Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 655007-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Gmina Tuczępy: Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Tuczępy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tuczępy, krajowy numer identyfikacyjny 00054882100000, ul. Tuczępy  35 , 28142   Tuczępy, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3533135, e-mail ugtuczepy@poczta.onet.pl, faks 041 3533135.
Adres strony internetowej (URL): www.tuczepy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Tuczępy

Numer referencyjny:
BGK.I.271.5.PZP.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: A. realizacja zakresu zadania pn: „Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Tuczępy” szczegółowo określonych poniżej: Odbieranie i transport do RIPOK regionu 5 stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuczępy z: 1) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe z terenu Gminy Tuczępy; 2) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku popiołów i żużla, w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości; 3) Odbiór przeterminowanych leków z apteki w Tuczępach; 4) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych minimum - dwa razy do roku elektrośmieci, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz - dwa razy do roku odpadów w formie tzw. „wystawki” tj. opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów, mebli, zużytych opon i innych odpadów wielkogabarytowych; 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia: 1) Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej– w worki na odpady segregowane (pierwszy raz – 8 szt – po 2 worki na każdą frakcję) – wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego. 2)Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia worków informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, informacją co można gromadzić w tych workach w ramach każdej frakcji oraz nazwą, adresem firmy i nr telefonu odbierającej odpady. Kolorystyka oraz napisy na workach muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r poz. 19) 3)Przy odbiorze odpadów selektywnie gromadzonych wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków na te odpady, co ilość worków wystawiona niezależnie od tego czy wystawiony worek jest opatrzony logo firmy czy nie. 4)Apteki w Tuczępach w pojemnik do składowania przeterminowanych leków. 2. Dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 3. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i doręczenia pisemnej informacji w zakresie szczegółów segregacji uwzgledniającej wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r poz. 19) wszystkim podmiotom od których będzie zobowiązany odbierać odpady. Informacja w postaci ulotki kolorowej w formie A5 w ilości 1500 egzemplarzy. Treść ulotki uzgodniona z Zamawiającym. 4. Uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Gminy, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi spotkaniami 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów oraz jego doręczenia do właścicieli nieruchomości i zamawiającego w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. 6. Informowanie (przez wywieszanie ogłoszeń, zamieszczanie na stronach internetowych itd.) o terminach i miejscach zbiórki odpadów w formie wystawki oraz o zmianach terminów wywozów wynikających z przypadających dni świątecznych lub przypadków losowych. 7. Odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców. 8. Za szkody spowodowane w trakcie odbioru odpadów wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi wykonawca. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez wyrywkową kontrolę co najmniej 3% gospodarstw selektywnie zbierających odpady, od których w danym terminie określonym w harmonogramie ( raz w miesiącu) będą odpady odbierane . W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady, jako zmieszane odpady komunalne w stosownym terminie określonym w harmonogramie. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu podmiotów które skontrolowano wraz z udokumentowaniem przeprowadzenia takiej kontroli ( zdjęcia, pliki audio) i przekazania ich Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia kontroli. • Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki odpadów uznaje się sytuację, gdy w pojemniku na określoną frakcje odpadów, znajduje się nie mniej niż 99% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji, nie więcej niż 1% odpadów, wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki. • Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną (w postaci elektronicznej) z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 10. W przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego lub właściciela nieruchomości, e-mailem lub telefonicznie. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. Ważenie musi się odbyć w tym samym dniu co odbiór odpadów. W przypadku niezgodności Zamawiający odmówi Zapłaty za odbiór odpadów w danym terminie ustalonym w harmonogramie lub indywidualnie z Zamawiającym. 12. Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie z winy wykonawcy do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników na odpady, wykonawca dostarczy na własny koszt nowe pojemniki właścicielom nieruchomości. 13. Wykonawca zapewni dojazd – we własnym zakresie - do punktów trudno dostępnych (zimą i w okresie wzmożonych opadów śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o tej lokalizacji. 14. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z: obowiązującymi przepisami. B. Instalacja, do jakiej mogą trafić odpady. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016 – 2022, z późn. zm. – Gmina Tuczępy należy do 5 regionu gospodarki odpadami komunalnymi, dla którego Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. Odpady komunalne (wszystkie frakcje odpadów) zebrane z terenu Gminy Tuczępy wykonawca zobowiązany będzie przekazać do RIPOK regionu piątego, lub w przypadku jej awarii do wskazanej w Planie instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu piątego; C. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych. 1) Odpady zmieszane w pojemnikach 120 l lub workach zabezpieczonych przez właściciela oraz selektywnie zbierane w workach dostarczonych przez wykonawcę lub zabezpieczonych przez właściciela - 1 raz w miesiącu. Odpady selektywnie zbierane – szkło, tworzywa sztuczne, metal i papier – raz w miesiącu – w sposób nie powodujący mieszania się frakcji. Worki te muszą być oznaczone odpowiednimi napisami i utrzymane w kolorystyce zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r poz. 19). 2) Popiół i żużel w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości – 1 raz w miesiącu od 01 października do 30 kwietnia.(odrębny termin odbioru niż odpady komunalne) 3) Odpady w formie tzw. „wystawek” odbierane będą przez wykonawcę odbierającego od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem. D. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając przepisy: 1). Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczępy. 3) W zakresie transportu i odbioru odpadów komunalnych wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości E. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia. 1) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych, o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 lipca 2018r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 2) W celu umożliwienia sporządzenia przez zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania w terminie gwarantującym zachowanie ustawowych wymogów. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy kart przekazania odpadów i kwitów wagowych do RIPOK, lub w przypadku jej awarii wskazanej w Planie instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu piątego, zgodnie z obowiązującymi wzorami w przepisach wykonawczych w sprawie wzorów. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy wydruków z GPS dokumentujących trasy wykonane przez samochody, na które zbierane były odpady w danym miesiącu wraz z zapisem na CD z wideo rejestratora o rozdzielczości pozwalającej na dokładne późniejsze zweryfikowanie trasy przejazdu, sposobu gromadzenia odpadów i ich odbioru . 5) Wykonawca zobowiązany będzie do okazania na żądanie zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. F. Szczegółowe dane. 1) Liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) ~1005 szt, 2) Liczba budynków wielorodzinnych - 2 szt, 3) Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi ok.600Mg/rok. 4) Podane wyżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne i wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 5) Zamawiający zastrzega, że podane wyżej ilości punktów odbioru odpadów oraz osób objętych systemem zbiórki odpadów są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. 6) Zamawiający w przypadku zmiany ilości nieruchomości, na których powstają odpady lub zmiany deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, przekaże wykonawcy aktualny wykaz nieruchomości zamieszkałych. 7) Liczba nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowych jedynie przez część roku wynosi ~6 8) Ilość właścicieli nieruchomości zamieszkałych (z podziałem na odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych): Ilość nieruchomości zamieszkałych: Lp. Miejscowość Zmieszane Selektywne Razem 1 Brzozówka 4 18 22 2 Chałupki 0 45 45 3 Dobrów 1 3 4 4 Grzymała 5 56 61 5 Góra 12 62 74 6 Januszkowice 0 48 48 7 Jarosławice 2 93 95 8 Kargów 8 62 70 9 Nieciesławice 3 51 54 10 Niziny 27 152 179 11 Podlesie 1 60 61 12 Rzędów 1 32 33 13 Sieczków 2 47 49 14 Tuczępy 5 159 164 15 Wierzbica 0 46 46 Razem 71 94 1005 G. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 do 31.12.2018 r.,


II.5) Główny kod CPV:
90511000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90512000-9
90513100-7
90511200-4
90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających / dodatkowych o całkowitej wartości netto do 50 000,00 zł.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2019-01-01   lub
zakończenia:
2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuczępy (adres Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, tel kontaktowy 41/3533135). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 6.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten dotyczy również dalszych podwykonawców. 6.6 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6.7 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 6.8 Szczegółowe postanowienia dot. podwykonawców uregulowane są w projekcie/wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 7. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w związku z art. 29 ust. 3a ustawy pzp: . 7.1 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentująca zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na stanowiskach kierowca samochodów odbierających odpady komunalne. 7.2 W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 7.3 Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 7.4 W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych w ust 7.1 w trakcie realizacji Umowy: a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ewentualnie jeśli zajdzie taka konieczność to Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o przedłożenie do wglądu następujących dokumentów: - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, które dotyczy ww. oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę Podwykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 7.5 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych w ust. 7.1 Zamawiający przewiduje sankcję, za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - w wysokości kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę. 7.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: . O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 3) złożyli ofertę w wyznaczonym terminie i która to oferta zgodna jest w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia uwzględniając wszystkie wymogi SIWZ i treści ogłoszenia. 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Na potwierdzenie spełnienia warunków należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenie: - posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 992 ze zm.); - posiadał wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Tuczępy w trybie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie, - spełniał warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122). - oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Na potwierdzenie spełnienia warunków należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenie: - opłaconą, ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł, - oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu; 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Na potwierdzenie spełnienia warunków należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenie: - Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który będzie realizował zamówienie miał w posiadaniu co najmniej: * dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki), * dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, * jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz dysponował bazą magazynowo-transportową spełniającą wymogi określone w § 2 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122). - Wykonawca wykaże, że zrealizował (lub realizuje) co najmniej 1 usługę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych (zbieranie w sposób selektywny i zmieszany) na rzecz właścicieli nieruchomości, obejmowała swym zakresem co najmniej 800 gospodarstw domowych, a wartość usługi nie mniejszej niż 85 000,00 zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu; - oświadczenie o posiadanym sprzęcie,
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunków należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenie: - opłaconą, ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł, - oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu;
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunków należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenie: - Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który będzie realizował zamówienie miał w posiadaniu co najmniej: * dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki), * dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, * jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz dysponował bazą magazynowo-transportową spełniającą wymogi określone w § 2 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122). - Wykonawca wykaże, że zrealizował (lub realizuje) co najmniej 1 usługę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych (zbieranie w sposób selektywny i zmieszany) na rzecz właścicieli nieruchomości, obejmowała swym zakresem co najmniej 800 gospodarstw domowych, a wartość usługi nie mniejszej niż 85 000,00 zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu; - oświadczenie o posiadanym sprzęcie,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty zrealizują te usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7) W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywiste dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępny Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VII.2 niniejszej specyfikacji. 4. Powołując się na art. 24aa ustawy pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4a. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i których wykonawcy nie podlegali wykluczeniu na tym etapie postępowania dokona ponownej punktacji w oparciu o kryterium przewidziane w niniejszym postępowaniu 4b. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa niniejszej SIWZ. 4c. Zamawiający informuje, także że w przypadku gdy oceniony najwyżej wykonawca na wezwanie wynikające z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie przedłoży (lub inne okoliczności wynikające z art. 26 ust. 3) w określonym terminie dokumentów lub oświadczeń wymaganych w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ Zamawiający - zastosuje regulację wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Gdy nawet pomimo zastosowania w/w regulacji Wykonawca nie wypełni wymagań określonych w ustawie Pzp i niniejszym SIWZ Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania. 4d. Gdy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wykluczony z postępowania z w oparciu o pkt. w/w (5c.,) i gdy nie będą miały miejsca okoliczności dające podstawę do unieważnienia całego postępowania wskazane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i których wykonawcy nie podlegali wykluczeniu na tym etapie postępowania dokona ponownej punktacji w oparciu o kryterium przewidziane w niniejszym postępowaniu. 5. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp, oraz 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na postawie art. 25 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 992 ze zm.); - posiadał wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Tuczępy w trybie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie, - spełniał warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122). - oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu; - opłaconą, ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł, - oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu; - Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który będzie realizował zamówienie miał w posiadaniu co najmniej: * dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki), * dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, * jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz dysponował bazą magazynowo-transportową spełniającą wymogi określone w § 2 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122). - Wykonawca wykaże, że zrealizował (lub realizuje) co najmniej 1 usługę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych (zbieranie w sposób selektywny i zmieszany) na rzecz właścicieli nieruchomości, obejmowała swym zakresem co najmniej 800 gospodarstw domowych, a wartość usługi nie mniejszej niż 85 000,00 zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu; - oświadczenie o posiadanym sprzęcie,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zasady składania dokumentów i oświadczeń: 1) dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą: - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, (oświadczanie wykazane w pkt. VII.1.2 siwz); - dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, (zobowiązanie wykazane w pkt. VII1.1.3 siwz); - Dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych, (dokumenty wskazane w pkt. VII.1.4 siwz) 2) oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (oświadczenia wykazane w pkt. VII.1.9 siwz); 3) oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego: 3a) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz usług, (wykaz wskazany w pkt.VII.1.7), oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa, - Opłacona, ważna polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (wskazana pkt. VII.1.8 siwz) - Parafowany wzór/projekt umowy wraz z złącznikami, (wskazany w pkt. VII.1.5 siwz) - Wykaz zasobów do realizacji zamówienia (wskazany w pkt. VII.1.3 siwz) 3b) potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania: - oświadczanie wykazane w pkt. VII.1.2 siwz; - Dokument wskazany w pkt. VII.1.10 siwz; . Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, zał. nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenia Wykonawcy - zał. nr 2 do SIWZ oraz zał. nr 3 do SIWZ 3) Zobowiązanie podmiotów – zał. 4 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5) Wzór/projekt umowy wraz z załącznikami - parafowany przez wykonawcę, zał. nr 5 do SIWZ 6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa pkt. V.2.1 wymaganych w SIWZ, 7)Wykaz usług, zał. nr 6 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa, 8) Opłacona, ważna polisa ubezpieczeniowa, 9) Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej, zał. Nr 7 do SIWZ, 10) Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 11) Wykaz zasobów do realizacji zamówienia, zał. Nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 1. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Gmina Tuczępy, Bank , nr rachunku Stopnicy O/Tuczępy Nr 49 8519 1015 0020 0007 0263 0012 z adnotacją „Wadium do przetargu nieograniczonego dla zadania Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Tuczępy”. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, który określony został w pkt. XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, zawarte niniejszej specyfikacji. 2) Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego; 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm); 2. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału do Zamawiającego Gmina. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Należy złożyć go osobno. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiającego zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 3 niniejszego działu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jest wymagane; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 9. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Częstotliwość odbioru odpadów w formie elektrośmieci i tzw.”wystawek”:40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) W zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, b) Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez wykonawcę świadczenia odbierania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia, c) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, d) W przypadku zajścia okoliczności (zdarzeń), na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły działania lub zaniechania osób trzecich lub organów administracji, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, i czyniących niemożliwym spełnienie świadczeń stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie. e) w przypadku zmiany ilości nieruchomości, na których powstają odpady lub zmiany deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tym samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: • ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, • nie została ujawniona do wiadomości publicznej, • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnie przedsiębiorstwa, złożonych przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym, niż wyznaczony termin składania ofert. 2. Wymienione powyżej dokumenty wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie udzielał. 3. Udostępnienie złożonych ofert będzie możliwe na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu. 4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in., z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Załączniki Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ, 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 3 do SIWZ, 4. Zobowiązanie podmiotów – zał. nr 4 do SIWZ, 5. Wzór/ projekt umowy – zał. 5 do SIWZ, 6. Wykaz usług – zał. 6 do SIWZ, 7. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – zał.7 do SIWZ 8. Wykaz zasobów do realizacji zamówienia – zał. 8 do SIWZ,
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510008313-N-2019 z dnia 14-01-2019 r.
Gmina Tuczępy: „Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Tuczępy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 655007-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tuczępy, Krajowy numer identyfikacyjny 00054882100000, ul. Tuczępy  35, 28142   Tuczępy, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3533135, e-mail ugtuczepy@poczta.onet.pl, faks 041 3533135.
Adres strony internetowej (url): www.tuczepy.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Tuczępy”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BGK.I.271.5.PZP.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia III. 1. Przedmiotem zamówienia jest: A. realizacja zakresu zadania pn: „Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Tuczępy” szczegółowo określonych poniżej: Odbieranie i transport do RIPOK regionu 5 stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuczępy z: 1) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe z terenu Gminy Tuczępy; 2) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku popiołów i żużla, w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości; 3) Odbiór przeterminowanych leków z apteki w Tuczępach; 4) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych minimum - dwa razy do roku elektrośmieci, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz - dwa razy do roku odpadów w formie tzw. „wystawki” tj. opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów, mebli, zużytych opon i innych odpadów wielkogabarytowych; 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia: 1) Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej– w worki na odpady segregowane (pierwszy raz – 8 szt – po 2 worki na każdą frakcję) – wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego. 2)Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia worków informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, informacją co można gromadzić w tych workach w ramach każdej frakcji oraz nazwą, adresem firmy i nr telefonu odbierającej odpady. Kolorystyka oraz napisy na workach muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r poz. 19) 3)Przy odbiorze odpadów selektywnie gromadzonych wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków na te odpady, co ilość worków wystawiona niezależnie od tego czy wystawiony worek jest opatrzony logo firmy czy nie. 4)Apteki w Tuczępach w pojemnik do składowania przeterminowanych leków. 2. Dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 3. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i doręczenia pisemnej informacji w zakresie szczegółów segregacji uwzgledniającej wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r poz. 19) wszystkim podmiotom od których będzie zobowiązany odbierać odpady. Informacja w postaci ulotki kolorowej w formie A5 w ilości 1500 egzemplarzy. Treść ulotki uzgodniona z Zamawiającym. 4. Uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Gminy, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi spotkaniami 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów oraz jego doręczenia do właścicieli nieruchomości i zamawiającego w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. 6. Informowanie (przez wywieszanie ogłoszeń, zamieszczanie na stronach internetowych itd.) o terminach i miejscach zbiórki odpadów w formie wystawki oraz o zmianach terminów wywozów wynikających z przypadających dni świątecznych lub przypadków losowych. 7. Odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców. 8. Za szkody spowodowane w trakcie odbioru odpadów wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi wykonawca. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez wyrywkową kontrolę co najmniej 3% gospodarstw selektywnie zbierających odpady, od których w danym terminie określonym w harmonogramie ( raz w miesiącu) będą odpady odbierane . W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady, jako zmieszane odpady komunalne w stosownym terminie określonym w harmonogramie. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu podmiotów które skontrolowano wraz z udokumentowaniem przeprowadzenia takiej kontroli ( zdjęcia, pliki audio) i przekazania ich Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia kontroli. • Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki odpadów uznaje się sytuację, gdy w pojemniku na określoną frakcje odpadów, znajduje się nie mniej niż 99% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji, nie więcej niż 1% odpadów, wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki. • Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną (w postaci elektronicznej) z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 10. W przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego lub właściciela nieruchomości, e-mailem lub telefonicznie. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. Ważenie musi się odbyć w tym samym dniu co odbiór odpadów. W przypadku niezgodności Zamawiający odmówi Zapłaty za odbiór odpadów w danym terminie ustalonym w harmonogramie lub indywidualnie z Zamawiającym. 12. Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie z winy wykonawcy do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników na odpady, wykonawca dostarczy na własny koszt nowe pojemniki właścicielom nieruchomości. 13. Wykonawca zapewni dojazd – we własnym zakresie - do punktów trudno dostępnych (zimą i w okresie wzmożonych opadów śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o tej lokalizacji. 14. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z: obowiązującymi przepisami. B. Instalacja, do jakiej mogą trafić odpady. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016 – 2022, z późn. zm. – Gmina Tuczępy należy do 5 regionu gospodarki odpadami komunalnymi, dla którego Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. Odpady komunalne (wszystkie frakcje odpadów) zebrane z terenu Gminy Tuczępy wykonawca zobowiązany będzie przekazać do RIPOK regionu piątego, lub w przypadku jej awarii do wskazanej w Planie instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu piątego; C. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych. 1) Odpady zmieszane w pojemnikach 120 l lub workach zabezpieczonych przez właściciela oraz selektywnie zbierane w workach dostarczonych przez wykonawcę lub zabezpieczonych przez właściciela - 1 raz w miesiącu. Odpady selektywnie zbierane – szkło, tworzywa sztuczne, metal i papier – raz w miesiącu – w sposób nie powodujący mieszania się frakcji. Worki te muszą być oznaczone odpowiednimi napisami i utrzymane w kolorystyce zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r poz. 19). 2) Popiół i żużel w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości – 1 raz w miesiącu od 01 października do 30 kwietnia.(odrębny termin odbioru niż odpady komunalne) 3) Odpady w formie tzw. „wystawek” odbierane będą przez wykonawcę odbierającego od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem. D. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając przepisy: 1). Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczępy. 3) W zakresie transportu i odbioru odpadów komunalnych wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości E. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia. 1) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych, o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 lipca 2018r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 2) W celu umożliwienia sporządzenia przez zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania w terminie gwarantującym zachowanie ustawowych wymogów. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy kart przekazania odpadów i kwitów wagowych do RIPOK, lub w przypadku jej awarii wskazanej w Planie instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu piątego, zgodnie z obowiązującymi wzorami w przepisach wykonawczych w sprawie wzorów. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy wydruków z GPS dokumentujących trasy wykonane przez samochody, na które zbierane były odpady w danym miesiącu wraz z zapisem na CD z wideo rejestratora o rozdzielczości pozwalającej na dokładne późniejsze zweryfikowanie trasy przejazdu, sposobu gromadzenia odpadów i ich odbioru . 5) Wykonawca zobowiązany będzie do okazania na żądanie zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. F. Szczegółowe dane. 1) Liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) ~1005 szt, 2) Liczba budynków wielorodzinnych - 2 szt, 3) Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi ok.600Mg/rok. 4) Podane wyżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne i wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 5) Zamawiający zastrzega, że podane wyżej ilości punktów odbioru odpadów oraz osób objętych systemem zbiórki odpadów są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. 6) Zamawiający w przypadku zmiany ilości nieruchomości, na których powstają odpady lub zmiany deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, przekaże wykonawcy aktualny wykaz nieruchomości zamieszkałych. 7) Liczba nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowych jedynie przez część roku wynosi ~6 8) Ilość właścicieli nieruchomości zamieszkałych (z podziałem na odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych): Ilość nieruchomości zamieszkałych: Lp. Miejscowość Zmieszane Selektywne Razem 1 Brzozówka 4 18 22 2 Chałupki 0 45 45 3 Dobrów 1 3 4 4 Grzymała 5 56 61 5 Góra 12 62 74 6 Januszkowice 0 48 48 7 Jarosławice 2 93 95 8 Kargów 8 62 70 9 Nieciesławice 3 51 54 10 Niziny 27 152 179 11 Podlesie 1 60 61 12 Rzędów 1 32 33 13 Sieczków 2 47 49 14 Tuczępy 5 159 164 15 Wierzbica 0 46 46 Razem 71 94 1005 G. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 do 31.12.2019 r.,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90500000-2


Dodatkowe kody CPV:
90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90511200-4, 90533000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
136116.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Wielobranżowch "HYDROSVAT" Lucjan Swatek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 28-131 Solec Zdrój ul. Słoneczna 16
Kod pocztowy: 28-131
Miejscowość: Solec - Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
14705.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147005.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147005.28
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: ugtuczepy@poczta.onet.pl
tel: 041 3533135
fax: 041 3533135
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-12-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 655007-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: BGK.I.271.5.PZP.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 5000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 PLN  -  250 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.tuczepy.pl
Informacja dostępna pod: www.tuczepy.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Tuczępy Zakład Usług Wielobranżowch "HYDROSVAT" Lucjan Swatek
28-131 Solec Zdrój ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec - Zdrój, woj.
2019-01-08 14 705,00