Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 656906-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.

Miasto Poznań: Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań, krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki  17 , 61841   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.poznan.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.poznan.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61 – 841 Poznań pok. 152


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu

Numer referencyjny:
ZOU-XII.271.204.2018.MA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu”. 2. Zadanie inwestycyjne jest podzielone jest na 2 zadania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia: Zadanie I: przebudowa placu Kolegiackiego Zadanie II: przebudowa skweru przed NZOZ wraz z fragmentem ul. Wodnej. 3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie zadanie I, które zostało podzielone na 3 etapy: 1) Etap I – realizacja robót budowlanych, prac montażowych i powiązanych oraz instalacja i rozruch urządzeń a) PODETAP I.1: - zakres: wykonanie robót budowlanych w zakresie robót budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej (sieci elektroenergetyczne, informatyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, odwodnieniowej) wraz z niezbędnymi rozbiórkami nawierzchni i elementów infrastruktury, za wyjątkiem przyłączy do budynków i prac wykończeniowych przy studzienkach; zakup i dostawa 50% kostki kamiennej granitowej zgodnej z dokumentacją; - termin: 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego b) PODETAP I.2: - zakres: wykonanie prac budowlanych w zakresie nawierzchni ulic, chodników i miejsc postojowych, placu w ilości co najmniej 90% całkowitej powierzchni oraz budowa podziemnych pomieszczeń technicznych; - termin: 9 miesięcy od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego c) PODETAP I.3: - zakres: wykonanie pozostałych robót budowlanych i montażowych, instalacja i rozruch urządzeń; - termin: 12 miesięcy od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego 2) ETAP II: Zakończenie i Odbiory Przedmiotu Umowy a) PODETAP II.1. - zakres: osiągnięcie gotowości do wystąpienia o wydanie pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia zakończenia robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót budowlanych; - termin: 1 miesiąc od skutecznego odbioru Podetapu I.3 b) PODETAP II.2. - zakres: przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i serwisowania Urządzeń; - termin: 13 miesięcy od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego c) PODETAP II.3. - zakres: opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na użytkowanie, odbiór końcowy; - termin: 2 miesiące od odbioru Etapu I 3) ETAP III: Okres gwarancji i rękojmi wraz z czynnościami serwisowymi - zakres: określony w OPZ, dokumentacji projektowej w § 7 Umowy, - termin: okres gwarancji i rękojmi od daty odbioru końcowego przez 5 lat, wraz z czynnościami serwisowymi dotyczącymi pielęgnacji zieleni przez 5 lat oraz przez 3 lata w przypadku pozostałych branż. 4. Opis zadania W zakres ww. Zadania Inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni, przebudowie układu drogowego wraz z uspokojeniem ruchu drogowego, częściowej wymianie infrastruktury podziemnej, w tym budowie podziemnych pomieszczeń technicznych, oraz budowie elementów architektonicznych (fontanna, Zegar Historii, z wyłączeniem elementów zawartych w punkcie 9 i 10 OPZ, wyniesione przeszklenia z ekspozycją reliktów dawnej kolegiaty, ławki, kosze na śmieci). Wykonanie robót budowlanych w tym nasadzeń zieleni wraz z usługami towarzyszącymi oraz oświetlenia przewidziane w projekcie budowlanym i wykonawczym Rewaloryzacji placu Kolegiackiego w Poznaniu. Wykonanie prac konserwatorskich przy odkrytych reliktach kolegiaty pw. Św. Marii Magdaleny. Dostawa elementów zapasowych. Wykonywanie czynności serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie wskazanym w dokumentacji.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233120-6
45110000-1
45111000-8
45111200-0
45111220-6
45111230-9
45112700-2
45112730-1
45230000-8
45233220-7
45233223-8
45233250-6
45233251-3
45233290-8
45233320-8
45330000-9
45210000-2
45311200-2
77211600-8
45223500-1
45262310-7
71400000-2
45400000-1
45450000-6
45432114-6
92522100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, polegających na wykonaniu prac opisanych w zakresie zamówienia podstawowego, w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego. Wartość wyżej wymienionych zamówień może wynosić maksymalnie 20% zamówienia podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
14


II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: Data rozpoczęcia - od daty podpisania umowy. Data zakończenia – wraz z upływem 14 miesięcy od przekazania placu budowy, z wyłączeniem okresu zimowego, tj. od 15 grudnia do 15 lutego, zgodnie z §3 ust. 1 umowy).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: a.a przynajmniej 3 roboty budowlane dla inwestycji o wartości minimum 6 000 000,00 zł. brutto każda, a.b minimum 2 zadania, w ramach których wykonano co najmniej 2000 m2 w każdym, powierzchni z kostki kamiennej (nie muszą to być te same zadania, co punkcie a.c ), a.c minimum 2 zadania wykonane na terenach częściowo lub w całości objętych ochroną konserwatorską (nie muszą to być te same zadania, co w punkcie a.a i a.b); W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy, zamówienie musi być realizowane przez tego Wykonawcę, który spełnia powyższy (pkt a) warunek udziału .w postępowaniu. b) dysponuje lub będzie dysponował w czasie trwania umowy następującymi osobami: b.a Kierownik budowy – wymagania: - wykonanie co najmniej 2 zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie ulic lub placów o wartości min. 5 000 000,00 zł brutto każde, w ramach którego (każdego) zrealizowano: • nawierzchnię utwardzoną, • kanalizację deszczową i/lub sanitarną i/lub wodociągową o wartości minimum 700 000,00 zł brutto, • sieć teletechniczną o wartości minimum 300 000,00 zł brutto, • sieć elektrotechniczną o wartości minimum 300 000,00 zł brutto, - minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, - minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy Jeżeli kierownik budowy nadzorował dwie roboty budowlane zgodnie z punktem b.a to Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, a jeżeli powyższe roboty były realizowane na terenie częściowo lub w całości objętym ochroną konserwatorską na terenie wykopalisk archeologicznych to oferta otrzyma punkty w podkryterium oceny ofert „Doświadczenie kierownika budowy”. b.b kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – wymagania: - realizacja co najmniej 2 zadań, obejmujących wykonanie budowli z użytkową częścią podziemną, - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej, - minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót konstrukcyjnych b.c kierownik robót w specjalności inżynieryjno-drogowej – wymagania: - realizacja co najmniej 2 zadań, obejmujących wykonanie minimum 1500 m2 powierzchni z kostki kamiennej w każdym, - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, - minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych b.d kierownik robót w specjalności instalacyjnej (sieci zewnętrzne i wewnętrzne) – wymagania: - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, - minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych b.e kierownik robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej – wymagania: - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrotechnicznych; b.f specjalista ds. terenów zielonych – wymagania: - minimum 5 lat doświadczenia w wykonaniu i pielęgnacji zieleni w przestrzeni publicznej, - realizacja co najmniej 3 zadań w zakresie pielęgnacji zieleni w przestrzeni publicznej, (należy zawrzeć stosowne oświadczenie, potwierdzające deklarowane doświadczenie). b.g osoba kierująca pracami konserwatorskimi i restauratorskimi albo samodzielnie wykonująca te prace – wymagania: Kwalifikacje, o których mowa w art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) legitymująca się dokumentami potwierdzającymi posiadanie przedmiotowych kwalifikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy łącznie muszą dysponować zespołem (pkt b). UWAGA! Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę kilku uprawnień, jednakże niedozwolone jest łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót drogowych. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy; 3) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium w wysokości: 400 000,00 zł 2. Wadium wnosi się pod rygorem odrzucenia oferty , przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form na Beneficjenta: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, 91 1020 4027 0000 1502 1262 0672 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Beneficjenta: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 3. Wadium w formach niepieniężnych składa się do wyznaczonego terminu składania ofert w Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu pok. 152 - sekretariat. Przyjęcie dokumentu nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 4. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty za ważny, będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 33 umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-01-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540008077-N-2019 z dnia 14-01-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
656906-N-2018

Data:
05/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Poznań, Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki  17, 61841   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
VI

Punkt:
2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-28, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-20, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510055260-N-2019 z dnia 21-03-2019 r.
Miasto Poznań: Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 656906-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540008077-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań, Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki  17, 61-841  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZOU-XII.271.204.2018.MA

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu”. 2. Zadanie inwestycyjne jest podzielone jest na 2 zadania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia: Zadanie I: przebudowa placu Kolegiackiego Zadanie II: przebudowa skweru przed NZOZ wraz z fragmentem ul. Wodnej. 3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie zadanie I, które zostało podzielone na 3 etapy: 1) Etap I – realizacja robót budowlanych, prac montażowych i powiązanych oraz instalacja i rozruch urządzeń a) PODETAP I.1: - zakres: wykonanie robót budowlanych w zakresie robót budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej (sieci elektroenergetyczne, informatyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, odwodnieniowej) wraz z niezbędnymi rozbiórkami nawierzchni i elementów infrastruktury, za wyjątkiem przyłączy do budynków i prac wykończeniowych przy studzienkach; zakup i dostawa 50% kostki kamiennej granitowej zgodnej z dokumentacją; - termin: 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego b) PODETAP I.2: - zakres: wykonanie prac budowlanych w zakresie nawierzchni ulic, chodników i miejsc postojowych, placu w ilości co najmniej 90% całkowitej powierzchni oraz budowa podziemnych pomieszczeń technicznych; - termin: 9 miesięcy od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego c) PODETAP I.3: - zakres: wykonanie pozostałych robót budowlanych i montażowych, instalacja i rozruch urządzeń; - termin: 12 miesięcy od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego 2) ETAP II: Zakończenie i Odbiory Przedmiotu Umowy a) PODETAP II.1. - zakres: osiągnięcie gotowości do wystąpienia o wydanie pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia zakończenia robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót budowlanych; - termin: 1 miesiąc od skutecznego odbioru Podetapu I.3 b) PODETAP II.2. - zakres: przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i serwisowania Urządzeń; - termin: 13 miesięcy od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego c) PODETAP II.3. - zakres: opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na użytkowanie, odbiór końcowy; - termin: 2 miesiące od odbioru Etapu I 3) ETAP III: Okres gwarancji i rękojmi wraz z czynnościami serwisowymi - zakres: określony w OPZ, dokumentacji projektowej w § 7 Umowy, - termin: okres gwarancji i rękojmi od daty odbioru końcowego przez 5 lat, wraz z czynnościami serwisowymi dotyczącymi pielęgnacji zieleni przez 5 lat oraz przez 3 lata w przypadku pozostałych branż. 4. Opis zadania W zakres ww. Zadania Inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni, przebudowie układu drogowego wraz z uspokojeniem ruchu drogowego, częściowej wymianie infrastruktury podziemnej, w tym budowie podziemnych pomieszczeń technicznych, oraz budowie elementów architektonicznych (fontanna, Zegar Historii, z wyłączeniem elementów zawartych w punkcie 9 i 10 OPZ, wyniesione przeszklenia z ekspozycją reliktów dawnej kolegiaty, ławki, kosze na śmieci). Wykonanie robót budowlanych w tym nasadzeń zieleni wraz z usługami towarzyszącymi oraz oświetlenia przewidziane w projekcie budowlanym i wykonawczym Rewaloryzacji placu Kolegiackiego w Poznaniu. Wykonanie prac konserwatorskich przy odkrytych reliktach kolegiaty pw. Św. Marii Magdaleny. Dostawa elementów zapasowych. Wykonywanie czynności serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie wskazanym w dokumentacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
22380714.82

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
Email wykonawcy: daniel.palczewski@budimex.pl
Adres pocztowy: ul. Stawki 40
Kod pocztowy: 01-040
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
27528279.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27528279.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27528279.23
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Wszystkie roboty i czynności objęte przedmiotem zamówienia z wyłączeniem koordynacji i kierowania robotami w ramach generalnego wykonawstwa

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zp@um.poznan.pl
tel: 618 785 210
fax: 61 878 50 85
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-01-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 656906-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZOU-XII.271.204.2018.MA
Data publikacji zamówienia: 2018-12-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 400000 ZŁ
Szacowana wartość* 13 333 333 PLN  -  20 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bip.poznan.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.poznan.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, woj.
2019-03-18 27 528 279,00