Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 654837-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Gmina Świnna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna w roku 2019.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świnna, krajowy numer identyfikacyjny 072182723, ul. Wspólna  13 , 34-331   Świnna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 863 80 23, e-mail zamowienia@swinna.pl, faks 33 863 85 32.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.swinna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.swinna.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012. Prawo pocztowe ( t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1481 ze zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Gmina Świnna ul. Wspólna 13 34-331 Świnna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna w roku 2019.

Numer referencyjny:
GK.2711.13.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Świnna ich transport oraz zagospodarowanie tych odpadów w roku 2019. Usługi obejmują odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Świnna, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także ich transport do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczej do obsługi regionu, zgodnie z zapisami: - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 ), - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 ), a także: - Uchwała Nr XVI/60/15 Rady Gminy Świnna z dnia 3.12.2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna, - Uchwała Nr XLI/190/17 Rady Gminy Świnna z dnia 9.11.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna, - Uchwała Nr XXI/101/16 Rady Gminy Świnna z dnia 19.02.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, - Uchwała Nr XLI/191/17 Rady Gminy Świnna z dnia 9.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/101/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2. Zamówienie obejmuje: 1). Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnna następujących rodzajów odpadów: a) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, b) papier i tektura, c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, d) odpady organiczne: zielone i kuchenne ( odbiór tylko z pojemników dostosowanych do mechanicznego odbioru o poj. 120 l ), dodatkowo trawy będą odbierane wyłącznie z pojemników o poj. max do 240 l – będących własnością właściciela nieruchomości, w terminach odpadów organicznych, e) żużle i popioły z kotłów c.o. ( odbierane w kodzie ex 20 01 99 ), f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( balast), g) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Częstotliwość odbioru odpadów: a. segregowane surowce wtórne i zmieszane odpady komunalne - jeden raz w miesiącu, b. żużel (popioły) – jeden raz w miesiącu, c. odpady organiczne: zielone i kuchenne – jeden raz w miesiącu w okresie zimowym, w okresie letnim - dwa razy w miesiącu począwszy od miesiąca maja do miesiąca września, d. meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, lampy żarowe, halogenowe i świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych, gospodarstwach domowych, zużyte opony ( max 4 z jednej nieruchomości z samochodów osobowych), dwa razy w roku (w miesiącu kwietniu i październiku), Miejsce odbioru - odpady odbierane będą spod bram (wyjazdów) wszystkich posesji zamieszkałych i niezamieszkałych. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem wywozu odpadów stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. Dostęp do niektórych nieruchomości może być utrudniony z uwagi na: niewystarczającą szerokość niektórych dróg dojazdowych do nieruchomości, rodzaj nawierzchni niektórych dróg dojazdowych, ukształtowanie terenu oraz znaczne nachylenie niektórych ulic, dróg dojazdowych. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych, które będzie trzeba odebrać i zagospodarować szacuje się na około 2 200 Mg. 2) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ( domki letniskowe) w pojemnik min. 120 l na odpady biodegradowalne w kolorze brązowym w ilości 1 szt. / nieruchomość. W przypadku, gdy na nieruchomości dokonany jest podział nieruchomości na części i złożone są dwie lub więcej deklaracji na odbiór odpadów, traktuje się je jako oddzielne nieruchomości. 3) Utrzymanie w czystości przystanków MZK, PKS ( 32 szt ) we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Świnna – jeden raz w tygodniu ( piątek) i opróżnianie wszystkich koszy – 32 szt. Jeżeli w czasie wykonywania umowy w piątek będzie dzień wolny od pracy, to usługę należy wykonać dzień wcześniej - w czwartek. 3. Działania informacyjne Obowiązkiem Wykonawcy jest zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Świnna Na przedmiotowej stronie Wykonawca zamieści uzgodniony z Zamawiającym „Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Świnna” oraz „Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych”. Harmonogram wywozu odpadów z Gminy Świnna stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. Na przedmiotowej stronie Wykonawca będzie również zamieszczał inne informacje w sprawie zamówienia, przekazane przez Zamawiającego lub zatwierdzone przez Zamawiającego. Ponadto w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy do każdego właściciela nieruchomości z której odbierane są odpady „Harmonogram odbioru odpadów” w wersji papierowej zatwierdzony przez Zamawiającego. 4.Transport i zagospodarowanie. 1). Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z ukształtowaniem terenu gminy i dostosował środki transportu do specyfiki terenu. 2). Wykonawca wyposaży pojazdy, przeznaczone do wykonywania usługi w urządzenie zapewniające bieżący monitoring pracy tj. odbiornik GPS z możliwością podglądu pojazdów monitorowanych przez upoważnionego pracownika UG Świnna. 3). Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 4). Wykonawca przekazuje odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do regionalnych lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z aktualnie obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. 5. Wykonawca winien przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Wykonawca winien gospodarować odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie się z powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 ustawy tj.: - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 5. Inne ustalenia i wymagania dot. realizacji zadania. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY: 1. Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. a. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu następujące dokumenty, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym: - raport o ilości i rodzaju odpadów komunalnych (ilość worków frakcjami) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości, (raport winien obejmować nazwę miejscowości, nr porządkowy nieruchomości, ilość worków z podziałem na odpady segregowane i balast), - raport o ilości i rodzaju odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz niebezpiecznych (Mg z podziałem na frakcje) odebranych podczas objazdowej zbiórki, - raport o sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, b. przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania półroczne zgodne z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych, oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Dodatkowo Wykonawca przekaże takie sprawozdanie w formie elektronicznej, c. wraz z kolejnymi półrocznymi sprawozdaniami należy przedłożyć Zamawiającemu wykaz nieruchomości, które nie były zamieszczone we wcześniejszym wykazie, a odebrano z nich w okresie objętym sprawozdaniem odpady komunalne, ze wskazaniem ilości i rodzajów odpadów jakie odebrano, d. wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących: papier ,metale, tworzywa sztuczne, szkło, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, wyliczalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167 ). 2.Kontrola rzetelności segregacji: Powiadomienie Gminy w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 3.Harmonogram odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych Dokonywanie odbioru odpadów komunalnych sprzed nieruchomości zgodnie z Harmonogramem wywozu odpadów stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne; zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. Dostarczenie wszystkim właścicielom nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na rok 2019 w wersji papierowej. Wykonawca ujmie w harmonogramie zgłoszone przez Zamawiającego uwagi, oraz nowe punkty wywozowe - w ciągu 7 dni od zgłoszenia. 6. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców Gminy, 2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, 3) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru, 4) parkowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo-transportowej, 5) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy, 6) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu: prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych, konfiguracji terenu itp. Wykonawcy nie przysługują wtedy roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, 7) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, 9) naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie, 10) umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi, 11) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Gminy, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami, 12) udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji, tak aby był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą, 13) udostępnia worków do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będą przekazywane nieodpłatnie mieszkańcom gminy przy każdym odbiorze w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane (cena worków wliczona w cenę oferty). Worki na surowce wtórne muszą spełniać następujące wymagania: - być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,03 mm, - wyglądać estetycznie, być trwałe i oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane - integralną częścią worka powinien być element umożliwiający jego skuteczne zawiązanie. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świnna worki winny mieć pojemność: 60 l ( dla szkła opakowaniowego) 100 l ( dla surowców pozostałych) Kolorystyka worków: - opakowania z papieru, karton, tektura(także falista),katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy i worki papierowe- worek w kolorze niebieskim z napisem „ PAPIER” - butelki i słoiki po napojach i żywności( w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych) szklane opakowania po kosmetykach, szklane flakony ,- worek w kolorze zielonym z napisem „ SZKŁO” - odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki o ile nie zbieramy ich osobno, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe ( np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości( np. proszkach do prania) kosmetykach(np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach ,puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle ,zakrętki od słoików, zabawki(zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców) – worek w kolorze żółtym z napisem „METALE i TWORZWA SZTUCZNE” 14) Odpady komunalne będą odbierane od wszystkich mieszkańców z terenu gminy Świnna, z uwagi na górzysty teren zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, celem rzetelnego przygotowania się wykonawcy do złożenia oferty. 15) Tereny o utrudnionym dojeździe z uwagi na ukształtowanie terenu wymagające użycia specjalistycznego sprzętu mechanicznego: sołectwo Pewel Ślemieńska – ul. Bukowa, droga gruntowa – polna o nienormatywnej szerokości - 3 nieruchomości zamieszkałe, Sołectwo Świnna - Odnoga ul. Pielgrzymów i ul. Kasztelańskiej, droga gruntowa – polna o nienormatywnej szerokości - 1 nieruchomość zamieszkała, - Odnoga ul. Komarnik - droga gruntowa – polna o nienormatywnej szerokości - 1 nieruchomość zamieszkała. 6. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO: 1. Charakterystyka Gminy Świnna: Powierzchnia gminy wynosi 39,40 km2 Gmina obejmuje sześć sołectw: Świnna, Przyłęków, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Rychwałdek, Trzebinia. Liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe ) - około 8 000 osób. Długość dróg na terenie Gminy Świnna wynosi: 61,80 km drogi gminne 18,5 km dróg powiatowych 4,5 km dróg wojewódzkich. 2. Nieruchomości: 2.1.Nieruchomości zamieszkałe: Liczba nieruchomości wg segregacji TAK NIE Pewel Mała 427 11 Pewel Ślemieńska 366 3 Przyłęków 91 1 Rychwałdek 214 5 Świnna 567 16 Trzebinia 421 8 ŁĄCZNIE – 2130 nieruchomości, z których 2086 (97,93%) zadeklarowało oddawanie odpadów w sposób selektywny. 2.2.Nieruchomości niezamieszkałe: Pewel Mała: Działalność gospodarcza - 44 Domki letniskowe - 54 Zespół Szkolno- Przedszkolny - 1 GOPS - 1 Budynek komunalny - 1 Ośrodek Zdrowia - 1 Parafia - 1 OSP - 1 Cmentarz - 1 Pewel Ślemieńska: Działalność gospodarcza - 9 Domki letniskowe - 24 Zespół Szkolny- Przedszkolny - 1 Budynek komunalny - 1 Parafia - 1 OSP - 1 Cmentarz komunalny - 1 Przyłęków: Działalność gospodarcza - 12 Domki letniskowe - 17 Szkoła Podstawowa + oddział przedszkolny - 1 Parafia - 1 OSP - 1 Cmentarz - 1 Ośrodek Narciarsko – Rekreacyjny „Przyłęków” - 1 Rychwałdek: Działalność gospodarcza - 10 Domki letniskowe - 12 Szkoła Podstawowa + Przedszkole - 1 OSP - 1 Świnna: Działalność gospodarcza - 35 Domki letniskowe - 56 Zespół Szkolno - Przedszkolny - 1 Urząd Pocztowy - 1 Urząd Gminy - 1 Gminny Ośrodek Kultury - 1 Gminna Biblioteka - 1 Parafia - 1 OSP - 1 Cmentarz komunalny - 1 Trzebinia: Działalność gospodarcza - 12 Domki letniskowe - 6 Zespół Szkolno - Przedszkolny - 1 Parafia - 1 OSP - 1 Cmentarz komunalny - 1 ŁĄCZNIE – 322 nieruchomości, z których 279 ( 86,65 %) zadeklarowało oddawanie segregowanych odpadów. Podana ilość nieruchomości objętych zbiórką odpadów w okresie realizacji umowy może ulec zmianie. 7. INNE INFORMACJE. W 2017 i 2018 roku ilość i rodzaj odpadów komunalnych odebranych od właścicieli, położonych na terenie gminy Świnna, przez uprawnione podmioty (dane ze sprawozdań półrocznych i kart przekazania odpadów z przeprowadzonych zbiórek) przedstawia się następująco: ( II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r.). KOD ODPADU NAZWA MASA [Mg] 10 01 01 Żużle i popioły paleniskowe 1 087,370 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 16,650 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 26,400 15 01 04 Opakowania z metali 13,840 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 123,880 15 01 07 Szkło 190,490 16 01 03 Zużyte opony 18,090 Ex 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 14,580 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 4,110 20 02 01 Odpady zielone 28,460 20 02 03 Odpady nieulegające biodegradacji 9,100 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 626,280 20 01 23 * Urządzenia zawierające freony 1,110 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 99,520 Suma 2 259,880 Odpady segregowane poza określonymi w harmonogramie terminami mogą być przez właściciela posesji dowożone do PSZOK. Punkt ten mieści się w Żywcu ul. Bracka 51. 8. Wymogi dotyczące zatrudniania pracowników. a) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówin publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tj. pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę. b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. odbiór ( w tym załadunek) odpadów i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji zastępczej działają w oparciu o umowę o prace z Wykonawcą lub Podwykonawcą.


II.5) Główny kod CPV:
90513100-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90511300-5
90512000-9
90500000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada: - wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Świnna w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku , w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – dokument wymagany przed podpisaniem umowy, - Wykonawca musi być zarejestrowany w BDO tj. bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie transportu odpadów określonych w zamówieniu z 24 stycznia 2018 roku, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. – Dz. Urz. RP z 2018 r., poz. 118). Adres strony internetowej BDO: www.bdo.mos.gov.pl
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub co najmniej 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż w okresie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę lub usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 2 000 Mg . Podane wartości muszą być zrealizowane w jednej usłudze (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej specyfikacji). b) Wykonawca składający ofertę w prowadzonym postępowaniu musi wykazać się posiadaniem narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj. : - co najmniej dwa pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z podnośnikiem bramowym lub hakowym - do odbioru odpadów w kontenerach, - co najmniej jeden samochód do jazdy w trudnym terenie lub ciągnik z odpowiednią przyczepą, z napędem na dwie osie. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentów musi wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób te zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – z treści dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - Wykonawca wskazuje nr BDO. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 1.2.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3) zdolności technicznej lub zawodowej; a) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny w obiektywnej charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy inne dokumenty. Zakres referencji i innych dokumentów musi potwierdzić spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V pkt 1.2.3.a) - zał. Nr 5 do SIWZ. b) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale V pkt. 1.2.3. b) - zał. Nr 6 do SIWZ. 2. Wszelkie oświadczenia składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia dotyczące wykonawcy (w tym również Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, winny być złożone w oryginale (tj. podpisane przez podmiot, którego oświadczenie dotyczy). 3. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3, winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.swinna.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do Specyfikacji . Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt V.4, na podstawie których Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji ), 2) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania Wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5.W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej Wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 zł (słownie:dziesięćtysięcyzłotych00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (w tytule przelewu należy podać skróconą nazwę zadania: wadium – odbiór odpadów komunalnych. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669 ). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Świnna, na konto: ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach Wieprzu nr 12 8140 0009 0000 1124 2000 0060. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy składać w kasie Urzędu Gminy Świnna. 5. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6.Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument zostanie zdeponowany w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Oferta niezabezpieczona wadium zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury20,00
Aspekty środowiskowe- parametry techniczne sprzętu20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: - w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia brutto, wynikającą z ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-07, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świnna z siedzibą ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna; Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Świnnej na adres: iodo@swinna.pl 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna w roku 2019”, numer postępowania: GK.2711.13.2018; 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 2) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 3) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świnna z siedzibą ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna; Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Świnnej na adres: iodo@swinna.pl 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna w roku 2019”, numer postępowania: GK.2711.13.2018; 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 2) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 3) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500305784-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
Gmina Świnna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna w roku 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 654837-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świnna, Krajowy numer identyfikacyjny 072182723, ul. Wspólna  13, 34-331   Świnna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 863 80 23, e-mail zamowienia@swinna.pl, faks 33 863 85 32.
Adres strony internetowej (url): http://bip.swinna.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna w roku 2019

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
GK.2711.13.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Świnna ich transport oraz zagospodarowanie tych odpadów w roku 2019. Usługi obejmują odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Świnna, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także ich transport do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczej do obsługi regionu, zgodnie z zapisami: - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 ), - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 ), a także: - Uchwała Nr XVI/60/15 Rady Gminy Świnna z dnia 3.12.2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna, - Uchwała Nr XLI/190/17 Rady Gminy Świnna z dnia 9.11.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna, - Uchwała Nr XXI/101/16 Rady Gminy Świnna z dnia 19.02.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, - Uchwała Nr XLI/191/17 Rady Gminy Świnna z dnia 9.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/101/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2. Zamówienie obejmuje: 1). Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnna następujących rodzajów odpadów: a) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, b) papier i tektura, c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, d) odpady organiczne: zielone i kuchenne ( odbiór tylko z pojemników dostosowanych do mechanicznego odbioru o poj. 120 l ), dodatkowo trawy będą odbierane wyłącznie z pojemników o poj. max do 240 l – będących własnością właściciela nieruchomości, w terminach odpadów organicznych, e) żużle i popioły z kotłów c.o. ( odbierane w kodzie ex 20 01 99 ), f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( balast), g) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Częstotliwość odbioru odpadów: a. segregowane surowce wtórne i zmieszane odpady komunalne - jeden raz w miesiącu, b. żużel (popioły) – jeden raz w miesiącu, c. odpady organiczne: zielone i kuchenne – jeden raz w miesiącu w okresie zimowym, w okresie letnim - dwa razy w miesiącu począwszy od miesiąca maja do miesiąca września, d. meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, lampy żarowe, halogenowe i świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych, gospodarstwach domowych, zużyte opony ( max 4 z jednej nieruchomości z samochodów osobowych), dwa razy w roku (w miesiącu kwietniu i październiku), Miejsce odbioru - odpady odbierane będą spod bram (wyjazdów) wszystkich posesji zamieszkałych i niezamieszkałych. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem wywozu odpadów stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. Dostęp do niektórych nieruchomości może być utrudniony z uwagi na: niewystarczającą szerokość niektórych dróg dojazdowych do nieruchomości, rodzaj nawierzchni niektórych dróg dojazdowych, ukształtowanie terenu oraz znaczne nachylenie niektórych ulic, dróg dojazdowych. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych, które będzie trzeba odebrać i zagospodarować szacuje się na około 2 200 Mg. 2) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ( domki letniskowe) w pojemnik min. 120 l na odpady biodegradowalne w kolorze brązowym w ilości 1 szt. / nieruchomość. W przypadku, gdy na nieruchomości dokonany jest podział nieruchomości na części i złożone są dwie lub więcej deklaracji na odbiór odpadów, traktuje się je jako oddzielne nieruchomości. 3) Utrzymanie w czystości przystanków MZK, PKS ( 32 szt ) we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Świnna – jeden raz w tygodniu ( piątek) i opróżnianie wszystkich koszy – 32 szt. Jeżeli w czasie wykonywania umowy w piątek będzie dzień wolny od pracy, to usługę należy wykonać dzień wcześniej - w czwartek. 3. Działania informacyjne Obowiązkiem Wykonawcy jest zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Świnna Na przedmiotowej stronie Wykonawca zamieści uzgodniony z Zamawiającym „Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Świnna” oraz „Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych”. Harmonogram wywozu odpadów z Gminy Świnna stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. Na przedmiotowej stronie Wykonawca będzie również zamieszczał inne informacje w sprawie zamówienia, przekazane przez Zamawiającego lub zatwierdzone przez Zamawiającego. Ponadto w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy do każdego właściciela nieruchomości z której odbierane są odpady „Harmonogram odbioru odpadów” w wersji papierowej zatwierdzony przez Zamawiającego. 4.Transport i zagospodarowanie. 1). Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z ukształtowaniem terenu gminy i dostosował środki transportu do specyfiki terenu. 2). Wykonawca wyposaży pojazdy, przeznaczone do wykonywania usługi w urządzenie zapewniające bieżący monitoring pracy tj. odbiornik GPS z możliwością podglądu pojazdów monitorowanych przez upoważnionego pracownika UG Świnna. 3). Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 4). Wykonawca przekazuje odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do regionalnych lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z aktualnie obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. 5. Wykonawca winien przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Wykonawca winien gospodarować odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie się z powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 ustawy tj.: - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 5. Inne ustalenia i wymagania dot. realizacji zadania. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY: 1. Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. a. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu następujące dokumenty, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym: - raport o ilości i rodzaju odpadów komunalnych (ilość worków frakcjami) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości, (raport winien obejmować nazwę miejscowości, nr porządkowy nieruchomości, ilość worków z podziałem na odpady segregowane i balast), - raport o ilości i rodzaju odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz niebezpiecznych (Mg z podziałem na frakcje) odebranych podczas objazdowej zbiórki, - raport o sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, b. przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania półroczne zgodne z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych, oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Dodatkowo Wykonawca przekaże takie sprawozdanie w formie elektronicznej, c. wraz z kolejnymi półrocznymi sprawozdaniami należy przedłożyć Zamawiającemu wykaz nieruchomości, które nie były zamieszczone we wcześniejszym wykazie, a odebrano z nich w okresie objętym sprawozdaniem odpady komunalne, ze wskazaniem ilości i rodzajów odpadów jakie odebrano, d. wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących: papier ,metale, tworzywa sztuczne, szkło, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, wyliczalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167 ). 2.Kontrola rzetelności segregacji: Powiadomienie Gminy w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 3.Harmonogram odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych Dokonywanie odbioru odpadów komunalnych sprzed nieruchomości zgodnie z Harmonogramem wywozu odpadów stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne; zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. Dostarczenie wszystkim właścicielom nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na rok 2019 w wersji papierowej. Wykonawca ujmie w harmonogramie zgłoszone przez Zamawiającego uwagi, oraz nowe punkty wywozowe - w ciągu 7 dni od zgłoszenia. 6. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców Gminy, 2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, 3) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru, 4) parkowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo-transportowej, 5) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy, 6) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu: prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych, konfiguracji terenu itp. Wykonawcy nie przysługują wtedy roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, 7) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, 9) naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie, 10) umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi, 11) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Gminy, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami, 12) udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji, tak aby był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą, 13) udostępnia worków do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będą przekazywane nieodpłatnie mieszkańcom gminy przy każdym odbiorze w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane (cena worków wliczona w cenę oferty). Worki na surowce wtórne muszą spełniać następujące wymagania: - być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,03 mm, - wyglądać estetycznie, być trwałe i oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane - integralną częścią worka powinien być element umożliwiający jego skuteczne zawiązanie. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świnna worki winny mieć pojemność: 60 l ( dla szkła opakowaniowego) 100 l ( dla surowców pozostałych) Kolorystyka worków: - opakowania z papieru, karton, tektura(także falista),katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy i worki papierowe- worek w kolorze niebieskim z napisem „ PAPIER” - butelki i słoiki po napojach i żywności( w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych) szklane opakowania po kosmetykach, szklane flakony ,- worek w kolorze zielonym z napisem „ SZKŁO” - odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki o ile nie zbieramy ich osobno, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe ( np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości( np. proszkach do prania) kosmetykach(np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach ,puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle ,zakrętki od słoików, zabawki(zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców) – worek w kolorze żółtym z napisem „METALE i TWORZWA SZTUCZNE” 14) Odpady komunalne będą odbierane od wszystkich mieszkańców z terenu gminy Świnna, z uwagi na górzysty teren zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, celem rzetelnego przygotowania się wykonawcy do złożenia oferty. 15) Tereny o utrudnionym dojeździe z uwagi na ukształtowanie terenu wymagające użycia specjalistycznego sprzętu mechanicznego: sołectwo Pewel Ślemieńska – ul. Bukowa, droga gruntowa – polna o nienormatywnej szerokości - 3 nieruchomości zamieszkałe, Sołectwo Świnna - Odnoga ul. Pielgrzymów i ul. Kasztelańskiej, droga gruntowa – polna o nienormatywnej szerokości - 1 nieruchomość zamieszkała, - Odnoga ul. Komarnik - droga gruntowa – polna o nienormatywnej szerokości - 1 nieruchomość zamieszkała. 6. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO: 1. Charakterystyka Gminy Świnna: Powierzchnia gminy wynosi 39,40 km2 Gmina obejmuje sześć sołectw: Świnna, Przyłęków, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Rychwałdek, Trzebinia. Liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe ) - około 8 000 osób. Długość dróg na terenie Gminy Świnna wynosi: 61,80 km drogi gminne 18,5 km dróg powiatowych 4,5 km dróg wojewódzkich. 2. Nieruchomości: 2.1.Nieruchomości zamieszkałe: Liczba nieruchomości wg segregacji TAK NIE Pewel Mała 427 11 Pewel Ślemieńska 366 3 Przyłęków 91 1 Rychwałdek 214 5 Świnna 567 16 Trzebinia 421 8 ŁĄCZNIE – 2130 nieruchomości, z których 2086 (97,93%) zadeklarowało oddawanie odpadów w sposób selektywny. 2.2.Nieruchomości niezamieszkałe: Pewel Mała: Działalność gospodarcza - 44 Domki letniskowe - 54 Zespół Szkolno- Przedszkolny - 1 GOPS - 1 Budynek komunalny - 1 Ośrodek Zdrowia - 1 Parafia - 1 OSP - 1 Cmentarz - 1 Pewel Ślemieńska: Działalność gospodarcza - 9 Domki letniskowe - 24 Zespół Szkolny- Przedszkolny - 1 Budynek komunalny - 1 Parafia - 1 OSP - 1 Cmentarz komunalny - 1 Przyłęków: Działalność gospodarcza - 12 Domki letniskowe - 17 Szkoła Podstawowa + oddział przedszkolny - 1 Parafia - 1 OSP - 1 Cmentarz - 1 Ośrodek Narciarsko – Rekreacyjny „Przyłęków” - 1 Rychwałdek: Działalność gospodarcza - 10 Domki letniskowe - 12 Szkoła Podstawowa + Przedszkole - 1 OSP - 1 Świnna: Działalność gospodarcza - 35 Domki letniskowe - 56 Zespół Szkolno - Przedszkolny - 1 Urząd Pocztowy - 1 Urząd Gminy - 1 Gminny Ośrodek Kultury - 1 Gminna Biblioteka - 1 Parafia - 1 OSP - 1 Cmentarz komunalny - 1 Trzebinia: Działalność gospodarcza - 12 Domki letniskowe - 6 Zespół Szkolno - Przedszkolny - 1 Parafia - 1 OSP - 1 Cmentarz komunalny - 1 ŁĄCZNIE – 322 nieruchomości, z których 279 ( 86,65 %) zadeklarowało oddawanie segregowanych odpadów. Podana ilość nieruchomości objętych zbiórką odpadów w okresie realizacji umowy może ulec zmianie. 7. INNE INFORMACJE. W 2017 i 2018 roku ilość i rodzaj odpadów komunalnych odebranych od właścicieli, położonych na terenie gminy Świnna, przez uprawnione podmioty (dane ze sprawozdań półrocznych i kart przekazania odpadów z przeprowadzonych zbiórek) przedstawia się następująco: ( II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r.). KOD ODPADU NAZWA MASA [Mg] 10 01 01 Żużle i popioły paleniskowe 1 087,370 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 16,650 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 26,400 15 01 04 Opakowania z metali 13,840 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 123,880 15 01 07 Szkło 190,490 16 01 03 Zużyte opony 18,090 Ex 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 14,580 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 4,110 20 02 01 Odpady zielone 28,460 20 02 03 Odpady nieulegające biodegradacji 9,100 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 626,280 20 01 23 * Urządzenia zawierające freony 1,110 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 99,520 Suma 2 259,880 Odpady segregowane poza określonymi w harmonogramie terminami mogą być przez właściciela posesji dowożone do PSZOK. Punkt ten mieści się w Żywcu ul. Bracka 51. 8. Wymogi dotyczące zatrudniania pracowników. a) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówin publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tj. pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę. b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. odbiór ( w tym załadunek) odpadów i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji zastępczej działają w oparciu o umowę o prace z Wykonawcą lub Podwykonawcą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90513100-7


Dodatkowe kody CPV:
90511300-5, 90512000-9, 90500000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
843361.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sanit – Trans Spółka z o.o.
Email wykonawcy: biuro@sanittrans.pl
Adres pocztowy: Międzyrzecze Górne 383
Kod pocztowy: 43-392
Miejscowość: Międzyrzecze Górne
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1389312.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1389312.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1585080.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Wspólna 13, 34-331 Świnna
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@swinna.pl
tel: 33 863 80 23
fax: 33 863 85 32
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-12-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 654837-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: GK.2711.13.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bip.swinna.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.swinna.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna w roku 2019. Sanit – Trans Spółka z o.o.
Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne, woj.
2018-12-20 1 389 312,00