TITytułPolska-Katowice: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
NDNr dokumentu66270-2018
PDData publikacji13/02/2018
OJDz.U. S30
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiGórnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna (271506695)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/02/2018
DTTermin03/04/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV73000000 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000 - Usługi badawcze
73300000 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój
OCPierwotny kod CPV73000000 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000 - Usługi badawcze
73300000 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.gpw.katowice.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

13/02/2018    S30    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

2018/S 030-066270

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
271506695
ul. Wojewódzka 19
Katowice
40-026
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Buzuk
Tel.: +48 326038719
E-mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
Faks: +48 326038634
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gpw.katowice.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.gpw.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: "Prace badawczo-rozwojowe (...)". Pełna nazwa postępowania jak w pkt II.1.4)

Numer referencyjny: OZ/322/ /2018
II.1.2)Główny kod CPV
73100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 557 063.99 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73110000
73000000
73300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prace badawczo-rozwojowe dotyczą obiektów Zamawiającego zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

Uczestnictwo w Zespołach Zamawiającego ds. Projektu: siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia podzielono na: Etap I i Etap II.

Zakres zamówienia w ramach Etapu I obejmuje w szczególności:

I. Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody w zmiennych warunkach eksploatacyjnych:

1. Opracowanie wieloparametrycznych formuł predykcji jakości wody, w tym:

a) wyznaczenie wskaźnika jakości wody;

b) budowa modeli matematycznych predykcji jakości wody z wykorzystaniem narzędzi statystycznych;

c) weryfikacja opracowanych modeli, o których mowa w punkcie b) powyżej;

2. Budowa, kalibracja i walidacja numerycznego modelu symulacyjnego w reprezentatywnej strefie zasilania w oparciu o przekazany przez Zamawiającego skalibrowany model hydrauliczny w pakiecie symulacyjnym, w tym:

a) budowa numerycznego modelu symulacyjnego jakości wody;

b) kalibracja i walidacja opracowanych modeli jakościowych.

II. Opracowanie algorytmu zarządzania ryzykiem dostaw wody do konsumenta o wymaganej jakości, w tym:

1. Budowa wieloczynnikowych matryc ryzyka bezpieczeństwa dostaw wody.

Wykonawca zobowiązany jest do:

a) klasyfikacji ryzyk;

b) budowy wieloparametrycznej matrycy ryzyka;

c) kategoryzacji ryzyka do klas ryzyka;

d) opracowania procedur działań zaradczych.

2. Budowa algorytmu zarządzania ryzykiem.

Zakres zamówienia w ramach Etapu II obejmuje w szczególności:

I. Zintegrowanie modeli do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody w postaci równań matematycznych, które będą pozwalały na wykonanie ich weryfikacji na danych historycznych pod kątem poprawności przetwarzania danych i ich implementację do środowiska informatycznego,

II. Zoptymalizowanie modeli matematycznych pod kątem przepływu danych i przy uwzględnieniu rekomendacji Zamawiającego dotyczących ich implementacji do środowiska informatycznego.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do uczestniczenia w spotkaniach Zespołu Zamawiającego odpowiedzialnego za Projekt, na zasadach określonych w § 4 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny w zakresie usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i na ich podstawie wykonania dedykowanego systemu informatycznego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wpływ dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia, określenie warunków umowy:

Informacje uzyskane podczas dialogu technicznego wpłynęły na:

— doprecyzowanie poszczególnych etapów Projektu,

— określenie szacunkowego czasu potrzebnego do zrealizowania poszczególnych etapów Projektu,

— podzielenie zadań w ramach realizacji Projektu.

Informacje dotyczące dialogu technicznego dostępne są pod linkami:

https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/11_05_2017_15_1050739981/ogloszenie-o-dialogu-technicznym.pdf (ogłoszenie o dialogu technicznym);

https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/11_05_2017_15_1050739981/informacja-o-zakonczeniu-dialogu-technicznego.pdf (informacja o zakończeniu dialogu);

Oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Informacje zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane przez Wykonawcę w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wykonawca w celu pozyskania tych informacji winien przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ i wskazać adres e-mail, na który zostanie przesłane hasło (kod) dostępu do treści objętych Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Szczegółowe informacje dot. składania oświadczenia o zachowaniu poufności zawarte zostały w Rodziale IV ust. 12 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 557 063.99 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nr projektu RPSL.01.02.00-24-0634/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 31.1.2020 r., w tym:

1.Etap I do 28.2.2019 r.,

2.Etap II do 28.2.2019 r.,

3.uczestnictwo Wykonawcy w spotkaniach Zespołu Zamawiającego do 31.1.2020 r., z uwzględnieniem terminów pośrednich, tj. zgodnie z „Ramowym Harmonogramem Postępu Prac”, który stanowi Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.

2.Podstawy wykluczenia z postęp.

2.1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postęp. z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Ustawy, z zastrzeżeniem zawartym w Rozdziale V ust.6 p.1) SIWZ.

2.2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy. Zam. wykluczy z postępowania Wyk.:

W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dn. 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.2344 z późn. zm.) – art. 24 ust 5 pkt 1) Ustawy;

3.Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przed udzieleniem zamówienia do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących ośw. lub dokum. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

3.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

3.2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy;

3.3) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.4) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zam. na stronie internet. informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wyk. może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udziel. zam.

5.Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa:

5.1.) w p.3.1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,

5.2) w p.3.2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.Dokumenty o których mowa w p.5 pp. 5.1) i 5.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

7.Pozostałe zapisy w p.III.1.3) ogłoszenia w polu - "Minimalny poziom ew. wymaganych standardów".

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wyk. ubieg. się o zam. powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty: 1) pracę badawczą z zakresu eksploatacji infrastruktury technicznej przedsiębiorstw wodociągowych lub wodociągowo-kanalizacyjnych, analiz niezawodności bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę lub analiz zmian jakości wody w systemie dystrybucji, oraz 2) pracę polegającą na wykonaniu analizy lub ekspertyzy lub prowadzeniu badania z zakresu eksploatacji systemów wodociągowych lub wodociągowo-kanalizacyjnych.

2.Wyk. ubieg. się o zam. powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

1) Ekspertem (dalej Eks.) ds. niezawodności i ryzyka systemów zaopatrzenia w wodę osobą będącą autorem/współautorem co najmniej 8 artykułów (w tym co najmniej 3 artykuły opublikowane w części A wykazu czasopism naukowych) z zakresu analizy niezawodności i ryzyka eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę; „wykaz czasopism naukowych” oznacza wykaz ustanowiony na podstawie aktualnego komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, na dzień opublikowania artykułu.

2) Eks. ds. modelowania matematycznego jakości wody osobą będącą autorem/współautorem co najmniej 3 artykułów opubl. w czasopiśmie naukowym lub tekstów referatu opubl. w materiałach konferencyjnych lub wystąpień podczas konferencji naukowej z zakr. modelowania matematycznego jakości wody (3 z ww. elementów w dowolnej kombinacji np.1 artykuł i 2 teksty lub 2 wystąpienia i 1 tekst).

3) Eks. ds. eksploatacji układów technologicznych uzdatniania wody wraz z procedurami analizy ryzyka procesów modernizacji tych układów osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji układów technologicznych uzdatniania wody wraz z procedurami analizy ryzyka procesów modernizacji tych układów.

4) Eks. ds. wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem dostaw wody osobą posiadającą doświadczenie w pracach zespołów/komisji ds. wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem dostaw wody w co najmniej jednym przedsiębiorstwie wodociągowym lub wodociągowo-kanalizacyjnym.

5) Eks. ds. wykorzystania metody FTA oraz metody ETA osobą będącą autorem/współautorem co najmniej jednej pracy naukowej z wykorzystaniem drzew logicznych w analizie eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę metodą FTA oraz metodą ETA.

6) Eks. ds. wykorzystania narzędzi statystycznych osobą będącą autorem/współautorem co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie naukowym lub skrypcie naukowym lub wystąpienia podczas konferencji naukowej w zakr. tworzenia co najmniej jednego modelu matematycznego predykcji jakości wody z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

3. Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przed udziel. zam. do zł. w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie. spełniania ww warunków:

3.1.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (...) - dot. p.1.

3.2.Wykaz osób skierowanych przez wyk. do realizacji zam. publ., w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z inf. na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dot. p.2.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Uzupełnienie do p. III.1.1) i III.1.3) ogłoszenia:

1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa p. III.1.1) pp. 5 ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia p.III.1.1) pp.6 ogłoszenia stosuje się odpowiednio.

2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w p. III.1.1) pp. 3.1) ogł., składa dokument, o którym mowa w p. III.1.1.) pp. 5.1) ogłoszenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia p.III.1.1) pp.6 stosuje się odpowiednio.

3. Dowodami, o których mowa w p. III.1.3) pp. 3.1). ogłoszenia są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia nie stanowi świadczenia okresowego oraz ciągłego.

4.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w p.III.1.3) pp.2 ogłoszenia.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnianie warunków udziału w postępowaniu mogą wykazać łącznie. Brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6. Z przyczyn technicznych, z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, nie wszystkie informacje mogą być zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu. Pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu, podstawach wykluczenia z postępowania oraz dokumentach i oświadczeniach wymaganych w postępowaniu zawiera Rozdział V i VI SIWZ, której treść udostępniono na stronie internetowej pod adresem: http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wys.: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

2.1.pieniądzu;

2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3.gwarancjach bankowych;

2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U.z2016r poz.359 z późn.zm.).

3.Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert określonym w p. IV.2.2) ogłoszenia.

4.Szczegółowe zasady wnoszenia wadium w formie pieniężnej i niepieniężnej określa ust. 4 i 5 Rozdziału VIII SIWZ.

5.Pozostałe uregulowania dot. wadium zawiera ust. 6-12 Rozdziału VIII SIWZ.

6.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagr. Wyk. płatne będzie fakturami częściowymi za faktycznie wykonane prace, potw. Protokołem Odbioru Prac podpisanym przez Zam. bez zastrzeżeń. W fakturach wyst. do czasu zakończenia realizacji Etapu II, Wyk. każdorazowo uwzględni także wynagrodzenie za udział w spotkaniach z Zespołem Zam., które odbyły się do czasu wyst. danej faktury, a wyliczone według zasad określonych w par.9 ust.3 Umowy. Natomiast za udział w spotkaniach z Zespołem Zam., które będą miały miejsce po zakończeniu realizacji Etap II potw. Protokołem Odbioru Prac podpisanym przez Zam. bez zastrzeżeń, Wyk. wystawi odrębną fakturę VAT po dniu 31.1.2020 r. Zapłata należności nastąpi przelewem na rach. bank. Wyk. wsk. na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zam. prawidł. sporządzonej faktury. Fakturę VAT, w formie pisemnej, należy dostarczyć do siedziby Zamawiaj. Zam. nie wyraża zgody na przesyłanie faktur w postaci elektronicznej. Rozlicz. finansowe pom. Zam. a Wyk. dokonywane będą w polskich złotych.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) Ustawy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/04/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 58 (IV p.) w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć:

1) Oświadczenie (aktualne na dzień składania) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1. 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ.Wykonawca może wypełnić JEDZ korzystając z elektronicznego serwisu eESPD. Wyk. powołujący się na zasoby innych podmiotów oprócz własnego JEDZ składa również JEDZ dotyczące tych podmiotów. JEDZ składa również odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W części IV JEDZ można wypełnić wyłącznie sekcję α: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania JEDZ określa Rozdział VI SIWZ.

2) Zobowiązanie innych podmiotów w przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub inny dowód na potwierdzenie udostępnienia tego potencjału.

3) Pełnomocnictwa – w przypadku reprezentacji Wykonawcy przez pełnomocnika oraz w przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie;

4) Wadium w postaci niepieniężnej.

2.Wartość wskazana w p. II.1.5) i p.II.2.6) ogłoszenia dotyczy niniejszego zamówienia. Wartość całego projektu, w ramach którego zamówienie jest realizowane przekracza kwotę, o której mowa w art. 11 pkt 8 Ustawy.

3.Kryteriami oceny ofert są: cena 60 % i doświadczenie eksperckie zespołu badawczego wyznaczonego do realizacji zamówienia 40 %. Szczegółowo kryteria oceny ofert opisane zostały w Rozdziale XIII SIWZ. W celu uzyskania punktów w kryterium "doświadczenie eksperckie..." Wykonawca winien wypełnić odpowiednie tabele zawarte w Formularzu Ofertowym.

4.Dot. p. IV.2.6) ogłoszenia: termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą).

5.Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej (art. 24aa ust. 1 Ustawy): Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.Złożony wniosek o pozyskanie środków na dofinansowanie projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” - zwanego dalej: Projektem - w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 Oś Priorytetowa I - Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został rekomendowany do dofinansowania.

7.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1a i 1b Ustawy.

8.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu nr 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu nr 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej (dalej ŚOP) szczegół. regulują przepisy działu VI Ustawy (art. 179–198g Ustawy).

2.ŚOP określone w dziale VI Ustawy przysługują Wyk., uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów Ustawy.

3.ŚOP wobec ogłoszenia o zam. oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP.

4.Terminy wn. odwołań:

4.1.Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania inf. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2.Odwołanie wobec treści ogł. o zam. oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się: w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZ.U.U.E lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. powyżej wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Ustawy czynności Zam. podjętej w postępowaniu o udzielenie zam. lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

5.1.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, Zam., której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dn. 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

6.2.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dn. 17 listopada 1964r.–Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

6.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żadaniami.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2018
TITytułPolska-Katowice: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
NDNr dokumentu74862-2018
PDData publikacji17/02/2018
OJDz.U. S34
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiGórnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna (271506695)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany14/02/2018
DTTermin03/04/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV73000000 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000 - Usługi badawcze
73300000 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój
OCPierwotny kod CPV73000000 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000 - Usługi badawcze
73300000 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.gpw.katowice.pl

17/02/2018    S34    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

2018/S 034-074862

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 030-066270)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
271506695
ul. Wojewódzka 19
Katowice
40-026
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Buzuk
Tel.: +48 326038719
E-mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
Faks: +48 326038634
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gpw.katowice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: „Prace badawczo-rozwojowe (...)”. Pełna nazwa postępowania jak w pkt II.1.4)

Numer referencyjny: OZ/322/ /2018
II.1.2)Główny kod CPV
73100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 030-066270

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:

Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: "Prace badawczo-rozwojowe (...)". Pełna nazwa postępowania jak w pkt II.1.4)

Numer referencyjny: OZ/322/ /2018

Powinno być:

Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: „Prace badawczo-rozwojowe (...)”. Pełna nazwa postępowania jak w pkt II.1.4)

Numer referencyjny: OZ/322/4/2018

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Adres: ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@gpw.katowice.pl
tel: +48 326038719
fax: +48 326038634
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6627020181
ID postępowania Zamawiającego: OZ/322/ /2018
Data publikacji zamówienia: 2018-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 20000 ZŁ
Szacowana wartość* 666 666 PLN  -  1 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gpw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
73000000-2 (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze
73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój