Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I


Numer ogłoszenia: 74423 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I od km 0+186,46 do km 0+417,00. Całość inwestycji budowlanej obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Odtworzenie trasy i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 2) Krawężniki, oporniki, ścieki a) Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm, b) Rozebranie oporników betonowych 10x30x100 cm, c) Rozebranie ławy pod krawężnikami i opornikami, d) Wywóz gruzu, e) Rowek o wym. 40x40 cm w gruncie i podbudowach z kruszyw, f) Ława betonowa beton C12/15, g) Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na podsypce h) Ściek o szerokości 40 cm z kostki betonowej, 3) Pieszo - jezdnia KB - KR3 a) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, b) Rozebranie nawierzchni z kruszyw łamanych i gruntu, c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża, d) Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15 cm, e) Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm - grubości 22 cm, f) Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm - grubości 10 cm, g) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, 4) Odwodnienie i regulacje a) Roboty ziemne, b) Podłoża z materiałów sypkich, c) Wykonanie przykanalików z rur PVC - U - 200 SN 8, d) Wymiana istniejących studni betonowych fi 1000, e) Ustawienie studzienek ściekowych ulicznych fi 500, f) Wykonanie i zagęszczenie zasypek, g) Regulacje pionowe włazów kanałowych, studzienek deszczowych, zaworów wodociągowych i gazowych, h) Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, hydrantów, 5) Zieleń a) Uzupełnianie terenu ziemią dowożoną samochodami, b) Zagęszczanie, c) Planowanie powierzchni, d) Wykonywanie trawników z humusowaniem terenu i obsianiem trawą, 6) Organizacja ruchu a) Oznakowanie pionowe i poziome. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załącznik nr 7 do SIWZ, w warunkach projektu Umowy załącznik nr 8 do SIWZ, w Przedmiarze robót załącznik nr 9 do SIWZ, w Projekcie budowlano-wykonawczym załącznik nr 10 do SIWZ oraz w Charakterystyce obiektu i robót budowlanych załącznik nr 11 do SIWZ..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, tj., : - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie wjazdów/zjazdów oraz wejść na posesję, - regulacja wysokości krawężników drogowych i kostki brukowej betonowej, - regulacja wysokościowa studzienek, - regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - wykonanie humusowania i obsiania trawą, - prace w zakresie nawierzchni asfaltowych i kostki brukowej betonowej.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2, 45.23.32.20-7, 45.23.00.00-8, 45.23.32.22-1, 45.23.31.23-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1, 45.23.32.90-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiająca wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającej w banku BKO BP nr rachunku: 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającą w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającej pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającej. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającej (pokój nr 28 Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie bądź remoncie drogi o łącznej wartości zrealizowanego zadania min. 200.000,00 zł brutto. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278),: - Kierownikiem budowy branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, Zamawiająca, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394). Zamawiająca dopuszcza do łączenia lub pełnienia ww. funkcji przez jedną osobę. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu; 2) zmiany terminu realizacji - w przypadku wystąpienia: a) opóźnień wynikających z niedokonania odbioru przez właściwych zarządców dróg, zarządców sieci w ustalonym terminie; b) robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania; c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; d) sytuacji określonej w § 3 ust. 7 umowy; fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 3) zmiany w zakresie ilości wykonanych robót, technologii wykonania lub inne zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla Zamawiającego; 4) zmian osobowych - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy; 5) zmiany umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) obniżenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych robót i jest korzystna dla Zamawiającego; c) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.nowytomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Nowy Tomyśl: Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I


Numer ogłoszenia: 142259 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 74423 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I od km 0+186,46 do km 0+417,00. Całość inwestycji budowlanej obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Odtworzenie trasy i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 2) Krawężniki, oporniki, ścieki a) Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm, b) Rozebranie oporników betonowych 10x30x100 cm, c) Rozebranie ławy pod krawężnikami i opornikami, d) Wywóz gruzu, e) Rowek o wym. 40x40 cm w gruncie i podbudowach z kruszyw, f) Ława betonowa beton C12/15, g) Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na podsypce h) Ściek o szerokości 40 cm z kostki betonowej, 3) Pieszo - jezdnia KB - KR3 a) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, b) Rozebranie nawierzchni z kruszyw łamanych i gruntu, c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża, d) Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15 cm, e) Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm - grubości 22 cm, f) Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm - grubości 10 cm, g) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, 4) Odwodnienie i regulacje a) Roboty ziemne, b) Podłoża z materiałów sypkich, c) Wykonanie przykanalików z rur PVC - U - 200 SN 8, d) Wymiana istniejących studni betonowych fi 1000, e) Ustawienie studzienek ściekowych ulicznych fi 500, f) Wykonanie i zagęszczenie zasypek, g) Regulacje pionowe włazów kanałowych, studzienek deszczowych, zaworów wodociągowych i gazowych, h) Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, hydrantów, 5) Zieleń a) Uzupełnianie terenu ziemią dowożoną samochodami, b) Zagęszczanie, c) Planowanie powierzchni, d) Wykonywanie trawników z humusowaniem terenu i obsianiem trawą, 6) Organizacja ruchu a) Oznakowanie pionowe i poziome. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załącznik nr 7 do SIWZ, w warunkach projektu Umowy załącznik nr 8 do SIWZ, w Przedmiarze robót załącznik nr 9 do SIWZ, w Projekcie budowlano-wykonawczym załącznik nr 10 do SIWZ oraz w Charakterystyce obiektu i robót budowlanych załącznik nr 11 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2, 45.23.32.20-7, 45.23.00.00-8, 45.23.32.22-1, 45.23.31.23-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELEKTRO RECYCLING Krzysztof Kubicki, Glinno 158A, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 718125,51 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  367946,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  367946,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  468885,47


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-06-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 7442320160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-06-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 99 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I ELEKTRO RECYCLING Krzysztof Kubicki
Glinno 158A, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2016-07-18 367 946,00