Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 650526-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych oraz gazów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 29 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul. ul. Akademicka  13 , 20-950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (URL): http://www.up.lublin.pl/zamowienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.up.lublin.pl/zamowienia


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.up.lublin.pl/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, pokój 54.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych oraz gazów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 29 części.

Numer referencyjny:
AZP/PNO/33/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych oraz gazów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 29 części: Część 1 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, Część 2 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Część 3 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, Część 4 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, Część 5 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, Część 6 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ, Część 7 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SIWZ, Część 8 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ, Część 9 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, Część 10 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SIWZ, Część 11 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SIWZ, Część 12 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SIWZ, Część 13 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SIWZ, Część 14 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SIWZ, Część 15 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SIWZ, Część 16 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SIWZ, Część 17 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17 do SIWZ, Część 18 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SIWZ, Część 19 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SIWZ, Część 20 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SIWZ, Część 21 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 21 do SIWZ, Część 22 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SIWZ, Część 23 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SIWZ, Część 24 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 24 do SIWZ, Część 25 – Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SIWZ, Część 26 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 26 do SIWZ, Część 27 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 27 do SIWZ, Część 28 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 28 do SIWZ, Część 29 – Dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 29 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
33696300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
33696500-0
33696600-1
24300000-7
33124130-5
33141625-7
33698100-0
39300000-5
38412000-6
24100000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 316238,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Przedmiot zamówienia w ww. częściach jest finansowany ze środków własnych Uczelni oraz projektów jak poniżej: 1/ w części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Narodowe Centrum Nauki 2017/26/D/NZ9/00067 „Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanoczastek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie rośli jęczmienia jarego” 2/ w części 13 - WKF/MN/4 „Fizjologiczne i żywieniowe uwarunkowania homeostazy kostnej u gęsi – wpływ żywienia paszą zawierającą zróżnicowany poziom żyta na proces mineralizacji i właściwości biofizyczne kości długich” 3/ w części 24, 25, 29 BIOSTRATEG3/344490/13/NCBR/2018, projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest Pani Anna Buchlińska - Brzozowska, tel. 81 445-65-99, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: dostawy odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych oraz gazów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 29 części, znak sprawy: AZP/PNO/33/2018, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

- w zakresie części 3 do pozycji nr 1-7 załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wymaga certyfikatu analizy, - w zakresie części 7 do pozycji 13 załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga certyfikatu analizy, - w zakresie części 13 do pozycji 1-2 załącznika nr 13 do SIWZ Zamawiający wymaga nazwy i specyfikacji producenta, - w zakresie części 15 do pozycji 1-2 załącznika nr 15 do SIWZ Zamawiający wymaga nazwy i specyfikacji producenta; wykaz publikacji (tytuł, czasopismo, punkty, IF) potwierdzającej użycie w/w testu, - w zakresie części 21 - załącznik nr 21 do SIWZ Zamawiający wymaga posiadania pozytywnej opinii KORLD dla bibułowych krążków do oznaczania oporności drobnoustrojów, w tym celu Wykonawca dostarczy pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach z zaznaczeniem wg jakiego standardu spośród wymienionych DIN lub FDA zostało ono oznaczone. - w zakresie części 28 do pozycji 1 załącznika nr 28 do SIWZ Zamawiający wymaga nazwy i specyfikacji producenta; wykaz publikacji (tytuł, czasopismo, punkty, IF) potwierdzającej użycie w/w testu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć wraz z ofertą: 1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 30 do SIWZ. Zaleca się, aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 2. Wykaz asortymentowy i ilościowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej. o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) KryteriaIV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1/ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu, 2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub akcyzowego ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek, 3/ zmiany obowiązujących przepisów, w dacie zawarcia umowy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 4/ wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji produktów objętych umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, przy zachowaniu ceny, 5/ wprowadzenie nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, 6/ wprowadzenie nowej technologii pozwalającej na zastąpienie produktu o wyższej jakości niż w umowie, przy zachowaniu ceny, 7/ zmiana wielkości opakowań, pojemności lub nazwy produktu objętego umową, przy zachowaniu ceny, 8/ zmiana osoby przewidzianej do współpracy z Wykonawcą, 9/ dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 6000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33696500-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 7135,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33696600-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 15647,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33696600-1, 39300000-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 13230,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33696600-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 4495,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33696500-0, 33696600-1, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 85907,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33696500-0, 33696600-1, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 46000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 4500,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 2061,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33696500-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 3573,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
11Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 2149,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
12Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1513,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
13Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 4200,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
14Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 3000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
15Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 12840,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena30,00
Suma średnich punktów Impact Factor z każdej pozycji w danej części (IF)60,00
Termin wykonania dostawy częściowej10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
16Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 3430,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
17Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 800,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
18Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 2110,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
19Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 6648,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
20Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 3400,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
21Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 21 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33698100-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1847,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
22Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33698100-0, 33141625-7


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 28200,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
23Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 13595,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
24Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 24 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 3400,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
25Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
24300000-7, 38412000-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1461,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
26Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 26 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33698100-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 10800,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
27Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 27 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33141625-7


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 9208,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
28Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 28 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 33124130-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 5000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena30,00
Suma średnich punktów Impact Factor z każdej pozycji w danej części (IF)60,00
Termin wykonania dostawy częściowej10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
29Nazwa:
Dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 29 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
24100000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 14089,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania dostawy częściowej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510018753-N-2019 z dnia 30-01-2019 r.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych oraz gazów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 29 części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 650526-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul. ul. Akademicka  13, 20-950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (url): http://www.up.lublin.pl/zamowienia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych oraz gazów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 29 części.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
AZP/PNO/33/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych oraz gazów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 29 części: Część 1 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, Część 2 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Część 3 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, Część 4 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, Część 5 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, Część 6 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ, Część 7 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SIWZ, Część 8 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ, Część 9 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, Część 10 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SIWZ, Część 11 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SIWZ, Część 12 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SIWZ, Część 13 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SIWZ, Część 14 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SIWZ, Część 15 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SIWZ, Część 16 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SIWZ, Część 17 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17 do SIWZ, Część 18 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SIWZ, Część 19 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SIWZ, Część 20 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SIWZ, Część 21 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 21 do SIWZ, Część 22 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SIWZ, Część 23 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SIWZ, Część 24 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 24 do SIWZ, Część 25 – Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SIWZ, Część 26 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 26 do SIWZ, Część 27 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 27 do SIWZ, Część 28 – Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 28 do SIWZ, Część 29 – Dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 29 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
33696300-8


Dodatkowe kody CPV:
33696500-0, 33696600-1, 24300000-7, 33124130-5, 33141625-7, 33698100-0, 39300000-5, 38412000-6, 24100000-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
6000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NOACK POLEN Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poloneza 93
Kod pocztowy: 02-826
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
7749.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7749.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7749.69
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
7135.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EURx Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przyrodników 3
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6482.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6482.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8443.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
15647.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MERCK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142B
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
12862.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10639.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12862.11
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
13230.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przyokopowa 33
Kod pocztowy: 01-208
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
15089.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15089.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15089.79
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4495.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Promega GmbH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Schildkrortstrasse 15
Kod pocztowy: 68-199
Miejscowość: Mannheim
Kraj/woj.: Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: DE
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4608.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4608.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4608.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
85907.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Life Technologies Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bonifraterska 17
Kod pocztowy: 00-203
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
68661.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68661.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90632.55
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
46000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szelągowska 30
Kod pocztowy: 61-626
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
42102.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42102.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52267.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4500.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ostródzka 13
Kod pocztowy: 54-116
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4305.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4305.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4421.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2061.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STI Bartosz Czajkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domeyki 19
Kod pocztowy: 61-332
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2386.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2386.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2386.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3573.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ABO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chociszewskiego 4
Kod pocztowy: 80-376
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4374.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4374.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4374.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
11   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2149.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STI Bartosz Czajkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domeyki 19
Kod pocztowy: 61-332
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1230.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1230.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1230.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
12   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1513.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STI Bartosz Czajkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domeyki 19
Kod pocztowy: 61-332
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1354.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1354.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1715.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
13   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SIWZ.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie części 13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2018r., poz. 1986) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. Zamawiający unieważnił postępowanie w/w części, ponieważ nie zostały złożone żadne oferty.


CZĘŚĆ NR:
14   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SIWZ.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie części 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2018r., poz. 1986) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. Zamawiający unieważnił postępowanie w/w części, ponieważ nie zostały złożone żadne oferty.


CZĘŚĆ NR:
15   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
12840.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sąsiedzka 1
Kod pocztowy: 44-240
Miejscowość: Żory
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
14784.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14784.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14784.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
16   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3430.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BLIRT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Trzy Lipy 3/l.38
Kod pocztowy: 80-172
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4575.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4575.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4575.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
17   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
800.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EURx Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przyrodników 3
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
490.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 490.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1139.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
18   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2110.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Carolina Biosystems,s.r.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Klikata 206
Kod pocztowy: 25-225
Miejscowość: Orech
Kraj/woj.: Czechy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: CZ
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2718.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2718.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2718.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
19   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
6648.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EURx Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przyrodników 3
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3201.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3201.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7257.36
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
20   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3400.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STI Bartosz Czajkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domeyki 19
Kod pocztowy: 61-332
Miejscowość: POznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3195.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3195.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5953.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
21   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 21 do SIWZ.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W części 21 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


CZĘŚĆ NR:
22   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
28200.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BioMaxima S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Vetterów 5
Kod pocztowy: 20-277
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
33460.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33460.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33460.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
23   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
13595.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: A&A Biotechnology s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Zwycięstwa 96 lok. 98
Kod pocztowy: 81-451
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
14693.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14693.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14693.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
24   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 24 do SIWZ.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie części 24 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2018r., poz. 1986) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”. Zamawiający unieważnił postępowanie w/w części z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.


CZĘŚĆ NR:
25   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1461.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Idalia Ireneusz Wolak Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marii Fołtyn 10
Kod pocztowy: 26-615
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1875.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1875.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2173.41
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
26   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 26 do SIWZ.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie części 26 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2018r., poz. 1986) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. Zamawiający unieważnił postępowanie w powyższych częściach, ponieważ nie zostały złożone żadne oferty.


CZĘŚĆ NR:
27   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 27 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9208.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Alpha Diagnostics Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Taśmowa 1
Kod pocztowy: 02-677
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11891.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11891.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11891.64
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
28   

NAZWA:
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 28 do SIWZ.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie części 28 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2018r., poz. 1986) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. Zamawiający unieważnił postępowanie w powyższych częściach, ponieważ nie zostały złożone żadne oferty.


CZĘŚĆ NR:
29   

NAZWA:
Dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 29 do SIWZ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
14089.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AIR LIQUIDE Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jasnogórska 9
Kod pocztowy: 31-357
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
19125.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19125.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19125.64
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@up.lublin.pl
tel: 81 4456603, 4456073
fax: 81 4456730
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-12-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 650526-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: AZP/PNO/33/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.up.lublin.pl/zamowienia
Informacja dostępna pod: http://www.up.lublin.pl/zamowienia
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
24100000-5 Gazy
24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696300-8 Odczynniki chemiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SIWZ. ABO Sp. z o.o.
ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk, woj.
2019-01-07 4 374,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SIWZ. STI Bartosz Czajkowski
ul. Domeyki 19, 61-332 Poznań, woj.
2019-01-07 1 230,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SIWZ. STI Bartosz Czajkowski
ul. Domeyki 19, 61-332 Poznań, woj.
2019-01-07 1 354,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SIWZ. IMMUNIQ Beata Solon-Gogol
ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory, woj.
2019-01-07 14 784,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SIWZ. BLIRT S.A.
ul. Trzy Lipy 3/l.38, 80-172 Gdańsk, woj.
2019-01-08 4 575,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17 do SIWZ. EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk, woj.
2019-01-07 490,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SIWZ. Carolina Biosystems,s.r.o.
Klikata 206, 25-225 Orech, woj.
2019-01-08 2 718,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SIWZ. EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk, woj.
2019-01-07 3 201,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SIWZ. STI Bartosz Czajkowski
ul. Domeyki 19, 61-332 POznań, woj.
2019-01-07 3 195,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SIWZ. BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, woj.
2019-01-07 33 460,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SIWZ. A&A Biotechnology s.c.
Al. Zwycięstwa 96 lok. 98, 81-451 Gdynia, woj.
2019-01-07 14 693,00
Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SIWZ. Idalia Ireneusz Wolak Spółka Jawna
ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, woj.
2019-01-07 1 875,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. NOACK POLEN Sp. z o.o.
ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa, woj.
2019-01-07 7 749,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk, woj.
2019-01-07 6 482,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, woj.
2019-01-17 12 862,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, woj.
2019-01-07 15 089,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Promega GmbH
Schildkrortstrasse 15, 68-199 Mannheim, woj.
2019-01-07 4 608,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, woj.
2019-01-08 68 661,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, woj.
2019-01-07 42 102,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ. Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław, woj.
2019-01-07 4 305,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SIWZ. STI Bartosz Czajkowski
ul. Domeyki 19, 61-332 Poznań, woj.
2019-01-07 2 386,00
Dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 27 do SIWZ. Alpha Diagnostics Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa, woj.
2019-01-07 11 891,00
Dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 29 do SIWZ. AIR LIQUIDE Polska Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9, 31-357 Kraków, woj.
2019-01-07 19 125,00