Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 644679-N-2018 z dnia 2018-11-08 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie: Realizacja całodobowej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelców Bytomskich  11 , 41-500   Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks 322 413 952.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zsm.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zsm.com.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zsm.com.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie tradycyjnej papierowej.
Adres:
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów - Biuro Podawcze Zespołu Szpitali Miejskich


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja całodobowej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Numer referencyjny:
SP ZOZ ZSM/ZP/95/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług stałej, całodobowej, fizycznej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru (centrala przeciwpożarowa) oraz obsługą szatni dla pacjentów szpitala.


II.5) Główny kod CPV:
79710000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
79711000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z § 7 Projektu Umowy oraz art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówień „podobnych” nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt. 6: Podstawowym warunkiem udzielenia zamówienia, jest fakt, iż dotychczasowy Wykonawca realizuje usługi w terminie i z najwyższą starannością, jak również zapewnia nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, a także akceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zakres "podobnych" usług powinien pokrywać się z usługami, które były wykonywane w ramach zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  36   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
36


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym tj. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności ochroniarskiej, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2017 poz. 2213 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę ubezpieczeniową OC kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwa zamówienia odpowiadające zakresem i rodzajem aktualnemu zamówieniu na kwotę nie niższą niż 100 000 zł dla pojedynczego zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

b) posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym tj. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności ochroniarskiej, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2017 poz. 2213 z późn. zm.). c) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 5 do SIWZ („Wykaz wykonanych i wykonywanych zamówień”). UWAGA: nie można łączyć kilku zamówień w celu uzyskania wymaganej kwotowo wartości - dowody dla wykonanych usług określających czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane. Uwaga: jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie zamówień powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Warunkiem stawianym przez Zamawiającego w odniesieniu do przedkładanego (na wezwanie) wykazu, jak i dowodów należytego wykonania usług jest zrealizowanie z należytą starannością co najmniej dwóch zamówień odpowiadającego zakresem i rodzajem aktualnemu zamówieniu na kwotę nie niższą niż 100 000 zł dla pojedynczego zamówienia. d) polisa ubezpieczeniowa OC kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1, b) Załącznik nr 4 – zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby; c) Informacja Wykonawcy wskazująca, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazującej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazującej ich wartość bez kwoty podatku – wg zał.nr 7. W przypadku nie dołączenia załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje, że nie powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy inny niż wynikający z treści formularza ofertowego wg zał. nr 1. d) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być złożone zgodnie z treścią SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego. e) pełnomocnictwo
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
VII. WADIUM 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 9 966,00 zł. 2. Wadium można wnosić w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517 Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 4. W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do Kasy Zespołu Szpitali Miejskich (może być listowne) przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się złożenie gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą). 5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu. 6. Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona. 7. Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom, którzy wycofali ofertę przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zwrot wadium. Wniosek powinien zawierać nazwę postępowania przetargowego, nr sprawy, numer rachunku bankowego Wykonawcy oraz datę wpłaty i kwotę wadium jakie należy zwrócić. Wniosek należy przesłać do Działu Zamówień Publicznych faksem na numer (32) 34-99-298, a po godz. 1500 pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl 8. Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Czas dojazdu grupy interwencyjnej40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 lub w odniesieniu do zapisów art. 142 ust. 5 UPZP, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 1.1. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto oraz wartości brutto wyszczególnione w § 3 ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT. Zmiana ceny nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zaakceptowanego przez drugą stronę. Zmiana będzie miała miejsce od momentu obowiązywania nowej stawki podatku VAT. 1.2. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca gwarantuje utrzymanie stałych cen dla oferowanego przedmiotu umowy przez cały okres trwania umowy. 1.3. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania zmian cen na zaoferowany przedmiot zamówienia (poza przypadkiem określonym w ust. 1 pkt 1.1, 1.2 i 1.9) przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza jednak zmianę postanowień umowy w zakresie ceny w innych przypadkach niż te określone w ust. 1 pkt. 1.1., 1.2. i 1.9 pod warunkiem, iż zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tj. obniżenie ceny jednostkowej netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian. 1.4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. firma, adres siedziby lub inne zapisy dotyczące wskazania stron. 1.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1) UPZP jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy. 1.6. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu płatności w przypadku zmiany ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2016, 684 z późn. zm.). 1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust 1 pkt 6) UPZP jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy. 1.8. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego terminy o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.5, 1.6 i 1.7 umowy. 1.9. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 847 z późn. zm.), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana taka nie może nastąpić przed upływem 12 miesiąca trwania umowy. W celu ewentualnej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy podać Zamawiającemu pisemne informacje dotyczących szczegółowych kosztów pracy z rozbiciem na pracowników, wskazać składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty wynagrodzeń aktualne na dzień zawarcia umowy oraz wskazać procentowo jak powyższe koszty kształtują wartość umowy brutto. W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów Wykonawcy w trakcie realizacji zadania nie będzie przysługiwała możliwość zmiany wynagrodzenia na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1.9 niniejszej umowy. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu zamówionego w ramach zamówienia podstawowego, zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, d) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie niniejszej umowy, ma zastąpić nowy podmiot: na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. a) oraz w odniesieniu do zapisów ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcę lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; e) zmiany, niezależnie od ich wartości nie są istotne, (zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu lub nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt. d) niniejszego paragrafu, f) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, g) W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. b) i c) oraz pkt. d) ostatnie zdanie niniejszego paragrafu (w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców) Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. b), c) i d) tiret 2 [„w wyniku połączenia, podziału (…)], zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3. W trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający może odstąpić na wniosek Wykonawcy od wymagania, aby zamówienie realizowane było przez podmioty wskazane w ofercie przetargowej. W sytuacji tej Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu powody zmiany podmiotu oraz wskazać nowy podmiot, a także przekazać pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w zakresie dotyczącym tych zasobów przez ww. podmiot. 4. Wniosek dotyczący zmiany podmiotu udostępniającego zasoby, zmiany Podwykonawcy lub zmiany głównego Wykonawcy zamówienia publicznego (Wykonawcy) musi zostać złożony w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (Biuro Podawcze SP ZOZ ZSM) wraz z uzasadnieniem i pisemnym zobowiązaniem podmiotu przejmującego obowiązki i zadania dotychczasowego podmiotu. Zamawiający w terminie do 5 dni rozpatrzy wniesiony przez Wykonawcę wniosek lub zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub przedłożenie niezbędnych dokumentów w oparciu o warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu, które zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne, przy czym nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zostały zastrzeżone w terminie składania ofert przez Wykonawcę zgodnie z art. 8 ust. 3 UPZP, i które należy każdorazowo przekazywać Zamawiającemu w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> > polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie SIWZ. Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510000568-N-2019 z dnia 03-01-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie: Realizacja całodobowej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 644679-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelców Bytomskich  11, 41-500   Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks 322 413 952.
Adres strony internetowej (url): http://www.zsm.com.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Realizacja całodobowej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
SP ZOZ ZSM/ZP/95/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług stałej, całodobowej, fizycznej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru (centrala przeciwpożarowa) oraz obsługą szatni dla pacjentów szpitala.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
79710000-4


Dodatkowe kody CPV:
79711000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:
Realizacja całodobowej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
332215.45

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Katowicka 115c
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: FOSA OCHRONA Spółka z o.o. (Konsorcjant)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Katowicka 115d
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
454804.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 410519.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 511212.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zp@zsm.com.pl
tel: 323 499 115
fax: 322 413 952
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-11-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 644679-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: SP ZOZ ZSM/ZP/95/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1008 dni
Wadium: 9966 ZŁ
Szacowana wartość* 332 200 PLN  -  498 300 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.zsm.com.pl/
Informacja dostępna pod: http://www.zsm.com.pl/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Realizacja całodobowej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum)
ul. Katowicka 115c, 41-500 Chorzów, woj.
2018-11-29 454 804,00