TITytułPolska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
NDNr dokumentu66254-2018
PDData publikacji13/02/2018
OJDz.U. S30
TWMiejscowośćPOZNAŃ
AUNazwa instytucjiAquanet SA
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/02/2018
DTTermin23/03/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322200 - Usługi projektowania rurociągów
OCPierwotny kod CPV71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322200 - Usługi projektowania rurociągów
RCKod NUTSPL418
IAAdres internetowy (URL)http://www.aquanet.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

13/02/2018    S30    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2018/S 030-066254

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Aquanet SA
ul. Dolna Wilda 126
Poznań
61-492
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Sobiś
Tel.: +48 618359073
E-mail: jolanta.sobis@aquanet.pl
Faks: +48 618359286
Kod NUTS: PL415


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.aquanet.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.aquanet.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla części wsi Krosno k/Mosiny

Numer referencyjny: Z/5/2018
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów części wsi Krosno w gminie Mosina w ramach zadania inwestycyjnego 5-03-13-138-1 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322200
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krosno k/Mosiny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów części wsi Krosno w gminie Mosina w ramach zadania inwestycyjnego 5-03-13-138-1 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 315 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp (z wyłączeniem,o którym mowa w art. 133. ust. 4 Pzp), art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnychprzepisów;

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) Zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty, w terminach wskazanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”):

a) Oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)2016/7z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.Urz. UE seria L2016 r. Nr 3, s. 16);

b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że w+ykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1.pkt. 13,14 i 21 ustawy orazodnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24. ust. 5. pkt. 5 i 6 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) Oświadczenie wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24. ust. 1. pkt. 15 i 22 Pzp oraz w art. 24. ust. 5. pkt. 5-6 Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ);

g) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016. poz. 716 (załącznik nr 5 do SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający:

a) W zakresie doświadczenia, uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem;

b) W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje określonymi osobami.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawca przedstawia informacje nt. wykonanych usług, w Części IV lit. C wiersz pierwszy (pkt 1b) JEDZ lub w załączonym do niego wykazie wykonanych usług, przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu (w terminach wskazanych w SIWZ) dowody, że usługi, wykazane w JEDZ lub załączonym do niego wykazie, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.

3. We wskazanej części JEDZ lub załączonym do niego wykazie należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi oraz przedmiotu wykonanych usług.

4. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - informacje nt. tych osób podać należy w Części IV lit. C wiersz trzeci (pkt 2) JEDZ lub w załączonym do niego wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

5. We wskazanej części JEDZ lub załączonym do niego wykazie należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień, doświadczenia oraz podstawy dysponowania.

6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj,zakres,czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;(2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawca winien wykazać się wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

a) Co najmniej 1 projektu sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200mm i długości min. 500 m

Oraz.

b) Co najmniej 1 projektu sieci wodociągowej o średnicy min. 63 mm i długości min. 200 m

Oraz.

c) Co najmniej 1 projektu przepompowni ścieków.

Każde zadanie wskazane przez wykonawcę może równocześnie potwierdzać spełnianie więcej niż jednego z powyższych warunków.

Wykazane doświadczenie wykonawca winien potwierdzić dowodami, potwierdzającymi, że usługi, wykazane w JEDZ lub załączonym do niego wykazie, zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawca winien dysponować następującymi osobami:

a) Co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży sanitarnej. Niniejsza osoba winna posiadać:

— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych,

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Projektanta z zakresu projektu sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień).

b) co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży drogowej. Niniejsza osoba winna posiadać:

— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej lub w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych/dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych,

— co najmniej 3-letnie na stanowisku Projektanta z zakresu projektu odtworzeń nawierzchni (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień).

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień i doświadczenia.

Zamawiający akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez wykonawców.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego realizowane będą w PLN.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający Pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty. Powyższe szczegółowo zostało opisane w pkt 7.9 SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki umowy zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Część III SIWZ (SIWZ III -Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/03/2018
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Aquanet SA, 61-492 Poznań ul. Dolna Wilda 126 –Kancelaria.

Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego tj.: Aquanet SA, 61-492 Poznań ul. Dolna Wilda 126 –pok.203.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy wykonawca ten nie potwierdzi,że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, zamawiający na podstawie art. 26 ust.1 Pzp wezwie kolejnego wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert,do przedłożenia stosownych dokumentów.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust.1. pkt 23 Pzp wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca winien złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

3. Informacje, które należy podać w JEDZ zostały szczegółowo opisane w pkt 7.1.a) SIWZ.

4. Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

b) Wypełniony formularz JEDZ wraz z ewentualnymi załącznikami;

c) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo;

d) W przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania.

5. SIWZ jest udostępniania bezpłatnie na stronie internetowej zamawiającego (www.aquanet.pl) od momentu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, zgodnie z art. 42 ust. 1Pzp. Jednocześnie zamawiający informuje, iż nie będzie przekazywał Wykonawcom SIWZ w formie papierowej.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faksem (na numer 61 8359-286) lub przy pomocy poczty elektronicznej.

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8. Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2018
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl
tel: +48 618359233
fax: +48 618359321
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6625420181
ID postępowania Zamawiającego: Z/5/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.aquanet.pl
Informacja dostępna pod: Aquanet SA
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów