Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.wcpd.pl/bip

Ogłoszenie nr 73894 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.
Stronie Śląskie: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29498700000, ul. ul. Morawka  1, 57550   Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8141488 w. 248, e-mail szpital_stronie@pro.onet.pl, faks 748 141 494.
Adres strony internetowej (URL): www.wcpd.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.wcpd.pl/bip


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.wcpd.pl/bip


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ, Sekretariat Centrum, ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie (nowy budynek)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów gospodarstwa domowego

Numer referencyjny:
ZP-231-08/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

5II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz rozmieszczeniem artykułów gospodarstwa domowego, składających się na poszczególne części postępowania: pakiet nr 1 – agd, pakiet nr 2 – agd o drobnych wymiarach, pakiet nr 3 – maszyny czyszczące, pakiet nr 4 -naczynia, pakiet nr 5 - pościel. Zamawiający wymaga dodatkowo próbnego uruchomienia w siedzibie Zamawiającego artykułów o charakterze urządzeń. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony oraz opisany w załącznikach nr 1 oraz nr 3 do SIWZ. Parametry opisane w załącznikach nr 1 i Nr 3 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Każdy przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 5 tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 5. Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.


II.5) Główny kod CPV:
39220000-0

Dodatkowe kody CPV:
39700000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67.ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy, o wartości nie wyższej, niż 5% wartości zamówienia podstawowego każdej z części (pakietów) obejmujących postępowanie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 15


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej, tj. warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna: - jedną dostawę artykułów gospodarstwa domowego, analogicznych z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zał. nr 1 na kwotę nie mniejszą niż: 150 000 PLN brutto – dotyczy pakietu nr 1 ;- jedną dostawę artykułów gospodarstwa domowego o drobnych wymiarach, analogicznych z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zał. nr 1 na kwotę nie mniejszą niż: 30 000 PLN brutto – dotyczy pakietu nr 2 ;- jedną dostawę maszyn czyszczących, analogicznych z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zał. nr 1 na kwotę nie mniejszą niż: 40 000 PLN brutto – dotyczy pakietu nr 3 ;- jedną dostawę naczyń, analogicznych z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zał. nr 1 na kwotę nie mniejszą niż: 30 000 PLN brutto – dotyczy pakietu nr 4 ;- jedną dostawę artykułów pościelowych, analogicznych z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zał. nr 1 na kwotę nie mniejszą niż: 100 000 PLN brutto – dotyczy pakietu nr 5 .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie, tj: referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawa/-y były wykonywane, lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych wyrobów oraz paletę barw/kolorów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, wyciągi z instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno – użytkowych opisanych przez Zamawiającego w SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy druk Zestawienie asortymentowo-cenowe – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Druk oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy druk Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 4 do SIWZ. Potwierdzenie wniesienia wadium. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:pakiet nr 1 – agd: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),pakiet nr 2 – agd o drobnych wymiarach: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych), pakiet nr 3 – maszyny czyszczące: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych), pakiet nr 4 –naczynia: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych), pakiet nr 5 – pościel: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Oferowana cena brutto60
Gwarancja jakości przedmiotu zamówienia (minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 12 miesiące, maksymalnie - 48 miesięcy), od dnia zrealizowanej dostawy40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 09/05/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1   
Nazwa:
agd

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz rozmieszczeniem artykułów gospodarstwa domowego, składających się na poszczególne części postępowania. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony oraz opisany w załącznikach nr 1 oraz nr 3 do SIWZ. Parametry opisane w załącznikach nr 1 i Nr 3 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Każdy przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 5 tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 5. Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39220000-0, 39700000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 15

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena brutto60
Gwarancja jakości przedmiotu zamówienia (min. okres gwarancji jakości wynosi 12 miesiące, maks. 48 miesięcy) od dnia zrealizowanej dostawy40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2   
Nazwa:
agd o drobnych wymiarach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz rozmieszczeniem artykułów gospodarstwa domowego, składających się na poszczególne części postępowania. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony oraz opisany w załącznikach nr 1 oraz nr 3 do SIWZ. Parametry opisane w załącznikach nr 1 i Nr 3 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Każdy przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 5 tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 5. Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39220000-0, 39700000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 15

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena brutto60
Gwarancja jakości przedmiotu zamówienia (min. okres gwarancji jakości wynosi 12 miesiące, maks. 48 miesięcy) od dnia zrealizowanej dostawy40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3   
Nazwa:
maszyny czyszczące

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz rozmieszczeniem artykułów gospodarstwa domowego, składających się na poszczególne części postępowania. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony oraz opisany w załącznikach nr 1 oraz nr 3 do SIWZ. Parametry opisane w załącznikach nr 1 i Nr 3 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Każdy przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 5 tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 5. Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39220000-0, 39700000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 15

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena brutto60
Gwarancja jakości przedmiotu zamówienia (min. okres gwarancji jakości wynosi 12 miesiące, maks. 48 miesięcy) od dnia zrealizowanej dostawy40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4   
Nazwa:
naczynia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz rozmieszczeniem artykułów gospodarstwa domowego, składających się na poszczególne części postępowania. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony oraz opisany w załącznikach nr 1 oraz nr 3 do SIWZ. Parametry opisane w załącznikach nr 1 i Nr 3 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Każdy przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 5 tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 5. Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39220000-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 15

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena brutto60
Gwarancja jakości przedmiotu zamówienia (min. okres gwarancji jakości wynosi 12 miesiące, maks. 48 miesięcy) od dnia zrealizowanej dostawy40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5   
Nazwa:
pościel

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz rozmieszczeniem artykułów gospodarstwa domowego, składających się na poszczególne części postępowania. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony oraz opisany w załącznikach nr 1 oraz nr 3 do SIWZ. Parametry opisane w załącznikach nr 1 i Nr 3 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Każdy przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 5 tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 5. Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39220000-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 15

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena brutto60
Gwarancja jakości przedmiotu zamówienia (min. okres gwarancji jakości wynosi 12 miesiące, maks. 48 miesięcy) od dnia zrealizowanej dostawy40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie nr 95462 - 2017 z dnia 2017-06-12 r.
Stronie Śląskie: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 73894 - 2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29498700000, ul. ul. Morawka  1, 57550   Stronie Śląskie, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 74 8141488 w. 248, faks 748 141 494, e-mail szpital_stronie@pro.onet.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wcpd.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa artykułów gospodarstwa domowego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-231-08/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz rozmieszczeniem artykułów gospodarstwa domowego, składających się na poszczególne części postępowania: pakiet nr 1 – agd, pakiet nr 2 – agd o drobnych wymiarach, pakiet nr 3 – maszyny czyszczące, pakiet nr 4 -naczynia, pakiet nr 5 - pościel. Zamawiający wymaga dodatkowo próbnego uruchomienia w siedzibie Zamawiającego artykułów o charakterze urządzeń. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony oraz opisany w załącznikach nr 1 oraz nr 3 do SIWZ. Parametry opisane w załącznikach nr 1 i Nr 3 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Każdy przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 5 tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 5. Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 39220000-0
Dodatkowe kody CPV: 39700000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
NAZWA:
agd
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
204196.91

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BIS Sp. jawna Z. Bielecki,  przetargi@bmskwidzyn.pl,  ul. Staszica 22 ,  82-500,  Kwidzyn,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
269976.63

Oferta z najniższą ceną/kosztem
269976.63
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
272457.30

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
2  
NAZWA:
agd o drobnych wymiarach
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim postępowanie w części 2 agd o drobnych wymiarach zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), z uwagi na fakt, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegajacej unieważnieniu umowy sprawie zamówienia publicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:


IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
34889.74

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy


Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
3  
NAZWA:
maszyny czyszczące
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim postępowanie w części 3 maszyny czyszczące zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), z uwagi na fakt, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegajacej unieważnieniu umowy sprawie zamówienia publicznego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:


IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
44844.00

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy


Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
4  
NAZWA:
naczynia
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim postępowanie w części 4 naczynia zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), z uwagi na fakt, postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegajacej unieważnieniu umowy sprawie zamówienia publicznego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:


IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
31599.27

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy


Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
5  
NAZWA:
pościel
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
116508.63

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
VENA Anna Kapka,  vena@vena-torun.pl,  ul. Przy Rynku Wełnianym 13/2,  87-100,  Toruń,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
107656.80

Oferta z najniższą ceną/kosztem
107656.80
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
181526.6

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Sudecka 3A, 57-550 Stronie Śląskie
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: szpital_stronie@pro.onet.pl
tel: 74 8141488 w. 248
fax: 748 141 494
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-05-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7389420170
ID postępowania Zamawiającego: ZP-231-08/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-04-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.wcpd.pl
Informacja dostępna pod: www.wcpd.pl/bip
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
agd Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BIS Sp. jawna Z. Bielecki
ul. Staszica 22 , 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
2017-06-12 269 976,00
pościel VENA Anna Kapka
ul. Przy Rynku Wełnianym 13/2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
2017-06-12 107 656,00