Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 633918-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich: Zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich, w podziale na trzy części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Europejski Instrument Sąsiedztwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, krajowy numer identyfikacyjny 14168145600000, ul. Domaniewska  39 a , 02-672   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3783100, 22 3783111, e-mail przetargi@cpe.gov.pl, katarzyna.mazurkiewicz@cpe.gov.pl, faks 22 2019725.
Adres strony internetowej (URL): www.cpe.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.cpe.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cpe.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich, w podziale na trzy części

Numer referencyjny:
WA.263.52.2018.AZ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie wprowadzono zastrzeżeń

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

nie wprowadzono limituII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich, w podziale na trzy części. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ)


II.5) Główny kod CPV:
39130000-2

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 67317,07
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
45
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
45


II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia wszystkich części zamówienia wynosi maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert-20%. Wiążącym dla Wykonawcy będzie termin realizacji zamówienia zaoferowany w ofercie. W przypadku nie wskazania w ofercie terminu realizacji umowy Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie maksymalnym 45 dni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. O zamówienie mogą starać się Wykonawcy: a) którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Część I zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie dostawy mebli biurowych o wartości każdej z nich minimum 20.000,00 zł brutto. Część II i III zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie dostawy mebli biurowych o wartości każdej z nich minimum 15.000,00 zł brutto. b) których ofertowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: Zamawiający wymaga, by meble objęte dostawą spełniały normy dotyczące ergonomii, wytrzymałości i bezpiecznych rozwiązań technicznych: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2: 2009, PN-EN 1335-3: 2009; oferowane szafy/ drzwi do szaf spełniały warunki jakości w zakresie wytrzymałości zawiasów, gęstości płyty meblowej oraz miały Atest Higieniczności na wyrób oparty na normie DIN EN 717-1, wydany przez jednostkę certyfikującą (Zamawiający dopuszcza również oświadczenie producenta mebli); oferowane kontenery spełniały warunki jakości w zakresie wytrzymałości cykli otwierania szuflad oraz gęstości płyty meblowej; oferowane biurka/ stoły/ lada spełniały warunki jakości w zakresie gęstości płyty meblowej; meble spełniały warunki jakości w zakresie tkanin i okleiny- m.in. kolorystyka, gęstość, grubość.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast dokumentu -odpisu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu-odpisu zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 2) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) zdjęcia i/lub rysunki techniczne oferowanych mebli biurowych (nie dotyczy foteli obrotowych i konferencyjnych) 3) próbki tkanin (dotyczy foteli) i oklein 4) certyfikaty / dokumenty potwierdzające: - dla oferowanych foteli obrotowych i konferencyjnych – spełnienie normy dotyczącej ergonomii, wytrzymałości i bezpiecznych rozwiązań technicznych: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2: 2009, PN-EN 1335-3: 2009, - dla oferowanych szaf / drzwi do szaf – wytrzymałość zawiasów, gęstość płyty meblowej oraz Atest Higieniczności na wyrób oparty na normie DIN EN 717-1, wydany przez jednostkę certyfikującą (Zamawiający dopuszcza również oświadczenie producenta mebli) - dla oferowanych kontenerów – wytrzymałość cykli otwierania szuflad oraz gęstość płyty meblowej, - dla oferowanych biurek / stołów/lady - gęstość płyty meblowej.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą złozoną na formularzu zgodnie ze wzorem staniowiącym załacznik nr 2 do siwz wykonawca składa: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 3) pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, jeżeli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści złożonych dokumentów rejestrowych 4) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, w przypadku wspólnego składania oferty przez Wykonawców 5) zobowiązanie do udostępnienia zasobów ( jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: -750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) dla części I zamówienia, - 480,00 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) dla części II zamówienia, - 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych) dla części III zamówienia, 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 98 1010 1010 0058 8713 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu znak WA.263.52.2018.AZ”. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 2 – oryginał dowodu wniesienia wadium. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji20,00
Gwarancja20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Okoliczności skutkujące możliwością zmiany zawartej umowy opisuje art. 144 ustawy. 2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w art. 144 ustawy i postanowieniach załączonego projektu umowy, nie wymagających sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy. Strony zobowiązują się do wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-19, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich - część I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich: fotela z mechanizmem synchro- łacznie 5 szt., kontenera jezdnego, biurka gabinetowego z dostawką, stolika kwadratowego-2 szt., szafy wnekowej, systemu regałów-6 szt., nogi stołu konferencyjnego, biurka z manualną regulacją wysokości-5 szt., wieszaka ściennego. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). Dostawa w dwóch częściach-do siedziby zamawiającego w warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a oraz do Wrocławia na ul. Św. Mikołaja 81.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39130000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 26666,66
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin realizacji20,00
Gwarancja20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania zamówienia wszystkich części zamówienia wynosi maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert-20%. Wiążącym dla Wykonawcy będzie termin realizacji zamówienia zaoferowany w ofercie. W przypadku nie wskazania w ofercie terminu realizacji umowy Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie maksymalnym 45 dni od dnia podpisania umowy.


Część nr:
2Nazwa:
Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich- część II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich:lady recepcyjnej. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39130000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 16260,16
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin realizacji20,00
Gwarancja20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania zamówienia wszystkich części zamówienia wynosi maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert-20%. Wiążącym dla Wykonawcy będzie termin realizacji zamówienia zaoferowany w ofercie. W przypadku nie wskazania w ofercie terminu realizacji umowy Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie maksymalnym 45 dni od dnia podpisania umowy.


Część nr:
3Nazwa:
Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich- część III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich: regału jezdnego archiwalnego i regału archiwizacyjnego metalowego-4 szt. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39130000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 23390,25
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji20,00
Gwarancja20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania zamówienia wszystkich części zamówienia wynosi maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert-20%. Wiążącym dla Wykonawcy będzie termin realizacji zamówienia zaoferowany w ofercie. W przypadku nie wskazania w ofercie terminu realizacji umowy Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie maksymalnym 45 dni od dnia podpisania umowy.


Ogłoszenie nr 500245532-N-2018 z dnia 12-10-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
633918-N-2018

Data:
10/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 14168145600000, ul. Domaniewska  39 a, 02-672   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3783100, 22 3783111, e-mail przetargi@cpe.gov.pl, katarzyna.mazurkiewicz@cpe.gov.pl, faks 22 2019725.
Adres strony internetowej (url): www.cpe.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
1.3

W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków:1. O zamówienie moga sie starać Wykonawcy:a) którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Część I zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie dostawy mebli biurowych o wartości każdej z nich minimum 20.000,00 zł brutto. Część II i III zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie dostawy mebli biurowych o wartości każdej z nich minimum 15.000,00 zł brutto.b) których ofertowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:Zamawiający wymaga, by meble objęte dostawą spełniały normy dotyczące ergonomii, wytrzymałości i bezpiecznych rozwiązań technicznych: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2: 2009, PN-EN 1335-3: 2009; oferowane szafy/ drzwi do szaf spełniały warunki jakości w zakresie wytrzymałości zawiasów, gęstości płyty meblowej oraz miały Atest Higieniczności na wyrób oparty na normie DIN EN 717-1, wydany przez jednostkę certyfikującą (Zamawiający dopuszcza również oświadczenie producenta mebli); oferowane kontenery spełniały warunki jakości w zakresie wytrzymałości cykli otwierania szuflad oraz gęstości płyty meblowej; oferowane biurka/ stoły/ lada spełniały warunki jakości w zakresie gęstości płyty meblowej; meble spełniały warunki jakości w zakresie tkanin i okleiny- m.in. kolorystyka, gęstość, grubość.

W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków:1. O zamówienie moga sie starać Wykonawcy:a) którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Część I zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie dostawy mebli biurowych o wartości każdej z nich minimum 20.000,00 zł brutto. Część II i III zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie dostawy mebli biurowych o wartości każdej z nich minimum 15.000,00 zł brutto.b) których ofertowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (część I i II):Zamawiający wymaga, by oferowane fotele obrotowe i konferencyjne objęte dostawą spełniały normy dotyczące ergonomii, wytrzymałości i bezpiecznych rozwiązań technicznych: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2: 2009, PN-EN 1335-3: 2009; oferowane szafy/ drzwi do szaf spełniały warunki jakości w zakresie wytrzymałości zawiasów, gęstości płyty meblowej oraz miały Atest Higieniczności na wyrób oparty na normie DIN EN 717-1, wydany przez jednostkę certyfikującą (Zamawiający dopuszcza również oświadczenie producenta mebli); oferowane kontenery spełniały warunki jakości w zakresie wytrzymałości cykli otwierania szuflad oraz gęstości płyty meblowej; oferowane biurka/ stoły/ lada spełniały warunki jakości w zakresie gęstości płyty meblowej; meble spełniały warunki jakości w zakresie tkanin i okleiny- m.in. kolorystyka, gęstość, grubość.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
5.1

W ogłoszeniu jest:
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,2) zdjęcia i/lub rysunki techniczne oferowanych mebli biurowych (nie dotyczy foteli obrotowych i konferencyjnych) 3) próbki tkanin (dotyczy foteli) i oklein 4) certyfikaty / dokumenty potwierdzające: - dla oferowanych foteli obrotowych i konferencyjnych – spełnienie normy dotyczącej ergonomii, wytrzymałości i bezpiecznych rozwiązań technicznych: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2: 2009, PN-EN 1335-3: 2009, - dla oferowanych szaf / drzwi do szaf – wytrzymałość zawiasów, gęstość płyty meblowej oraz Atest Higieniczności na wyrób oparty na normie DIN EN 717-1, wydany przez jednostkę certyfikującą (Zamawiający dopuszcza również oświadczenie producenta mebli) - dla oferowanych kontenerów – wytrzymałość cykli otwierania szuflad oraz gęstość płyty meblowej, - dla oferowanych biurek / stołów/lady - gęstość płyty meblowej.

W ogłoszeniu powinno być:
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,2) zdjęcia i/lub rysunki techniczne oferowanych mebli biurowych (nie dotyczy foteli obrotowych i konferencyjnych) 3) próbki tkanin (dotyczy foteli) i oklein 4) certyfikaty / dokumenty potwierdzające (część I i II): - dla oferowanych foteli obrotowych i konferencyjnych – spełnienie normy dotyczącej ergonomii, wytrzymałości i bezpiecznych rozwiązań technicznych: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2: 2009, PN-EN 1335-3: 2009, - dla oferowanych szaf / drzwi do szaf – wytrzymałość zawiasów, gęstość płyty meblowej oraz Atest Higieniczności na wyrób oparty na normie DIN EN 717-1, wydany przez jednostkę certyfikującą (Zamawiający dopuszcza również oświadczenie producenta mebli) - dla oferowanych kontenerów – wytrzymałość cykli otwierania szuflad oraz gęstość płyty meblowej, - dla oferowanych biurek / stołów/lady - gęstość płyty meblowej.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-10-19, godzina 10:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-10-22, godzina 10:45

 

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500284402-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.
Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich: Zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich, w podziale na trzy części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyny Pomoc Techniczne 2014-2020; Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633918-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500245532-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 14168145600000, ul. Domaniewska  39 a, 02-672   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3783100, 22 3783111, e-mail przetargi@cpe.gov.pl, katarzyna.mazurkiewicz@cpe.gov.pl, faks 22 2019725.
Adres strony internetowej (url): www.cpe.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich, w podziale na trzy części

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WA.263.52.2018.AZ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich, w podziale na trzy części. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
39130000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich-część I
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił część I postępowania na zasadzie art. 93 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, bowiem w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty w części I zamówienia.


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich-część II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
16260.16

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AMECO M. Chłostecki, J. Dębkowski, T. Kądziela Sp. J.
Email wykonawcy: ameco@ameco.pl
Adres pocztowy: ul. Stroma 24
Kod pocztowy: 01-100
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6150.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6150.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6150.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich-część III
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił część III postępowania na zasadzie art. 93 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, bowiem w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty w części III zamówienia.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@cpe.gov.pl, anna.zapala@cpe.gov.pl
tel: 22 3783100, 22 3783111
fax: 22 2019725
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-10-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 633918-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: WA.263.52.2018.AZ
Data publikacji zamówienia: 2018-10-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.cpe.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.cpe.gov.pl
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
39130000-2 Meble biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich-część II AMECO M. Chłostecki, J. Dębkowski, T. Kądziela Sp. J.
ul. Stroma 24, 01-100 Warszawa, woj.
2018-11-16 6 150,00