Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Piła: Dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku


Numer ogłoszenia: 65976 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny w Pile , ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2106207, faks (067) 212 40 85.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpitalpila.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 1) - maski chirurgiczne, Zadanie 2) - czepki chirurgiczne, Zadanie 3) - fartuch chirurgiczne z włókniny, Zadanie 4) - obuwie ochronne, Zadanie 5) - pokrycia higieniczne z włókniny jednorazowego użytku, Zadanie 6) - pokrowiec na stolik Mayo Zadanie 7) - pokrowiec na przewody, osłona na kończynę dolną, pokrowiec na ramię C, pokrowiec na mikroskop, serweta operacyjna, Zadanie 8) - obłożenie pola operacyjnego tzw.: zestaw uniwersalny do laparotomii, Zadanie 9) - podkłady jednorazowe nieprzemakalne, Zadanie 10) - zestaw do operacji w okolicach stawu biodrowego, Zadanie 11) - zestaw do endoprotezy stawu kolanowego, Zadanie 12) - zestaw do obłożenia pola operacyjnego pionowy/izolacyjny, Zadanie 13) - pokrycia higieniczne, myjka jednorazowego użytku z włókniny 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.51.80.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 13.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralna jej cześć).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralna jej część).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralna jej cześć).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralna jej cześć).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralna jej część).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć: a) Świadectwo zgodności CE dopuszczające oferowane produkty do użytku w Polsce lub dokument zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych; b) materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (karta produktu lub karta katalogowa, opisy , foldery) w języku polskim,

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 2. Wypełniony załącznik nr 2 - formularz cenowy 3. Wypełniony załączniki nr 3 - oświadczenie z art. 22, 4. Wypełniony załącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od stron umowy, a zmiana jest nieistotna w stosunku do treści oferty. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w następującym zakresie: a) zaproponowania przez Sprzedającego produktu zamiennego o parametrach tożsamych lub jakościowo lepszego, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu, w tym na podstawie decyzji właściwych władz, b) zmiany numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu - przy zachowaniu jego parametrów, c) zmiany sposobu konfekcjonowania, d) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, e) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, f) zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego Sprzedającego lub Kupującego g) zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-pila.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, pok. D3.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, pok. D14 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 1) - maski chirurgiczne, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 2) - czepki chirurgiczne, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 3) - fartuch chirurgiczne z włókniny, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 4) - obuwie ochronne, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 5) - pokrycia higieniczne z włókniny jednorazowego użytku, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 6) - pokrowiec na stolik Mayo 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 7) - pokrowiec na przewody, osłona na kończynę dolną, pokrowiec na ramię C, pokrowiec na mikroskop, serweta operacyjna, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 8) - obłożenie pola operacyjnego tzw.: zestaw uniwersalny do laparotomii, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 9) - podkłady jednorazowe nieprzemakalne, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 10) - zestaw do operacji w okolicach stawu biodrowego, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 11) - zestaw do endoprotezy stawu kolanowego, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 12) - zestaw do obłożenia pola operacyjnego pionowy/izolacyjny, 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Bielizna i odzież j.u..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 13) - pokrycia higieniczne, myjka jednorazowego użytku z włókniny 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Piła: Dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku


Numer ogłoszenia: 129742 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 65976 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2106207, faks (067) 212 40 85.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku w następującym asortymencie: Zadanie 1) - maski chirurgiczne, Zadanie 2) - czepki chirurgiczne, Zadanie 3) - fartuch chirurgiczne z włókniny, Zadanie 4) - obuwie ochronne, Zadanie 5) - pokrycia higieniczne z włókniny jednorazowego użytku, Zadanie 6) - pokrowiec na stolik Mayo Zadanie 7) - pokrowiec na przewody, osłona na kończynę dolną, pokrowiec na ramię C, pokrowiec na mikroskop, serweta operacyjna, Zadanie 8) - obłożenie pola operacyjnego tzw.: zestaw uniwersalny do laparotomii, Zadanie 9) - podkłady jednorazowe nieprzemakalne, Zadanie 10) - zestaw do operacji w okolicach stawu biodrowego, Zadanie 11) - zestaw do endoprotezy stawu kolanowego, Zadanie 12) - zestaw do obłożenia pola operacyjnego pionowy/izolacyjny, Zadanie 13) - pokrycia higieniczne, myjka jednorazowego użytku z włókniny 2.2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Magazynu Towarowego Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 730 do 1430 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.51.80.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marcator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4940,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3283,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  3283,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9028,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Euro Centrum Bozena i Cezariusz Wirkowscy Sp.J, ul. Chodakowskiego 10, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5620,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2289,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  2289,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2289,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Euro Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. J., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2475,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2673,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2673,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2673,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Euro Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. J., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2240,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2430,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2430,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2430,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20358,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  20358,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29592,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o., ul Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7860,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6551,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  6551,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8212,43


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 321,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  338,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  338,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  394,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Abena Polska Sp.z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3190,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3834,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3834,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4795,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8445,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7176,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  7176,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7176,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1193,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1038,42


 • Oferta z najniższą ceną:
  1038,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1038,42


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2212,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2050,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  2050,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2268,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Bielizna i odzież j.u.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Abena Polska Sp.z.o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1961,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2452,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  2452,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2452,50


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: wszpila@pi.onet.pl
tel: 672 106 207
fax: (067) 212 40 85
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6597620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 13
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpitalpila.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, pok. D3
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39518000-6 Bielizna szpitalna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Bielizna i odzież j.u. Marcator Medical S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, woj. małopolskie
2013-04-03 3 283,00
Bielizna i odzież j.u. Euro Centrum Bozena i Cezariusz Wirkowscy Sp.J
ul. Chodakowskiego 10, 96-503 Sochaczew, woj. mazowieckie
2013-04-03 2 289,00
Bielizna i odzież j.u. Euro Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. J.
ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew, woj. mazowieckie
2013-04-03 2 673,00
Bielizna i odzież j.u. Euro Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. J.
ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew, woj. mazowieckie
2013-04-03 2 430,00
Bielizna i odzież j.u. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie
2013-04-03 20 358,00
Bielizna i odzież j.u. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.
ul Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie
2013-04-03 6 551,00
Bielizna i odzież j.u. Mercator Medical S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, woj. małopolskie
2013-04-03 338,00
Bielizna i odzież j.u. Abena Polska Sp.z o.o.
ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
2013-04-03 3 834,00
Bielizna i odzież j.u. Mercator Medical S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, woj. małopolskie
2013-04-03 7 176,00
Bielizna i odzież j.u. Mercator Medical S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, woj. małopolskie
2013-04-03 1 038,00
Bielizna i odzież j.u. Mercator Medical S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, woj. małopolskie
2013-04-03 2 050,00
Bielizna i odzież j.u. Abena Polska Sp.z.o.o.
ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
2013-04-03 2 452,00