TITytułPolska-Radomsko: Urządzenia medyczne
NDNr dokumentu66435-2018
PDData publikacji13/02/2018
OJDz.U. S30
TWMiejscowośćRADOMSKO
AUNazwa instytucjiSzpital Powiatowy w Radomsku
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/02/2018
DTTermin22/03/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty3 - Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
OCPierwotny kod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
IAAdres internetowy (URL)www.szpital.biz.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

13/02/2018    S30    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Radomsko: Urządzenia medyczne

2018/S 030-066435

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Jagiellońska 36
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Urszula Zatoń
97-500 Radomsko
Polska
Tel.: +48 446854704
E-mail: zamowienia@szpital.biz.pl
Faks: +48 446854701


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.biz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopii, Urologii Jednego Dnia, OAiIT, Bloku Operacyjnego oraz Pracownii Eleltrofizjologii w Szpitalu Powiatowym w Radomsku
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopii, Oddziału Urologii Jednego Dnia, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Elekrofizjologii w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na Pakiety od nr 1 do nr 36 /zadania od 1 do 36:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla projektu: „Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym w Radomsku”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 271 257,49 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1)Krótki opis
Zestaw Endoskopowy- Tor wizyjny z wyposażeniem, zestaw endoskopów, z szafą do przechowywania endoskopów oraz urządzeniami i systemem archiwizacji danych - zestaw
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 709 909,75 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1)Krótki opis
Tor wizyjny urologiczny z oprzyrządowaniem i wyposażeniem
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 414 634,15 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1)Krótki opis
Stół operacyjny z pływającym blatem
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 204 629,63 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1)Krótki opis
Aparat rtg typu ramię C dla Bloku operacyjnego i ramię C dla Pracowni Elektofizjologii
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 816 666,67 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1)Krótki opis
Łóżka intensywnej opieki medycznej z wyposażeniem
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 114 814,81 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
1)Krótki opis
Monitor modułowy z modułem transportowym i rozbudowaną centralą
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 113 888,89 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1)Krótki opis
Analizator parametrów krytycznych
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 42 592,59 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1)Krótki opis
Monitor hemodynamiczny
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 66 666,67 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
1)Krótki opis
Aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy z aparatem do dializy albuminowej
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 145 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
1)Krótki opis
Aparat do regulacji temperatury ciała dla OAiIT
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 124 009,26 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
1)Krótki opis
Zestaw do intubacji z wyposażeniem
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 149,07 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
1)Krótki opis
Pompy infuzyjne ze stacjami
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 73 398,15 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
1)Krótki opis
Aparat do znieczulenia odcinkowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 19 444,44 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
1)Krótki opis
Urządzenie do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 185,19 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15
1)Krótki opis
Automatyczna myjnia do mycia i dezynfekcji endoskopów
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 38 888,89 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16
1)Krótki opis
Aparat do pomiaru indeksu bispektralnego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 222,22 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
1)Krótki opis
Podnośnik pacjenta leżącego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 574,04 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18
1)Krótki opis
Respirator pneumatyczny do pracy w pracowniach MRI
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 42 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19
1)Krótki opis
Kardiomonitor do pracy w pracowniach MR
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 138 888,89 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20
1)Krótki opis
Skaner żył z podstawą jezdną
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 944,44 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21
1)Krótki opis
Wózki typu asistor i wózki transportowe
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 32 879,63 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Pakiet nr 22
1)Krótki opis
Waga medyczna ze wzrostomierzem
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 481,48 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Pakiet nr 23
1)Krótki opis
Sprzęt zabezpieczający pacjenta
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 70 740,74 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Pakiet nr 24
1)Krótki opis
Diatermia z przystawką argonową i generator ultradźwiękowy
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 530 370,37 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Pakiet nr 25
1)Krótki opis
Nóż wodny dla Bloku Operacyjnego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 115 231,48 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Pakiet nr 26
1)Krótki opis
Laser chirurgiczny
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 314 814,81 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Pakiet nr 27
1)Krótki opis
Śródoperacyjny neuromonitoring
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 122 222,72 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Pakiet nr 28
1)Krótki opis
Zestaw do laparoskopii histeroskopii i artroskopii
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 353 824,07 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Pakiet nr 29
1)Krótki opis
Napęd ortopedyczny
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 225 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Pakiet nr 30
1)Krótki opis
Stół operacyjny ortopedyczny z wyposażeniem
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 268 518,52 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Pakiet nr 31
1)Krótki opis
Zestaw bronchoskopowy z torem wizyjnym oraz myjnią
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 277 777,78 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Pakiet nr 32
1)Krótki opis
Sterylizator plazmowy
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 367 592,59 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Pakiet nr 33
1)Krótki opis
Aparat do regulacji temperatury ciała
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 166 666,67 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Pakiet nr 34
1)Krótki opis
Szafy medyczne i rolki do przesuwania pacjenta
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 41 311,33 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Pakiet nr 35
1)Krótki opis
Narzędzia Chirurgiczne
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 159 613,89 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Pakiet nr 36
1)Krótki opis
Stacje komputerowe dedykowane do pracy na Bloku Operacyjnym
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 103 704,13 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium.
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
Pakiet nr 1 (1)– 13 000,00 PLN Pakiet nr 19– 2 250,00 PLN
Pakiet nr 2 (2) – 7 650,00 PLN Pakiet nr 20 - 110,00 PLN
Pakiet nr 3 - 3 300,00 PLN Pakiet nr 21 - 530,00 PLN
Pakiet nr 4- 13 200,00 PLN Pakiet nr 22 - 25,00 PLN
Pakiet nr 5- 1 900,00 PLN Pakiet nr 23 - 1 000,00 PLN
Pakiet nr 6- 1 900,00 PLN Pakiet nr 24 - 8 600,00 PLN
Pakiet nr 7- 700,00 PLN Pakiet nr 25 - 1 900,00 PLN
Pakiet nr 8- 1 100,00 PLN Pakiet nr 26 - 5 100,00 PLN
Pakiet nr 9- 2 350,00 PLN Pakiet nr 27 - 2 000,00 PLN
Pakiet nr 10- 2 000,00 PLN Pakiet nr 28 - 5 700,00 PLN
Pakiet nr 11- 140,00 PLN Pakiet nr 29 - 3 600,00 PLN
Pakiet nr 12- 1 200,00 PLN Pakiet nr 30 - 4 300,00 PLN
Pakiet nr 13- 300,00 PLN Pakiet nr 31 - 4 500,00 PLN
Pakiet nr 14- 160,00 PLN Pakiet nr 32 - 6 000,00 PLN
Pakiet nr 15- 650,00 PLN Pakiet nr 33 - 2 700,00 PLN
Pakiet nr 16- 360,00 PLN Pakiet nr 34 - 670,00 PLN
Pakiet nr 17- 100,00 PLN Pakiet nr 35 - 2 600,00 PLN
Pakiet nr 18- 680,00 PLN Pakiet nr 36 - 1 700,00 PLN
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku nr 28 8980 0009 2001 0055 6448 0001z dopiskiem „Wadium– Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopii, Urologii Jednego Dnia, OAiIT, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Elektrofizjologii - dla Pakietu/ów...nr...” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą.
8. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
rozliczenie za przedmiot zamówienia w zł
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie parametry określone w Załączniku P. Załączniki są integralną częścią siwz.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: rzedmiotrzeOdpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2-ch dostaw sprzętu medycznego lub urządzenia medycznego, podobnych jak w Pakietach, każda o wartości brutto co najmniej.
— 800 000,00 PLN dla Pakietu nr 1 i nr 4,
— 500 000,00 PLN dla Pakietu nr 2 i nr 24,
— 300 000,00 PLN dla Pakietu nr 26, 28, 31,32,
— 200 000,00 PLN dla Pakietu nr 3, 29,
— 250 000,00 PLN dla Pakietu nr 30,
— 100 000,00 PLN dla Pakietu nr 5, 6, 10, 25, 27, 36,
— 150 000,00 PLN dla Pakietu nr 9, 19, 33, 35,
— 70 000,00 PLN dla Pakietu nr 8, 12, 23,
— 40 000,00 PLN dla Pakietu nr 7,15, 18, 34,
— 30 000,00 PLN dla Pakietu nr 21,
— 20 000,00 PLN dla Pakietu nr 13, 16,
— 10 000,00 PLN dla Pakietu nr 14,
— 7 000,00 PLN dla Pakietu nr 11,17,20,
— 1 000,00 PLN dla Pakietu nr 22.
Oraz referencje.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. gwarancja. Waga 30

3. czas reakcji serwisu. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
64/2018 i 600/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.3.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.3.2018 - 10:30

Miejscowość:

Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36- Sekretariat Dyrekcji

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa - Zarządzenie nr 14/2018

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla projektu: „Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym w Radomsku”.
VI.3)Informacje dodatkowe
I. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.Wykonawca, którego oferta zastała oceniona, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
7) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: . Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
9. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
14. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
16. W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVII w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2018
TITytułPolska-Radomsko: Urządzenia medyczne
NDNr dokumentu118350-2018
PDData publikacji16/03/2018
OJDz.U. S53
TWMiejscowośćRADOMSKO
AUNazwa instytucjiSzpital Powiatowy w Radomsku
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/03/2018
DTTermin28/03/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty3 - Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
OCPierwotny kod CPV33100000 - Urządzenia medyczne

16/03/2018    S53    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Radomsko: Urządzenia medyczne

2018/S 053-118350

Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, Dział Zamówień Publicznych, Osoba do kontaktów: Urszula Zatoń, Radomsko 97-500, Polska. Tel.: +48 446854704. Faks: +48 446854701. E-mail: zamowienia@szpital.biz.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.2.2018, 2018/S 030-066435)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33100000

Urządzenia medyczne


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.3.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

22.3.2018 (10:30)


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

28.3.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

28.3.2018 (10:30)


Adres: ul. Jagiellońska, 97-500 Radomsko
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@szpital.biz.pl
tel: +48446854716
fax: +48446854701
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6643520181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-02-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 42 miesięcy
Wadium: 1300000 ZŁ
Szacowana wartość* 43 333 333 PLN  -  65 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 36
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital.biz.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko, woj. ŁÓDZKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne