Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 632504-N-2017 z dnia 2017-12-14 r.

Gmina Dołhobyczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, krajowy numer identyfikacyjny 95036881300000, ul. ul. Spółdzielcza  , 22540   Dołhobyczów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 532 524, e-mail rozwoj@vp.pl, faks 846 532 524.
Adres strony internetowej (URL): www.dolhobyczow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dolhobyczow.pl, https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności, ofertę należy złożyć za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera na adres Zamawiającego.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Gminy Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2A, 22-540 Dołhobyczów, pokój nr 6 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Numer referencyjny:
PRG.271.17.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Dane dotyczące Gminy Dołhobyczów istotne z punktu widzenia zamówienia: 1. Powierzchnia Gminy Dołhobyczów wynosi 21.419 ha, 2. Na terenie Gminy Dołhobyczów znajduje się 26 sołectw: Chłopiatyn - Majdan, Chochłów, Dłużniów, Dołhobyczów, Kolonia Dołhobyczów, Gołębie, Honiatyn, Horodyszcze, Horoszczyce, Hulcze – Hulcze Osiedle, Kadłubiska, Kościaszyn, Liski – Białystok, Liwcze – Liwcze Osiedle, Myców – Wyżłów, Oszczów - Kolonia Oszczów, Podhajczyki – Wólka Poturzyńska, Przewodów – Przewodów Osiedle - Lipina, Setniki, Siekierzyńce, Sulimów, Uśmierz, Witków, Zaręka, Żabcze, Żniatyn. 3. Liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych w Urzędzie Gminy Dołhobyczów deklaracji wynosi 3693 osób (W tym: liczba osób deklarująca odpady segregowane- 3119, liczba osób deklarująca odpady niesegregowane – 574). 4. W 2017 r. w okresie od stycznia do listopada odebrano i zagospodarowano następujące ilości odpadów w tonach: Odpady segregowane: 20 03 07 – 23,47Mg, 17 01 07 – 15,92Mg, 15 01 02 – 20,49Mg, 17 04 05 – 4,54Mg, 20 01 01 – 4,92Mg, 20 01 99 – 9,76Mg, 20 01 10 – 0,74Mg, 15 01 07 – 34,13Mg, Odpady niesegregowane 20 03 01 - 150,21Mg Szacunkowa masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia to około 350Mg odpadów. Pojemniki i worki w ustalonym dniu odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach mieszkańcy będą wystawiać w widocznym miejscu przed nieruchomością. Powyższe dane o ilości nieruchomości i wytwarzanych odpadów mogą ulec zmianie w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia oraz w wyniku ograniczania wytwarzania odpadów przez mieszkańców. Z tytułu zwiększenia ilości odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Odpady będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 litrów i KP - 7 o różnej kolorystyce. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych b) odpadów wielomateriałowych, c) papieru i tektury, d) szkła e) tworzywa sztucznego, f) odpadów ulegających biodegradacji g) zużytych baterii i akumulatorów, h) zużytych opon i chemikaliów (środki chemiczne używane w gosp. domowym), i) przeterminowanych leków, j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, k) metali l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku drobnych prac remontowych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, n) popiół z gospodarstw domowych. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością: a) raz na dwa tygodnie lub częściej – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, b) raz w miesiącu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej. 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: a) raz w miesiącu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, b) raz na dwa tygodnie lub częściej – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej. 4) Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie co najmniej raz na pół roku bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo). 5) Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy stosować pojemniki w odpowiedniej kolorystyce: a) zielone z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane; b) żółte z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne; c) niebieskie z przeznaczeniem na papier i tekturę, d) brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; e) szare z przeznaczeniem na popiół z gospodarstw domowych; f) czarne z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne. 6) Zapewnienie właścicielom nieruchomości worków do zbiórki odpadów. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: a) materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, b) kolorystyka i pojemność: żółty - 120 l, niebieski - 120 l, zielony - 120 l, brązowy - 120 l, czarny - 120 l, szary – 120 l. 7) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów do dnia podpisania umowy, a następnie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy właścicielom nieruchomości. Za dostarczenie harmonogramu należy uznać jego pozostawienie w skrzynce pocztowej lub razem z workami na odpady segregowane. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 8) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00-20.00. 9) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 10) Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem lub telefonicznie na adres Zamawiającego. 11) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 12) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca Zamawiającemu ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady. 13) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego (art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 14) Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania - do właściwych instalacji regionalnych lub zastępczych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, selektywnie zebrane odpady komunalne - zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 i 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U z 2016 r. poz. 1897 z późn. zm.). 15) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do której będzie przekazywał zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.). 16) Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122) w tym między innymi: posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Dołhobyczów. 17) Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 18) Pojazdy muszą spełniać następujące warunki: a) posiadać trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, b) być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, c) być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, d) wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, e) konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 19) Wykonawca musi utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez wykonywanie następujących czynności: a) mycie i dezynfekcję z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, b) opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie na koniec każdego dnia roboczego wyłącznie na terenie bazy magazynowo -transportowej, c) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 20) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dołhobyczów. 21) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właściciela nieruchomości powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 23) Wykonawca nie może prowadzić usługi odbioru odpadów pojazdem, który posiada uszkodzony system pozycjonowania satelitarnego (GPS). Jeżeli do awarii dojdzie w momencie prowadzenia zbiórki odpadów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu, a samochód z uszkodzonym systemem GPS zastąpić sprawnym pojazdem w celu kontynuowania zbiórki odpadów, a po zakończeniu każdego miesiąca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą na nośniku elektronicznym zapis GPS w celu weryfikacji danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz miejscach wyładunku odpadów. Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas trwania umowy program umożliwiający odtworzenie informacji na przekazywanych nośnikach. 24) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze sprawozdaniem o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach informacji o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 25) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z fakturą wszystkich kopii kart przekazania odpadów do instalacji odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania zebranych odpadów. Karty powinny odpowiadać wymogom Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). 26) Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego przekazywania wraz z fakturą: - dowodów ważenia odpadów zmieszanych , pozostałości z sortowania i zielonych z data z dnia wykonania usługi, - dowodu ważenia odpadów selektywnie zebranych w danym miesiącu. 27) Wykonawca podczas realizacji zamówienia dokona wszelkich starań aby jak największą ilość zebranych odpadów poddać recyklingowi i przygotować do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 28) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r. poz. 676). 29) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dołhobyczów”, przyjętego uchwałą Rady Gminy Dołhobyczów Nr XVII/141/2016 z dnia 17 listopada 2016r. 3.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych związanych z wykonywaniem zamówienia, operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. W przypadku podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Dane osób wykonujących wskazane wyżej prace zostaną ujęte w umowie z wykonawcą (w formie załącznika), dotyczy to także pracowników podwykonawców. Każdorazowa zmiana załącznika w przypadku wystąpienia konieczności zmiany danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę załącznika w przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). Zatrudnienie wymienionych osób wymagane jest na cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca do faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu osób wskazanych w wykazie na podstawie umowy o pracę. Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku zatrudnienia. 3.3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy. 3.3.2. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 3.3.3. Wykonawca do faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu osób wskazanych w wykazie na podstawie umowy o pracę. 3.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w SIWZ i załącznikach pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać towary (materiały i urządzenia), aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca, może się powoływać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składając wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). 3.5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej z wykorzystaniem norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.7. Zamawiający nie przewiduje zamówień wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 3.8.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.8.2. W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 3.9. Zamawiający informuje, że zastosuje art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.


II.5) Główny kod CPV:
90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2018-01-01   lub
zakończenia:
2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) posiada zezwolenie na transport odpadów wydany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach lub posiada zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje/będzie dysponował co najmniej: Dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) zezwolenie na transport odpadów wydany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach lub posiada zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) – załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert , w wysokości 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) 9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Nr 22 9603 0006 2001 0000 0433 0020 z dopiskiem: …Nazwa zamówienia publicznego/część nazwy… Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 9.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia powinien być złożony przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 9.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 9.5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 9.6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
oferowana cena60,00
Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 dni od upływu terminu składania ofert (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500009309-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.
Gmina Dołhobyczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632504-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, Krajowy numer identyfikacyjny 95036881300000, ul. ul. Spółdzielcza  , 22540   Dołhobyczów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 532 524, e-mail rozwoj@vp.pl, faks 846 532 524.
Adres strony internetowej (url): www.dolhobyczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
PRG.271.17.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Dane dotyczące Gminy Dołhobyczów istotne z punktu widzenia zamówienia: 1. Powierzchnia Gminy Dołhobyczów wynosi 21.419 ha, 2. Na terenie Gminy Dołhobyczów znajduje się 26 sołectw: Chłopiatyn - Majdan, Chochłów, Dłużniów, Dołhobyczów, Kolonia Dołhobyczów, Gołębie, Honiatyn, Horodyszcze, Horoszczyce, Hulcze – Hulcze Osiedle, Kadłubiska, Kościaszyn, Liski – Białystok, Liwcze – Liwcze Osiedle, Myców – Wyżłów, Oszczów - Kolonia Oszczów, Podhajczyki – Wólka Poturzyńska, Przewodów – Przewodów Osiedle - Lipina, Setniki, Siekierzyńce, Sulimów, Uśmierz, Witków, Zaręka, Żabcze, Żniatyn. 3. Liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych w Urzędzie Gminy Dołhobyczów deklaracji wynosi 3693 osób (W tym: liczba osób deklarująca odpady segregowane- 3119, liczba osób deklarująca odpady niesegregowane – 574). 4. W 2017 r. w okresie od stycznia do listopada odebrano i zagospodarowano następujące ilości odpadów w tonach: Odpady segregowane: 20 03 07 – 23,47Mg, 17 01 07 – 15,92Mg, 15 01 02 – 20,49Mg, 17 04 05 – 4,54Mg, 20 01 01 – 4,92Mg, 20 01 99 – 9,76Mg, 20 01 10 – 0,74Mg, 15 01 07 – 34,13Mg, Odpady niesegregowane 20 03 01 - 150,21Mg Szacunkowa masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia to około 350Mg odpadów. Pojemniki i worki w ustalonym dniu odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach mieszkańcy będą wystawiać w widocznym miejscu przed nieruchomością. Powyższe dane o ilości nieruchomości i wytwarzanych odpadów mogą ulec zmianie w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia oraz w wyniku ograniczania wytwarzania odpadów przez mieszkańców. Z tytułu zwiększenia ilości odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Odpady będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 litrów i KP - 7 o różnej kolorystyce. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych b) odpadów wielomateriałowych, c) papieru i tektury, d) szkła e) tworzywa sztucznego, f) odpadów ulegających biodegradacji g) zużytych baterii i akumulatorów, h) zużytych opon i chemikaliów (środki chemiczne używane w gosp. domowym), i) przeterminowanych leków, j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, k) metali l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku drobnych prac remontowych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, n) popiół z gospodarstw domowych. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością: a) raz na dwa tygodnie lub częściej – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, b) raz w miesiącu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej. 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: a) raz w miesiącu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, b) raz na dwa tygodnie lub częściej – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej. 4) Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie co najmniej raz na pół roku bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo). 5) Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy stosować pojemniki w odpowiedniej kolorystyce: a) zielone z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane; b) żółte z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne; c) niebieskie z przeznaczeniem na papier i tekturę, d) brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; e) szare z przeznaczeniem na popiół z gospodarstw domowych; f) czarne z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne. 6) Zapewnienie właścicielom nieruchomości worków do zbiórki odpadów. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: a) materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, b) kolorystyka i pojemność: żółty - 120 l, niebieski - 120 l, zielony - 120 l, brązowy - 120 l, czarny - 120 l, szary – 120 l. 7) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów do dnia podpisania umowy, a następnie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy właścicielom nieruchomości. Za dostarczenie harmonogramu należy uznać jego pozostawienie w skrzynce pocztowej lub razem z workami na odpady segregowane. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 8) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00-20.00. 9) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 10) Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem lub telefonicznie na adres Zamawiającego. 11) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 12) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca Zamawiającemu ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady. 13) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego (art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 14) Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania - do właściwych instalacji regionalnych lub zastępczych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, selektywnie zebrane odpady komunalne - zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 i 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U z 2016 r. poz. 1897 z późn. zm.). 15) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do której będzie przekazywał zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.). 16) Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122) w tym między innymi: posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Dołhobyczów. 17) Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 18) Pojazdy muszą spełniać następujące warunki: a) posiadać trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, b) być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, c) być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, d) wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, e) konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 19) Wykonawca musi utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez wykonywanie następujących czynności: a) mycie i dezynfekcję z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, b) opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie na koniec każdego dnia roboczego wyłącznie na terenie bazy magazynowo -transportowej, c) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 20) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dołhobyczów. 21) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właściciela nieruchomości powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 23) Wykonawca nie może prowadzić usługi odbioru odpadów pojazdem, który posiada uszkodzony system pozycjonowania satelitarnego (GPS). Jeżeli do awarii dojdzie w momencie prowadzenia zbiórki odpadów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu, a samochód z uszkodzonym systemem GPS zastąpić sprawnym pojazdem w celu kontynuowania zbiórki odpadów, a po zakończeniu każdego miesiąca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą na nośniku elektronicznym zapis GPS w celu weryfikacji danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz miejscach wyładunku odpadów. Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas trwania umowy program umożliwiający odtworzenie informacji na przekazywanych nośnikach. 24) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze sprawozdaniem o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach informacji o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 25) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z fakturą wszystkich kopii kart przekazania odpadów do instalacji odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania zebranych odpadów. Karty powinny odpowiadać wymogom Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). 26) Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego przekazywania wraz z fakturą: - dowodów ważenia odpadów zmieszanych , pozostałości z sortowania i zielonych z data z dnia wykonania usługi, - dowodu ważenia odpadów selektywnie zebranych w danym miesiącu. 27) Wykonawca podczas realizacji zamówienia dokona wszelkich starań aby jak największą ilość zebranych odpadów poddać recyklingowi i przygotować do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 28) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r. poz. 676). 29) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dołhobyczów”, przyjętego uchwałą Rady Gminy Dołhobyczów Nr XVII/141/2016 z dnia 17 listopada 2016r. 3.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych związanych z wykonywaniem zamówienia, operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. W przypadku podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Dane osób wykonujących wskazane wyżej prace zostaną ujęte w umowie z wykonawcą (w formie załącznika), dotyczy to także pracowników podwykonawców. Każdorazowa zmiana załącznika w przypadku wystąpienia konieczności zmiany danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę załącznika w przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). Zatrudnienie wymienionych osób wymagane jest na cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca do faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu osób wskazanych w wykazie na podstawie umowy o pracę. Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku zatrudnienia. 3.3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy. 3.3.2. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 3.3.3. Wykonawca do faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu osób wskazanych w wykazie na podstawie umowy o pracę. 3.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w SIWZ i załącznikach pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać towary (materiały i urządzenia), aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca, może się powoływać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składając wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). 3.5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej z wykorzystaniem norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.7. Zamawiający nie przewiduje zamówień wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 3.8.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.8.2. W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 3.9. Zamawiający informuje, że zastosuje art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90500000-2


Dodatkowe kody CPV:
90511000-2, 90512000-9, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
151219.51

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Skup –Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu LEW-POL Wiesław Leszyński
Email wykonawcy: wiesiek.firma@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Usługowa 7A
Kod pocztowy: 22-540
Miejscowość: Dołhobyczów
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
194270.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 227500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 632504-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: PRG.271.17.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-12-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 374 dni
Wadium: 4000 ZŁ
Szacowana wartość* 133 333 PLN  -  200 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: www.dolhobyczow.pl, https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Skup –Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu LEW-POL Wiesław Leszyński
ul. Usługowa 7A, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie
2018-01-12 194 270,00