Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZMIANY W USYTUOWANIU KOMÓR ORAZ KATEGORII GRUNTU, CZYSZCZENIE I USUWANIE USZKODZEŃ PRZY WYKONYWANIU PRZECISKÓW I WYKONANIE TYMCZASOWEJ PRZEBUDOWY TRAKCJI TRAMWAJOWEJ roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090220/1/1 Z DNIA 26 CZERWCA 2009 R.: PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 910 W KM 2+416 W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIN


Numer ogłoszenia: 65280 - 2010; data zamieszczenia: 09.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZMIANY W USYTUOWANIU KOMÓR ORAZ KATEGORII GRUNTU, CZYSZCZENIE I USUWANIE USZKODZEŃ PRZY WYKONYWANIU PRZECISKÓW I WYKONANIE TYMCZASOWEJ PRZEBUDOWY TRAKCJI TRAMWAJOWEJ roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090220/1/1 Z DNIA 26 CZERWCA 2009 R.: PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 910 W KM 2+416 W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIN.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZMIANY W USYTUOWANIU KOMÓR ORAZ KATEGORII GRUNTU, CZYSZCZENIE I USUWANIE USZKODZEŃ PRZY WYKONYWANIU PRZECISKÓW I WYKONANIE TYMCZASOWEJ PRZEBUDOWY TRAKCJI TRAMWAJOWEJ roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090220/1/1 Z DNIA 26 CZERWCA 2009 R.: PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 910 W KM 2+416 W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIN. Roboty polegać będą na: Obniżeniu komór; zmiany kategorii gruntu, usunięciu uszkodzeń przy wykonywaniu przecisków (stare fundamenty, podkłady kolejowe, kable), czyszczeniu i płukaniu rur przeciskowych, wykonaniu tymczasowej przebudowie trakcji tramwajowej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.00.00-8, 45.23.41.26-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego: I. Zmiana usytuowania wysokościowego przecisku pod drogą wojewódzką oraz zmiana kategorii gruntu. 1. W trakcie wykonywania przecisku stwierdzono konieczność wykonania głębszego wykopu komory nadawczej i odbiorczej, usunięcia kolizji z nieczynnymi kablami i rurami przepustowymi które nie zostały naniesione na mapy do celów projektowych: a. W trakcie wykonania przekopów kontrolnych stwierdzono kolizję projektowanego przecisku z istniejącym uzbrojeniem podziemnym biegnącym wzdłuż Al. Hugona Kołłątaja. Projekt zakładał wykonanie przecisku na głębokości ok.1,3m do 1,4m poniżej poziomu terenu (góra rury przecisku o 600mm), natomiast zlokalizowane uzbrojenie terenu, tj. wodociąg o 300mm i kable teletechniczne znajdują się na głębokości od 1,2m do 2,2m, czyli dokładnie na trasie projektowanych przecisków. Aby uniknąć kolizji z istniejącym czynnym uzbrojeniem, Wykonawca obniży głębokość projektowanych przecisków do poziomu od ok. 2,0m do 2,4m poniżej poziomu terenu (góra rury przecisku o 600mm). b. Ponadto wystąpiły kolizje z nieznanymi urządzeniami podziemnymi, które po sprawdzeniu przez potencjalnych właścicieli okazały się nieczynnymi instalacjami podziemnymi, starymi fundamentami oraz spiekami hutniczymi. 2. Przy wykonywaniu przecisku RS 600 od strony Katowic (Czeladzi): a. W trakcie wykonywania przez Wykonawcę przecisku o 600mm (od strony Katowice) wystąpiła kolizja z nieznaną przeszkodą znajdującą się przy krawędzi jezdni. Próba przebicia się przez przeszkodę nie powiodła się, więc wstrzymano wykonywanie w/w przecisku i przedsięwzięto środki w celu ustalenia rodzaju przeszkody. W tym celu należało usunąć sprzęt do przecisku z wykopu, wykorzystać specjalistyczny sprzęt do płukania pod ciśnieniem rury wykonanego przecisku, tzw. WUKO. Większą część usuniętego ręcznie materiału z rury stanowił tłuczeń oraz kamienie. Po usunięciu całego materiału z pogrążonej rury przecisku okazało się, iż przeszkodę stanowi nieczynna rura wodociągu o 250mm. Po wypaleniu gazami technicznym przedmiotowej rury ponownie włożono sprzęt do przecisku do komory nadawczej i ponownie rozpoczęto pogrążanie rury. Po kolejnych ok. 3m natrafiono na kolejną przeszkodę. Po wyjęciu sprzętu z komory nadawczej, wypłukaniu pod ciśnieniem i usunięciu ręcznie urobku z rury, okazało się iż przeszkodę stanowi stary podkład kolejowy. Stary podkład kolejowy wycięto piłami elektrycznymi i ponownie kontynuowano pogrążanie rury. Po kolejnych 12m natrafiono na kolejną nieznana przeszkodę. Stwierdzono konieczność demontażu sprzętu z komory nadawczej, wypłukania pod ciśnieniem i usunięcia ręcznie urobku z rury. Okazało się, że przeszkodę stanowi stary mur z cegły klinkierowej. Stwierdzono konieczność usunięcia przeszkody z muru z cegły klinkierowej. Po dokonaniu oględzin stalowej rury przyciskowej stwierdzono jej liczne uszkodzenia w postaci zagięć krawędzi rury. Mając na uwadze powyższe oraz fakt konieczności realizacji przecisków w warunkach gruntowych odpowiadających warunkom dotychczas rozpoznanym przewiduje się konieczność wykonania następujących robót dodatkowych: - zwiększenia robót ziemnych związanych z wykopem i zasypką komór nadawczych i odbiorczych: Komora nadawcza = 1,0m x 1,0m x 14,0m x 2szt. =28,0m3, Komora odbiorcza = 1,0m x 3,0m x 3,0m x 2szt. =18,0m3, Razem = (28m3 + 18m3) - 6,0m3(ława betonowa) =40m3 - usuwania kolizji z kablami teletechnicznymi - 15mb, - usuwania kolizji z ławą fundamentową: Ława fundamentowa w komorze nadawczej od strony Krakowa: 10m x 1,0m x śr.0,5m = 5m3, - rozbiórce spieku hutniczego w komorze odbiorczej: Komora nadawcza= 3,0m x 3,0m x1,5m x 2szt = 27m3 - wykona specjalistyczne płukanie rury pod ciśnieniem ok. 200 atmosfer, tzw. WUKO: Przecisk od strony Katowic - 28mb, Przecisk od strony Krakowa - 42mb, Razem = 28mb + 42mb = 70mb. - usuwania kolizji z niezidentyfikowanymi urządzeniami typu rury stalowe przy zastosowaniu gazów technicznych - 2 kolizje x 2mb = 4,0mb, - usuwania kolizji z podkładami kolejowymi przy zastosowaniu pił elektrycznych - 2 kolizje x 4mb = 8,0mb, - rozbiórek muru z cegły - nawiercenie otworów i nacięcie tarczą diamentową w celu osłabienia muru i rozbiórka lekkimi młotami pneumatycznymi i elektrycznymi. Wykonanie rozbiórki muru pod torowiskiem wymaga zaangażowanie specjalistycznego sprzętu i odpowiednio wyszkolonej kadry pracowniczej, gdyż przedmiotowa rozbiórka będzie wykonywana z wnętrza rury przecisku średnicy 600mm znajdującej się w odległości ok. 15,0m od komory nadawczej i ok. 3,0m poniżej poziomu terenu (pod torowiskiem). Wiercenie otworów: 30szt x 50cm) x 2szt = 3000cm2, Cięcie piłą diamentową: (0,5m x 4szt) x 2szt = 4,0m2 - usuwanie pozaginanych końcówek rur przy zastosowaniu gazów technicznych - 2kpl., - wykona specjalistyczne płukanie rury pod ciśnieniem ok. 200 atmosfer, - ręcznego usuwania tłucznia i kamieni z wnętrz przecisków: Przecisk od strony Katowic - 28mb, Przecisk od strony Krakowa - 42mb, Razem = 28mb + 42mb = 70mb. II. Wykonania tymczasowej przebudowy trakcji tramwajowej - ustawanie dwóch tymczasowych słupów oraz wykonanie tymczasowego powieszenia trakcji tramwajowej. 1. Roboty dodatkowe przy wykonaniu trakcji tramwajowej. a) W celu montażu kładki technologicznej na fundamentach konieczna jest przebudowa trakcji tramwajowej - usunięcie słupów trakcyjnych z oczepów istniejących wiaduktów drogowych. W tym celu należy przebudować trakcję w rejonie istniejących wiaduktów. Projekt przebudowy zakłada zabudowę nowych słupów trakcyjnych nr 3 i 5 po stronie północnej oraz 8 i 10 po stronie południowej. Po wytyczeniu słupów w terenie okazało się, iż nie jest możliwe wykonanie słupów nr 5 i 8 jako projektowane, gdyż słup nr 5 zlokalizowany jest w istniejącym przęśle wiaduktu, który w drugim etapie będzie wyburzony, a słup nr 8 znajduje się na trasie światłowodów i wodociągu w rejonie płyt przejściowych przewidzianych do rozbiórki. Słup nr 5 będzie można wykonać jako projektowy dopiero po wyburzeniu wiaduktu północnego (jezdnia lewa) i odtworzeniu przyczółka B wraz z zasypką. Słup nr 8 będzie można wykonać jako projektowany dopiero po przebudowie kabli teletechnicznych i wodociągu o300 na kładkę technologiczną oraz po wyburzeniu wiaduktu południowego (jezdnia prawa) i odtworzeniu przyczółka A wraz z zasypką. b) W związku z powyższym niezbędne jest: - wykonanie fundamentów dla słupów tymczasowych nr 5(prim) i 8(prim) - 2 szt., - zamontowanie tymczasowych słupów nr 5(prim) i 8(prim) - 2 szt., - wykonanie jako mocniejszych słupów projektowych nr 3 i 10 - 2 szt., - wykonanie tymczasowej przebudowy podwieszeń trakcji tramwajowej po uprzednim zamówionym wyłączeniu napięcia w trakcji, wprowadzeniu zastępczej komunikacji autobusowej oraz zapewnieniu nadzoru technicznego z ramienia Tramwajów Śląskich - 1kpl., - zdemontowanie tymczasowych podwieszeń trakcji tramwajowej - 2 szt, - zdemontowanie tymczasowych słupów nr 5(prim) i 8(prim) wraz z rozbiórką fundamentów - 2 szt. - wykonanie Projektu Tymczasowej Przebudowy Trakcji wraz z uzgodnieniem użytkownika w rejonie wiaduktów, umożliwiający montaż kładki technologicznej oraz demontaż i montaż belek ustroju nośnego wiaduktów - 1kpl., Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • MOSTY CHRZANÓW SP. Z O.O. - LIDER KONSORCJUM, ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. śląskie.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6528020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234126-5 Roboty związane z liniami tramwajowymi