Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego: Ścieżki rowerowe.


Numer ogłoszenia: 73842 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Katowice , ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2593302, faks 32 2593303.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.katowice.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego: Ścieżki rowerowe..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do a) opracowania dokumentacji projektowej celem zapewnienia połączenia centrum miasta z trasą rowerową nr 103 oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej do włączenia z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Gliwickiej na wysokości ul. Pokoju dla uzyskania docelowego połączenia z trasą nr 103, wraz ze zgłoszeniem właściwemu organowi robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na budowę wymaganego Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami zakresu robót, która winnauwzględniać: - drogę dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Chorzowskiej (po północnej stronie) od istniejących ciągów dla pieszych i rowerów w rejonie ul. Dębowej do włączenia z trasą rowerową nr 103 na wysokości ul. Piastów; - droga dla pieszych i/lub rowerów (alternatywna) wzdłuż ul. Brackiej z przekroczeniem ul. Brackiej w kierunku ul. Gliwickiej do włączenia z istniejącą drogą dla pieszych i rowerów w ul. Gliwickiej na wysokości ul. Pokoju - rozwiązania dla ruchu rowerowego w istniejącej infrastrukturze drogowej; - dostosowanie skrzyżowań: ul. Dębowej z ul. Chorzowską, ul. Chorzowskiej z ul. Złotą i ul. Bracką, ul. Brackiej z ul. Gliwicką i Bocheńskiego oraz przekroczeń przez tory tramwajowe do wprowadzenia ruchu rowerowego z uwzględnieniem sygnalizacji świetlnej; - wykonanie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Gliwicką po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Pokoju dla połączenia planowanego ciągu pieszo-rowerowego z istniejącą drogą dla pieszych i rowerów; - oznakowanie pionowe i poziome; - niezbędną infrastrukturę towarzyszącą; - przełożenie kolidujących słupów oświetleniowych, znaków drogowych oraz wiat przystankowych poza ciąg przeznaczony dla komunikacji rowerowej; - niezbędne przekładki sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Z podziałem inwestycji na trzy etapy i odrębne opracowania projektowe: - etap I - droga dla pieszych i rowerów od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Dębowej do ul. Złotej wraz z zaprojektowaniem rozwiązań dla ruchu rowerowego na przekroczeniu ul. Złotej oraz ul. Chorzowskiej dla docelowego wprowadzenia ruchu rowerowego w ul. Bracką; - etap II - droga dla pieszych i rowerów od ul. Złotej do włączenia z trasą rowerową nr 103 na wysokości ul. Piastów; - etap III - droga dla pieszych i/lub rowerów (alternatywna) wzdłuż ul. Brackiej z przekroczeniem ul. Brackiej w kierunku ul. Gliwickiej do włączenia z istniejącą drogą dla pieszych i rowerów w ul. Gliwickiej na wysokości ul. Pokoju - rozwiązania dla ruchu rowerowego w istniejącej infrastrukturze drogowej. Dokumentacja projektowa dla każdego z etapów inwestycji obejmuje(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 - tekst jednolity): - projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; - projekty wykonawcze; - przedmiar robót; - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: - opracować dokumentacje projektowe na podstawie aktualnych przepisów prawa; - uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszych dokumentacji; - przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie PDF). b) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oddzielnie dla każdego etapu. c) Kosztorysów inwestorskich, oddzielnie dla każdego etapu. d) czynnego udziału w konsultacjach społecznych oraz spotkaniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej w Katowicach Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów min.: prezentacji w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i członków Zespołu (przyjęto max ilość wszystkich spotkań konsultacyjnych w ilości 15). e) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego). 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej - załączniku nr 7 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy ( załącznik nr 8 do SIWZ) 3. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie dotyczące realizacji usługi nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy. Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami towarzyszącymi, to wartość podana w ofercie Wykonawcy ( poz. A i B). Szacunkowa wrtość zamówienia netto: 66 323,84 zł.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy w zakresie usług nadzoru autorskiego, w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wykonania większej ilości nadzorów niż została zaplanowana.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymagane wadium przetargowe: 1200 pln, słownie: tysiąc dwieście złotych.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują: - jedną dokumentację projektową, w rozumieniu Prawa budowlanego, w zakresie zaprojektowania budowy ciągu pieszo-rowerowego lub drogi dla rowerów (wydzielonej części ciągu pieszo-rowerowego) o długości min. 1 km oraz przedłożą dowody czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, - jedną usługę pełnienia nadzoru autorskiego przy budowie ciągu pieszo-rowerowego lub drogi dla rowerów (wydzielonej części ciągu pieszo-rowerowego) o długości min. 1 km oraz przedłożą dowody czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane, oraz Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji w technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawniania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: a) 1 projektant branży drogowejz uprawnieniami i co najmniej 3 letnim doświadczeniem w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień członka Izby Inżynierów Budownictwa. Dodatkowo należy wykazać, że osoba ta w tym okresie wykonała, w swoim zakresie, dokumentację projektową dotyczącą budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości min. 1 km. b) 1 projektant sprawdzający branży drogowej z uprawnieniami do projektowania i co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień członka Izby Inżynierów Budownictwa. c) 1 projektant branży elektroenergetycznejz uprawnieniami i co najmniej 3 letnim doświadczeniem w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień członka Izby Inżynierów Budownictwa. Uwaga: Przy ocenie wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. Konsorcjum) Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne doświadczenie tych podmiotów. Wykazanie się doświadczeniem przez jednego uczestnika konsorcjum zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający doświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania minimum jednej dokumentacji projektowej, w rozumieniu Prawa budowlanego, w zakresie zaprojektowania budowy ciągu pieszo-rowerowego lub drogi dla rowerów (wydzielonej części ciągu pieszo-rowerowego) o długości min. 1 km oraz jednej usługi pełnienia nadzoru autorskiego przy budowie ciągu pieszo-rowerowego lub drogi dla rowerów (wydzielonej części ciągu pieszo-rowerowego) o długości min. 1 km wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w sekcji III.3.2) ogłoszenia. Uwaga 1 - Dowodami, o których mowa wyżej, są: a.) Poświadczenie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, b.) Oświadczenie wykonawcy, - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie a c.) W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej , zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. a lub b niniejszej uwagi. Uwaga 2 - w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I. Ofertę na formularzu oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, II. Oferty wspólne 1) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) W przypadku, gdy Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o zamówienie jest konsorcjum w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia takiego Wykonawcy z postępowania dokumenty wymienione w pkt III.4.2)ogłoszenia oraz pkt III.4.3 ogłoszenia (o ile dotyczy) należy przedstawić dla każdego z partnerów konsorcjum osobno. 4) W przypadku, gdy Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o zamówienie jest spółka cywilna, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia takiego Wykonawcy z postępowania dokumenty wymienione w pkt III.4.2 ogłoszenia a także III.4.3 ogłoszenia (o ile dotyczy) należy przedstawić dla każdego ze wspólników spółki osobno, z tym że: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego należy przedstawić osobno dla spółki w zakresie podatku VAT i osobno dla wspólników w zakresie podatku dochodowego, - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS należy przedstawić osobno dla wspólników spółki oraz w przypadku, gdy spółka cywilna zobowiązana jest do odprowadzania składki ZUS - również dla spółki. 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz usług, o którym mowa w pkt III.4.1 ogłoszenia składają w/w Wykonawcy wspólnie. 6) Dokumenty, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej określone w pkt III.4.4. ogłoszenia wraz z ofertą winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. III.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. IV. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga załączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia; - charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. V. Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z § 14 UMOWY załącznik nr 8 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.um.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4 Katowice 40-098 pok. 472, koszt SIWZ 9,22 pln.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.03.2014 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4 Katowice 40-098 pok. 364.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp. II. Zamówienie należy zrealizować w okresie od podpisania umowy do dnia 15.12.2014. z zastrzeżeniem, że: 1. - dla etapu I - termin wykonania dokumentacji projektowej w pełnym zakresie wraz ze złożeniem wniosku celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę określonej w Ustawie Prawo Budowlane - do dnia 30.07.2014r. - dla etapu II i etapu III - termin wykonania dokumentacji projektowej w pełnym zakresie, w tym wraz ze złożeniem wniosku celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla każdego etapu osobno, określonej w Ustawie Prawo Budowlane - do dnia 30.10.2014r. 2. Udział w konsultacjach społecznych oraz posiedzeniu Zespołu ds. Polityki rowerowej w Katowicach przy Urzędzie Miasta Katowice do dnia 15.12.2014r. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót - od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez zamawiającego, przez cały okres realizacji robót, aż do dnia końcowego odbioru tych robót do dnia 15.12.2014r. Termin realizacji zamówienia oraz terminy pośrednie są terminami pożądanymi, które mogą ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie. III. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu ilości usług w zależności od potrzeb Zamawiającego i wyłączeniu z przedmiotu zamówienia usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz konsultacjach społecznych. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy. Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający nie wezwie do udziału w konsultacjach społecznych, spotkaniach Zespołu wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za udział w konsultacjach społecznych, spotkaniach Zespołu w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego: Ścieżki rowerowe.


Numer ogłoszenia: 113752 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 73842 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2593302, faks 32 2593303.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego: Ścieżki rowerowe..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do a) opracowania dokumentacji projektowej celem zapewnienia połączenia centrum miasta z trasą rowerową nr 103 oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej do włączenia z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Gliwickiej na wysokości ul. Pokoju dla uzyskania docelowego połączenia z trasą nr 103, wraz ze zgłoszeniem właściwemu organowi robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na budowę wymaganego Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami zakresu robót, która winnauwzględniać: - drogę dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Chorzowskiej (po północnej stronie) od istniejących ciągów dla pieszych i rowerów w rejonie ul. Dębowej do włączenia z trasą rowerową nr 103 na wysokości ul. Piastów; - droga dla pieszych i/lub rowerów (alternatywna) wzdłuż ul. Brackiej z przekroczeniem ul. Brackiej w kierunku ul. Gliwickiej do włączenia z istniejącą drogą dla pieszych i rowerów w ul. Gliwickiej na wysokości ul. Pokoju - rozwiązania dla ruchu rowerowego w istniejącej infrastrukturze drogowej; - dostosowanie skrzyżowań: ul. Dębowej z ul. Chorzowską, ul. Chorzowskiej z ul. Złotą i ul. Bracką, ul. Brackiej z ul. Gliwicką i Bocheńskiego oraz przekroczeń przez tory tramwajowe do wprowadzenia ruchu rowerowego z uwzględnieniem sygnalizacji świetlnej; - wykonanie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Gliwicką po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Pokoju dla połączenia planowanego ciągu pieszo-rowerowego z istniejącą drogą dla pieszych i rowerów; - oznakowanie pionowe i poziome; - niezbędną infrastrukturę towarzyszącą; - przełożenie kolidujących słupów oświetleniowych, znaków drogowych oraz wiat przystankowych poza ciąg przeznaczony dla komunikacji rowerowej; - niezbędne przekładki sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Z podziałem inwestycji na trzy etapy i odrębne opracowania projektowe: - etap I - droga dla pieszych i rowerów od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Dębowej do ul. Złotej wraz z zaprojektowaniem rozwiązań dla ruchu rowerowego na przekroczeniu ul. Złotej oraz ul. Chorzowskiej dla docelowego wprowadzenia ruchu rowerowego w ul. Bracką; - etap II - droga dla pieszych i rowerów od ul. Złotej do włączenia z trasą rowerową nr 103 na wysokości ul. Piastów; - etap III - droga dla pieszych i/lub rowerów (alternatywna) wzdłuż ul. Brackiej z przekroczeniem ul. Brackiej w kierunku ul. Gliwickiej do włączenia z istniejącą drogą dla pieszych i rowerów w ul. Gliwickiej na wysokości ul. Pokoju - rozwiązania dla ruchu rowerowego w istniejącej infrastrukturze drogowej. Dokumentacja projektowa dla każdego z etapów inwestycji obejmuje(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 - tekst jednolity): - projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; - projekty wykonawcze; - przedmiar robót; - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: - opracować dokumentacje projektowe na podstawie aktualnych przepisów prawa; - uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszych dokumentacji; - przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie PDF). b) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oddzielnie dla każdego etapu. c) Kosztorysów inwestorskich, oddzielnie dla każdego etapu. d) czynnego udziału w konsultacjach społecznych oraz spotkaniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej w Katowicach Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów min.: prezentacji w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i członków Zespołu (przyjęto max ilość wszystkich spotkań konsultacyjnych w ilości 15). e) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego). 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej - załączniku nr 7 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy ( załącznik nr 8 do SIWZ) 3. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie dotyczące realizacji usługi nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy. Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami towarzyszącymi, to wartość podana w ofercie Wykonawcy ( poz. A i B)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66323,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58572,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  58572,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  68410,44


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Młyńska 4, 40098 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: bzp@um.katowice.pl
tel: +48 32 2593302
fax: 48 327 054 949
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7384220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 276 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.katowice.eu
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4 Katowice 40-098 pok. 472, koszt SIWZ 9,22 pln
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacj Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2014-04-03 58 572,00