Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 645850-N-2018 z dnia 2018-11-08 r.

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Warszawska  , 27415   Kunów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2611356, 2613174, 2611358, e-mail urzad@kunow.pl, faks 041 2611356, 2613174, 2611358.
Adres strony internetowej (URL): www.kunow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.kunow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kunow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, sekretariat (pokój nr 210)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie

Numer referencyjny:
OSR.271.ZP.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz zapisami uchwały nr XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016-2022 (Dz. Urzęd. Woj. Święt. 2016.2411). Usługa odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie obejmuje: 1) selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów) frakcji odpadów wymienionych w rozdz. II SIWZ 2) odbiór wszystkich odpadów komunalnych z pojemników/worków na odpady komunalne, o pojemności i w kolorystyce określonej w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów, zgodnie ze szczegółowym sposobem i zakresem świadczenia usług, z częstotliwością określoną w rozdz. II SIWZ, 3) wyposażenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz odbiór odpadów z PSZOK-a, 4) organizowanie dwa razy w roku odbioru sprzed posesji mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), zużytych opon (kod 16 01 03), zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kod 20 01 35*, 20 01 36), urządzeń zawierających freony (kod 20 01 23*), 5) odbieranie przeterminowanych leków (kod 20 01 32) z punktu zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanego w aptece w Kunowie, ul. Warszawska 46, 6) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. II SIWZ oraz w załączniku nr 7 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90510000-5
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90513300-9
90514000-3
90520000-8
90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, iż posiada: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie; b) zezwolenie na zbieranie albo na przetwarzanie odpadów wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania - umowę na wskazany w przedmiocie zamówienia zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie tego rodzaju odpadów; c) wpis do rejestru podmiotów transportujących odpady, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) prowadzonego przez Marszałka Województwa; d) wpis do rejestru podmiotów odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres co najmniej od daty zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres. W przypadku opłacania polisy w ratach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wykonanych usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ilości co najmniej 1.000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz co najmniej 100 Mg/rok odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne). Usługi odbierania odpadów komunalnych były świadczone również na terenach zabudowy wielorodzinnej (spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych) obejmujących co najmniej 10 lokali mieszkalnych. b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym: • co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, • co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, • będące w dyspozycji Wykonawcy w/w pojazdy, winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy odbierającego odpady, winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, • konstrukcja w/w pojazdów winna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, • w/w pojazdy winny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, • w/w pojazdy winny być wyposażone w system: - monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, - czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, • baza magazynowo - transportowa usytuowana w gminie Kunów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kunów, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, • urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania na terenie bazy magazynowo - transportowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt 4.4.4 a) SIWZ 2) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt 4.4.4. b) SIWZ 3) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt 4.4.4. c) SIWZ 4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) - załącznik nr 2 do SIWZ 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu zgodnie z opisem w pkt 4.4.6.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Decyzja o wpisie lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie, zgodnie z 4.4.1. lit. a) SIWZ 2) Zezwolenie na zbieranie albo na przetwarzanie odpadów wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania - umowę na wskazany w przedmiocie zamówienia zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie tego rodzaju odpadów, zgodnie z 4.4.1. lit. b) SIWZ 3) Aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów transportujących odpady, zgodnie z 4.4.1. lit. c) SIWZ 4) Aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), zgodnie z 4.4.1. lit. d) SIWZ 5) Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług 4.4.2 a) - załącznik nr 8 do SIWZ 6) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy zgodnie z opisanym warunkiem 4.4.2 b) - załącznik nr 9 do SIWZ 7) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 4.4.3 SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) 3) Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 6 do SIWZ) 4) Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 5) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)” w SIWZ. 6) Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji20,00
akcje edukacyjne w szkołach20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach i przypadkach: a) zmiany warunków realizacji zamówienia i/lub wysokości wynagrodzenia i czasu trwania umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, tj. działanie siły wyższej (w szczególności powódź, pożar, ataki terrorystyczne), zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmiennej postaci stanie się niecelowa, b) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług, c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, d) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego; gdy konieczność zmiany, w tym zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, mających wpływ na realizację umowy, a zmiana ta dotyczy gospodarowania odpadami, e) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, f) zmiany wzoru miesięcznych raportów i/lub protokołów, g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia i wartości umowy, h) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, a tym samym wartości umowy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, i) niezależnie od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np.: pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy, j) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi oraz przewlekłość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związana z odwołaniami Wykonawcy - zmianie może ulec termin realizacji umowy, k) zmiana podwykonawcy z uwagi na rozwiązanie umowy z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego, l) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i /lub Wykonawcy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: ul. Warszawska , 27415 Kunów
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: urzad@kunow.pl
tel: 041 2611356, 2613174, 2611358
fax: 041 2611356, 2613174, 2611358
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-11-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 645850-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: OSR.271.ZP.1.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.kunow.pl
Informacja dostępna pod: www.kunow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90500000-2 Usługi związane z odpadami