakowanie kolorystyczne urządzeń do zbierania odpadów: 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: a) pojemniki metalowe ocynk lub z tworzywa sztucznego - szary, zielony, czarny, b) metalowe kontenery - zielone, niebieskie; 2) Segregowane odpady komunalne: a) worki: • papier i tektura – kolor niebieski, • szkło bezbarwne, kolorowe – kolor zielony, • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – kolor żółty, • odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy; b) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego w kolorach: • papier i tektura - niebieski, • szkło bezbarwne - biały, • szkło kolorowe - zielony, • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - żółty; 3) Odbiór odpadów komunalnych z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w okresie od 1.03.2018r. do 30.09.2018r. 5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: a) nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, wg harmonogramu, 2) Segregowane odpady komunalne: a) worki: • papier i tektura, szkło kolorowe i bezbarwne, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z odstępem comiesięcznym, wg harmonogramu, • odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie wg harmonogramu, b) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego (dzwony): • papier i tektura, szkło kolorowe i bezbarwne, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z odstępem comiesięcznym, wg harmonogramu, c) samochód Wykonawcy – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 1 raz na trzy miesiące w soboty, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieruchomości. W gestii Wykonawcy pozostaje zawiadomienie wszystkich właścicieli nieruchomości o powyższym fakcie. 6. Terminy odbioru: 1) Odpady zmieszane i segregowane – w dni robocze w godzinach 6:00 – 20:00: a) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbierania odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy w godz. od 8:00-15:00, b) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach do zmiany częstotliwości odbioru odpadów oraz harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomości za zgodą Wykonawcy; c) w przypadku awarii pojazdu lub innych okoliczności Wykonawca zobowiązuje się odebrać odpady komunalne w następnym dniu roboczym; 2) Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w soboty, wg ustalonego harmonogramu w godzinach 6:00 – 20:00. 7. Częstotliwość dezynfekcji urządzeń do zbierania odpadów: 1) Segregowane odpady komunalne - pojemniki metalowe, z tworzywa sztucznego (dzwony) z częstotliwością zapewniającą utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, 2) Koszt dezynfekcji należy uwzględnić w cenie zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: 1) Formularz cenowy „OFERTA” - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ;


II.5) Główny kod CPV:
90000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90512000-9
90514000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP. tj. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług świadczenia usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-09-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca zobowiązany jest posiadać: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1289); b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych – decyzja wydana na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) w związku z art. 233 ww. ustawy o odpadach. Poleganie na zasobach innych podmiotów 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Poleganie na zasobach innych podmiotów 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, wykonuje, co najmniej 1 usługę polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o masie co najmniej 1000 Mg – łącznie w danym roku; b) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę dysponowania bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Szamotuły, na terenie do którego posiada tytuł prawny; c) Zamawiający wymaga aby wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wynosiła co najmniej 25 osób; d) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę dysponowania pojazdami: - co najmniej 1 samochodem z dźwigiem typu HDS, lub samochodem hakowy z dźwigokontenerem HDS – do opróżniania pojemników/kontenerów pojemności od 1,5 m3 do 4,0 m3; - co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów z pojemników o pojemności od 110 litrów do 1100 litrów; - co najmniej 1 samochodem o ładowności do 3,5 tony do zbierania odpadów komunalnych z miejsc o utrudnionym dojeździe, (Samochód ma służyć do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zbieranych "u źródła" odpadów komunalnych). - co najmniej 1 samochodem z dźwigiem bramowym lub hakowym przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami typu od KP 5m3 do KP 10m3; - co najmniej 1 samochodem z dźwigiem bramowym lub hakowym przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami typu 1,5m3 do 2,2m3; -co najmniej 1 samochodem bez funkcji kompaktującej, powyżej 3,5 tony, Poleganie na zasobach innych podmiotów 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) aktualnego zezwolenia na transport odpadów wydanego na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.). 2) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert , a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ)”; 3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych); Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów określonych w ust 8.3 pkt. 5), Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust 2c ustawy Pzp; 4) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 5) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 8.1. Oświadczenie wykonawcy 1) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu których wzór stanowią załączniki 2,3 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.2. Dokumenty składane przez Wykonawcę 1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt 8.3. brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 8.4. siwz ; 2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 4) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.4 siwz. 6) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4. siwz, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. 7) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustwy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 8.4. ppkt 1)– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. pkt 8.4. ppkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.4 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.7. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.4 oraz 8.5 siwz. 8.8. Forma oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.3.-8.7., dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale, Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.-8.7., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 8, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3 i 8.4, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 12.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) 12.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 12.3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu: przelewem na konto 65 9072 0002 2004 0402 9089 0003 z adnotacją: wadium do przetargu nieograniczonego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r. b) (za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zamawiający przyjmuje termin wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego), c) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, d) w gwarancjach bankowych, e) w gwarancjach ubezpieczeniowych, f) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.); Wadium wnoszone w innej formie niż w wymieniona w pkt 3.1, należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pok. 10, 11 (kancelaria) Gmach A Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu opisanym wadium na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r. 12.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń z treści przedmiotowego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż służy on pokryciu roszczeń Zamawiającego, o jakich mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń winne one być nieodwołalne, realizowane na każde żądanie Zamawiającego. 12.6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 tejże ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) zmiana zakresu usług, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie i niniejszej umowy, b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych – w celu dostosowania umowy; c) zmiana wynagrodzenia brutto – w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienności ceny netto, d) zmiana miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości 3-5% - w przypadku zwiększenia kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, e) zmiana danych osobowych i teleadresowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-15, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500010426-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 629144-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Krajowy numer identyfikacyjny 52657000000, ul. ul. Dworcowa  26, 64500   Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 927 501, e-mail umig@szamotuly.pl, faks 612 920 072.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szamotuly.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WI.271.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Szczegółowy opis dotyczący świadczenia usługi obejmującej odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Szamotuły. 1. Odpady objęte odbiorem: 1) odpady komunalne odbierane „u źródła” zbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane); 2) odpady komunalne odbierane „u źródła” zbierane w sposób selektywny z podziałem na frakcje: a) papier i tektura; b) szkło bezbarwne, kolorowe; c) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; d) odpady ulegające biodegradacji; e) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2. Rodzaje urządzeń do zbierania odpadów: 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: a) worki o pojemności 60 l (tam, gdzie nie ma technicznej możliwości zlokalizowania pojemnika, np.: zwarta zabudowa rynku), b) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l (dopuszcza się zastosowanie pojemników o pojemności 110 l zamiast 120l ), 240 l, 1100 l, c) metalowe kontenery o pojemności 2,2m³, 5m³, 7m³ i 10m³, 2) Segregowane odpady komunalne: a) worki półprzezroczyste z tworzywa HDPE lub LDPE o grubości minimum 0,06 mm, o pojemności 120 l o wymiarze szerokości nie mniejszej niż 78cm z podziałem na:, • papier i tektura, worek oznaczony napisem „Papier”, • szkło bezbarwne, kolorowe, worek oznaczony napisem „Szkło”, • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, worek oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, • odpady ulegające biodegradacji, worek oznaczony napisem „Bio”, worki dodatkowo oznaczone nazwą zamawiającego (Miasto i Gmina Szamotuły), tel. Biura Obsługi Klienta Wykonawcy i tel. do zgłaszania reklamacji: 61 29 27 535; b) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności 2,5 m3 (dzwony): • papier i tektura, pojemnik oznaczony napisem „Papier”, • szkło bezbarwne, pojemnik oznaczony napisem „Szkło bezbarwne”, • szkło kolorowe, pojemnik oznaczony napisem „Szkło kolorowe”, • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, pojemnik oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, c) samochód Wykonawcy do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nazwą zamawiającego (Miasto i Gmina Szamotuły), tel. Biura Obsługi Klienta Wykonawcy i tel. do zgłaszania reklamacji: 61 29 27 535. 3. Własność urządzeń do zbierania odpadów, dostarczanie: 1) Niesegregowane/zmieszane odpady komunalne – nieruchomość w pojemniki i kontenery wyposaża właściciel nieruchomości, stanowią własność właściciela nieruchomości; 2) Segregowane odpady komunalne: a) worki półprzezroczyste Wykonawcy: • skuteczność dostarczenia worków należy do Wykonawcy, • koszt worków należy uwzględnić w cenie zamówienia, • pierwszy komplet worków na 2018r. dostarczony zostanie przez Operatora wykonującego usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne w 2017r. Komplet worków zawierać będzie ilość sztuk worków w zamian za ilość odebranych worków wg. zasady „jeden za jeden” lub min. 4 sztuki worków po jednym na każdą frakcję z osobna. • w okresie realizacji przedmiotu zamówienia komplet worków Wykonawca winien pozostawiać w zamian za odebrane, według zasady „jeden za jeden”, • komplet worków na miesiąc październik 2018r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości nieodpłatnie do dnia ostatniego odbioru odpadów w miesiącu wrześniu 2018r. Komplet worków zawierał będzie ilość sztuk worków w zamian za ilość odebranych worków podczas ostatniego odbioru wg. zasady „jeden za jeden” lub min. 4 sztuki worków po jednym na każdą frakcję z osobna, • w przypadku, gdy komplet worków dostarczanych przez Wykonawcę będzie niewystarczający w danym miesiącu – właściciel nieruchomości może nieodpłatnie nabyć dodatkowe worki we wskazanym przez Wykonawcę punkcie w Biurze Obsługi Klienta na terenie Miasta Szamotuły, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, • Zamawiający może pośredniczyć w dystrybucji worków lub b) pojemniki o pojemności 2,5 m3 (dzwony) Wykonawcy: • utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym w tym ich dezynfekcja należy do Wykonawcy, • skuteczność dostarczenia dzwonów należy do Wykonawcy, • koszt zlokalizowania dzwonów oraz ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, a także dezynfekcji należy uwzględnić w cenie zamówienia, • pierwszy zestaw dzwonów Wykonawca w ilości i rodzaju wskazanym przez zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości nieodpłatnie, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, kolejne zestawy w trakcie trwania umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. • naprawa lub wymiana uszkodzonych dzwonów na koszt Wykonawcy w terminie do 14 dni od zgłoszenia w formie pisemnej zapotrzebowania przez Zamawiającego, c) samochód Wykonawcy do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczony nazwą zamawiającego (Miasto i Gmina Szamotuły), tel. Biura Obsługi Klienta Wykonawcy i tel. do zgłaszania reklamacji: 61 29 27 535. 4. Oznakowanie kolorystyczne urządzeń do zbierania odpadów: 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: a) pojemniki metalowe ocynk lub z tworzywa sztucznego - szary, zielony, czarny, b) metalowe kontenery - zielone, niebieskie; 2) Segregowane odpady komunalne: a) worki: • papier i tektura – kolor niebieski, • szkło bezbarwne, kolorowe – kolor zielony, • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – kolor żółty, • odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy; b) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego w kolorach: • papier i tektura - niebieski, • szkło bezbarwne - biały, • szkło kolorowe - zielony, • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - żółty; 3) Odbiór odpadów komunalnych z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w okresie od 1.03.2018r. do 30.09.2018r. 5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: a) nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, wg harmonogramu, 2) Segregowane odpady komunalne: a) worki: • papier i tektura, szkło kolorowe i bezbarwne, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z odstępem comiesięcznym, wg harmonogramu, • odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie wg harmonogramu, b) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego (dzwony): • papier i tektura, szkło kolorowe i bezbarwne, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z odstępem comiesięcznym, wg harmonogramu, c) samochód Wykonawcy – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 1 raz na trzy miesiące w soboty, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieruchomości. W gestii Wykonawcy pozostaje zawiadomienie wszystkich właścicieli nieruchomości o powyższym fakcie. 6. Terminy odbioru: 1) Odpady zmieszane i segregowane – w dni robocze w godzinach 6:00 – 20:00: a) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbierania odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy w godz. od 8:00-15:00, b) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach do zmiany częstotliwości odbioru odpadów oraz harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomości za zgodą Wykonawcy; c) w przypadku awarii pojazdu lub innych okoliczności Wykonawca zobowiązuje się odebrać odpady komunalne w następnym dniu roboczym; 2) Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w soboty, wg ustalonego harmonogramu w godzinach 6:00 – 20:00. 7. Częstotliwość dezynfekcji urządzeń do zbierania odpadów: 1) Segregowane odpady komunalne - pojemniki metalowe, z tworzywa sztucznego (dzwony) z częstotliwością zapewniającą utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, 2) Koszt dezynfekcji należy uwzględnić w cenie zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: 1) Formularz cenowy „OFERTA” - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90000000-7


Dodatkowe kody CPV:
90512000-9, 90514000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
319373.29

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm:Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. - Lider oraz Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.-Partner
Email wykonawcy: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 14
Kod pocztowy: 64-500
Miejscowość: Szamotuły
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
300000.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 300000.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 300000.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. ul. Dworcowa  26, 64500   Szamotuły
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: umig@szamotuly.pl
tel: 612 927 501
fax: 612 920 072
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 629144-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: WI.271.19.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-12-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 289 dni
Wadium: 90 ZŁ
Szacowana wartość* 3 000 PLN  -  4 500 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.szamotuly.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.szamotuly.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjn Konsorcjum firm:Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. - Lider oraz Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.-Partner
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
2018-01-12 300 000,00