Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 656818-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KUCHENNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 2062570100000, ul. ul. Obornicka  100-102 , 50-984   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 656 244, e-mail 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, faks 261 656 228.
Adres strony internetowej (URL): www.2wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.2wog.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Drogą pocztową - wersja papierowa
Adres:
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102, bud. nr 2, I piętro, pok. 121 Kancelaria Jawna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KUCHENNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Numer referencyjny:
ŻYWN/1103/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (tj. odpadów pokonsumpcyjnych o kodzie 20 01 08 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r.r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923) ) lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (materiału kategorii 3) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. (Dz. U. L 300/1 z 14.11.2009) wytwarzanych przez kuchnie i stołówki wojskowe, w niżej wymienionych jednostkach wojskowych: - obiekt stołówkowo-kuchenny 2 WOG; ul Sikorskiego 6 Brzeg w ilości około 15 000 kg rocznie - obiekt stołówkowo-kuchenny 2 WOG; ul Świerczewskiego 49 Duszniki Zdrój w ilości około 20 000 kg rocznie - obiekt stołówkowo-kuchenny 2 WOG; ul. Walecznych 59 Kłodzko w ilości około 20 000 kg rocznie - obiekt stołówkowo-kuchenny 2 WOG; Jastrzębie 5 k/Namysłowa ( w sytuacjach kryzysowych i na czas mobilizacji i wojny). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: załącznik nr 1- formularz ofertowy, załącznik nr 4 - wzór umowy,


II.5) Główny kod CPV:
90500000-2

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia podstawowego, zamówień na dodatkowe usługi tj. usługi odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (tj. odpadów pokonsumpcyjnych o kodzie 20 01 08 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2014r. poz. 1923) lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (materiału kategorii 3) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady We nr 1069/2009 z dn. 21 października 2009r. (Dz. U. L 300/1 z 14.11.2009r.) wytwarzanych przez kuchnie i stołówki wojskowe, ujętych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wariant I - Przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (materiał kategorii 3) metodą sterylizacji ciśnieniowej lub metodą przetwarzania dla produktów ubocznych innych niż sterylizacja ciśnieniowa, zwłaszcza odnośnie parametrów, które mają być zastosowane w tych metodach przetwarzania, a w szczególności czasu, temperatury, ciśnienia i wielkości cząstek: -posiadają decyzję powiatowego lekarza weterynarii na przewóz odpadów kat. 3 określonymi środkami transportu oraz nadającego numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub umowę z podmiotem posiadającym ww. decyzje wraz z kopią tych decyzji. Wariant II – wykorzystanie odpadów pokonsumpcyjnych w zakładzie produkcyjnym jako biogaz lub kompostowanie: -posiadają decyzję powiatowego lekarza weterynarii na przewóz odpadów kat. 3 określonymi środkami transportu oraz nadającego numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub umowę z podmiotem posiadającym ww. decyzje wraz z kopią tych decyzji. i -posiadają zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodzie odpadu 20 01 08, za wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 45 ustawy o odpadach. W przypadku braku aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów – umowa z podmiotem, do którego będą przekazywane odpady wraz z aktualnym zezwoleniem wydanym dla danego podmiotu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów objętych zamówieniem. Wariant III – składowanie odpadów na składowisku odpadów albo ich termiczne przekształcenie -posiadają zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodzie odpadu 20 01 08, za wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 45 ustawy o odpadach. W przypadku braku aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania lub przetwarzania odpadów – umowa z podmiotem, do którego będą przekazywane odpady wraz z aktualnym zezwoleniem wydanym dla danego podmiotu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów objętych zamówieniem. lub -posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o kodzie 20 01 08 prowadzonego przez burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych, tj. rejestru prowadzonego przez: 1) Burmistrza Miasta Brzegu (dla m. Brzeg) 2) Burmistrza miasta Kłodzko (dla m. Kłodzko) 3) Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój (dla m. Duszniki Zdrój)
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wariant I - Przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (materiał kategorii 3) metodą sterylizacji ciśnieniowej lub metodą przetwarzania dla produktów ubocznych innych niż sterylizacja ciśnieniowa, zwłaszcza odnośnie parametrów, które mają być zastosowane w tych metodach przetwarzania, a w szczególności czasu, temperatury, ciśnienia i wielkości cząstek: -aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii na przewóz odpadów kat. 3 określonymi środkami transportu oraz nadającego numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub umowę z podmiotem posiadającym ww. decyzje wraz z kopią tych decyzji. Podstawa prawna: -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 roku określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (…) (Dz. U. L 300/1 z 14.11.2009). -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2017r,.poz. 1855 z późn. zm.). Wariant II – wykorzystanie odpadów pokonsumpcyjnych w zakładzie produkcyjnym jako biogaz lub kompostowanie: -aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii na przewóz odpadów kat. 3 określonymi środkami transportu oraz nadającego numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub umowę z podmiotem posiadającym ww. decyzje wraz z kopią tych decyzji. i -aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodzie odpadu 20 01 08, za wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 45 ustawy o odpadach. W przypadku braku aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów – umowa z podmiotem, do którego będą przekazywane odpady wraz z aktualnym zezwoleniem wydanym dla danego podmiotu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów objętych zamówieniem. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 j.t.). - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 roku określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (…) (Dz. U. L 300/1 z 14.11.2009). - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2017r,.poz. 1855 z późn. zm.). Wariant III – składowanie odpadów na składowisku odpadów albo ich termiczne przekształcenie: - aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodzie odpadu 20 01 08, za wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 45 ustawy o odpadach. W przypadku braku aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania lub przetwarzania odpadów – umowa z podmiotem, do którego będą przekazywane odpady wraz z aktualnym zezwoleniem wydanym dla danego podmiotu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów objętych zamówieniem. lub - aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o kodzie 20 01 08 prowadzonego przez burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych, tj. rejestru prowadzonego przez: 1) Burmistrza Miasta Brzegu (dla m. Brzeg) 2) Burmistrza Miasta Kłodzko (dla m. Kłodzko) 3) Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój (dla m. Duszniki Zdrój) Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z poźn. zm.). - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 j.t.)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 2.Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1. SIWZ. 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1. SIWZ. 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum); 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
częstotliwość odbioru odpadów20,00
Termin płatności20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
tel: 261 656 244
fax: 261 656 228
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-12-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 656818-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ŻYWN/1103/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-12-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.2wog.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: www.2wog.wp.mil.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90500000-2 Usługi związane z odpadami