Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 449970,61 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 9681,64 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1450,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 7352 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - nr postępowania 081/16


Numer ogłoszenia: 73951 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 449970,61 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 9681,64 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1450,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 7352 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - nr postępowania 081/16.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 449970,61 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 9681,64 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1450,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 7352 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części/zadania: Zadanie 1: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 93579,30 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1150,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 965 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock, Zadanie 2: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 26250,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 750,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 215 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów, Zadanie 3: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 70097,85 m2 oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 173,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki, Zadanie 4: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 27368,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 42 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka, Zadanie 5: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 69677,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 6476,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1200,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2869 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki, Zadanie 6: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 48000,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 211,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 201 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce, Zadanie 7: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 58890,33 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 876,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2551 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom, Zadanie 8: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56108,13 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 45,64 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 509 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
8. Wadium. 8.1Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1 - 11 755,00 zł słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i zero groszy CZĘŚĆ 2 - 3 832,00 zł słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote i zero groszy CZĘŚĆ 3 - 8 385,00 zł słownie: osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i zero groszy CZĘŚĆ 4 - 3 131,00 zł słownie: trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych i zero groszy CZĘŚĆ 5 - 15 186,00 zł słownie: piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i zero groszy CZĘŚĆ 6 - 5 564,00 zł słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i zero groszy CZĘŚĆ 7 - 8 041,00 zł słownie: osiem tysięcy czterdzieści jeden złotych i zero groszy CZĘŚĆ 8 - 6 796,00 zł słownie: sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i zero groszy 8.2Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postepowania), -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 8.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1)wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu na drogach publicznych oznakowania poziomego o wartości nie mniejszej niż: - dla zadania 1 - 350.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 2 - 100.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 3 - 300.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 4 - 100.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 5 - 500.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 6 - 200.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 7 - 250.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 8 - 200.000,00 zł brutto każda, przy czym w przypadku składania oferty na kilka części do każdej części mogą być te same roboty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 3) dysponują niezbędnym sprzętem umożliwiającym wykonanie Zamówienia, w tym dysponują minimum: 2 malowarkami do każdej z części zamówienia, przy czym w przypadku składania oferty na kilka części do każdej części może być ten sam sprzęt


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.: minimum 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi do każdej z części zamówienia, a w przypadku składania oferty na 4 i więcej części minimum 2 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi, przy czym w przypadku składania oferty na wszystkie części do każdej części mogą to być te same osoby. Wymienione osoby powinny wykazać się doświadczeniem w kierowaniu jedną budową lub robotą budowlaną polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego, remoncie, przebudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż: - dla zadania 1 - 350.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 2 - 100.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 3 - 300.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 4 - 100.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 5 - 500.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 6 - 200.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 7 - 250.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 8 - 200.000,00 zł brutto każda, przy czym w przypadku składania oferty na kilka części do każdej części mogą być te same roboty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 9.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; 10.Kosztorys ofertowy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12 ppkt. 4 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 13. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 13.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 13.2.Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt. 12.9 ( Wykonawca może polegać .....) powinny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 13.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają łącznie zaś oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dokumenty wymienione w pkt. 12 ppkt. 3 ( lista podmiotów ...), ppkt. 4 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa każdy z Wykonawców. Dokumenty o których mowa w pkt. 12 ppkt. 5 ( wykaz robót budowlanych ...), ppkt. 6 ( wykaz osób ...), ppkt. 7 ( oświadczenia ...), ppkt. 8 (wykaz narzędzi ....), ppkt. 9. (Wykonawca może polegać .....) i ppkt. 10 ( kosztorys ofertowy ...) mogą być złożone przez Wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 92
 • 2 - termin realizacji - 8


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie 1: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 93579,30 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1150,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 965 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 93579,30 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1150,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 965 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie 2: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 26250,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 750,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 215 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 26250,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 750,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 215 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie 3: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 70097,85 m2 oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 173,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 70097,85 m2 oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 173,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie 4: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 27368,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 42 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 27368,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 42 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie 5: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 69677,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 6476,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1200,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2869 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 69677,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 6476,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1200,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2869 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zadanie 6: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 48000,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 211,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 201 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 48000,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 211,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 201 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zadanie 7: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 58890,33 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 876,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2551 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 58890,33 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 876,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2551 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zadanie 8: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56108,13 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 45,64 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 509 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56108,13 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 45,64 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 509 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. termin realizacji - 8


Warszawa: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 449970,61 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 9681,64 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1450,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 7352 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - nr postępowania 081/16


Numer ogłoszenia: 175169 - 2016; data zamieszczenia: 05.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 73951 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 449970,61 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 9681,64 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1450,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 7352 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - nr postępowania 081/16.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 449970,61 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 9681,64 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1450,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 7352 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części/zadania: Zadanie 1: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 93579,30 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1150,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 965 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock, Zadanie 2: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 26250,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 750,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 215 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów, Zadanie 3: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 70097,85 m2 oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 173,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki, Zadanie 4: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 27368,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 42 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka, Zadanie 5: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 69677,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 6476,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1200,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2869 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki, Zadanie 6: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 48000,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 211,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 201 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce, Zadanie 7: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 58890,33 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 876,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2551 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom, Zadanie 8: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56108,13 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 45,64 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 509 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie 1: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 93579,30 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1150,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 965 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe DROGPOL Sp. z o.o., ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 587775,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  664693,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  664693,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  826674,48


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie 2: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 26250,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 750,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 215 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowe MAL - DRÓG Michał Makarski, Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 191634,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  215456,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  215456,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  265461,68


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie 3: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 70097,85 m2 oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 173,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 419260,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  433229,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  433174,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  640070,18


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie 4: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 27368,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 42 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - MAL Sp. z o.o., ul. S. Wyspiańskiego 24a, 57-300 Kłodzko, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 156585,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  163702,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  163702,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  229550,87


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie 5: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 69677,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 6476,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1200,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2869 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 759320,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  804037,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  804037,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1048844,69


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
6   


Nazwa:
Zadanie 6: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 48000,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 211,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 201 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - MAL Sp. z o.o., ul. S. Wyspiańskiego 24a, 57-300 Kłodzko, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 278236,13 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  299290,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  298935,51
  / Oferta z najwyższą ceną:
  415298,43


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Zadanie 7: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 58890,33 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 876,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2551 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 402076,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  410188,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  410188,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  650819,62


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
8   


Nazwa:
Zadanie 8: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56108,13 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 45,64 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 509 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGMAX Marcin Kot, ul. Świderska 18, 05-480 Karczew, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 339828,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  314812,23


 • Oferta z najniższą ceną:
  314812,23
  / Oferta z najwyższą ceną:
  523681,31


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-06-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 7395120160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-06-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 69 dni
Wadium: 8 ZŁ
Szacowana wartość* 266 PLN  -  400 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 92%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 1: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 93579,30 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1150,00 m2 oraz do Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe DROGPOL Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj, woj. Polska
2016-08-05 664 693,00
Zadanie 2: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 26250,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 750,00 m2 i likwida Przedsiębiorstwo Usługowe MAL - DRÓG Michał Makarski
Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb, woj. Polska
2016-08-05 215 456,00
Zadanie 3: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 70097,85 m2 oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 173,00 m2 na dro Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. Polska
2016-08-05 433 229,00
Zadanie 4: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 27368,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 42 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostro DROG - MAL Sp. z o.o.
ul. S. Wyspiańskiego 24a, 57-300 Kłodzko, woj. Polska
2016-08-05 163 702,00
Zadanie 5: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 69677,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 6476,00 m2 i likwi Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. Polska
2016-08-05 804 037,00
Zadanie 6: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 48000,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 211,00 m2 oraz dost DROG - MAL Sp. z o.o.
ul. S. Wyspiańskiego 24a, 57-300 Kłodzko, woj. Polska
2016-08-05 299 290,00
Zadanie 7: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 58890,33 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 876,00 m2 oraz dos Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. Polska
2016-08-05 410 188,00
Zadanie 8: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56108,13 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 45,64 m2 oraz dos DROGMAX Marcin Kot
ul. Świderska 18, 05-480 Karczew, woj. Polska
2016-08-05 314 812,00