Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH DO UMOWY NR WM/P/130410/1/1 Z DNIA 24 MAJA 2013 R. ZWIĄZANYCH Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POSADOWIENIA WIADUKTU ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ POMIĘDZY NOŚNOŚCIĄ OBLICZENIOWĄ A RZECZYWISTĄ WYKONANYCH PALI DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA - ROZBIÓRKA I BUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 W KM 13+342 W MIEJSCOWOŚCI KOBIÓR.


Numer ogłoszenia: 73832 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH DO UMOWY NR WM/P/130410/1/1 Z DNIA 24 MAJA 2013 R. ZWIĄZANYCH Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POSADOWIENIA WIADUKTU ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ POMIĘDZY NOŚNOŚCIĄ OBLICZENIOWĄ A RZECZYWISTĄ WYKONANYCH PALI DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA - ROZBIÓRKA I BUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 W KM 13+342 W MIEJSCOWOŚCI KOBIÓR..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym 70 szt. pali, 2. Wykonanie 22 szt. pali fi 800 z poszerzoną podstawą do fi 1600 o długości L=13 m z betonu B30 (80m kw/szt.), stali B500 SP (1088 kg/szt), 3. Wykonanie próbnego obciążenia 1szt. pala; 4. Zasypanie i wykopanie podpór Nr 4 i 6..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.22.00.00-5, 45.22.11.10-6, 45.22.35.00-1, 45.26.22.10-6, 45.26.23.60-2, 45.26.26.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Rozpoczynając roboty palowe uprawniony geolog stwierdził odmienność warunków geologicznych od stwierdzonych na etapie projektowania. Odmienność polegała na zaleganiu na poziomie posadowienia pyłów zamiast iłów. O powyższym poinformowano nadzór autorski. Pismem z dnia 13.01.2014 r. Projektant nakazał kontynuować roboty palowe zgodnie z dokumentacją projektową. Po wykonaniu próbnego obciążenia stwierdzono znaczną różnicę pomiędzy nośnością obliczeniową (wynoszącą 3000 kN) a nośnością rzeczywistą wynoszącą 1400 kN. Z tego powodu Projektant pismem znak 82/2014 z dnia 19.02.2014 r. (celem zapewnienia właściwego posadowienia wiaduktu) nakazał wykonać dodatkowe pale w ilości 22 szt., iniekcję podstaw wszystkich wykonanych pali w ilości 70 szt. oraz dodatkowe próbne obciążenie pala po wykonanej iniekcji. Dodatkowa ilość pali oraz dodatkowe próbne obciążenie wykraczają poza zakres objęty umową Nr WM/P/130410/1/1 natomiast Specyfikacja Techniczna M.11.03.02. punkt 5.2.7. przewidywała wyłącznie montaż instalacji do iniekcji (punkt 9 w/w ST Podstawa płatności nie przewidywał wykonania iniekcji podstaw pali). Dodatkowa ilość zasypek i wykopów wynika z konieczności zasypania wykonanych wykopów pod podpory nr 4 i 6 (celem wykonania dodatkowych pali) oraz ponownego wykopania celem dalszej realizacji robót fundamentowych. Na podstawie sporządzonej przez Projektanta dokumentacji uzupełniającej wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski wykonania robót. Ponieważ zaistniała sytuacja nie mogła być przez Zamawiającego wcześniej przewidziana, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 p.5 PZP. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH DO UMOWY NR WM/P/130410/1/1 Z DNIA 24 MAJA 2013 R. ZWIĄZANYCH Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POSADOWIENIA WIADUKTU ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ POMIĘDZY NOŚNOŚCIĄ OBLICZENIOWĄ A RZECZYWISTĄ WYKONANYCH PALI DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA - ROZBIÓRKA I BUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 W KM 13+342 W MIEJSCOWOŚCI KOBIÓR.


Numer ogłoszenia: 59495 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 73832 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH DO UMOWY NR WM/P/130410/1/1 Z DNIA 24 MAJA 2013 R. ZWIĄZANYCH Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POSADOWIENIA WIADUKTU ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ POMIĘDZY NOŚNOŚCIĄ OBLICZENIOWĄ A RZECZYWISTĄ WYKONANYCH PALI DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA - ROZBIÓRKA I BUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 W KM 13+342 W MIEJSCOWOŚCI KOBIÓR..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym 70 szt. pali, 2. Wykonanie 22 szt. pali fi 800 z poszerzoną podstawą do fi 1600 o długości L=13 m z betonu B30 (80m kw/szt.), stali B500 SP (1088 kg/szt), 3. Wykonanie próbnego obciążenia 1szt. pala; 4. Zasypanie i wykopanie podpór Nr 4 i 6..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.22.00.00-5, 45.22.11.10-6, 45.22.35.00-1, 45.26.22.10-6, 45.26.23.60-2, 45.26.26.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 370954,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  456274,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  456274,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  456274,49


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Rozpoczynając roboty palowe uprawniony geolog stwierdził odmienność warunków geologicznych od stwierdzonych na etapie projektowania. Odmienność polegała na zaleganiu na poziomie posadowienia pyłów zamiast iłów. O powyższym poinformowano nadzór autorski. Pismem z dnia 13.01.2014 r. Projektant nakazał kontynuować roboty palowe zgodnie z dokumentacją projektową. Po wykonaniu próbnego obciążenia stwierdzono znaczną różnicę pomiędzy nośnością obliczeniową (wynoszącą 3000 kN) a nośnością rzeczywistą wynoszącą 1400 kN. Z tego powodu Projektant pismem znak 82/2014 z dnia 19.02.2014 r. (celem zapewnienia właściwego posadowienia wiaduktu) nakazał wykonać dodatkowe pale w ilości 22 szt., iniekcję podstaw wszystkich wykonanych pali w ilości 70 szt. oraz dodatkowe próbne obciążenie pala po wykonanej iniekcji. Dodatkowa ilość pali oraz dodatkowe próbne obciążenie wykraczają poza zakres objęty umową Nr WM/P/130410/1/1 natomiast Specyfikacja Techniczna M.11.03.02. punkt 5.2.7. przewidywała wyłącznie montaż instalacji do iniekcji (punkt 9 w/w ST Podstawa płatności nie przewidywał wykonania iniekcji podstaw pali). Dodatkowa ilość zasypek i wykopów wynika z konieczności zasypania wykonanych wykopów pod podpory nr 4 i 6 (celem wykonania dodatkowych pali) oraz ponownego wykopania celem dalszej realizacji robót fundamentowych. Na podstawie sporządzonej przez Projektanta dokumentacji uzupełniającej wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski wykonania robót. Ponieważ zaistniała sytuacja nie mogła być przez Zamawiającego wcześniej przewidziana, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 p.5 PZP. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7383220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262210-6 Fundamentowanie
45262360-2 Cementowanie
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH DO UMOWY NR WM/P/130410/1/1 Z DNIA 24 MAJA 2013 R. ZWIĄZANYCH Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POSADOWIENIA WIADUKTU ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ POMIĘDZY NOŚNOŚCIĄ OBLICZENIOWĄ A RZECZYWISTĄ WYKONANYCH PALI DLA MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2014-03-20 456 274,00