TITytułPolska-Warszawa: Usługi sprzątania
NDNr dokumentu66629-2018
PDData publikacji13/02/2018
OJDz.U. S30
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji1. Baza Lotnictwa Transportowego (PL)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/02/2018
DTTermin29/03/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV90610000 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90910000 - Usługi sprzątania
90911200 - Usługi sprzątania budynków
90919200 - Usługi sprzątania biur
OCPierwotny kod CPV90610000 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90910000 - Usługi sprzątania
90911200 - Usługi sprzątania budynków
90919200 - Usługi sprzątania biur
IAAdres internetowy (URL)www.1bltr.wp.mil.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

13/02/2018    S30    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2018/S 030-066629

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

1. Baza Lotnictwa Transportowego
PL
ul. Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
Polska
Tel.: +48 261821316
E-mail: 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl
Faks: +48 261821316


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.1bltr.wp.mil.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie usługi w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego wg. opisu przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 1a do SIWZ – Wykaz powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przeznaczonych do sprzątania, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000, 90911200, 90919200, 90610000, 90620000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego (kompleks 6077 - ul. Żwirki i Wigury 1 C)
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego” w Warszawie.

1. Powierzchnia wewnętrzna, razem: 19243,31m2.

2. Powierzchnia zewnętrzna, razem: 174 482,46 m2.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000, 90911200, 90919200, 90610000, 90620000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego (kompleksy: 0030 - ul. Leśna, 0192 - ul. Kajakowa 8, 0800 - Hornówek – gmina Izabelin)
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego” w Warszawie.

1. Powierzchnia wewnętrzna, razem: 9 787,01 m2.

2. Powierzchnia zewnętrzna, razem: 75 656,40 m2.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000, 90911200, 90919200, 90610000, 90620000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, do upływu terminu składania ofert, na okres związania ofertą, na kwotę:
Zadanie nr 1 – 54 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
Zadanie nr 2 – 29 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności faktur: 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy winni udokumentować posiadanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub wyższej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca będzie dysponował przez cały okres trwania umowy polisą ubezpieczeniową lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:
Zadanie nr 1 – 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Zadanie nr 2 – 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna spełnienie tych warunków, jeżeli Wykonawca przedstawi:
1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług sprzątania przy czym jedna z nich o powierzchni:

Dla zadania nr 1 – wewnętrznej min. 19 000,00 m2 oraz o powierzchni zewnętrznej min. 174 000,00 m2.

Dla zadania nr 2 – wewnętrznej min. 10 000,00 m2 oraz o powierzchni zewnętrznej min. 75 000,00 m2.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie, wykazana usługa nie może być mniejsza swoim zakresem: powierzchni wewnętrznej 29 000,00 m2 ,powierzchni zewnętrznej 249 000,00 m2.

2) Wykaz osób (pracowników), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami:
1. dla zadania nr 1 – 1 pracownika do nadzoru bezpośredniego, który posiada minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Pracownik nadzoru musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „Tajne” oraz posiadać zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, 19 pracowników (w tym 2 osoby z ważnymi badaniami dopuszczającymi do pracy w obiektach służby zdrowia i obiektach żywieniowych - książeczka sanitarno-epidemiologiczna) w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych. W czasie wykonywania usługi na obszarze objętymi I i II strefą ochrony pracownicy Wykonawcy muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli: 1 osoba „Tajne” oraz 3 osoby „Poufne” lub odpowiednio wyższej oraz posiadać zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Pozostali pracownicy Wykonawcy muszą posiadać pisemne upoważnienie kierownika wykonawcy upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oraz posiadać zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, 17 pracowników posiadających doświadczenie w utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać pisemne upoważnienia kierownika Wykonawcy upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oraz posiadać zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2. dla zadania nr 2 - 1 pracownika do nadzoru bezpośredniego, który posiada minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Pracownik nadzoru musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „Tajne” oraz posiadać zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, 10 pracowników (w tym 2 osoby z ważnymi badaniami dopuszczającymi do pracy w obiektach służby zdrowia i obiektach żywieniowych - książeczka sanitarno-epidemiologiczna) w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych. W czasie wykonywania usługi na obszarze objętymi I i II strefą ochrony pracownicy Wykonawcy muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli: 1 osoba „Tajne” oraz 3 osoby „Poufne” lub odpowiednio wyższej oraz posiadać zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Pozostali pracownicy Wykonawcy muszą posiadać pisemne upoważnienie kierownika Wykonawcy upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oraz posiadać zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, 7 pracowników posiadających doświadczenie w utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać pisemne upoważnienia kierownika Wykonawcy upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oraz posiadać zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób bezpośrednio zaangażowanych do prac utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje kierownicze, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108).
3) Wykonawca winien wykazać dysponowanie:
Dla zadania nr 1:
1.Sprzęt do sprzątania powierzchni wewnętrznych:

1)Odkurzacz do pracy na sucho – 16 szt. (1 szt. może przypadać na maksimum 1000 m2 sprzątanej powierzchni wewnętrznej).

2)Maszyna szorująco - zmywająca posadzki – 2 szt.
3)Froterki do podłóg – 3 szt.
2. Sprzęt do sprzątania powierzchni zewnętrznych:
1) Zamiatarka spalinowa do chodników – 3 szt.
2) Dmuchawy spalinowe – 4 szt.
3) Wirnikowe odśnieżarki spalinowe do chodników – 3 szt.
4) Wielozadaniowy traktor z pługiem do odśnieżania (w komplecie: rozrzutnik, szczotka obrotowa, przyczepa, łyżka załadowcza, itp.) - 2 szt.
Dla zadania nr 2:
1. Sprzęt do sprzątania powierzchni wewnętrznych:

1) Odkurzacz do pracy na sucho – 7 szt. (1 szt. może przypadać na maksimum 1000 m2 sprzątanej powierzchni wewnętrznej).

2) Maszyna szorująco - zmywająca posadzki – 2 szt.
3) Froterki do podłóg – 3 szt.
2. Sprzęt do sprzątania powierzchni zewnętrznych:
1) Zamiatarka spalinowa do chodników – 3 szt.
2) Dmuchawy spalinowe – 3 szt.
3) Wirnikowe odśnieżarki spalinowe do chodników – 2 szt.
4) Wielozadaniowy traktor z pługiem do odśnieżania (w komplecie: rozrzutnik, szczotka obrotowa, przyczepa, łyżka załadowcza, itp.) - 2 szt.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Jakość Uługi. Waga 30

3. Aspekty społeczne-zatrudnienie osób bezrobotnych do wykonywanie czynności w ramach realizacji zamówienia. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
5/2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.3.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.3.2018 - 12:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2019 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zmawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w zakresie:
1. wielkości powierzchni sprzątanej (z przyczyn np.: wyłączenia części budynku lub powierzchni zewnętrznej z eksploatacji). Doraźne zmiany zmniejszające powierzchnie sprzątaną będą zawarte i potwierdzone w protokole odbioru usługi,
2. w zakresie zwiększenia zasobów ludzkich lub sprzętowych oraz zmiany sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do świadczenia usługi,
3. w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy usługa nie jest wykonywana należycie żądania zmiany osób realizujących usługę sprzątania po stronie Wykonawcy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2018
Adres: Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl
tel: 261 821 316
fax: 261 821 316
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6662920181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 5400000 ZŁ
Szacowana wartość* 180 000 000 PLN  -  270 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.1bltr.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 Usługi odśnieżania
90910000-9 Usługi sprzątania
90911200-8 Usługi sprzątania budynków
90919200-4 Usługi sprzątania biur