Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 654750-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia: Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia, krajowy numer identyfikacyjny 52573100000, ul. ul. Rynek  2 , 63800   Gostyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 065 5752110-13, e-mail um@gostyn.pl, faks 655 752 142.
Adres strony internetowej (URL): www.biuletyn.gostyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.biuletyn.gostyn.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.biuletyn.gostyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

Numer referencyjny:
GK.271.21.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ I - Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie gminy Gostyń – miasto. CZĘŚĆ II - Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie gminy Gostyń – wsie. Zakres usług obejmuje: 1. Prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji pracy sprzętu oraz codzienne raportowanie Zamawiającemu o wykonanych pracach. Raport ten winien być przekazany Zamawiającemu drogą elektroniczną lub w wersji papierowej każdorazowo po podjętych działaniach do godz. 12:00 – w cyklu dobowym (od godz. 7:00 do godz. 7:00). Niedostarczenie tego raportu w wyznaczonym terminie może stanowić podstawę do niezaliczenia wykazanych prac; 2. Lokalizacja bazy sprzętowej: cz. I i cz. II - baza sprzętowa oraz magazynowa winna znajdować się w odległości nie większej niż 15 km od granic miasta Gostynia; 3. Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych; 4. Usuwanie śniegu z ulic lub dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów w szczególności: na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych; 5. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia całodobowego telefonicznego dyżuru na potrzeby zimowego utrzymania dróg oraz do przystąpienia do usług każdorazowo nie później niż 2 godz. po ustaniu opadów śniegu oraz niezwłocznie (nie później niż 1 godz.) po wystąpieniu gołoledzi; a także na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. 6. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację usługi poprzez zabezpieczenie niezbędnego personelu i sprzętu. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usługi; 8. Sprzęt i maszyny przewidziane do realizacji zamówienia utrzymane winny być w ciągłej gotowości do działania; 9. Obsługa, naprawy i remonty sprzętu przewidzianego do wykonania usługi należą do obowiązków Wykonawcy; 10. Czas pracy to faktyczny czas pracy sprzętu przy odśnieżaniu i posypywaniu ulic - dojazd do bazy w związku z załadunkiem lub tankowaniem sprzętu nie będzie zaliczany do czasu pracy; 11. Wykonawca zobowiązany jest do używania mieszanki solno piaskowej przygotowanej przez Zamawiającego i magazynowanej na terenie ZGKiMu w Gostyniu przy ul. Nad kanią 107. 12. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1990 ze zm.); 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w czasie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w stosunku do osób trzecich; 14. Wykonawca będzie dyspozycyjny przez całą dobę, także w niedziele, sobotę i dni wolne od pracy, do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg; 15. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody zaistniałe w toku realizacji umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 16. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do jej pokrycia w pełnej wysokości; 17. Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowany czas sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy potwierdzone przez pracowników Urzędy Miejskiego w Gostyniu.


II.5) Główny kod CPV:
90620000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2019-01-01   lub
zakończenia:
2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże: 1) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100); 2) posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100);
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje wykazanym doświadczeniem zawodowym, polegającym na należytym wykonaniu (w ciągu ostatnich 3 lat, licząc do terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej jednej usługi mechanicznego utrzymania dróg – o wartości min. 30.000,00 zł brutto; 2) dysponuje co najmniej: a) samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką lub ciągnik z pługiem i piaskarką - 2 szt., b) samochód ciężarowy z pługiem lub ciągnik z pługiem – 2 szt., c) koparko ładowarka – 2 szt. Oferta z pojazdami, które nie spełnią powyższych parametrów, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; (jeżeli oferent złoży ofertę na obydwie części zamówienia – minimum sprzętowe dotyczy odrębnie każdej części)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126 ze zm.), składa informację: a) z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem na określoną sumę gwarancyjną. 3. Wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji). 2. Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia - dostępnych pojazdów Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 4. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę musi wnieść wadium na każdą część osobno w wysokości: część I - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), część II – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany stawki podatku VAT, 2) zmiany zakresu usługi poprzez jego zwiększenie określonego wykazu ulic, stanowiący załącznik do umowy, 3) konieczności wprowadzenia usługi zamiennej w zależności od warunków atmosferycznych, 4) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-10, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Marzena Paluszkiewicz, Wydział Gospodarki Komunalnej, mpaluszkiewicz@um.gostyn.pl, tel. 65 575 21 39, Paweł Grzempowski, Wydział Gospodarki Komunalnej, pgrzempowski@um.gostyn.pl, tel. 65 575 21 38, Marta Szymańska, Wydział Organizacyjny, mszymanska@um.gostyn.pl, tel. 65 575 21 26.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie gminy Gostyń – miasto

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych; Usuwanie śniegu z ulic lub dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów w szczególności: na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90620000-9, 90630000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie gminy Gostyń – wsie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych; Usuwanie śniegu z ulic lub dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów w szczególności: na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90620000-9, 90630000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510009265-N-2019 z dnia 15-01-2019 r.
Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia: Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 654750-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia, Krajowy numer identyfikacyjny 52573100000, ul. ul. Rynek  2, 63800   Gostyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 065 5752110-13, e-mail um@gostyn.pl, faks 655 752 142.
Adres strony internetowej (url): www.biuletyn.gostyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
GK.271.21.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres usług obejmuje: 1. Prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji pracy sprzętu oraz codzienne raportowanie Zamawiającemu o wykonanych pracach. Raport ten winien być przekazany Zamawiającemu drogą elektroniczną lub w wersji papierowej każdorazowo po podjętych działaniach do godz. 12:00 – w cyklu dobowym (od godz. 7:00 do godz. 7:00). Niedostarczenie tego raportu w wyznaczonym terminie może stanowić podstawę do niezaliczenia wykazanych prac; 2. Lokalizacja bazy sprzętowej: cz. I i cz. II - baza sprzętowa oraz magazynowa winna znajdować się w odległości nie większej niż 15 km od granic miasta Gostynia; 3. Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych; 4. Usuwanie śniegu z ulic lub dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów w szczególności: na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych; 5. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia całodobowego telefonicznego dyżuru na potrzeby zimowego utrzymania dróg oraz do przystąpienia do usług każdorazowo nie później niż 2 godz. po ustaniu opadów śniegu oraz niezwłocznie (nie później niż 1 godz.) po wystąpieniu gołoledzi; a także na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. 6. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację usługi poprzez zabezpieczenie niezbędnego personelu i sprzętu. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usługi; 8. Sprzęt i maszyny przewidziane do realizacji zamówienia utrzymane winny być w ciągłej gotowości do działania; 9. Obsługa, naprawy i remonty sprzętu przewidzianego do wykonania usługi należą do obowiązków Wykonawcy; 10. Czas pracy to faktyczny czas pracy sprzętu przy odśnieżaniu i posypywaniu ulic - dojazd do bazy w związku z załadunkiem lub tankowaniem sprzętu nie będzie zaliczany do czasu pracy; 11. Wykonawca zobowiązany jest do używania mieszanki solno piaskowej przygotowanej przez Zamawiającego i magazynowanej na terenie ZGKiMu w Gostyniu przy ul. Nad kanią 107. 12. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1990 ze zm.); 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w czasie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w stosunku do osób trzecich; 14. Wykonawca będzie dyspozycyjny przez całą dobę, także w niedziele, sobotę i dni wolne od pracy, do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg; 15. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody zaistniałe w toku realizacji umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 16. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do jej pokrycia w pełnej wysokości; 17. Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowany czas sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy potwierdzone przez pracowników Urzędy Miejskiego w Gostyniu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
90620000-9


Dodatkowe kody CPV:
90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie gminy Gostyń – miasto

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
75000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: CAVA POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Krajewice 116
Kod pocztowy: 63-800
Miejscowość: Gostyń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
134000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie gminy Gostyń – wsie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na przedmiotowe zamówienie nie została złożona żadna oferta. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”. Konieczne jest więc unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: um@gostyn.pl
tel: 065 5752110-13
fax: 655 752 142
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-12-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 654750-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: GK.271.21.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 3500 ZŁ
Szacowana wartość* 116 666 PLN  -  175 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.biuletyn.gostyn.pl
Informacja dostępna pod: www.biuletyn.gostyn.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie gminy Gostyń – miasto CAVA POLSKA Sp. z o.o.
Krajewice 116, 63-800 Gostyń, woj.
2019-01-02 134 000,00