Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 654550-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

Urząd Gminy w Jabłonnie: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (CN2711 21 00) dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
GMINA JABŁONNA Siedziba: Urząd Gminy Jabłonna 23-114 Jabłonna - Majątek, Jabłonna - Majątek 22 powiat lubelski, województwo lubelskie NIP: 713-289-28-26, REGON: 431019773 tel. 81 561 05 70 fax 81 561 00 65
Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze
Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga
Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22 , 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (URL): http://www.jablonna.lubelskie.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1. Strony ustalają, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa (zakup) gazu do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych, w całości przeprowadzi Gmina Jabłonna. 2. Wójt Gminy Jabłonna odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za: a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne; b) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego; c) powołanie członków komisji przetargowej w składzie trzyosobowym; d) powołanie biegłych; e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym; f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach; g) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym); h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. 3. Zgody Uczestnika wymaga: a) powołanie biegłych; b) wybór pełnomocnika. Strony ustalają, że koszty przeprowadzenia postępowania ponosi Gmina Jabłonna, w tym koszty wynagrodzenia członków komisji przetargowej, wynagrodzenia biegłych, koszty zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym i koszty postępowania odwoławczego (koszty procesu).

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Gminy Jabłonna 23-114 Jabłonna - Majątek, Jabłonna - Majątek 22


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (CN2711 21 00) dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny:
ZP.271.25.2018.DS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (CN2711 21 00) dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych. Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy Zamawiający zawarł w dniu 16.11.2018 r. porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego, z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi. W wyniku zawarcia powyższych porozumień Gmina Jabłonna jest Liderem upoważnionym do przeprowadzenia w imieniu własnym i wymienionych jednostek niniejszego postępowania przetargowego i zawiera umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz. W imieniu i na rzecz pomiotów niżej wymienionych umowę zawiera również Gmina Jabłonna tj.: 1) Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów 2) Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów 3) Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze 4) Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga 5) Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy Mając powyższe na uwadze Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 1 umowę na dostawę przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych. Przewidywana ilość 17 punktów poboru gazu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Łączna ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 5 do SIWZ szacuje się na 5 560 407 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SIWZ: zał. nr 5 (wzór umowy) oraz zał. nr 4 (wykaz jednostek i prognozowane zużycie). Aktualne umowy kompleksowe obowiązują do dnia 31.12.2018 r. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. Zamawiający informuje, iż termin rozpoczęcia zakupu gazu uzależniony jest od pozytywnie zakończonej procedury zmiany sprzedawcy. Wobec powyższego wybrany Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszego postępowania do przeprowadzenia niezwłocznie, nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu (jeśli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy). Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia. Wykonawca powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowę kompleksową z Fortum Marketing and Sales Polska SA. 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 9 Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów. Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 30 ust. 9 Pzp – ze względu na brak cech charakterystycznych (indywidualnych) dla przedmiotu zamówienia, którym jest gaz nie opisuje cech produktu (dostawy).


II.5) Główny kod CPV:
65210000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
09123000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2019-01-01   lub
zakończenia:
2021-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-01-01 2021-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: a) obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; albo posiadanie aktualnej podpisanej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego - w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): kserokopia aktualnej koncesji potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: a) obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych): Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawo zamówień publicznych) – wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.15, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ 17.2. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przekaże wybranemu Wykonawcy wszelkie, niezbędne do realizacji umowy, dane w wersji edytowalnej (Excel, Word). 17.3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy, pod warunkiem, iż umowa zawierać będzie wszystkie zapisy zawarte we wzorze umowy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie niezbędnych zapisów (związanych np. ze świadczeniem usług dystrybucji wymaganych przez lokalnego OSD) w formie załączników do umowy kompleksowej, które nie mogą być sprzeczne z zapisami wynikającymi z załącznika nr 5 do SIWZ, które mają charakter nadrzędny w stosunku do wprowadzonych załącznikami zapisów. 17.4. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość otrzymywania faktur wstępnych dla grupy taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe, wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych. 17.5. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza określenia minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy na poziomie 60%.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510004787-N-2019 z dnia 09-01-2019 r.
Urząd Gminy w Jabłonnie: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (CN2711 21 00) dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 654550-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
GMINA JABŁONNA Siedziba: Urząd Gminy Jabłonna 23-114 Jabłonna - Majątek, Jabłonna - Majątek 22 powiat lubelski, województwo lubelskie NIP: 713-289-28-26, REGON: 431019773 tel. 81 561 05 70 fax 81 561 00 65
Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze
Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga
Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
1. Strony ustalają, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa (zakup) gazu do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych, w całości przeprowadzi Gmina Jabłonna. 2. Wójt Gminy Jabłonna odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za: a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne; b) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego; c) powołanie członków komisji przetargowej w składzie trzyosobowym; d) powołanie biegłych; e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym; f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach; g) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym); h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. 3. Zgody Uczestnika wymaga: a) powołanie biegłych; b) wybór pełnomocnika. Strony ustalają, że koszty przeprowadzenia postępowania ponosi Gmina Jabłonna, w tym koszty wynagrodzenia członków komisji przetargowej, wynagrodzenia biegłych, koszty zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym i koszty postępowania odwoławczego (koszty procesu).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (CN2711 21 00) dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.25.2018.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (CN2711 21 00) dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych. Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy Zamawiający zawarł w dniu 16.11.2018 r. porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego, z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi. W wyniku zawarcia powyższych porozumień Gmina Jabłonna jest Liderem upoważnionym do przeprowadzenia w imieniu własnym i wymienionych jednostek niniejszego postępowania przetargowego i zawiera umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz. W imieniu i na rzecz pomiotów niżej wymienionych umowę zawiera również Gmina Jabłonna tj.: 1) Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów 2) Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów 3) Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze 4) Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga 5) Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy Mając powyższe na uwadze Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 1 umowę na dostawę przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych. Przewidywana ilość 17 punktów poboru gazu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Łączna ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 5 do SIWZ szacuje się na 5 560 407 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SIWZ: zał. nr 5 (wzór umowy) oraz zał. nr 4 (wykaz jednostek i prognozowane zużycie). Aktualne umowy kompleksowe obowiązują do dnia 31.12.2018 r. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. Zamawiający informuje, iż termin rozpoczęcia zakupu gazu uzależniony jest od pozytywnie zakończonej procedury zmiany sprzedawcy. Wobec powyższego wybrany Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszego postępowania do przeprowadzenia niezwłocznie, nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu (jeśli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy). Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia. Wykonawca powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowę kompleksową z Fortum Marketing and Sales Polska SA. 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 9 Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów. Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 30 ust. 9 Pzp – ze względu na brak cech charakterystycznych (indywidualnych) dla przedmiotu zamówienia, którym jest gaz nie opisuje cech produktu (dostawy).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65210000-8


Dodatkowe kody CPV:
09123000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1062342.55

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Onico Energia Sp. z o.o. S.K.A
Email wykonawcy: office@onico-energia.pl
Adres pocztowy: Flory 3 / 4
Kod pocztowy: 00-586
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1306681.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1306681.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1306681.34
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-12-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 654550-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.25.2018.DS
Data publikacji zamówienia: 2018-11-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.jablonna.lubelskie.pl/
Informacja dostępna pod: http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
65210000-8 Przesył gazu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (CN2711 21 00) dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych Onico Energia Sp. z o.o. S.K.A
Flory 3 / 4, 00-586 Warszawa, woj.
2018-12-13 1 306 681,00