Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pomp zasilających stawy na terenie parków i skwerów w Łodzi w 2011 roku


Numer ogłoszenia: 71019 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pomp zasilających stawy na terenie parków i skwerów w Łodzi w 2011 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest w obsługa i konserwacja fontann w parkach i na skwerach oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i czystościowym, a także obsługa i konserwacja sztucznych zbiorników wodnych oraz pomp zasilających stawy w parkach na terenie Miasta Łodż w 2011 roku.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.00.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych związanych z funkcjonowaniem fontann, zbiorników wodnych, studni głębinowych o łącznej wartości co najmniej: - dla części 1 - 20 000 PLN brutto, - dla części 2 - 3 000 PLN brutto, - dla części 3 - 20 000 PLN brutto, - dla części 4 - 20 000 PLN brutto. W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej do dnia składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza, na potwierdzenie spełnienia ww. warunku, wykazania wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych tj. budowy, przebudowy, remontu i modernizacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien wykazać się na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 2 usług w zakresie obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych związanych z funkcjonowaniem fontann, zbiorników wodnych, studni głębinowych o łącznej wartości co najmniej 20 000 PLN brutto.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, b) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr. 89, poz. 828 ze zm.) c) jedną osobę z dyplomem inżyniera elektronika lub technika elektronika (wymóg tylko do części 1).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30 000 PLN


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt III.4.3.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.03.2011 godzina 08:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź, III pięrto, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenie aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Obsługa i konserwacja fontann w parkach i skwerach na terenie Śródmieścia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Skwer Powstania Węgierskiego 1956 r. Podstawowy zakres prac: - montaż pomp (otrzymanych od Zamawiającego), - utrzymanie fontanny w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu), - kontrola działania fontanny 2 razy dziennie w godzinach rannych i popołudniowych, - oczyszczanie misy, lustra wody oraz utrzymanie czystości wokół fontanny, - oczyszczanie odpływów, filtrów, - udrażnianie dysz, - wymiana uszczelek i bezpieczników, - zmywanie dna misy oraz wymiana wody (w razie potrzeby), - odczytywanie wskazań liczników 1 raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, - przygotowanie urządzeń fontanny na czas zimowy, - demontaż pomp w terminie do 31 października 2011 r. i dostarczenie do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ul. Tymienieckiego 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (zdemontowane, zakonserwowane pompy winny zostać dostarczone przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego), -bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń pompowni, - każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny, - przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, - zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii, - wymiana przepalonych żarników lamp i projektorów, - demontaż i montaż pokryw (rozpoczęcie i zakończenie sezonu), - pomiar oporności izolacji instalacji i ochrony przeciwporażeniowej (rozpoczęcie sezonu), - konserwacja i czyszczenie lamp, projektorów, obudów, gniazd i rozdzielni, nastawa zabezpieczeń i czujników (rozpoczęcie sezonu). 2.Pasaż Rubinsteina Podstawowy zakres prac: - montaż pompy (otrzymanej od Zamawiającego), - utrzymanie fontanny w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu), - kontrola działania fontanny 2 razy dziennie w godzinach rannych i popołudniowych, - oczyszczanie misy, lustra wody oraz utrzymanie czystości wokół fontanny, - oczyszczanie odpływów, filtrów, - udrażnianie dysz, - wymiana uszczelek i bezpieczników, - zmywanie dna misy oraz wymiana wody (w razie potrzeby), - odczytywanie wskazań liczników 1 raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, - przygotowanie urządzeń fontanny na czas zimowy, - bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń pompowni, - demontaż pompy w terminie do 31 października 2011 r. i dostarczenie do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ul. Tymienieckiego 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (zdemontowana, zakonserwowana pompa winna zostać dostarczona przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego), -zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii. - każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny (tel.638-47-78) - przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, 3. Park Sienkiewicza i Park Matejki Podstawowy zakres prac: - montaż pomp (otrzymanych od Zamawiającego), - utrzymanie fontann w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu), - kontrola działania fontann 2 razy dziennie w godzinach rannych i popołudniowych, - oczyszczanie mis, lustra wody oraz utrzymanie czystości wokół fontann, - oczyszczanie odpływów, filtrów, - udrażnianie dysz, - wymiana uszczelek i bezpieczników, - zmywanie dna mis oraz wymiana wody (w razie potrzeby), - odczytywanie wskazań liczników 1 raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, - przygotowanie urządzeń fontann na czas zimowy, - demontaż pomp w terminie do 31 października 2011 r. i dostarczenie do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ul. Tymienieckiego 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (zdemontowane, zakonserwowane pompy winny zostać dostarczone przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego), - bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń pompowni, - każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontann, - przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, - zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.00.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Obsługa i konserwacja pomp zasilających stawy w parkach na terenie Polesia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Park im. Poniatowskiego 1 szt., 2. Park im. Piłsudskiego 2 szt. Podstawowy zakres prac: -dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji pomp, -kontrole i odczyty amperomierzy i manometrów, -włączanie do ruchu celem zapewnienia prawidłowej pracy agregatów, co dwa tygodnie, -włączanie pomp na polecenie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, -dozór pomieszczeń przepompowni w okresie opadów atmosferycznych oraz ochrona przed zalaniem, -dozór nad właściwym zabezpieczeniem przyłączy energetycznych i ich konserwacja, -bezzwłoczne informowanie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ o przypadkach dewastacji oraz awarii pomp (telefoniczne i pisemne), -usuwanie awarii pomp w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, -składanie pisemnych sprawozdań z wykonanych prac zawierających informacje o stanie urządzeń, -wykonywanie wszelkich napraw w celu prawidłowego funkcjonowania pomp,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.00.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Obsługa i konserwacja fontanny i sztucznego zbiornika wodnego na terenie parku Staromiejskiego na Bałutach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Park Staromiejski (fontanna) Podstawowy zakres prac: - zebranie i wywóz śmieci i gruzu z misy fontanny, - oczyszczenie zbiornika pompowni i sterowni, - mechaniczne oczyszczenie i udrożnienie odpływu i przelewu wody, - oczyszczenie i udrożnienie studzienek, - umycie ciśnieniowe elementów fontanny, - sprawdzenie stanu technicznego elementów składowych obsługujących fontannę w tym: zawory, zasuwy, pompy, wentylator, przewody doprowadzające i odprowadzające powietrze, rury, - uszczelnienie przewodów dopływu i odpływu wody, - naprawa elementów wylotowych, - uzupełnienie i dorobienie końcówek tryskaczy, - uregulowanie pracy całości urządzeń i sformatowanie działania strumienia wody, - wymiana zamków do pomieszczenia sterowni, - bieżący nadzór nad pracą urządzeń, - ciągły dozór techniczny i codzienne usuwanie zanieczyszczeń typu liście, kwiatostany, śmieci z misy fontanny, - czyszczenie misy fontanny, odkażanie instalacji wodnej, - regulacja poziomu wody, czyszczenie studzienki wodomierzowej zaworowej, - naprawa tryskaczy i zaworów, - regulacja poziomu wody, sprawdzenie instalacji elektrycznej, udrożnienie przewodów odpływowych, czyszczenie studni, - wymiana wody, - konserwacja aparatów sterujących pompowni, kontrola zbiornika retencyjnego podczas pracy pomp, - wymiana elementów tryskaczy, - przechowywanie kluczy do pomieszczenia sterowni oraz stały dozór zamknięcia pomieszczeń sterowni do czasu wyłonienia Wykonawcy obsługi fontanny w następnym sezonie, -każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny, -przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, -usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, -zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii. B. Utrzymanie w sprawności zbiornika wodnego w Parku Staromiejskim Podstawowy zakres prac: - montaż pompy (otrzymanej od Zamawiającego), - stały nadzór i bieżąca obsługa w celu utrzymania w dobrym stanie i sprawności urządzeń zbiornika oraz bieżąca obsługa obiektów urządzeń, - napełnianie zbiornika wodą z ujęcia studni głębinowej w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym w miarę potrzeb, - oczyszczenie studni przelewowej w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym, - sprawdzanie działania przelewów dopływowych i obiegu wody oraz poziomu wody w zbiorniku i korycie, - sprawdzanie działania i okresowa regulacja wyłącznika zegara czasu pracy studni głębinowej stosownie do aktualnych i prognozowanych wartości pogody oraz planowego dobowego czasu działania obiegu wody, - sprawdzanie ciągłości pracy i wydatku pompowni wody obiegowej na podstawie natężenia przelewu ze studni, - sprawdzanie stanu ogólnego koryta rzeki i otoczenia zbiornika, - sprawdzanie stanu terenu przyległego do zbiornika z uwagi na drożność i umocnienia trawiaste oraz sprawdzanie bruzd spływu wód opadowych, - oczyszczanie przelewu zbiornika głównego i rzeczki przelewowej (śmieci i odpady z drzew), - czyszczenie kratek wpustów deszczowych, - czyszczenie kraty wlewu i przelewu ulgowego z rzeczki do studni, - czyszczenie kraty wlotowej na ujściu pompowni przelewowej, -ograniczenie działania obiegu wody do godzin dziennych każdorazowo przy zachowaniu zasilania i automatycznego sterowania pompowni polegać będzie na wyłączaniu pompowni wody obiegowej i zamykaniu zastawki przelewu zbiornika, -włączanie obiegu - otwieranie zastawki przelewu, -wyłączanie i włączanie pompy studni głębinowej w miarę potrzeb, -oczyszczanie kraty na wlocie spustu, -obsługa studni i zasuwy regulującej stopień napełnienia studzienki rewizyjnej, -konserwacja zasuw i ich obsługa na przewodzie odpływowym drenażu dna koryta rzeki, -unieruchomienie zastawki w pozycji zamknięcia, -konserwacja zasuw na wszystkich rurociągach tak zasilających jak i spustowych, -czyszczenie rurociągu zasilającego od pompy do zbiornika głównego, -czyszczenie rurociągu przelewowego od studzienki przelewowej do zbiornika głównego, -naprawy i konserwacja zaworu zwrotnego w studzience przepompowej, -konserwacja zasuwy głównej w studzience przelewowej, -spuszczanie wody ze zbiornika pod stałym nadzorem, -oczyszczanie w miarę potrzeb krat wlotu spustu i przelewu spustowego, - czyszczenie rurociągu spustowego wody ze zbiornika wodnego do kanalizacji podczas spuszczania wody w celu przygotowania zbiornika do zimy, - zdemontowanie pompy w pompowni wody obiegowej w terminie do 31.10.2011 r. i dostarczenie do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ul. Tymienieckiego 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (zdemontowana, zakonserwowana pompa winna zostać dostarczona przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego), -każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii urządzeń obsługujących zbiornik wodny, -przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, - zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.00.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pompy zasilającej staw w parkach na terenie Widzewa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Podstawowy zakres prac : a) bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno -kanalizacyjnych: - dwóch fontann: w Parku Podolskim przy ul. Tatrzańskiej i Parku 3 - go Maja przy ul. Małachowskiego -studni głębinowej w Parku Widzewskim przy Al. Piłsudskiego / ul. Niciarnianej; b) utrzymanie w czystości lustra wody i niecek dwóch ww. wymienionych fontann wraz z wymianą wody; c) utrzymanie w czystości lustra wody i niecek dwóch sztucznych zbiorników wodnych w Parku Źródliska I wraz z wymianą wody; d) kontrola poziomu i uzupełnienie wody w stawach w parku: -Widzewskim; -Źródliska I; -Źródliska II. e) odczytywanie wskazań liczników energetycznych i wodomierzy oraz przekazywanie tych informacji w formie pisemnej Zamawiającemu na koniec miesiąca wraz z fakturą, w rozbiciu na poszczególne obiekty i urządzenia; 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - sprawdzenie i udrożnienie kanalizacji przy fontannach ( na odcinku od fontanny do pierwszej studzienki kanalizacyjnej ) oraz sprawdzenie i usunięcie nadmiaru wody ze sterówki studni głębinowej przed sezonem wiosenno - letnim; - montaż pompy w Parku Podolskim (otrzymanej od Zamawiającego), - wykonanie ( w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi ) pomiarów rezystancji izolacji kabli, przewodów, uziemienia oraz ochrony przeciwpożarowej izolacji. Protokoły z tych pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od rozpoczęcia prac konserwacyjnych; - oczyszczenie niecek fontann z zanieczyszczeń, napełnienie wodą i uruchomienie; - wymiana wody po uprzednim oczyszczeniu niecek fontann w trakcie sezonu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, uzależnionych od temperatury i czystości wody (około 12 razy w sezonie, w każdej z fontann i w zbiornikach wodnych); - utrzymanie czystości lustra wody dwóch fontann i dwóch sztucznych zbiorników wodnych, - przeglądy i konserwacja urządzeń wodno - kanalizacyjnych; - przeglądy, konserwacja i oczyszczanie szafek pomiarowo - rozdzielczych i urządzeń sterujących; - kontrola sprawności urządzeń sterujących (czas uruchomiania i wyłączania fontann); - kontrola sprawności urządzeń sterujących zasilaniem studni głębinowej; - udrażnianie i dorabianie dysz, - wymiana uszczelek i bezpieczników, - kontrola i uzupełnienie poziomu wody w stawie w parku Widzewskim (studnia głębinowa) oraz w parku Źródliska I i Źródliska II (studzienki wodomierzowe), - pozostawienie drożnej kanalizacji (na odcinku od fontanny do pierwszej studzienki kanalizacyjnej) i zabezpieczenie urządzeń na okres zimowy; - każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii oraz dyspozycyjność w przypadku konieczności jej usunięcia, bądź zabezpieczenia urządzeń i obiektów towarzyszących, - przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, - zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii, - włączanie fontann o godz.8:00 i wyłączanie o godz. 20:00 oraz interwencyjnie na telefoniczne zlecenie pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w razie zaistnienia takiej konieczności, - demontaż pompy z parku Podolskiego w terminie do 31.10.2011 r. i dostarczenie do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ul. Tymienieckiego 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (zdemontowana, zakonserwowana pompa winna zostać dostarczona przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.00.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pomp zasilających stawy na terenie parków i skwerów w Łodzi w 2011 roku


Numer ogłoszenia: 70662 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 71019 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pomp zasilających stawy na terenie parków i skwerów w Łodzi w 2011 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pomp zasilających stawy na terenie parków i skwerów w Łodzi w 2011 roku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Obsługa i konserwacja fontann w parkach i na skwerach na terenie Śródmieścia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU ARMA-BŁYSK, ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34372,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41328,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  34262,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47970,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Obsługa i konserwacja pomp zasilających stawy w parkach na terenie Polesia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TEN Dariusz Gorzewski, ul. Wólczańska 41 m 18B, 90-608 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1509,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2874,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1476,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22140,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Obsługa i konserwacja fontanny i sztucznego zbiornika wodnego na terenie Parku Staromiejskiego na Bałutach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU ARMA-BŁYSK, ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28234,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26568,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32678,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pomp zasilających na terenie parków i skwerów w Łodzi w 2011 roku


Numer ogłoszenia: 74672 - 2011; data zamieszczenia: 12.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 71019 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pomp zasilających na terenie parków i skwerów w Łodzi w 2011 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przemiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pomp zasilających na terenie parków i skwerów w Łodzi w 2011 roku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pompy zasilającej staw w Parkach na terenie Widzewa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Wosiewicz, ul. Lokajskiego 3/14, 94-003 Łódź, kraj/woj. małopolskie.
 • AD sp. z o. o., ul. Batorego 20, 02-591 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27621,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33210,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5904,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42426,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7101920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 234 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obsługa i konserwacja fontann w parkach i na skwerach na terenie Śródmieścia PPHU ARMA-BŁYSK
ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, woj. łódzkie
2011-04-08 41 328,00
Obsługa i konserwacja pomp zasilających stawy w parkach na terenie Polesia TEN Dariusz Gorzewski
ul. Wólczańska 41 m 18B, 90-608 Łódź, woj. łódzkie
2011-04-08 2 874,00
Obsługa i konserwacja fontanny i sztucznego zbiornika wodnego na terenie Parku Staromiejskiego na Bałutach PPHU ARMA-BŁYSK
ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, woj. łódzkie
2011-04-08 26 568,00
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pompy zasilającej staw w Parkach na terenie Widzewa Jacek Wosiewicz
ul. Lokajskiego 3/14, 94-003 Łódź, woj. małopolskie
2011-04-12 16 605,00
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych oraz pompy zasilającej staw w Parkach na terenie Widzewa AD sp. z o. o.
ul. Batorego 20, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-04-12 16 605,00