Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130527/4/1 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00.


Numer ogłoszenia: 70269 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130527/4/1 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty będą polegać na przebudowie sieci wodociągowej na wybranych odcinkach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.11.12.00-0, 45.11.22.00-7, 45.23.60.00-0, 45.23.11.12-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W trakcie wykonywania robót natrafiono na kolizję nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią wodociągową. Zachodzi konieczność przebudowy wybranych fragmentów sieci wodociągowej ze względu na kolizję, w szczególności z projektowanymi układami retencyjno - rozsączającymi, obsypkami żwirowymi ww. układów, a także trudnościami w montażu umocnień wykopów w trakcie realizacji robót. Przyczyną powstałych problemów są rozbieżności między usytuowaniem sieci uzbrojenia podziemnego na mapie do celów projektowych, a rzeczywistą lokalizacją sieci w terenie, co zostało potwierdzone odkrywkami sieci wykonanymi w okresie 16 - 23 stycznia 2014 r. oraz podczas prowadzenia prac budowlanych i montażowych. Nieścisłości tych nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania projektu budowlanego ponieważ nie zostały one wychwycone na posiedzeniach ZUDP, stwierdzono je dopiero w trakcie montażu podziemnych układów odwadniających i urządzeń towarzyszących. Z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego musiałyby przeprowadzić procedurę związaną z uzgodnieniami. Wykonanie robót dodatkowych jest warunkiem dokończenia i wykonania zakresu wynikającego z zamówienia podstawowego. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


Katowice: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130527/4/1 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00.


Numer ogłoszenia: 83797 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 70269 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130527/4/1 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130527/4/1 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00. Roboty będą polegać na przebudowie sieci wodociągowej na wybranych odcinkach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.11.12.00-0, 45.11.22.00-7, 45.23.60.00-0, 45.23.31.12-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 156895,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  173058,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  173058,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  173058,07


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie wykonywania robót natrafiono na kolizję nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią wodociągową. Zachodzi konieczność przebudowy wybranych fragmentów sieci wodociągowej ze względu na kolizję, w szczególności z projektowanymi układami retencyjno - rozsączającymi, obsypkami żwirowymi ww. układów, a także trudnościami w montażu umocnień wykopów w trakcie realizacji robót. Przyczyną powstałych problemów są rozbieżności między usytuowaniem sieci uzbrojenia podziemnego na mapie do celów projektowych, a rzeczywistą lokalizacją sieci w terenie, co zostało potwierdzone odkrywkami sieci wykonanymi w okresie 16 - 23 stycznia 2014 r. oraz podczas prowadzenia prac budowlanych i montażowych. Nieścisłości tych nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania projektu budowlanego ponieważ nie zostały one wychwycone na posiedzeniach ZUDP, stwierdzono je dopiero w trakcie montażu podziemnych układów odwadniających i urządzeń towarzyszących. Z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego musiałyby przeprowadzić procedurę związaną z uzgodnieniami. Wykonanie robót dodatkowych jest warunkiem dokończenia i wykonania zakresu wynikającego z zamówienia podstawowego. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7026920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby
45231112-3 Instalacja rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45236000-0 Wyrównywanie terenu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130527/4/1 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
2014-04-16 173 058,00