TITytułPolska-Zielona Góra: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
NDNr dokumentu66418-2018
PDData publikacji13/02/2018
OJDz.U. S30
TWMiejscowośćZIELONA GÓRA
AUNazwa instytucjiRejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/02/2018
DTTermin05/04/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
OCPierwotny kod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
RCKod NUTSPL
PL43
PL51
IAAdres internetowy (URL)www.rzizielonagora.wp.mil.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

13/02/2018    S30    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Zielona Góra: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 030-066418

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
ul. Bolesława Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra
Polska
Tel.: +48 261648381
E-mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl
Faks: +48 261648479


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rzizielonagora.wp.mil.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w trwałym zarządzie RZI Zielona Góra. Spr. nr 1/PN/WEN/2018
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno

Kod NUTS PL43,PL,PL51

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w trwałym zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury - Zielona Góra. Punkty odbioru energii elektrycznej znajdują się na terenie województwa lubuskiego oraz dolnośląskiego.
Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do punktów odbioru znajdujących się.
W miejscowościach: Czerwieńsk, Dobre n/Kwisą, Gorzów Wielkopolski, Gryżyce, Karliki, Krosno Odrzańskie, Łochowice, Międzyrzecz, Nietoperek, Nowogród Bobrzański, Potok, Pstrąże, Radnica, Szklarka Radnicka, Skwierzyna, Sulechów, Świętoszów, Trzebień Mały, Trzebów, Trzemeszno, Wędrzyn, Zielona Góra, Żagań, Żary.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje rozszerzenie zamówienia podstawowego.
O dostawy, tożsame z zamówieniem podstawowym. Opcja zostanie uruchomiona.
W przypadku potrzeb zamawiającego i przekroczenia prognozowanego wydatku za energię elektryczną.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2018. Zakończenie 31.5.2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca wniesie wadium najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie 250 000,00 PLN;
2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach:
Pieniądza,
Poręczeniach bankowych,
Gwarancjach bankowych,
Gwarancjach ubezpieczeniowych,
Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 t.j.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego:
NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000,
Tytułem: wadium Spr nr 1/PN/WEN/2018.
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zamawiający uznaje dzień
I godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zawarto we wzorze umowy która jest załącznikiem do SIWZ
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców składające się z dwóch lub więcej przedsiębiorstw, jako partnerów konsorcjum, będą musiały spełniać następujące wymagania:
1) Oferta będzie zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII i VIII. 2 dla każdego partnera konsorcjum;
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
3) Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
4) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 tego rozdziału, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera - Generalnego Wykonawcę) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą;
2) Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony, jako partner kierujący (lider - Generalny Wykonawca), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
Z pełnomocnikiem (liderem - Generalnym Wykonawcą).
3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 1 tego rozdziału, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w rozdziale VIII.1 przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.
5. W przypadku zawierania umów z podwykonawcami, wykonawcy, o których mowa
W art. 23 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. wspólnie ubiegający się.
O udzielenie zamówienia publicznego), zobowiązani są solidarnie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Zobowiązanie do dokonania solidarnej zapłaty, o którym mowa w zadaniu poprzednim, jest niezależne od tego, czy umowa.
Z podwykonawca zostanie zawarta przez wszystkich, część lub tylko jednego wykonawcę(członka konsorcjum).
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki o której mowa w przepisach Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 ze zm.), art. 32. JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja A pkt 1
2. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej. JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja A pkt 1
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na wezwanie zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
Że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,
Że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Uwaga ! Zamawiający każdorazowo na etapie badania ofert weryfikuje złożone zaświadczenia.
W elektronicznym systemie ZUS.
5. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zał. nr 5;
Uwaga ! Powyższy dokument wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia.
Na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w:
1) pkt. 1 -składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
2) pkt. 2 ÷ 4 -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b tego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa
W pkt. 6 pkt 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
O których mowa w pkt 6 tego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7 stosuje się.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
Do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 tego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7 zdanie pierwsze stosuje się.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Kserokopia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN. JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja B pkt 5
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
A jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest.
W stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie – JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja C pkt 1b.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
1/PN/WEN/2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.4.2018 - 10:10

Miejscowość:

ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień do zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) Zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian w wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;
2) Zmiany osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy;
3) Zmiany finansowania zamówienia, na skutek ewentualnego braku płynności finansowania tj. zmian które nastąpiły po dniu podpisania umowy lub na skutek skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji.;
4) Zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku trwałego lub czasowego wyłączenia z użytkowania obiektów przez zamawiającego,
5) Zwiększenia ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku powstania nowych punktów oraz powstałych na wskutek rozdziału istniejących umów kompleksowych nie ujętych w załączonym wykazie, wskazanych w pkt 3.19. OPZ.,
6) Zmiany inne, w przypadku zmian w prawie energetycznym, ustawach
I rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert,
7) Przedłużenie okresu obowiązywania umowy w przypadku, gdy rzeczywista realizacja umowy na koniec okresu umownego, nie przekroczy całości wynagrodzenia określonego w §5 ust. 3. umowy,
8) Cena jednostkowa energii elektrycznej grup taryfowych przy rozliczaniu: całodobowym, w strefie szczytowej, w strefie pozaszczytowej, w strefie dziennej i nocnej, ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego oraz podatku VAT na energię elektryczną. Zmiana dotyczy zwiększenia jak i zmniejszenia stawki podatku akcyzowego oraz podatku VAT na energię elektryczną. Przy każdej zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kalkulacji w terminie najpóźniej jednego okresu obrachunkowego od daty jej obowiązywania. Zmiana stawki obowiązuje z dniem wprowadzenia zmiany.
9) Obniżenie ceny jednostkowej energii elektrycznej dla wszystkich PPE z grup taryfowych „G1x”, gdy cena zakupu określona w taryfikatorze dla danego sprzedawcy lokalnego odpowiedniego Operatora, w okresie trwania umowy będzie mniejsza od ceny zakupu z oferty i obowiązywała z dniem określonym w taryfikatorze.
10) Zmiana grupy taryfowej - w przypadku zmiany przez zamawiającego grupy taryfowej (wyszczególnionej w § 5 ust. 1 umowy oraz wykazie PPE) spowodowanej względami ekonomicznymi lub zmianą mocy punktów odbioru na inną grupę taryfową, rozliczanie za energię elektryczną będzie się odbywać wg ceny jednostkowej wykazanej w formularzu cenowym,
11) Zmiana osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy itp.,
12) Zmiany inne wynikające ze zmiany ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert, dotyczące zakupu energii elektrycznej.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Wszystkie powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę.
Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ).
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2018
TITytułPolska-Zielona Góra: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
NDNr dokumentu74947-2018
PDData publikacji17/02/2018
OJDz.U. S34
TWMiejscowośćZIELONA GÓRA
AUNazwa instytucjiRejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/02/2018
DTTermin05/04/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
OCPierwotny kod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
RCKod NUTSPL
PL43
PL51

17/02/2018    S34    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Zielona Góra: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 034-074947

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego 7, Zielona Góra 65-043, Polska. Tel.: +48 261648381. Faks: +48 261648479. E-mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.2.2018, 2018/S 030-066418)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09300000

Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa


Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

A jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest.

W stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie – JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja C pkt 1b.


Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie – JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja C pkt 1b.


Adres: ul. Bolesława Chrobrego, 65-043 Zielona Góra
woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl
tel: 261648381, 261648388,261648308
fax: 261648479
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6641820181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-02-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1151 dni
Wadium: 250000 ZŁ
Szacowana wartość* 8 333 333 PLN  -  12 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. LUBUSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa