Warszawa: Zamówienie dodatkowe - sprawa 23/2013


Numer ogłoszenia: 63326 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6840328, faks 022 8250803, 6846704 , strona internetowa www.sziwawa.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienie dodatkowe - sprawa 23/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Budowa budynku Centrum Koferencyjno-Wystawienniczego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.23.12-6, 45.33.00.00-9, 45.31.53.00-1, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie dodatkowe udzielone zostanie wykonawcy robót podstawowych - wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • AMP Spółka z o.o., ul. Sarmacka 5 G, 02-972 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Zamówienie dodatkowe - sprawa 23/2013


Numer ogłoszenia: 125214 - 2013; data zamieszczenia: 29.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 63326 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6840328, faks 022 8250803, 6846704.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienie dodatkowe - sprawa 23/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa budynku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.23.12-6, 45.33.00.00-9, 45.31.53.00-1, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Spółka z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20148,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24783,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  24783,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24783,11


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie dodatkowe udzielone zostało wykonawcy robót podstawowych - wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego

Adres: Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szp.szi@ron.mil.pl
tel: +48261846770
fax: +48261846704
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6332620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.sziwawa.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45212312-6 Roboty budowlane w zakresie ośrodków wystawienniczych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zamówienie dodatkowe - sprawa 23/2013 AMP Spółka z o.o.
WARSZAWA
2013-03-29 24 783,00