TITytułPolska-Wyszków: Usługi w zakresie trawników
NDNr dokumentu66611-2018
PDData publikacji13/02/2018
OJDz.U. S30
TWMiejscowośćWYSZKÓW
AUNazwa instytucjiUrząd Miejski w Wyszkowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/02/2018
DTTermin20/03/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 - Usługi w zakresie trawników
OCPierwotny kod CPV77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 - Usługi w zakresie trawników
RCKod NUTSPL
PL924
IAAdres internetowy (URL)www.wyszkow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

13/02/2018    S30    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wyszków: Usługi w zakresie trawników

2018/S 030-066611

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Miejski w Wyszkowie
ul. Aleja Róż 2
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Wyszkowie
Osoba do kontaktów: Beata Milewska
07-200 Wyszków
Polska
Tel.: +48 29743-77-18
E-mail: beata.milewska@wyszkow.pl
Faks: +48 29743-77-16


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wyszkow.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie (zieleń przyuliczna) ulica Fryderyka Chopina
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: miasto Wyszków

Kod NUTS PL,PL924

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje:
1. Założenie i pielęgnacja zieleni przy Fryderyka Chopina w Wyszkowie.
2. Zakres robót obejmuje: przygotowanie podłoża, nasadzenie drzew liściastych w gruncie i donicach, nasadzenie krzewów iglastych w donicach, nasadzenie bylin, założenie trawników, ściółkowanie, ustawienie obrzeża trawnikowego, roczna pielęgnacja powykonawcza nasadzeń. Wyposażenie terenu – mała architektura – zakup donic, ławek.
UWAGI:
1) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót.
2) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy wyglądać będzie następująco:
a) 80 % wynagrodzenia po podpisaniu protokołu odbioru nr I przedmiotu umowy w roku 2018, tj. po wykonaniu wszystkich robót z wyłączeniem rocznej pielęgnacji roślin;
b) pozostałe 20 % wynagrodzenia po przeprowadzeniu rocznej pielęgnacji roślin przez Wykonawcę i stwierdzeniu ich prawidłowego wzrostu przez nadzór autorski oraz podpisaniu protokołu odbioru nr II (ostatecznego). Okres rocznej pielęgnacji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru nr I przez kolejne 12 miesięcy.
c) Wykonawca udzieli Zamawiającemu czteroletniej gwarancji żywotności na posadzony materiał roślinny.
3) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodny z podanymi w ofercie cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi.
4) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi miesięczny harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania.
5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto.
6) Zwrot zabezpieczenia po zakończeniu udzielonej czteroletniej gwarancji liczonej od ostatecznego odbioru, po sprawdzeniu żywotności nasadzonych roślin.
7) Sprawdzenie żywotności nasadzeń w okresie gwarancyjnym, przy udziale Wykonawcy każdego
Roku w terminie do 15 września, po wcześniejszym powiadomieniu przez Zamawiającego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77314100, 77310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 382 921,20 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.4.2018. Zakończenie 30.9.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium w kwocie 7000 zł (siedem tysięcy złotych)
2. Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5 % wartości brutto oferty.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
2) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy wyglądać będzie następująco:
a) 80 % wynagrodzenia po podpisaniu protokołu odbioru nr I przedmiotu umowy w roku 2018, tj. po wykonaniu wszystkich robót z wyłączeniem rocznej pielęgnacji roślin;
b) pozostałe 20 % wynagrodzenia po przeprowadzeniu rocznej pielęgnacji roślin przez Wykonawcę i stwierdzeniu ich prawidłowego wzrostu przez nadzór autorski oraz podpisaniu protokołu odbioru nr II (ostatecznego). Okres rocznej pielęgnacji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru nr I przez kolejne 12 miesięcy.
c) Wykonawca udzieli Zamawiającemu czteroletniej gwarancji żywotności na posadzony materiał roślinny.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Celem realizacji przedmiotu zamówienia, dwóch lub więcej Wykonawców, może złożyć jedną ofertę wspólną. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
a) Warunki uprawniające do ubiegania się o zamówienie (warunki formalne tj. każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować).
b) Warunki potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
f) W miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy” zaleca się podanie danych konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach, oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 1., nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nie dotyczy
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2.1. Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 7 lat, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni na kwotę min. 30 000 zł - każda.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. tern płatniości faktury. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.22.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.3.2018 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.3.2018 - 11:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych prac została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia. Wartość zamówień uzupełniających wynosi 200 000 zł.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa Warszawa
Polska
E-mail: odwolania @uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych- Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.2.2018
Adres: ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: beata.milewska@wyszkow.pl
tel: +48 29743-77-18
fax: +48 29743-77-16
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6661120181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 193 dni
Wadium: 7000 ZŁ
Szacowana wartość* 233 333 PLN  -  350 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wyszkow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Wyszkowie
ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5 Usługi w zakresie trawników