Poznań: Dostawa drobnego sprzętu medycznego


Numer ogłoszenia: 68383 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8691759, faks 061 8691847.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.spsk2.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 17 pakietów.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.12.32.10-0, 33.14.10.00-0, 33.19.00.00-0, 19.52.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 17.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 16.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  1. Wykonawca dla oferowanego wyrobu medycznego (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) składa oświadczenie o posiadaniu dokumentów, które należy złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu (do wglądu na żądanie Zamawiającego), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych - dotyczy pakietów nr: 1; 3 poz.1,2,3; 8; 9;10; 11; 12; 13 poz.1,4; 14; 15; 16; 17; 2. Dla oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE - dotyczy pakietów nr: 1; 3 poz.1,2,3; 7; 8; 9;10; 11; 12; 13 poz.1,4; 14; 15; 16; 17; 3. Dla oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że parametry krytyczne są zgodne z norma EN 13795:3 i Ustawą o Wyrobach Medycznych - dotyczy pakietu nr: 10; 15 poz.1,3. 4. Dla oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o kompatybilności przedmiotu zamówienia z systemem Sterrad 100s - dotyczy pakietu nr 8 . 5. Dla oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia informacji o tym, w jakim laboratorium notyfikowanym dokonano badania parametrów zamieszczonych w kartach technicznych - dotyczy pakietów nr: 10; 15 poz.1,3. 6. Dla oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów medycznych po procesie sterylizacji - dotyczy pakietów nr: 10; 15 poz.1,3.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Określona cena nie może zostać podwyższona przez cały okres obowiązywania umowy, chyba że dojdzie do zmiany stawki podatku VAT. 2. Na podstawie regulacji art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych w Umowie. Zmiana umowy może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo: a. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu; b. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany; c. zmianę sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy; d. zmianę terminu realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy, e. zmianę ilości szczegółowego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zwiększenie wartości umowy w zakresie danego pakietu. 3. Warunkami dokonania zmian wskazanych w pkt. 2 mogą być: a. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę przedmiot umowy zmodyfikowany bądź udoskonalony, b. wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie jego produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy, c. nastąpi zmiana organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego, d. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności podstawowej (statutowej). e. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości udzielanych świadczeń medycznych wykonywanych przez Zamawiającego albo/lub w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości działalności statutowej Zamawiającego f. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa g. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=46_2012

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w siedzibie Zamawiającego, wejście O, pok. nr 5a.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.04.2012 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej szpitala (wejście C).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 1 - 3 pozycje asortymentowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 2 - szczotka do mycia chirurgicznego rąk.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  19.52.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 3 - 7 pozycji asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0, 33.12.41.31-2, 19.52.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 4 - zestaw testowy do wykrywania pozostałości krwi na instrumentach medycznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
pakiet 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 5 - test chemiczny poprawnej sterylizacji suchym i gorącym powietrzem, w rurce, pak po 100szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
pakiet 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 6 - szybki test uerazowy do wykrywania Helicobacter Pylori /mokry/.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
pakiet 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 7 - 2 pozycje asortymentowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.12.32.10-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
pakiet 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 8 - 8 pozycji asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
pakiet 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 9 - włóknina do plazmy bez celulozy 101cmx101cm/opak-250ark/.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
pakiet 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 10 - mocna, odporna na rozerwanie, sterylna foliowa osłona na mikroskop, z osłoną na obiektyw o średnicy 65 mm, z przezroczystego polimeru nie dającego odbić światła, wyposażona w trzy wyprowadzenia na podglądy; długość min. 260 cm szer. min. 110 cm, wykonana z folii o grubości min. 0,05 mm; średnia gramatura min. 40 g/m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
pakiet 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 11 - ciepła linia-zestaw do przepływowego podgrzewania przetaczanych płynów, system jałowy, jednorazowego użytku o długości 2,40m,kompatabilny z przepływowym ogrzewaczem cieczy HOT_LINE WARMER model HL-909NT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.62.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
pakiet 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 12 - 2 pozycje asortymentowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
pakiet 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 13 - 5 pozycji asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.11.41.60-0, 19.52.00.00-0, 24.96.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
pakiet 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 14 - mankiet ciśnieniowy do przetaczania płynów 0,5l do szybkich przetoczeń, wykonany z przeźroczystego materiału umożliwiający podgląd poziomu płynu, z możliwością zawieszenia na stojaku jezdnym, worek do płynu wewnątrz mankietu, budowa mankietu umożlwiająca jego rozpięcie w celu zawieszenia worka, z gruszką do pompowania mankietu, ciśnienie wskazane na manometrze zegarowym.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.40.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
pakiet 15.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 15 - 3 pozycje asortymentowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
pakiet 16.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 16 - 4 pozycje asortymentowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
pakiet 17.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 17 - 5 pozycji asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  19.52.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 16.04.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 72951 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
68383 - 2012 data 26.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8691759, fax. 061 8691847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2012 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej szpitala (wejście C)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej szpitala (wejście C)..


Poznań: Dostawa drobnego sprzętu medycznego, czyściwa, ręczników i prześcieradeł papierowych


Numer ogłoszenia: 127685 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 68383 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8691759, faks 061 8691847.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, czyściwa, ręczników i prześcieradeł papierowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, czyściwa, ręczników i prześcieradeł papierowych - 17 pakietów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.12.32.10-0, 33.14.10.00-0, 33.19.00.00-0, 19.52.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 184,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  232,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  232,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  232,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
pakiet 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Informer-Med Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16349,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19706,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  19706,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19706,27


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
pakiet 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Informer-Med Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  753,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  753,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  753,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
pakiet 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Informer-Med Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 102,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  101,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  101,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  144,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
pakiet 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 760,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  855,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  855,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  855,36


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
pakiet 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26152,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32248,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  32248,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32248,93


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
pakiet 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Informer-Med Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2234,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2412,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2412,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2842,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
pakiet 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4130,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5972,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  5972,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5972,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
pakiet 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKME Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1170,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1263,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1263,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1263,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
pakiet 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konmex Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 05-804 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48106,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51954,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  51954,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  51954,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
pakiet 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKME Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4063,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5619,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  5619,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12538,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
pakiet 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18345,5 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21609,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  21609,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27292,03


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: dzp@spsk2.pl
tel: 618 691 759
fax: 618 691 847
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6838320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 17
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://www.spsk2.pl/
Informacja dostępna pod: w siedzibie Zamawiającego, wejście O, pok. nr 5a
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
24960000-1 Różne produkty chemiczne
33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca
33124131-2 Paski odczynnikowe
33140000-3 Materiały medyczne
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
33186200-9 Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
pakiet 2 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o.
Poznań
2012-06-11 232,00
pakiet 3 Informer-Med Sp. z o.o.,
Poznań
2012-06-11 19 706,00
pakiet 4 Informer-Med Sp. z o.o.,
Poznań
2012-06-11 753,00
pakiet 5 Informer-Med Sp. z o.o.,
Poznań
2012-06-11 101,00
pakiet 6 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o.
Poznań
2012-06-11 855,00
pakiet 8 Johnson
Warszawa
2012-06-11 32 248,00
pakiet 9 Informer-Med Sp. z o.o.
Poznań
2012-06-11 2 412,00
pakiet 10 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-06-11 5 972,00
pakiet 11 AKME Sp. z o.o.
Warszawa
2012-06-11 1 263,00
pakiet 13 Konmex Sp.z o.o.
Pruszków
2012-06-11 51 954,00
pakiet 14 AKME Sp. z o.o.
Warszawa
2012-06-11 5 619,00
pakiet 15 RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-06-11 21 609,00