Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 654936-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Wójt Gminy Ustka: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu Gminy Ustka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Ustka, krajowy numer identyfikacyjny 77050924000000, ul. ul. Dunina  24 , 76270   Ustka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 814 42 57, e-mail zp@ustka.ug.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ustka.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ustka.ug.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ustka.ug.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Urząd Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka - Biuro Obsługi Interesanta


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Numer referencyjny:
IG.271.18.2018.MA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”, w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 2. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące dwie części: Część I: Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego”; Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Część I: Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” 3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo narażonych na największą i niekontrolowaną presję turystów w miejscowości Poddąbie poprzez budowę dojść do plaży oraz wykonanie nasadzeń rodzimej roślinności, w postaci rokitnika, z udziałem lokalnej społeczności jako edukacyjne zajęcia dzieci i młodzieży lokalnych szkół w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.1.2. Zadanie, obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Ścieżka 1 - od ul. Plażowej w Poddąbiu, poprzez kładkę aż do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 30/1, 226, 29/2 i 29/3 obręb Poddąbie, gm. Ustka, szerokość 3 m, długość około 1420 m oraz szerokość 2 m i długość około 90 m, 2) Ścieżka 2 - od ul. Promenada Słońca w Poddąbiu do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 30/1 i 225 obręb Poddąbie, gm. Ustka, szerokość 2 m, długość około 320 i długość około 90 m, 3) Ścieżka 3 - od ul. Spacerowej w Poddąbiu do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 29/3 i 225 obręb Poddąbie, gm. Ustka szerokość 2 m, długość około 410 i długość około 90 m, 4) Ścieżka 4 - od ul. Plażowej w Poddąbiu do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 29/3 i 224 obręb Poddąbie, gm. Ustka, szerokość 2 m, długość około 285 i długość około 120 m. 3.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie: 1) dokumentacji budowlanej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 7.1 do SIWZ, zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 2) robót budowlanych związanych z budową infrastruktury, w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację budowlaną. 3.1.4. W ramach wykonania zakresu niniejszego zamówienia [określonego w 3.3.1.3. pkt 1 SIWZ oraz § 1 ust. 3 pkt 1) projektu umowy], Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) opracowania map do celów projektowych – 1 egz., 2) opracowania dokumentacji geotechnicznej – 1 egz., 3) opracowania pełnobranżowej dokumentacji budowlanej – 5 egz., obejmującej w szczególności: - zagospodarowanie terenu, - projekt branży drogowej w zakresie rozwiązań technicznych infrastruktury, 4) opracowania przedmiaru robót – 5 egz., 5) opracowania kosztorysu inwestorskiego – 5 egz., 6) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 5 egz., 7) opracowania informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia– 5 egz., 8) opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego – 5 egz., 9) uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i oświadczeń – 1 egz., 10) uzyskania w imieniu zamawiającego dokumentu uprawniającego do realizacji robót budowlanych – 1 egz. 3.1.5. W ramach zakresu [określonego w pkt 3.3.1.3 pkt 2) SIWZ oraz w § 1 ust. 3 pkt 2) projektu umowy] Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej: W ramach zakresu określonego powyżej Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej: 1) robót przygotowawczych (w tym m.in. robót pomiarowych, robót ziemnych), 2) budowy ścieżek, 3) wszelkich robót, dostaw i usług towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.2. Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” 3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo narażonych na największą i niekontrolowaną presję turystów w miejscowości Dębina poprzez budowę dojścia do plaży oraz wykonanie nasadzeń rodzimej roślinności, w postaci rokitnika, z udziałem lokalnej społeczności jako edukacyjne zajęcia dzieci i młodzieży lokalnych szkół w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.2.2. Zadanie, obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Ścieżka 5 - od ul. Nadmorskiej w Dębinie do zejścia na plażę w Dębinie, dz. nr 7/10, 7/9 i 222 obręb Rowy, gm. Ustka, szerokość 2 m, długość około 315 m. 3.2.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie: 1) dokumentacji budowlanej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 7.2 do SIWZ, zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 2) robót budowlanych związanych z budową infrastruktury, w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację budowlaną. 3.2.4. W ramach wykonania zakresu niniejszego zamówienia [określonego w 3.3.2.3. pkt 1 SIWZ oraz § 1 ust. 3 pkt 1) projektu umowy], Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) opracowania map do celów projektowych – 1 egz., 2) opracowania dokumentacji geotechnicznej – 1 egz., 3) opracowania pełnobranżowej dokumentacji budowlanej – 5 egz., obejmującej w szczególności: - zagospodarowanie terenu, - projekt branży drogowej w zakresie rozwiązań technicznych infrastruktury, 4) opracowania przedmiaru robót – 5 egz., 5) opracowania kosztorysu inwestorskiego – 5 egz., 6) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 5 egz., 7) opracowania informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia– 5 egz., 8) opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego – 1 egz., 9) uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i oświadczeń – 1 egz., 10) uzyskania w imieniu zamawiającego dokumentu uprawniającego do realizacji robót budowlanych – 1 egz. 3.2.5. W ramach zakresu [określonego w pkt 3.3.2.3 pkt 2) oraz w § 1 ust. 3 pkt 2) projektu umowy] Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej: 1)robót przygotowawczych (w tym m.in. robót pomiarowych, robót ziemnych), 2) budowy ścieżek, 3) wszelkich robót, dostaw i usług towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.4. Wraz z odbiorem dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach niniejszej umowy Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 (część I - 7.1, część II - 7.2) do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45112000-5
45112700-2
45112710-5
45233200-1
45233260-9
45111200-0
71000000-8
71200000-0
71300000-1
71410000-5
71420000-8
71500000-3
71520000-9
71540000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  18   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Część I: Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego”: do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. w tym: 1) do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia robót budowlanych, o których mowa w pkt. 3.3.1.3 pkt 1) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 1) projektu umowy dot. części I, 2) do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy - zakończenie realizacji robót budowlanych, o których mowa w pkt 3.3.1.3 pkt 2) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 2) projektu umowy dot. części I. Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. w tym: 1) do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia robót budowlanych, o których mowa w pkt. 3.3.2.3 pkt 1) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 1) projektu umowy dot. części II , 2) do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy - zakończenie realizacji robót budowlanych, o których mowa w pkt 3.3.2.3 pkt 2) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 2) projektu umowy dot. części II. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Część I: 1) zapewni przy realizacji przedmiotu zamówienia udział następujących osób: a) jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), b) jednej osoby, która będzie pełniła funkcję projektanta branży drogowej, posiadającego uprawnienia do projektowania robót w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład kadry kierowniczej, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza); Jedna osoba może pełnić funkcję kierownika budowy i projektanta w tej samej osobie. Wykonawca składając Ofertę na jedną część może podać jedną osobę (spełniającą warunek wymieniony w pkt 7.2.3 SIWZ) pełniącą łącznie dwie funkcje tj. kierownik budowy i projektant w jednej osobie. Składając ofertę na dwie części (tj. część I i część II) Wykonawca może podać jedną osobę (spełniającą warunek wymieniony w pkt 7.2.3 SIWZ ) pełniącą 4 funkcje (tj. kierownik budowy i projektant części I, kierownik budowy i projektant części II.) Część II: 1) zapewni przy realizacji przedmiotu zamówienia udział następujących osób: a) jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), b) jednej osoby, która będzie pełniła funkcję projektanta branży drogowej, posiadającego uprawnienia do projektowania robót w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład kadry kierowniczej, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza); Jedna osoba może pełnić funkcję kierownika budowy i projektanta w tej samej osobie. Wykonawca składając Ofertę na jedną część może podać jedną osobę (spełniającą warunek wymieniony w pkt 7.2.3 SIWZ) pełniącą łącznie dwie funkcje tj. kierownik budowy i projektant w jednej osobie. Składając ofertę na dwie części (tj. część I i część II) Wykonawca może podać jedną osobę (spełniającą warunek wymieniony w pkt 7.2.3 SIWZ ) pełniącą 4 funkcje (tj. kierownik budowy i projektant części I, kierownik budowy i projektant części II.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ na zasadach wskazanych w pkt. 8.3. SIWZ. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia (jeśli dotyczy), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (dot. części I i II): 1. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zgodnie z pkt 8.11; (Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.) 2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.8. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy (dot. części I i II): 1) wykaz osób, o których mowa w pkt. 7.2.3.1 SIWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę stanowi wypełniony formularz „Formularz oferty”. Wraz z ofertą powinny być złożone: .1. Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3.oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie 5.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.4 SIWZ (jeżeli dotyczy). Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 1. w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie: 1. ceny brutto realizacji przedmiotu zamówienia na wskutek : a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (stawki VAT), o ile okoliczność ta powoduje konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto nie podlega zmianie; b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono; 2. zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w pkt. 7.2.3. ppkt 1 SIWZ, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w punkcie 7.2.3. ppkt 1 niniejszej SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny określono projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 3. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) zaistnienia siły wyższej (tj. zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe); b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, że minimalny termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie wynosił 50 dni roboczych; c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji i pozwoleń koniecznych do zapewnienia niezbędnej infrastruktury oraz jej użytkowania; d) gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na prawidłowe wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; e) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, f) opóźnienia w przekazaniu placu (terenu) budowy z winy Zamawiającego, g) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia, h) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy; 4. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z tego podwykonawcy na zasadach wskazanych w 11.3.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 projektu umowy (dot. części I i II) Wykonawca wystawi następujące faktury: 1) faktura za opracowanie dokumentacji budowlanej – zostanie wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej łącznie z uzyskaniem stosownych pozwoleń w zakresie pozwolenia na budowę, na kwotę określoną w § 9 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy; 2) faktury częściowe za realizacje robót budowlanych – będą wystawione przez Wykonawcę każdorazowo po dokonaniu odbiorów częściowych i końcowego zaprojektowanych robót budowlanych przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, na kwotę łączną określoną w § 9 ust. 1 pkt. 2) projektu umowy. Wraz z odbiorem dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach niniejszej umowy Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: wykonywania nawierzchni z kruszywa oraz operatorów sprzętów budowlanych. Czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 6 (część I - 6.1, część II - 6.2) do SIWZ – wzorze umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”, w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 2. Część I: Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego”; 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Część I: Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” 3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo narażonych na największą i niekontrolowaną presję turystów w miejscowości Poddąbie poprzez budowę dojść do plaży oraz wykonanie nasadzeń rodzimej roślinności, w postaci rokitnika, z udziałem lokalnej społeczności jako edukacyjne zajęcia dzieci i młodzieży lokalnych szkół w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.1.2. Zadanie, obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Ścieżka 1 - od ul. Plażowej w Poddąbiu, poprzez kładkę aż do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 30/1, 226, 29/2 i 29/3 obręb Poddąbie, gm. Ustka, szerokość 3 m, długość około 1420 m oraz szerokość 2 m i długość około 90 m, 2) Ścieżka 2 - od ul. Promenada Słońca w Poddąbiu do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 30/1 i 225 obręb Poddąbie, gm. Ustka, szerokość 2 m, długość około 320 i długość około 90 m, 3) Ścieżka 3 - od ul. Spacerowej w Poddąbiu do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 29/3 i 225 obręb Poddąbie, gm. Ustka szerokość 2 m, długość około 410 i długość około 90 m, 4) Ścieżka 4 - od ul. Plażowej w Poddąbiu do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 29/3 i 224 obręb Poddąbie, gm. Ustka, szerokość 2 m, długość około 285 i długość około 120 m. 3.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie: 1) dokumentacji budowlanej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 7.1 do SIWZ, zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 2) robót budowlanych związanych z budową infrastruktury, w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację budowlaną. 3.1.4. W ramach wykonania zakresu niniejszego zamówienia [określonego w 3.3.1.3. pkt 1 SIWZ oraz § 1 ust. 3 pkt 1) projektu umowy], Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) opracowania map do celów projektowych – 1 egz., 2) opracowania dokumentacji geotechnicznej – 1 egz., 3) opracowania pełnobranżowej dokumentacji budowlanej – 5 egz., obejmującej w szczególności: - zagospodarowanie terenu, - projekt branży drogowej w zakresie rozwiązań technicznych infrastruktury, 4) opracowania przedmiaru robót – 5 egz., 5) opracowania kosztorysu inwestorskiego – 5 egz., 6) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 5 egz., 7) opracowania informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia– 5 egz., 8) opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego – 5 egz., 9) uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i oświadczeń – 1 egz., 10) uzyskania w imieniu zamawiającego dokumentu uprawniającego do realizacji robót budowlanych – 1 egz. 3.1.5. W ramach zakresu [określonego w pkt 3.3.1.3 pkt 2) SIWZ oraz w § 1 ust. 3 pkt 2) projektu umowy] Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej: W ramach zakresu określonego powyżej Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej: 1) robót przygotowawczych (w tym m.in. robót pomiarowych, robót ziemnych), 2) budowy ścieżek, 3) wszelkich robót, dostaw i usług towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wraz z odbiorem dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach niniejszej umowy Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 (część I - 7.1,) do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
71540000-5, 45100000-8, 45110000-1, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45233200-1, 45233260-9, 45111200-0, 71000000-8, 71200000-0, 71300000-1, 71400000-2, 71410000-5, 71420000-8, 71500000-3, 71520000-9, 71540000-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Część I: Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego”: do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. w tym: 1) do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia robót budowlanych, o których mowa w pkt. 3.3.1.3 pkt 1) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 1) projektu umowy dot. części I, 2) do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy - zakończenie realizacji robót budowlanych, o których mowa w pkt 3.3.1.3 pkt 2) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 2) projektu umowy dot. części I. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy.


Część nr:
2Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”, w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 2. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące dwie części: Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.2. Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” 3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo narażonych na największą i niekontrolowaną presję turystów w miejscowości Dębina poprzez budowę dojścia do plaży oraz wykonanie nasadzeń rodzimej roślinności, w postaci rokitnika, z udziałem lokalnej społeczności jako edukacyjne zajęcia dzieci i młodzieży lokalnych szkół w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.2.2. Zadanie, obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Ścieżka 5 - od ul. Nadmorskiej w Dębinie do zejścia na plażę w Dębinie, dz. nr 7/10, 7/9 i 222 obręb Rowy, gm. Ustka, szerokość 2 m, długość około 315 m. 3.2.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie: 1) dokumentacji budowlanej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 7.2 do SIWZ, zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 2) robót budowlanych związanych z budową infrastruktury, w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację budowlaną. 3.2.4. W ramach wykonania zakresu niniejszego zamówienia [określonego w 3.3.2.3. pkt 1 SIWZ oraz § 1 ust. 3 pkt 1) projektu umowy], Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) opracowania map do celów projektowych – 1 egz., 2) opracowania dokumentacji geotechnicznej – 1 egz., 3) opracowania pełnobranżowej dokumentacji budowlanej – 5 egz., obejmującej w szczególności: - zagospodarowanie terenu, - projekt branży drogowej w zakresie rozwiązań technicznych infrastruktury, 4) opracowania przedmiaru robót – 5 egz., 5) opracowania kosztorysu inwestorskiego – 5 egz., 6) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 5 egz., 7) opracowania informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia– 5 egz., 8) opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego – 1 egz., 9) uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i oświadczeń – 1 egz., 10) uzyskania w imieniu zamawiającego dokumentu uprawniającego do realizacji robót budowlanych – 1 egz. 3.2.5. W ramach zakresu [określonego w pkt 3.3.2.3 pkt 2) oraz w § 1 ust. 3 pkt 2) projektu umowy] Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej: 1)robót przygotowawczych (w tym m.in. robót pomiarowych, robót ziemnych), 2) budowy ścieżek, 3) wszelkich robót, dostaw i usług towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 4. Wraz z odbiorem dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach niniejszej umowy Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 (, część II - 7.2) do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45233200-1, 45233260-9, 45111200-0, 71000000-8, 71200000-0, 71300000-1, 71400000-2, 71410000-5, 71420000-8, 71500000-3, 71520000-9, 71540000-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. w tym: 1) do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia robót budowlanych, o których mowa w pkt. 3.3.2.3 pkt 1) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 1) projektu umowy dot. części II , 2) do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy - zakończenie realizacji robót budowlanych, o których mowa w pkt 3.3.2.3 pkt 2) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 2) projektu umowy dot. części II. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wraz z odbiorem dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach niniejszej umowy Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy.


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510010531-N-2019 z dnia 17-01-2019 r.
Wójt Gminy Ustka: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu Gminy Ustka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 654936-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Ustka, Krajowy numer identyfikacyjny 77050924000000, ul. ul. Dunina  24, 76270   Ustka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 814 42 57, e-mail zp@ustka.ug.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.ustka.ug.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IG.271.18.2018.MA

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”, w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 2. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące dwie części: Część I: Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego”; Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Część I: Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” 3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo narażonych na największą i niekontrolowaną presję turystów w miejscowości Poddąbie poprzez budowę dojść do plaży oraz wykonanie nasadzeń rodzimej roślinności, w postaci rokitnika, z udziałem lokalnej społeczności jako edukacyjne zajęcia dzieci i młodzieży lokalnych szkół w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.1.2. Zadanie, obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Ścieżka 1 - od ul. Plażowej w Poddąbiu, poprzez kładkę aż do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 30/1, 226, 29/2 i 29/3 obręb Poddąbie, gm. Ustka, szerokość 3 m, długość około 1420 m oraz szerokość 2 m i długość około 90 m, 2) Ścieżka 2 - od ul. Promenada Słońca w Poddąbiu do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 30/1 i 225 obręb Poddąbie, gm. Ustka, szerokość 2 m, długość około 320 i długość około 90 m, 3) Ścieżka 3 - od ul. Spacerowej w Poddąbiu do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 29/3 i 225 obręb Poddąbie, gm. Ustka szerokość 2 m, długość około 410 i długość około 90 m, 4) Ścieżka 4 - od ul. Plażowej w Poddąbiu do zejścia na plażę w Poddąbiu, dz. nr 29/3 i 224 obręb Poddąbie, gm. Ustka, szerokość 2 m, długość około 285 i długość około 120 m. 3.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie: 1) dokumentacji budowlanej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 7.1 do SIWZ, zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 2) robót budowlanych związanych z budową infrastruktury, w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację budowlaną. 3.1.4. W ramach wykonania zakresu niniejszego zamówienia [określonego w 3.3.1.3. pkt 1 SIWZ oraz § 1 ust. 3 pkt 1) projektu umowy], Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) opracowania map do celów projektowych – 1 egz., 2) opracowania dokumentacji geotechnicznej – 1 egz., 3) opracowania pełnobranżowej dokumentacji budowlanej – 5 egz., obejmującej w szczególności: - zagospodarowanie terenu, - projekt branży drogowej w zakresie rozwiązań technicznych infrastruktury, 4) opracowania przedmiaru robót – 5 egz., 5) opracowania kosztorysu inwestorskiego – 5 egz., 6) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 5 egz., 7) opracowania informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia– 5 egz., 8) opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego – 5 egz., 9) uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i oświadczeń – 1 egz., 10) uzyskania w imieniu zamawiającego dokumentu uprawniającego do realizacji robót budowlanych – 1 egz. 3.1.5. W ramach zakresu [określonego w pkt 3.3.1.3 pkt 2) SIWZ oraz w § 1 ust. 3 pkt 2) projektu umowy] Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej: W ramach zakresu określonego powyżej Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej: 1) robót przygotowawczych (w tym m.in. robót pomiarowych, robót ziemnych), 2) budowy ścieżek, 3) wszelkich robót, dostaw i usług towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.2. Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” 3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo narażonych na największą i niekontrolowaną presję turystów w miejscowości Dębina poprzez budowę dojścia do plaży oraz wykonanie nasadzeń rodzimej roślinności, w postaci rokitnika, z udziałem lokalnej społeczności jako edukacyjne zajęcia dzieci i młodzieży lokalnych szkół w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.2.2. Zadanie, obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Ścieżka 5 - od ul. Nadmorskiej w Dębinie do zejścia na plażę w Dębinie, dz. nr 7/10, 7/9 i 222 obręb Rowy, gm. Ustka, szerokość 2 m, długość około 315 m. 3.2.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie: 1) dokumentacji budowlanej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 7.2 do SIWZ, zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 2) robót budowlanych związanych z budową infrastruktury, w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację budowlaną. 3.2.4. W ramach wykonania zakresu niniejszego zamówienia [określonego w 3.3.2.3. pkt 1 SIWZ oraz § 1 ust. 3 pkt 1) projektu umowy], Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) opracowania map do celów projektowych – 1 egz., 2) opracowania dokumentacji geotechnicznej – 1 egz., 3) opracowania pełnobranżowej dokumentacji budowlanej – 5 egz., obejmującej w szczególności: - zagospodarowanie terenu, - projekt branży drogowej w zakresie rozwiązań technicznych infrastruktury, 4) opracowania przedmiaru robót – 5 egz., 5) opracowania kosztorysu inwestorskiego – 5 egz., 6) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 5 egz., 7) opracowania informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia– 5 egz., 8) opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego – 1 egz., 9) uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i oświadczeń – 1 egz., 10) uzyskania w imieniu zamawiającego dokumentu uprawniającego do realizacji robót budowlanych – 1 egz. 3.2.5. W ramach zakresu [określonego w pkt 3.3.2.3 pkt 2) oraz w § 1 ust. 3 pkt 2) projektu umowy] Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej: 1)robót przygotowawczych (w tym m.in. robót pomiarowych, robót ziemnych), 2) budowy ścieżek, 3) wszelkich robót, dostaw i usług towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.4. Wraz z odbiorem dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach niniejszej umowy Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 (część I - 7.1, część II - 7.2) do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45110000-1, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45233200-1, 45233260-9, 45111200-0, 71000000-8, 71200000-0, 71300000-1, 71400000-2, 71410000-5, 71420000-8, 71500000-3, 71520000-9, 71540000-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Część I: Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego”: do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. w tym: 1) do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia robót budowlanych, o których mowa w pkt. 3.3.1.3 pkt 1) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 1) projektu umowy dot. części I, 2) do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy - zakończenie realizacji robót budowlanych, o których mowa w pkt 3.3.1.3 pkt 2) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 2) projektu umowy dot. części I. Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. w tym: 1) do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia robót budowlanych, o których mowa w pkt. 3.3.2.3 pkt 1) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 1) projektu umowy dot. części II , 2) do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy - zakończenie realizacji robót budowlanych, o których mowa w pkt 3.3.2.3 pkt 2) SIWZ oraz w § 1 ust 3 pkt 2) projektu umowy dot. części II. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
355716.27

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HERKULES Usługi Rozbiórkowo - Budowlane Szymon Ostapiuk
Email wykonawcy: herkulesrozbiorki@wp.pl
Adres pocztowy: Krępa Słupska ul. Pogodna 6
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
295423.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295423.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 805764.20
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: w tym: 1 oferta od mikroprzedsiębiorstwa, 1 oferta średniego przedsiębiorstwa, 1 oferta od małego przedsiębiorstwa


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
43662.50

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HERKULES Usługi Rozbiórkowo - Budowlane Szymon Ostapiuk
Email wykonawcy: herkulesrozbiorki@wp.pl
Adres pocztowy: Krępa Słupska ul. Pogodna 6
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
32317.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32750.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40487.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 w tym 1 oferta od mikroprzedsiębiorstwa, 1 oferta od małego przedsiębiorstwa


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: zp@ustka.ug.gov.pl
tel: 059 814 42 57
fax:
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-12-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 654936-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: IG.271.18.2018.MA
Data publikacji zamówienia: 2018-11-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 504 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.ustka.ug.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.ustka.ug.gov.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego HERKULES Usługi Rozbiórkowo - Budowlane Szymon Ostapiuk
Krępa Słupska ul. Pogodna 6, 76-200 Słupsk, woj.
2019-01-16 295 423,00
Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” HERKULES Usługi Rozbiórkowo - Budowlane Szymon Ostapiuk
Krępa Słupska ul. Pogodna 6, 76-200 Słupsk, woj.
2019-01-16 32 317,00